Oddział Terenowy MBPR w Ciechanowie

Oddział Terenowy w Ciechanowie

Oddział Terenowy w Ciechanowie MBPR w Warszawie (OTC) specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących ochrony środowiska i gospodarki odpadami. W związku z tym opracowuje część środowiskową sporządzanych w MBPR dokumentów, w tym Strategii rozwoju województwa mazowieckiego. OTC ma swój udział w procedurze Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ), której elementem jest sporządzana w Oddziale Prognoza oddziaływania na środowisko dla województwa mazowieckiego.

Kontakt

Oddział Terenowy MBPR w Ciechanowie

OTC posiada doświadczenie i bogaty dorobek w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego. Stanowi to podstawę współpracy i dzielenia się dobrymi praktykami z Biurem w Warszawie i pozostałymi Oddziałami Terenowymi. OTC uczestniczy w sporządzaniu audytu krajobrazowego. OTC prowadzi prace analityczne, czego efektem jest jego wkład do corocznych raportów – Raportu o stanie województwa mazowieckiego oraz raportu przedstawiającego wyniki monitoringu realizacji strategii rozwoju województwa mazowieckiego. Wyniki analiz są wykorzystywane w opracowaniach własnych zarówno dotyczących całego regionu, jak i obszaru działania Oddziału oraz prezentowane na konferencjach i seminariach, współorganizowanych przez OTC.

Obszar działania Oddziału w zakresie zadań związanych z planowaniem przestrzennym obejmuje tereny powiatów: ciechanowskiego, mławskiego, nowodworskiego, płońskiego, pułtuskiego, żuromińskiego – łącznie 50 gmin.

LpTyp gminyGminaPowiatOddział Terenowy1miejskaCiechanówciechanowskiCiechanów2wiejskaCiechanówciechanowskiCiechanów3miejsko-wiejskaGlinojeckciechanowskiCiechanów4wiejskaGołymin-OśrodekciechanowskiCiechanów5wiejskaGruduskciechanowskiCiechanów6wiejskaOjrzeńciechanowskiCiechanów7wiejskaOpinogóra GórnaciechanowskiCiechanów8wiejskaRegiminciechanowskiCiechanów9wiejskaSońskciechanowskiCiechanów10wiejskaDzierzgowomławskiCiechanów11wiejskaLipowiec KościelnymławskiCiechanów12miejskaMławamławskiCiechanów13wiejskaRadzanówmławskiCiechanów14wiejskaStrzegowomławskiCiechanów15wiejskaStupskmławskiCiechanów16wiejskaSzreńskmławskiCiechanów17wiejskaSzydłowomławskiCiechanów18wiejskaWieczfnia KościelnamławskiCiechanów19wiejskaWiśniewomławskiCiechanów20wiejskaCzosnównowodworskiCiechanów21wiejskaLeoncinnowodworskiCiechanów22miejsko-wiejskaNasielsknowodworskiCiechanów23miejskaNowy Dwór MazowieckinowodworskiCiechanów24wiejskaPomiechóweknowodworskiCiechanów25miejsko-wiejskaZakroczymnowodworskiCiechanów26wiejskaBaboszewopłońskiCiechanów27miejsko-wiejskaCzerwińsk nad WisłąpłońskiCiechanów28wiejskaDzierzążniapłońskiCiechanów29wiejskaJoniecpłońskiCiechanów30wiejskaNaruszewopłońskiCiechanów31wiejskaNowe MiastopłońskiCiechanów32miejskaPłońskpłońskiCiechanów33wiejskaPłońskpłońskiCiechanów34miejskaRaciążpłońskiCiechanów35wiejskaRaciążpłońskiCiechanów36miejsko-wiejskaSochocinpłońskiCiechanów37wiejskaZałuskipłońskiCiechanów38wiejskaGzypułtuskiCiechanów39wiejskaObrytepułtuskiCiechanów40wiejskaPokrzywnicapułtuskiCiechanów41miejsko-wiejskaPułtuskpułtuskiCiechanów42wiejskaŚwierczepułtuskiCiechanów43wiejskaWinnicapułtuskiCiechanów44wiejskaZatorypułtuskiCiechanów45miejsko-wiejskaBieżuńżuromińskiCiechanów46wiejskaKuczbork-OsadażuromińskiCiechanów47miejsko-wiejskaLubowidzżuromińskiCiechanów48wiejskaLutocinżuromińskiCiechanów59wiejskaSiemiątkowożuromińskiCiechanów50miejsko-wiejskaŻurominżuromińskiCiechanów

Dla wskazanego obszaru Oddział przygotowuje, m.in.:

wnioski do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,uzgodnienia projektów: studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,opinie do projektów:uchwał gmin w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane,gminnych programów rewitalizacji,lokalnych i ponadlokalnych strategii rozwoju,opinie do wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących,opinie pomocnicze do wniosków o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne,pisma i materiały wyjaśniające do zażaleń składanych na postanowienia Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Zarządu Województwa Mazowieckiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego,odpowiedzi na pisma, petycje, sprzeciwy dotyczące planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Jednym z zadań OT Ciechanów jest pozyskiwanie i gromadzenie informacji niezbędnych do wykonywania opracowań planistycznych. Informacje te zbierane są głównie w zakresie:

stanu i funkcjonowania środowiska przyrodniczego, w tym wartości i zasobów przyrodniczych oraz zagrożeń,występowania obszarów przyrodniczych, objętych ochroną prawną,uwarunkowań środowiskowych dla rozwoju regionalnego i zagospodarowania przestrzennego.

OT w Ciechanowie brał udział w opracowywaniu podstawowych dokumentów strategicznych województwa mazowieckiego: Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2030 oraz aktualizacji Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.Jednym z ważniejszych zadań Oddziału jest sporządzanie opracowań środowiskowych towarzyszących dokumentom strategicznym regionu, jak:

opracowanie ekofizjograficzne do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego,Prognoza oddziaływania na środowisko do aktualizacji PZPWM,Prognoza oddziaływania na środowisko do SRWM do 2030 roku,Prognozy oddziaływania na środowisko do programów rozwoju sporządzanych przez Samorząd Województwa

Obszary prawnie chronione

Predyspozycje do tworzenia sieci ekologicznej

Prognoza oddziaływania na środowisko
Mapy opracowane przez OT Ciechanów

W OT w Ciechanowie wykonano m. in. opracowania:

Prognoza oddziaływania na środowisko do Planu Wykonawczego do Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku w obszarze Przestrzeń i Transport (2016 r.).Zagospodarowanie przestrzenne dolin rzecznych a zagrożenia powodziowe województwa mazowieckiego (2008 r.).Prognozę oddziaływania na środowisko do Programu możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla województwa mazowieckiego (2006 r.).Prognoza oddziaływania na środowisko do Programu rozwoju infrastruktury lotnictwa cywilnego w województwie mazowieckim (projekt, 2013/14).Prognoza oddziaływania na środowisko do Programu rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego w województwie mazowieckim (projekt, 2013/14).Opracowanie ekofizjograficzne do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Warszawy (2005 r.).

Szczególną uwagę Oddział poświęca monitorowaniu problematyki przestrzennej i społeczno-gospodarczej najbliższego otoczenia, tj. subregionu ciechanowskiego, do którego należą powiaty: ciechanowski, mławski, płoński, pułtuski, żuromiński oraz miasto Ciechanów. Ponadto do zadań OT Ciechanów należy także:

udział w opracowywaniu koncepcji i programów dla wybranych obszarów problemowych i funkcjonalnych,przygotowywanie projektów wniosków, opinii i uzgodnień do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,przygotowywanie projektów opinii do wniosków o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne,przygotowywanie projektów opinii i stanowisk do dokumentów z zakresu krajowej polityki przestrzennej i polityki ekologicznej,przygotowywanie opinii i stanowisk na potrzeby samorządu województwa w zakresie rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego oraz polityki ekologicznej (m.in. opiniowanie projektów aglomeracji ściekowych),współpraca z gminami przy sporządzaniu dokumentów i opracowań dotyczących rozwoju regionalnego w zakresie zadań samorządu województwa,gromadzenie materiałów i dokumentów dotyczących zagospodarowania przestrzennego województwa, w tym subregionu ciechanowskiego;udział w konferencjach i seminariach z zakresu planowania regionalnego.

