Zespół Modelowania Danych Przestrzennych

Do zadań Zespół Zespołu Modelowania Danych Przestrzennych należy :

  • tworzenie i aktualizacja bazy danych przestrzennych;
  • sporządzanie audytu krajobrazowego we współpracy z Zespołem Planowania Strategicznego oraz oddziałami terenowymi;
  • współudział w opracowywaniu studiów i raportów związanych z rozwojem Województwa;sprawami związanymi z naborem pracowników do pracy w Biurze;
  • przetwarzanie i wizualizacja danych przestrzennych i statystycznych;
  • prowadzenie i aktualizacja geoportalu;
  • współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami samorządu terytorialnego;
  • analiza i modelowanie danych przestrzennych dotyczących transportu;
  • przygotowywanie opinii i stanowisk na potrzeby samorządu Województwa w zakresie rozwoju transportu regionalnego.

PDF Button

Email