W ramach warsztatów planistycznych z udziałem delegacji szwedzkiej (lipiec 2009 r.) zaprezentowane zostały referaty:

Kształtowanie i ochrona terenów otwartych,Tereny zielone w małych miastach na przykładzie Ciechanowa,Gospodarka odpadami w województwie mazowieckim.Na konferencji regionalnej Dla rozwoju Mazowsza w październiku 2009 roku wygłoszono referat Zasady oceny strategicznej wniosków złożonych w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego 2007-2013.

Aktualizacji najważniejszych dokumentów województwa poświęcona była konferencja, która odbyła się w listopadzie 2011 roku. Przedstawione zostały Założenia do obu dokumentów oraz referat na temat diagnozy społeczno-gospodarczej subregionu ciechanowskiego. W panelu dyskusyjnym głos zabierali przedstawiciele władz, instytucji i środowisk lokalnych zainteresowanych przyszłością subregionu.

Konferencja 2011

Konferencja 2011
Konferencja w listopadzie 2011 roku

W lipcu 2012 roku odbyła się konferencja w ramach konsultacji projektu aktualizacji SRWM do 2030 roku wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Konferencja 2012

Konferencja 2012
Konferencja w lipcu 2012 roku

Kontynuacją konsultacji projektu SRWM było wyjazdowe posiedzenie Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego w Ciechanowie we wrześniu 2012 roku.

Prezentacja z posiedzenia Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego

Zdjęcie z posiedzenia Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego
Wyjazdowe posiedzenie Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego

W październiku 2013 roku odbyła się w Ciechanowie konferencja subregionalna poświęcona przygotowaniu województwa mazowieckiego do perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. W konferencji wzięło udział ponad 100 osób, w tym przedstawiciele administracji rządowej, instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych.Na konferencję złożyły się następujące wystąpienia:

Regionalne Instrumenty Terytorialne – nowy mechanizm wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020,Przestrzenne uwarunkowania dla przyszłej perspektywy finansowej – Subregion Ciechanowski w projekcie aktualizacji Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego,Zaawansowanie prac nad Kontraktem Terytorialnym ze szczególnym uwzględnieniem obszaru ciechanowskiego,Mazowiecka Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej 2014-2020.

Konferencja 2013

Konferencja 2013
Konferencja subregionalna 2013 w Ciechanowie

Ponadto pracownicy OT Ciechanów brali udział m.in.:

w Ogólnopolskiej Konferencji Marszałkowskich Służb Planowania Przestrzennego „Ochrona krajobrazu w planowaniu regionalnym – doświadczenia i wyzwania” w Charzykowych (woj. pomorskie), maj 2012 r.,w konferencji „Energia odnawialna, drogi publiczne, Strategia Rozwoju Mazowsza”, która odbyła się w czerwcu 2012 roku w Lubowidzu

Ogólnopolska Konferencja Marszałkowskich Służb Planowania Przestrzennego

Energia odnawialna, drogi publiczne, Strategia Rozwoju Mazowsza
Konferencje z udziałem pracowników OT Ciechanów

w warsztatach zorganizowanych w ramach projektu Programu Bezpieczeństwa Powodziowego w Dorzeczu Wisły Środkowej, Priorytet „Gospodarka przestrzenna”,w warsztatach planistycznych pod patronatem Wojewody Mazowieckiego, zorganizowanych przez Towarzystwo Urbanistów Polskich, które odbyły się w Dębem w listopadzie 2013 r. Głównym celem spotkania było wypracowanie sposobów uwzględniania problematyki ochrony przeciwpowodziowej w aktualizowanych planach zagospodarowania przestrzennego województw,w cyklu seminariów „Rynek energii odnawialnej na terenie województwa mazowieckiego – rezultaty projektu „Plan rozwoju energetyki na Mazowszu” (Regional Energy Concepts – CEP-REC) zakończonego konferencją MIASTO IDEALNE – MIASTO ZRÓWNOWAŻONE. Planowanie przestrzenne terenów zurbanizowanych i jego wpływ na ograniczenie skutków zmian klimatu”, październik 2014 r.,w infoseminariach (12.06. i 26.09.2014 r.) „Budowa systemu monitoringu i podstaw wdrażania RIS dla Mazowsza”, podczas których przedstawiona została prezentacja „Uwarunkowania dla rozwoju i wdrażania innowacji w subregionie ciechanowskim”.

Budowa systemu monitoringu i podstaw wdrażania RIS dla Mazowsza

Oddział Terenowy MBPR w Ostrołęce

Oddział Terenowy w Ostrołęce

Oddział Terenowy w Ostrołęce MBPR w Warszawie (OTO) specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących szeroko rozumianej problematyki rolnictwa i obszarów wiejskich, systemów wodno-kanalizacyjnych oraz bezpieczeństwa i obronności (tereny zamknięte). Wraz z Biurem w Warszawie i pozostałymi Oddziałami uczestniczy, przede wszystkim we wskazanym zakresie, w opracowywaniu dokumentów planistycznych i strategicznych dla województwa mazowieckiego, w szczególności strategii rozwoju regionu.

Kontakt

Oddział Terenowy MBPR w Ostrołęce

OTO posiada doświadczenie i bogaty dorobek w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego. Stanowi to podstawę współpracy i dzielenia się dobrymi praktykami z pozostałymi jednostkami MBPR. Ważnym atutem Oddziału w Ostrołęce jest doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych z funduszy unijnych.

OTO prowadzi prace analityczne, czego efektem jest jego wkład do corocznych raportów – Raportu o stanie województwa mazowieckiego oraz raportu przedstawiającego wyniki monitoringu realizacji strategii rozwoju województwa mazowieckiego. Wyniki analiz OTO wykorzystuje we własnych opracowaniach zarówno dotyczących całego regionu, jak i obszaru działania Oddziału. Są one prezentowane na konferencjach i seminariach, współorganizowanych przez OTO.

Obszar działania Oddziału w zakresie zadań związanych z planowaniem przestrzennym obejmuje tereny powiatów: makowskiego, ostrołęckiego, ostrowskiego, przasnyskiego, wołomińskiego, wyszkowskiego oraz miasta Ostrołęka – łącznie 58 gmin.

LpTyp gminyGminaPowiatOddział Terenowy1miejskaOstrołękam. OstrołękaOstrołęka2wiejskaCzerwonkamakowskiOstrołęka3wiejskaKarniewomakowskiOstrołęka4wiejskaKrasnosielcmakowskiOstrołęka5miejskaMaków MazowieckimakowskiOstrołęka6wiejskaMłynarzemakowskiOstrołęka7wiejskaPłoniawy-BramuramakowskiOstrołęka8miejsko-wiejskaRóżanmakowskiOstrołęka9wiejskaRzewniemakowskiOstrołęka10wiejskaSypniewomakowskiOstrołęka11wiejskaSzelkówmakowskiOstrołęka12wiejskaBaranowoostrołęckiOstrołęka13wiejskaCzarniaostrołęckiOstrołęka14wiejskaCzerwinostrołęckiOstrołęka15wiejskaGoworowoostrołęckiOstrołęka16wiejskaKadzidłoostrołęckiOstrołęka17wiejskaLelisostrołęckiOstrołęka18wiejskaŁyseostrołęckiOstrołęka19miejsko-wiejskaMyszyniecostrołęckiOstrołęka20wiejskaOlszewo-BorkiostrołęckiOstrołęka21wiejskaRzekuńostrołęckiOstrołęka22wiejskaTroszynostrołęckiOstrołęka23wiejskaAndrzejewoostrowskiOstrołęka24wiejskaBoguty-PiankiostrowskiOstrołęka25miejsko-wiejskaBrokostrowskiOstrołęka26wiejskaMałkinia GórnaostrowskiOstrołęka27wiejskaNurostrowskiOstrołęka28miejskaOstrów MazowieckaostrowskiOstrołęka29wiejskaOstrów MazowieckaostrowskiOstrołęka30wiejskaStary LubotyńostrowskiOstrołęka31wiejskaSzulborze WielkieostrowskiOstrołęka32wiejskaWąsewoostrowskiOstrołęka33wiejskaZaręby KościelneostrowskiOstrołęka34miejsko-wiejskaChorzeleprzasnyskiOstrołęka35wiejskaCzernice BoroweprzasnyskiOstrołęka36wiejskaJednorożecprzasnyskiOstrołęka37wiejskaKrasneprzasnyskiOstrołęka38wiejskaKrzynowłoga MałaprzasnyskiOstrołęka39miejskaPrzasnyszprzasnyskiOstrołęka40wiejskaPrzasnyszprzasnyskiOstrołęka41wiejskaDąbrówkawołomińskiOstrołęka42wiejskaJadówwołomińskiOstrołęka43wiejskaKlembówwołomińskiOstrołęka44miejskaKobyłkawołomińskiOstrołęka45miejskaMarkiwołomińskiOstrołęka46wiejskaPoświętnewołomińskiOstrołęka47miejsko-wiejskaRadzyminwołomińskiOstrołęka48wiejskaStrachówkawołomińskiOstrołęka49miejsko-wiejskaTłuszczwołomińskiOstrołęka50miejsko-wiejskaWołominwołomińskiOstrołęka51miejskaZąbkiwołomińskiOstrołęka52miejskaZielonkawołomińskiOstrołęka53wiejskaBrańszczykwyszkowskiOstrołęka54wiejskaDługosiodłowyszkowskiOstrołęka55wiejskaRząśnikwyszkowskiOstrołęka56wiejskaSomiankawyszkowskiOstrołęka57miejsko-wiejskaWyszkówwyszkowskiOstrołęka58wiejskaZabrodziewyszkowskiOstrołęka

Dla wskazanego obszaru Oddział przygotowuje, m.in.:

wnioski do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,uzgodnienia projektów: studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,opinie do projektów:uchwał gmin w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane,gminnych programów rewitalizacji,lokalnych i ponadlokalnych strategii rozwoju,opinie do wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących,opinie pomocnicze do wniosków o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne,pisma i materiały wyjaśniające do zażaleń składanych na postanowienia Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Zarządu Województwa Mazowieckiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego,odpowiedzi na pisma, petycje, sprzeciwy dotyczące planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Oddział zajmuje się także zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa i obronności, tj. terenami zamkniętymi z obszaru województwa mazowieckiego. W związku z tym jednym z zadań OT Ostrołęka jest pozyskiwanie i gromadzenie informacji niezbędnych do wykonywania zestawień, opracowań planistycznych oraz prac analityczno-studialnych z zakresu:

rolnictwa i gospodarki żywnościowej (produkcja i społeczeństwo);zagospodarowania przestrzeni wiejskiej, w tym wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich;uwarunkowań i skutków integracji z UE dla rolnictwa i obszarów wiejskich województwa;infrastruktury wodno-kanalizacyjnej;terenów zamkniętych (zastrzeżonych) ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa.

Ponadto do zadań OT Ostrołęka należy m.in.:

przygotowywanie opinii i stanowisk do projektów ustaw, dokumentów rządowych i europejskich w zakresie planowania przestrzennego i rozwoju regionalnego;przygotowywanie opinii i stanowisk na potrzeby Samorządu Województwa w zakresie rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego;gromadzenie materiałów i dokumentów dotyczących sytuacji społeczno-gospodarczej województwa, w tym subregionu ostrołęckiego;przygotowywanie projektów uwag i wniosków oraz uzgodnień projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;przygotowywanie projektów opinii i wniosków do gminnych programów rewitalizacji oraz uchwał „reklamowych”;przygotowywanie projektów opinii do wniosków o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne;współudział w organizowaniu oraz uczestnictwo w konferencjach i seminariach z zakresu planowania regionalnego.

Szczególną uwagę Oddział poświęca monitorowaniu problematyki przestrzennej i społeczno-gospodarczej najbliższego otoczenia, tj. subregionu ostrołęckiego, do którego należą powiaty: ostrołęcki, makowski, przasnyski, ostrowski, wyszkowski oraz miasto Ostrołęka

W Oddziale Terenowym w Ostrołęce realizowane są także prace związane z opracowaniem, monitorowaniem i oceną dokumentów strategicznych i planistycznych województwa. W Oddziale zostały przygotowane materiały m.in. do:

Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego;Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku. Innowacyjne Mazowsze;Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami;Studium Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Warszawy.

Obszary proponowane do wdrażania programów rolno-środowiskowych

Rolnictwo i przemysł spożywczy w województwie mazowieckim
Mapy opracowane przez OT Ostrołęka

Pracownicy Oddziału Terenowego w Ostrołęce uczestniczą w realizowanym przez Biuro międzynarodowym projekcie YouInHerit współfinansowanym ze środków Programu Interreg Europa Środkowa 2014 – 2020. Celem projektu jest poprawienie możliwości wykorzystania tradycyjnego rzemiosła, jako niematerialnych zasobów dziedzictwa kulturowego. Projekt zakłada wykorzystanie potencjału regionu dotyczącego tradycji piwowarskich dla odrodzenia tradycji i rzemiosła poprzez zaangażowanie młodzieży oraz władz lokalnych, podmiotów gospodarczych, organizacji i instytucji.

Pracownicy OT Ostrołęka wykonali między innymi następujące opracowania:

Rozwój rolnictwa ekologicznego w województwie mazowieckim – Zeszyt nr 8(49) /2016

Uwarunkowania rozwoju biogazowni rolniczych w województwie mazowieckim – Zeszyt nr 1(42) /2015

Zmiany w rolnictwie Mazowsza w latach 2002–2010 – Zeszyt nr 1(38) /2014

Strategiczne obszary żywicielskie w województwie mazowieckim – Zeszyt nr 2(33) /2012

Rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w województwie mazowieckim w latach 1999-2010 – Zeszyt nr 3(34) /2012

Rozmieszczenie zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego w województwie mazowieckim w kontekście wykształconych specjalizacji rolniczych – Zeszyt nr 6(31) /2011

Przestrzenny rozkład pomocy dla rolnictwa na obszarze województwa mazowieckiego w ramach wspólnej polityki rolnej – Zeszyt nr 1(21) /2010

Rynek nieruchomości i jego przemiany w obszarze metropolitalnym Warszawy – Zeszyt nr 4(12) /2007

Koncepcja szlaków turystyczno-kulturowych. Pasmo Narwi. – Zeszyt nr 4(4) /2006

Koncepcja szlaków turystyczno-kulturowych. Pasmo Omulwi. – Zeszyt nr 3(3) /2006

Założenia programów działań w Ostrołęckim Obszarze Problemowym (we współdziałaniu z Delegaturą Urzędu Marszałkowskiego w Ostrołęce i samorządami jednostek terytorialnych) – Zeszyt nr 6(6) /2006

Polityka przestrzenna w strefie podmiejskiej ośrodków subregionalnych województwa mazowieckiego – I etap Ostrołęka

Funkcje małych miast w zakresie obsługi Ostrołęckiego Obszaru Problemowego

Studium możliwości wzmocnienia powiązań funkcjonalnych obszarów stykowych województw mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego (uwarunkowania)

Analiza ustaleń studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin w obszarze metropolitalnym Warszawy
Mapy opracowane przez OT Ostrołęka

Ponadto OT Ostrołęka był organizatorem bądź przygotowywał materiały na szereg konferencji, zjazdów i seminariów, w tym m.in.:

Od pomysłu do realizacji – wyzwania i sukcesy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020”, Ostrołęka 22 września 2017 r.I Kongres infrastruktura i rozwój dla Mazowsza północno-wschodniego, Ostrołęka 31 marca 2017 r.Konferencja Regionalne Inwestycje Terytorialne w perspektywie finansowej 2014-2020 dla subregionu ostrołęckiego, Ostrołęka, lipiec 2016 r.Konferencji prezentującej Koncepcję Zagospodarowania Przestrzennego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ośrodka Subregionalnego Ostrołęki, Ostrołęka 11 czerwca 2015 r.Rozwój innowacji w subregionie ostrołęckim- potencjały i bariery, Warszawa, czerwiec 2014;Konferencji subregionalnej ”Przygotowanie Województwa Mazowieckiego do perspektywy finansowej 2014–2020”, Ostrołęka 9 października 2013 r.;Posiedzenia Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotyczącego projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2030, Ostrołęka 24 września 2012 r.;Konferencji subregionalnej w ramach konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2030, Ostrołęka 25 lipca 2012 r.;Konferencji subregionalnej rozpoczynającej proces aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego oraz Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, Ostrołęka 9 listopada 2011r.;The urban – rural co-operation in Transition Regions – the case of Mazovia, Warszawa, wrzesień 2009 r.;Koncepcja szlaków turystyczno-kulturowych – pasmo Omulwi, Kazimierz Dolny, czerwiec 2008r.;Tereny wiejskie OMW, Radzików, maj 2008r.;Ocena Realizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego w podregionie ostrołęcko-siedleckim Ostrołęka, kwiecień 2008 r.

Oddział Terenowy MBPR w Płocku

Oddział Terenowy w Płocku

Oddział Terenowy w Płocku MBPR w Warszawie (OTP) specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury współczesnej, turystyki, kultury, edukacji, ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

Kontakt

Oddział Terenowy MBPR w Płocku

OTP posiada doświadczenie w opracowywaniu dokumentów i opracowań z zakresu dziedzictwa kulturowego i turystyki. Prowadził badania na terenie województwa, m.in. dotyczące stanu zabytków, tożsamości kulturowej, syntetycznych cech krajobrazu, lokalnych form architektonicznych, jak również wykorzystania obiektów turystycznych w ramach turystyki weekendowej.

Uczestniczy w opracowywaniu dokumentów planistycznych i strategicznych dla województwa mazowieckiego, zarówno planu zagospodarowania przestrzennego, jak i strategii rozwoju województwa. Wykonuje wielotematyczne opracowania analityczne dotyczące podregionu płockiego – NUTS 3, jak również branżowe opracowania dotyczące całego województwa. Przygotowuje opinie i stanowiska na potrzeby samorządu województwa, a także do projektów ustaw, dokumentów regionalnych, rządowych i europejskich w zakresie rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego. Koordynował prace i uczestniczył w realizacji projektów współfinansowanych z funduszy unijnych.

OTP współpracuje w przygotowaniu: Raportu o stanie województwa mazowieckiego, Raportu z monitoringu realizacji strategii rozwoju województwa, Raportu dotyczącego okresowej oceny PZPWM w zakresie przeglądu zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wraz z oceną realizacji inwestycji celu publicznego,jak również w sporządzaniu Audytu krajobrazowego dla województwa mazowieckiego w zakresie zagadnień dotyczących dziedzictwa kulturowego.

Obszar działania Oddziału w zakresie zadań związanych z planowaniem przestrzennym obejmuje tereny powiatów: gostynińskiego, grodziskiego, płockiego, sierpeckiego, sochaczewskiego, warszawskiego zachodniego, żyrardowskiego oraz miasta Płock – łącznie 54 gminy.

LpTyp gminyGminaPowiatOddział Terenowy1miejskaGostyningostynińskiPłock2wiejskaGostyningostynińskiPłock3wiejskaPacynagostynińskiPłock4miejsko-wiejskaSannikigostynińskiPłock5wiejskaSzczawin KościelnygostynińskiPłock6wiejskaBaranówgrodziskiPłock7miejsko-wiejskaGrodzisk MazowieckigrodziskiPłock8wiejskaJaktorówgrodziskiPłock9miejskaMilanówekgrodziskiPłock10miejskaPodkowa LeśnagrodziskiPłock11wiejskaŻabia WolagrodziskiPłock12miejskaPłockm. PłockPłock13wiejskaBielskpłockiPłock14miejsko-wiejskaBodzanówpłockiPłock15wiejskaBrudzeń DużypłockiPłock16wiejskaBulkowopłockiPłock17miejsko-wiejskaDrobinpłockiPłock18miejsko-wiejskaGąbinpłockiPłock19wiejskaŁąckpłockiPłock20wiejskaMała WieśpłockiPłock21wiejskaNowy DuninówpłockiPłock22wiejskaRadzanowopłockiPłock23wiejskaSłubicepłockiPłock24wiejskaSłupnopłockiPłock25wiejskaStara BiałapłockiPłock26wiejskaStaroźrebypłockiPłock27miejsko-wiejskaWyszogródpłockiPłock28wiejskaGozdowosierpeckiPłock29wiejskaMochowosierpeckiPłock30wiejskaRościszewosierpeckiPłock31miejskaSierpcsierpeckiPłock32wiejskaSierpcsierpeckiPłock33wiejskaSzczutowosierpeckiPłock34wiejskaZawidzsierpeckiPłock35wiejskaBrochówsochaczewskiPłock36wiejskaIłówsochaczewskiPłock37wiejskaMłodzieszynsochaczewskiPłock38wiejskaNowa SuchasochaczewskiPłock39wiejskaRybnosochaczewskiPłock40miejskaSochaczewsochaczewskiPłock41wiejskaSochaczewsochaczewskiPłock42wiejskaTeresinsochaczewskiPłock43miejsko-wiejskaBłoniewarszawski zachodniPłock44wiejskaIzabelinwarszawski zachodniPłock45wiejskaKampinoswarszawski zachodniPłock46wiejskaLesznowarszawski zachodniPłock47miejsko-wiejskaŁomiankiwarszawski zachodniPłock48miejsko-wiejskaOżarów Mazowieckiwarszawski zachodniPłock49wiejskaStare Babicewarszawski zachodniPłock50miejsko-wiejskaMszczonówżyrardowskiPłock51wiejskaPuszcza MariańskażyrardowskiPłock52wiejskaRadziejowiceżyrardowskiPłock53miejsko-wiejskaWiskitkiżyrardowskiPłock54miejskaŻyrardówżyrardowskiPłock

Dla wskazanego obszaru Oddział przygotowuje, m.in.:

wnioski do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,uzgodnienia projektów: studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,opinie do projektów:uchwał gmin w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane,gminnych programów rewitalizacji, lokalnych i ponadlokalnych strategii rozwoju,opinie do wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących,opinie pomocnicze do wniosków o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne,pisma i materiały wyjaśniające do zażaleń składanych na postanowienia Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Zarządu Województwa Mazowieckiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego,odpowiedzi na pisma, petycje, sprzeciwy dotyczące planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Oddział Terenowy w Płocku opracował, m.in.:

Tożsamość w krajobrazach (nie tylko) kulturowych województwa mazowieckiego (2022 r.),Badanie nad stanem zabytków w województwie mazowieckim w celu opracowania Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2016–2019 i na lata 2017–2020 (2 raporty: 2016 i 2016/2017),Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami na lata 2006–2009 przyjęty uchwałą Nr 226/05 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2005 r. oraz na lata 2012–2015 przyjęty uchwałą nr 42/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 12 marca 2012 r.,Monitoring realizacji Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2006–2009 (3 raporty: 2006/2007; 2008; 2009) i 2012–2015 (4 raporty: 2012; 2013; 2014; 2015),Sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2006–2009 (2 sprawozdania: 2006/2007 i 2008/2009) i 2012–2015 (2 sprawozdania: 2012/2013 i 2014/2015),Koncepcję Zagospodarowania Przestrzennego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ośrodka Regionalnego Miasta Płocka (2015 r.),Koncepcję Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Funkcjonalnego położonego wokół Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa Modlin (2015 r.),Analizę stanu zagospodarowania i kierunku polityki przestrzennej na potrzeby Płockiego Obszaru Funkcjonalnego (2015 r.),Wstępną koncepcję utworzenia parku przemysłowo-technologicznego na terenach przylotniskowych Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin (2013 r.).

Oddział Terenowy w Płocku brał udział w opracowaniu, m.in.:

Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego 2030+ Innowacyjne Mazowsze przyjętej uchwałą nr 72/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 maja 2022 r.,Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku Innowacyjne Mazowsze przyjętej uchwałą 158/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 października 2013 r.,Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 22/18 z dnia 19 grudnia 2018 r.,Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 180/14 z dnia 7 lipca 2014 r.,Studium Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Warszawy (2010 r.).

Monitoring realizacji Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2012–2015. Raport 4 – 2015.

Monitoring realizacji Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2012–2015. Raport 3 – 2014.

Monitoring realizacji Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2012–2015. Raport 2 – 2013.

Monitoring realizacji Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2012–2015. Raport 1 – 2012.

Raport „Badanie nad stanem zabytków w województwie mazowieckim w celu opracowania Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2016–2020” (2016/2017 r.)

„Koncepcja Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Funkcjonalnego położonego wokół Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa Modlin” (2015 r.)

„Koncepcja Zagospodarowania Przestrzennego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ośrodka Regionalnego – Miasta Płocka” (2015 r.)
Galeria – opracowania Oddziału Terenowego w Płocku

Analiza stanu zagospodarowania i kierunku polityki przestrzennej na potrzeby Płockiego Obszaru Funkcjonalnego” (2015 r.)

Wstępna koncepcja utworzenia parku przemysłowo-technologicznego na terenach przylotniskowych Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin” (2013 r.)

Oddział Terenowy w Płocku uczestniczy w pracach, m.in:

Zespołu ds. Programu opieki nad zabytkami w województwie mazowieckim na lata 2022–2025,Zespołu ds. Strategii Polityki Społecznej Województwa Mazowieckiego na lata 2021–2030,Mazowieckiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej,Komitetu Monitorującego prace nad Programem ochrony środowiska województwa mazowieckiego do 2030 r.

OTP koordynował i/lub współpracował przy realizacji projektów:

LAirA – Landside Airports Accessibility realizowanego w latach 2017–2019 w ramach Programu Interreg Europa Środkowa 2014–2020, którego celem było zmniejszenie zużycia energii oraz ograniczenie negatywnego wpływu działalności lotnisk na środowisko. Efektem prac było opracowanie rozwiązań w zakresie niskoemisyjnej mobilności dla lotnisk i miejskich obszarów funkcjonalnych. Projekt skupiał partnerów z Austrii, Chorwacji, Niemiec, Polski, Węgier i Włoch oraz partnerów stowarzyszonych, w tym Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin.

YouInHerit – Youth involvement in the innovative valorisation and revival of traditional trades and crafts as cultural heritage to make urban regions more attractive and competitive in a dynamic age realizowanego w latach 2016–2019 w ramach Programu Interreg Europa Środkowa 2014–2020, który miał na celu poprawę zdolności regionów do wykorzystania i zarządzania dziedzictwem kulturowym tradycyjnych zawodów i rzemiosła w innowacyjny sposób polegający na włączeniu młodzieży jako kluczowej grupy społecznej. W projekcie udział brali partnerzy z Chorwacji, Polski, Słowenii, Węgier i Włoch, co umożliwiło wymianę doświadczeń i dobrych praktyk na poziomie międzynarodowym.

airLED – Local economic development in air port catchment areas realizowanego w latach 2012–2014 w ramach inicjatywy INTERREG IVB, mającego na celu wypracowanie spójnej wizji zintegrowanego rozwoju obszarów położonych w najbliższym sąsiedztwie lotnisk oraz powstania „Airport Cities”. W projekcie uczestniczyli partnerzy (w tym naukowi) z Polski, Słowenii, Węgier i Włoch.

Oddział Terenowy MBPR w Radomiu

Oddział Terenowy w Radomiu

Oddział Terenowy w Radomiu MBPR w Warszawie (OTR) specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących transportu, rynku pracy i demografii. Wraz z Biurem w Warszawie i pozostałymi Oddziałami uczestniczy, przede wszystkim we wskazanym zakresie, w opracowywaniu dokumentów planistycznych i strategicznych dla województwa mazowieckiego, w szczególności strategii rozwoju regionu.

Kontakt

Oddział w Radomiu zajmuje III piętro w Oddziale Wojewódzkiego Urzędu Pracy

OTR posiada doświadczenie i bogaty dorobek w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego. Stanowi to podstawę współpracy i dzielenia się dobrymi praktykami z pozostałymi jednostkami MBPR. Ważnym atutem Oddziału w Radomiu jest doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych z funduszy unijnych oraz dorobek zgromadzony w trakcie – prowadzonej w imieniu MBPR – współpracy ze Stowarzyszeniem Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk.

OTR prowadzi prace analityczne, czego efektem jest jego wkład do corocznych raportów – Raportu o stanie województwa mazowieckiego oraz raportu przedstawiającego wyniki monitoringu realizacji strategii rozwoju województwa mazowieckiego. Wyniki analiz OTR wykorzystuje we własnych opracowaniach zarówno dotyczących całego regionu, jak i obszaru działania Oddziału. Są one prezentowane na konferencjach i seminariach, współorganizowanych przez OTR. Należy podkreślić udział OTR w przygotowaniu dokumentów i opracowań o tematyce transportowej, jak: Regionalny Plan Transportowy Województwa Mazowieckiego w perspektywie do 2030 roku, Program rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego w województwie mazowieckim czy Standardy infrastruktury rowerowej i koncepcja tras rowerowych wskazanych do realizacji w perspektywie do 2030 roku w województwie mazowieckim.

Istotną część pracy OTR, podobnie jak pozostałych Oddziałów, stanowi prowadzenie uzgodnień i wydawanie opinii do dokumentów samorządów lokalnych. W tym zakresie dla OTR przedmiotem opiniowania są w szczególności inwestycje dotyczące dróg publicznych, lotnisk użytku publicznego, jak również lokalizacje linii kolejowych czy regionalnej sieci szerokopasmowego internetu. OTR prowadzi sprawy związane ze Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi oraz z Centralnym Portem Komunikacyjnym.

Obszar działania Oddziału w zakresie zadań związanych z planowaniem przestrzennym obejmuje tereny powiatów: białobrzeskiego, grójeckiego, kozienickiego, lipskiego, przysuskiego, radomskiego, szydłowieckiego, zwoleńskiego oraz miasta Radom – łącznie 61 gmin.

LpTyp gminyGmina PowiatOddział Terenowy1miejsko-wiejskaBiałobrzegibiałobrzeskiRadom2wiejskaPromnabiałobrzeskiRadom3wiejskaRadzanówbiałobrzeskiRadom4wiejskaStara BłotnicabiałobrzeskiRadom5wiejskaStromiecbiałobrzeskiRadom6miejsko-wiejskaWyśmierzycebiałobrzeskiRadom7wiejskaBelsk DużygrójeckiRadom8wiejskaBłędówgrójeckiRadom9wiejskaChynówgrójeckiRadom10wiejskaGoszczyngrójeckiRadom11miejsko-wiejskaGrójecgrójeckiRadom12wiejskaJasieniecgrójeckiRadom13miejsko-wiejskaMogielnicagrójeckiRadom14miejsko-wiejskaNowe Miasto nad PilicągrójeckiRadom15wiejskaPniewygrójeckiRadom16miejsko-wiejskaWarkagrójeckiRadom17wiejskaGarbatka-LetniskokozienickiRadom18wiejskaGłowaczówkozienickiRadom19wiejskaGniewoszówkozienickiRadom20wiejskaGrabów nad PilicąkozienickiRadom21miejsko-wiejskaKozienicekozienickiRadom22wiejskaMagnuszewkozienickiRadom23wiejskaSieciechówkozienickiRadom24wiejskaChotczalipskiRadom25wiejskaCiepielówlipskiRadom26miejsko-wiejskaLipskolipskiRadom27wiejskaRzeczniówlipskiRadom28wiejskaSiennolipskiRadom29miejsko-wiejskaSolec nad WisłąlipskiRadom30miejskaRadomm. RadomRadom31wiejskaBorkowiceprzysuskiRadom32wiejskaGielniówprzysuskiRadom33wiejskaKlwówprzysuskiRadom34wiejskaOdrzywółprzysuskiRadom35wiejskaPotworówprzysuskiRadom36miejsko-wiejskaPrzysuchaprzysuskiRadom37wiejskaRusinówprzysuskiRadom38wiejskaWieniawaprzysuskiRadom39wiejskaGózdradomskiRadom40miejsko-wiejskaIłżaradomskiRadom41wiejskaJastrzębiaradomskiRadom42wiejskaJedlińskradomskiRadom43wiejskaJedlnia-LetniskoradomskiRadom44wiejskaKowalaradomskiRadom45miejskaPionkiradomskiRadom46wiejskaPionkiradomskiRadom47wiejskaPrzytykradomskiRadom48miejsko-wiejskaSkaryszewradomskiRadom49wiejskaWierzbicaradomskiRadom50wiejskaWolanówradomskiRadom51wiejskaZakrzewradomskiRadom52wiejskaChlewiskaszydłowieckiRadom53wiejskaJastrząbszydłowieckiRadom54wiejskaMirówszydłowieckiRadom55wiejskaOrońskoszydłowieckiRadom56miejsko-wiejskaSzydłowiecszydłowieckiRadom57wiejskaKazanówZwoleńskiRadom58wiejskaPolicznaZwoleńskiRadom59wiejskaPrzyłękZwoleńskiRadom60wiejskaTczówZwoleńskiRadom61miejsko-wiejskaZwoleńZwoleńskiRadom

Dla wskazanego obszaru Oddział przygotowuje, m.in.:

wnioski do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,uzgodnienia projektów: studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,opinie do projektów:uchwał gmin w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane,gminnych programów rewitalizacji,lokalnych i ponadlokalnych strategii rozwoju,opinie do wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących,opinie pomocnicze do wniosków o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne,pisma i materiały wyjaśniające do zażaleń składanych na postanowienia Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Zarządu Województwa Mazowieckiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego,odpowiedzi na pisma, petycje, sprzeciwy dotyczące planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Do właściwości Oddziału należy także:

opracowywanie opinii do wniosków zarządców dróg o wydanie „decyzji o ustalenie lokalizacji drogi” w trybie spec ustawy o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;wydawanie opinii do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w zakresie zadań samorządu województwa oraz w zakresie ochrony samorządowych obiektów infrastruktury;przygotowanie opinii w sprawie wyznaczania granic specjalnych stref ekonomicznych.

Ponadto w Oddziale wykonywane są analizy, studia oraz zadania związane z planowaniem miejscowym takie jak:

opracowywanie uwag i wniosków, uzgadnianie studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, planów oraz decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;opracowywanie opinii do wniosków o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne w zakresie zagospodarowania przestrzennego.

Pracownicy OT Radom są również zaangażowani w prace Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego.

Obszar działania OT Radom obejmuje tereny powiatów: białobrzeskiego, grójeckiego, kozienickiego, lipskiego, przysuskiego, radomskiego, szydłowieckiego, zwoleńskiego i miasta Radom.

W ostatnim czasie OT Radom zrealizował m.in. następujące opracowania:

Program rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego w województwie mazowieckim

Celem opracowania było rozwinięcie Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2020. Punktem wyjścia była analiza sieci osadniczej województwa z odniesieniem do kraju. W jej wyniku wyznaczono główne węzły i korytarze transportowe oraz obszary obsługi aglomeracyjnej. Następnie wykonano ocenę wyposażenia w infrastrukturę powyższych korytarzy i węzłów wraz z analizą obsługi i dostępności węzłów. Zasadniczą częścią opracowania była konstrukcja przyszłej oferty przewozowej na poziomie regionalnymi aglomeracyjnym. Sieć połączeń i częstotliwość obsługi zoptymalizowano w modelu zintegrowanego cyklicznego rozkładu jazdy. Na podstawie koncepcji oferty przewozowej określono potrzeby infrastrukturalne i taborowe. Ważną częścią Programu były postulaty co do możliwości uzupełnienia sieci kolejowej o znaczeniu krajowym i wojewódzkim. Przedstawiono koncepcje wykorzystania kolei i miejskich systemów transportu szynowego do obsługi największych aglomeracji. Sformułowano postulaty co do organizacji związków transportowych w aglomeracjach. Ostatnim etapem prac nad Programem była analiza finansowa i ocena oddziaływania na środowisko.

Program rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego w województwie mazowieckimPobierz

Program rozwoju infrastruktury lotnictwa cywilnego w województwie mazowieckim

Celem opracowania było rozwinięcie Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2020. Punktem wyjścia była analiza sieci lotnisk i lądowisk wraz z oceną dostępności działających i planowanych portów lotniczych. Sporządzono prognozę popytu na przewozy lotnicze z uwzględnieniem czynników społeczno-gospodarczych oraz konkurencji portów lotniczych w otoczeniu. Wskazano cele rozwojowe i kierunki działań dla rozwoju transportu lotniczego w województwie. Ostatnim etapem prac nad Programem była analiza finansowa i ocena oddziaływania na środowisko.

Program rozwoju infrastruktury lotnictwa cywilnego w województwie mazowieckimPobierz

Koncepcja obsługi komunikacyjnej aglomeracji Radomia

Celem opracowania było stworzenie całościowej koncepcji obsługi transportem publicznym miejskiego obszaru funkcjonalnego Radomia, rozumianego jako obszar codziennych swobodnych kontaktów z miastem centralnym. Koncepcja obejmuje połączenia o charakterze aglomeracyjnym, to jest służące do dojazdu do ośrodka regionalnego i ośrodków wyróżnionych jako lokalne. Dwie zasadnicze części opracowania to: rozpoznanie stanu obecnego oraz koncepcja obsługi. Rozpoznanie dotyczyło sieci osadniczej oraz obecnej obsługi komunikacyjnej obszaru. Dopełnieniem rozpoznania obecnego stanu transportu publicznego był opis węzłów komunikacyjnych. Koncepcja zakłada wprowadzenie cyklicznego rozkładu jazdy: kursy w poszczególnych relacjach powtarzają się w cyklu godzinnym bądź częściej.

Obecnie pracownicy Oddziału uczestniczą w realizacji międzynarodowego projektu NSB CoRe (North Sea Baltic Connector of Regions) w ramach programu Interreg Region Morza Bałtyckiego. NSB CoRe skupia swą działalność wokół korytarza sieci bazowej TEN-T Morze Północne – Bałtyk, którego kluczowym elementem jest kolej bałtycka – Rail Baltica. Projekt koncentruje się na wspieraniu przedsiębiorczości w korytarzu, tworzeniu i promocji punktów dostępu w postaci stacji kolejowych oraz centrów logistycznych, a także zagadnieniach planowania przestrzennego, służących wykorzystaniu nowego korytarza sieci bazowej TEN-T Morze Północne – Bałtyk do obsługi połączeń lokalnych. Jednym z głównych zadań projektu jest opracowanie wizji zagospodarowania przestrzennego korytarza transportowego.

W ramach tego działania sporządzone zostanie studium przypadku zawierające ocenę wpływu zmodernizowanej linii kolejowej E75 (Warszawa – Białystok) na rozwój Obszaru Metropolitalnego Warszawy.

Mapa – koncepcja obsługi komunikacyjnej aglomeracji Radomia

Mapa – koncepcja obsługi komunikacyjnej aglomeracji Radomia

Mapa – koncepcja obsługi komunikacyjnej aglomeracji Radomia
Galeria – mapy opracowane przez oddział

Oddział Terenowy MBPR w Siedlcach

Oddział Terenowy w Siedlcach

Oddział Terenowy w Siedlcach MBPR w Warszawie (OTS) specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących energetyki, osadnictwa i rewitalizacji. Wraz z Biurem w Warszawie i pozostałymi Oddziałami uczestniczy, przede wszystkim we wskazanym zakresie, w opracowywaniu dokumentów planistycznych i strategicznych dla województwa mazowieckiego, w szczególności strategii rozwoju regionu.

Kontakt

Oddział Terenowy MBPR w Siedlcach

OTS posiada doświadczenie i bogaty dorobek w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego. Stanowi to podstawę współpracy i dzielenia się dobrymi praktykami z pozostałymi jednostkami MBPR. Ważnym atutem Oddziału w Siedlcach jest doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych z funduszy unijnych.

OTS prowadzi prace analityczne, czego efektem jest jego wkład do corocznych raportów – Raportu o stanie województwa mazowieckiego oraz raportu przedstawiającego wyniki monitoringu realizacji strategii rozwoju województwa mazowieckiego. Wyniki analiz OTS wykorzystuje we własnych opracowaniach zarówno dotyczących całego regionu, jak i obszaru działania Oddziału. Są one prezentowane na konferencjach i seminariach, współorganizowanych przez OTS. Przy udziale OTS powstał dokument pt. Standardy infrastruktury rowerowej i koncepcja tras rowerowych wskazanych do realizacji w perspektywie do 2030 roku w województwie mazowieckim.

Istotną część pracy OTS, podobnie jak pozostałych Oddziałów, stanowi prowadzenie uzgodnień i wydawanie opinii do dokumentów samorządów lokalnych. W tym zakresie dla OTS przedmiotem opiniowania są zwłaszcza inwestycje dotyczące elektroenergetycznych sieci przesyłowych, towarzyszących budowie terminala LNG w Świnoujściu oraz inwestycjom w sektorze naftowym. Oddział wydaje opinie do projektów gminnych dokumentów planowania energetycznego oraz projektów planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych, a także do koncesji na działalność gospodarczą w zakresie: wytwarzania, magazynowania, obrotu, przesyłaniai dystrybucji paliw lub energii, skraplania gazu i przesyłania dwutlenku węgla.

Obszar działania Oddziału w zakresie zadań związanych z planowaniem przestrzennym obejmuje tereny powiatów: garwolińskiego, łosickiego, mińskiego, otwockiego, siedleckiego, sokołowskiego, węgrowskiego oraz miasta Siedlce – łącznie 73 gminy.

LpTyp gminyGminaPowiatOddział Terenowy1wiejskaBorowiegarwolińskiSiedlce2miejskaGarwolin garwolińskiSiedlce3wiejskaGarwolin garwolińskiSiedlce4wiejskaGórznogarwolińskiSiedlce5miejskaŁaskarzewgarwolińskiSiedlce6wiejskaŁaskarzewgarwolińskiSiedlce7wiejskaMaciejowicegarwolińskiSiedlce8wiejskaMiastków KościelnygarwolińskiSiedlce9wiejskaParysówgarwolińskiSiedlce10miejsko-wiejskaPilawagarwolińskiSiedlce11wiejskaSobolewgarwolińskiSiedlce12wiejskaTrojanówgarwolińskiSiedlce13wiejskaWilgagarwolińskiSiedlce14miejsko-wiejskaŻelechówgarwolińskiSiedlce15wiejskaHuszlewłosickiSiedlce16miejsko-wiejskaŁosicełosickiSiedlce17wiejskaOlszankałosickiSiedlce18wiejskaPlaterówłosickiSiedlce19wiejskaSarnakiłosickiSiedlce20wiejskaStara KornicałosickiSiedlce21miejskaSiedlcem. SiedlceSiedlce22miejsko-wiejskaCegłówmińskiSiedlce23wiejskaDębe WielkiemińskiSiedlce24wiejskaDobremińskiSiedlce25miejsko-wiejskaHalinówmińskiSiedlce26wiejskaJakubówmińskiSiedlce27miejsko-wiejskaKałuszynmińskiSiedlce28wiejskaLatowiczmińskiSiedlce29miejskaMińsk MazowieckimińskiSiedlce30wiejskaMińsk MazowieckimińskiSiedlce31miejsko-wiejskaMrozymińskiSiedlce32wiejskaSiennicamińskiSiedlce33wiejskaStanisławówmińskiSiedlce34miejskaSulejówekmińskiSiedlce35wiejskaCelestynówotwockiSiedlce36miejskaJózefówotwockiSiedlce37miejsko-wiejskaKarczewotwockiSiedlce38wiejskaKołbielotwockiSiedlce39wiejskaOsieckotwockiSiedlce40miejskaOtwockotwockiSiedlce41wiejskaSobienie-JezioryotwockiSiedlce42wiejskaWiązownaotwockiSiedlce43wiejskaDomaniceSiedleckiSiedlce44wiejskaKorczewSiedleckiSiedlce45wiejskaKotuńSiedleckiSiedlce46wiejskaMokobodySiedleckiSiedlce47miejsko-wiejskaMordySiedleckiSiedlce48wiejskaPaprotniaSiedleckiSiedlce49wiejskaPrzesmykiSiedleckiSiedlce50wiejskaSiedlceSiedleckiSiedlce51wiejskaSkórzecSiedleckiSiedlce52wiejskaSuchoźebrySiedleckiSiedlce53wiejskaWiśniewSiedleckiSiedlce54wiejskaWodynieSiedleckiSiedlce55wiejskaZbuczynSiedleckiSiedlce56wiejskaBielanysokołowskiSiedlce57wiejskaCeranówsokołowskiSiedlce58wiejskaJabłonna LackasokołowskiSiedlce59miejsko-wiejskaKosów LackisokołowskiSiedlce60wiejskaRepkisokołowskiSiedlce61wiejskaSabniesokołowskiSiedlce62miejskaSokołów PodlaskisokołowskiSiedlce63wiejskaSokołów PodlaskisokołowskiSiedlce64wiejskaSterdyńsokołowskiSiedlce65wiejskaGrębkówwęgrowskiSiedlce66wiejskaKorytnicawęgrowskiSiedlce67wiejskaLiwwęgrowskiSiedlce68miejsko-wiejskaŁochówwęgrowskiSiedlce69wiejskaMiedznawęgrowskiSiedlce70wiejskaSadownewęgrowskiSiedlce71wiejskaStoczekwęgrowskiSiedlce72miejskaWęgrówwęgrowskiSiedlce73wiejskaWierzbnowęgrowskiSiedlce

Dla wskazanego obszaru Oddział przygotowuje, m.in.:

wnioski do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,uzgodnienia projektów: studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,opinie do projektów:uchwał gmin w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane,gminnych programów rewitalizacji,lokalnych i ponadlokalnych strategii rozwoju,opinie do wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących,opinie pomocnicze do wniosków o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne,pisma i materiały wyjaśniające do zażaleń składanych na postanowienia Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Zarządu Województwa Mazowieckiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego,odpowiedzi na pisma, petycje, sprzeciwy dotyczące planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Pracownicy OT Siedlce są współautorami podstawowych dokumentów sporządzonych w Biurze:

Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego (2004 r.), okresowych raportów z monitoringu jego realizacji i oceny aktualności,aktualizacji Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego (2014 r.),Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 (2006 r.) oraz okresowych raportów z monitoringu jej realizacji,Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku. Innowacyjne Mazowsze (2013 r.),Studium Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Warszawy (2010 r.).

W trakcie opracowywania wyżej wymienionych dokumentów planistycznych i strategicznych województwa, Oddział był odpowiedzialny za zorganizowanie konferencji i spotkań konsultacyjnych z podmiotami z subregionu siedleckiego. Obecnie pracownicy OT Siedlce biorą udział w kolejnej aktualizacji planu zagospodarowania przestrzennego województwa.

Oddział uczestniczy również w wykonywaniu zadań samorządu województwa mazowieckiego dotyczących uzgadniania lub opiniowania projektów dokumentów sporządzanych na podstawie ustaw: o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o ochronie gruntów rolnych i leśnych, o rewitalizacji, o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz ustawy Prawo energetyczne. W Oddziale sporządzane są także projekty opinii i stanowisk do dokumentów i ustaw z zakresu planowania przestrzennego, polityki rozwoju oraz energetyki, a także przygotowywane odpowiedzi na skargi, wnioski oraz wystąpienia o udzielenie informacji z zakresu działalności merytorycznej i terytorialnej OT Siedlce. Oddział ponadto prowadzi bazy danych w zakresie energetyki i rewitalizacji, które są wykorzystywane do realizacji zadań statutowych MBPR. W ramach wykonywania powyższych obowiązków, OT Siedlce współpracuje m.in. z: Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, Mazowiecką Agencją Energetyczną oraz przedsiębiorstwami energetycznymi.

W zakresie planowania przestrzennego Oddział obsługuje obszar ośmiu powiatów: garwolińskiego, łosickiego, mińskiego, otwockiego, siedleckiego, sokołowskiego, węgrowskiego oraz miasta Siedlce (łącznie 73 gminy). W związku z tym pracownicy Oddziału opracowują:

wnioski do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym miejscowych programów rewitalizacji,uzgodnienia projektów ww. dokumentów planistycznych,uzgodnienia projektów decyzji administracyjnych: o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,opinie do wniosków o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne,opinie do projektów uchwał gmin dotyczących zasad sytuowania obiektów małej architektury, reklam i ogrodzeń,pisma i materiały wyjaśniające do zażaleń składanych na postanowienia Marszałka Województwa Mazowieckiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

W obszarze wyżej wymienionych powiatów Oddział opracowuje także opinie do projektów gminnych programów rewitalizacji.

W zakresie planowania energetycznego OT Siedlce obsługuje obszar całego województwa mazowieckiego i przygotowuje opinie samorządu regionu do:

projektów planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych,projektów założeń do planów oraz planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektrycznąi paliwa gazowe sporządzanych przez gminy,wniosków o wydanie koncesji na działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, magazynowania, przesyłu, dystrybucji i obrotu paliwami lub energią,wniosków lokalizacyjnych inwestycji elektroenergetycznych i gazowniczych.

Pracownicy Oddziału są członkami zespołów do realizacji zadań, związanych z udziałem MBPR w dwóch międzynarodowych projektach. Jednym z nich jest NSB CoRe (North Sea Baltic Connector of Regions) w ramach programu Interreg Region Morza Bałtyckiego. Projekt dotyczy korytarza sieci bazowej TEN-T Morze Północne – Bałtyk, którego kluczowym elementem jest kolej bałtycka – Rail Baltica, łącząca: Niemcy, Polskę, Litwę, Łotwę, Estonię oraz Finlandię. Na terenie Polski Rail Baltica przebiega m.in. przez województwo mazowieckie (linie kolejowe: E20 i E75). Celem projektu NSB CoRe jest wspieranie konkurencyjności i przedsiębiorczości w przedmiotowym korytarzu oraz tworzenia i promocji punktów dostępu w postaci stacji kolejowych i centrów logistycznych, a także wypracowanie wspólnej wizji zagospodarowania przestrzennego korytarza. Jednym z zadań projektu jest zbadanie wpływu zmodernizowanej linii kolejowej E75 na rozwój Obszaru Metropolitalnego Warszawy. W projekcie uczestniczy 16 partnerów (miasta, regiony i instytucje z 6 wyżej wymienionych krajów) oraz 24 organizacje stowarzyszone (instytucje otoczenia biznesu i organizacje eksperckie działające w obszarze logistyki).

Drugim międzynarodowym projektem jest LAirA (Landsite Airports Accessibility) w ramach programu Interreg Europa Środkowa. Projekt dotyczy dostępności lądowej lotnisk i opiera się na zagadnieniach tematycznych, takich jak: mobilność elektryczna, połączenia lotniczo-kolejowe, ruch pieszy i rowerowy, inteligentne systemy transportowe oraz publiczny transport drogowy. Celem projektu jest podniesienie kompetencji podmiotów sektora publicznego w zakresie planowania i wdrażania niskoemisyjnych rozwiązań, służących zapewnieniu dostępności do portów lotniczych. Jednym z zadań jest przeprowadzenie analiz mobilności w zakresie dostępu do lotniska w Modlinie. W projekcie uczestniczy 10 partnerów (miasta, regiony, stowarzyszenia i instytucje z: Włoch Chorwacji, Węgier, Austrii, Niemiec i Polski) oraz 5 partnerów stowarzyszonych, m.in. Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin.

W OT Siedlce wykonywane są ponadto analizy i studia dla wybranych obszarów oraz problemów województwa mazowieckiego, ze szczególnym uwzględnieniem subregionu siedleckiego. W ostatnich latach wykonano następujące opracowania, z których część została opublikowana w serii wydawniczej Mazowsze. Analizy i Studia (MAiS):

Założenia programu działań w obszarach problemowych. Obszar Nadbużański (Nr 7 MAiS),Koncepcja szlaków turystyczno-kulturowych. Pasmo Wilgi (Nr 11 MAiS),Koncepcja szlaków turystyczno-kulturowych. Pasmo Bugu i Liwca (Nr 17 MAiS),Studium możliwości wzmocnienia powiązań funkcjonalno-przestrzennych w obszarach przygranicznych województw mazowieckiego i podlaskiego,Planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w gminach województwa mazowieckiego (Nr 20 MAiS),Analiza problemów z zakresu osadnictwa, gospodarki i infrastruktury technicznej podregionu ostrołęcko-siedleckiego na tle podregionów Polski Wschodniej,Polityka przestrzenna gmin subregionu siedleckiego w świetle analizy studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin (Nr 26 MAiS),Analiza działalności gmin położonych w pasmach turystyczno-kulturowych województwa mazowieckiego na rzecz rozwoju turystyki (Nr 27 MAiS),Analiza zróżnicowań rozwoju społeczno-gospodarczego istniejących i postulowanych podregionów województwa mazowieckiego (Nr 32 MAiS),Kierunki rozwoju miast subregionu siedleckiego,Delimitacja obszarów problemowych polityki regionalnej w województwie mazowieckim (Nr 35 MAiS),Możliwości wykorzystania potencjału Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego dla wzrostu konkurencyjności miejskiego obszaru funkcjonalnego Siedlec (Nr 39 MAiS),Powiązania Warszawy z sąsiednimi gminami w zakresie infrastruktury technicznej (badanie wykonane na potrzeby delimitacji Obszaru Metropolitalnego Warszawy w ramach projektu Programowanie Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy),Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych w województwie mazowieckim – stan i wyzwania (Nr 44 MAiS),Koncepcje sieciowych produktów turystycznych w subregionach województwa mazowieckiego (opracowanie wykonane we współpracy z pozostałymi Oddziałami Terenowymi MBPR, Nr 48 MAiS),Koncepcja zagospodarowania przestrzennego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ośrodka Subregionalnego Siedlec,Analiza planowanych energetycznych sieci przesyłowych w województwie mazowieckim.

Kilka z ww. opracowań zostało sporządzonych przy współpracy ze środowiskiem akademickim, a także z samorządami lokalnymi i organizacjami pozarządowymi. Problematyka części z nich była przedmiotem referatów wygłoszonych przez pracowników OT Siedlce na seminariach i konferencjach.

Opracowania oddziału w wydaniach online:

MAZOWSZE. Analizy i studia nr 7

MAZOWSZE. Analizy i studia nr 11

MAZOWSZE. Analizy i studia nr 17

MAZOWSZE. Analizy i studia nr 20

MAZOWSZE. Analizy i studia nr 26

MAZOWSZE. Analizy i studia nr 27

MAZOWSZE. Analizy i studia nr 32

MAZOWSZE. Analizy i studia nr 35

MAZOWSZE. Analizy i studia nr 39

MAZOWSZE. Analizy i studia nr 44

MAZOWSZE. Analizy i studia nr 48