Logotyp Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego
Logotyp Mazowsze Serce Polski
BIP logo

MBPR

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego

jest jednostką Samorządu Województwa Mazowieckiego biorącą udział w pracach z dziedziny polityki regionalnej i zagospodarowania przestrzennego.

Biuro przygotowuje m.in. plany zagospodarowania przestrzennego i strategie rozwoju Województwa Mazowieckiego oraz Obszaru Metropolitalnego Warszawy, a także jest odpowiedzialne za opracowywanie i realizowanie projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej

Widok na Warszawę
Mapa schematyczna Warszawy
Warszawa jesienią
Widok znad Wisły na Warszawę

Zatrzymaj lub wznów przełączanie wydań

Następny slide

Poprzedni slide

Aktualności

 • W niedzielę 4 września 2022 r. na stadionie przy Zespole Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelisie w powiecie ostrołęckim odbyły się Dożynki Województwa Mazowieckiego.

  Wydarzenie zainaugurowano przemarszem korowodu dożynkowego oraz tradycyjną mszą świętą dziękczynną. Wydarzenie rozpoczęło się o godz. 9.00, kiedy to do Lelisa zaczęły zjeżdżać powiatowe delegacje z wieńcami dożynkowymi z terenu całego Mazowsza. Po mszy świętej  oraz tradycyjnej ceremonii dzielenia chlebem rozstrzygnięto konkursy towarzyszące świętu plonów oraz nagrodzono autorów najpiękniejszych wieńców dożynkowych. W tym roku tytuł najpiękniejszego wieńca dożynkowego przypadł powiatowi łosickiemu i Kole Gospodyń Wiejskich w Hadynowie, II miejsce przypadło KGW „Same swoje” z powiatu wołomińskiemu, natomiast III nagrodę otrzymał wieniec z powiatu żuromińskiego. Wyróżniono również wieńce z powiatów: białobrzeskiego, nowodworskiego, ostrowskiego i pruszkowskiego.

  Na dożynkach nie zabrakło również stoiska Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego, które zostało zorganizowanego wspólnie z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych. Na stoisku naszego Biura byli obecni pracownicy Oddziału Terenowego w Ostrołęce, którzy udzielali zainteresowanym informacji z zakresu planowania przestrzennego na Mazowszu oraz promowali wydawnictwa MBPR.

  Festyn dożynkowy – wśród gości m.in. Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego Stoisko Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego Wieńce dożynkowe Galeria – Dożynki Województwa Mazowieckiego

 • Koniec lata, czas podziękowań, więc tradycyjnie zapraszamy w najbliższą niedzielę czyli 4 września 2022 r. na Dożynki Województwa Mazowieckiego, które tym razem odbędą się w Lelisie.

  Nas też nie zabraknie. Wspólnie z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, organizujemy stoisko promocyjne, gdzie będzie można spotkać się i porozmawiać z pracownikami Oddziału Terenowego MBPR z Ostrołęki. Dla odwiedzjących będzie czekać miła niespodzianka.

  Uroczystości dożynkowe odbędą się na stadionie przy Zespole Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelisie.

  Program:

  09:30 – formowanie korowodu dożynkowego10:30 – przemarsz korowodu dożynkowego11:00 – uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem J.E.BP. Tadeusza Bronakowskiego Biskupa Diecezji Łomżyńskiej12:30 – odśpiewanie Hymnu Państwowego12:45 – ceremonia dzielenia chlebem13:45 – zakończenie konkursów i wręczenie nagród14:30 – koncert zespołu Podsybka Kurpiowska15:20 – koncert Zespołu Tańca Ludowego Ostrołęka16:10 – koncert Orkiestry Kurpiowskiej z Lelisa17:00 – koncert zespołu Leszcze19:00 – koncert zespołu Tęgie Chłopy z potańcówką

  Plakat – Dożynki Województwa Mazowieckiego

 • Już od 22 sierpnia 2022 roku przyjmujemy zgłoszenia do XII edycji Konkursu „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”. Konkurs organizowany jest pod auspicjami Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i ma na celu uhonorowanie wolontariuszy za ich działalność na rzecz województwa mazowieckiego i jego mieszkańców.

  Ostateczny termin zgłaszania kandydatów upływa 30 września 2022 roku.

  Laureaci będą wybierani w następujących kategoriach:

  indywidualny wolontariusz;wolontariat grupowy;szkolne/przedszkolne koło wolontariatu;wolontariat seniorów;kategoria specjalna – pomoc Ukrainie.

  Kandydatów mogą zgłaszać:

  organizacje pozarządowe;grupy samopomocowe;instytucje państwowe;instytucje samorządowe;podmioty, które realizują program wolontariatu pracowniczego;osoby fizyczne korzystające z pomocy wolontariuszy;wolontariusze

  Rozstrzygnięcie Konkursu następuje w terminie do 31 października 2022 r. a wręczenie dyplomów oraz nagród odbędzie się podczas uroczystej gali.

  Zapraszamy do zgłaszania kandydatów. Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy i regulamin konkursu.

  Plakat – XII edycja konkursu „Mazowieckie barwy wolontariatu” Regulamin Konkursu Mazowieckie Barwy WolontariatuPobierz Formularz zgłoszeniowy konkursu Mazowieckie Barwy WolontariatuPobierz

 • Standardy infrastruktury rowerowej i koncepcja tras rowerowych województwa przyjęte przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

  Zarząd Województwa Mazowieckiego, mając na uwadze potrzebę realizacji spójnej sieci funkcjonalnej infrastruktury rowerowej na terenie województwa, przyjął 28 czerwca br. Standardy infrastruktury roweroweji koncepcję tras rowerowych wskazanych do realizacji w perspektywie do 2030 roku w województwie mazowieckim. Dokument został opracowany przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie.

  Standardy precyzują warunki efektywnego planowania, projektowania i wykonywania infrastruktury rowerowej. Bazują na przykładach dobrych praktyk oraz analizie problemów, z jakimi spotyka się ruch rowerowy w Polsce.

  Dokument stanowi także realizację zapisów Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego, w którym wstępnie określono sieć szkieletową tras rowerowych w oparciu o trasy o zasięgu: międzynarodowym, ponadregionalnym i regionalnym. W Koncepcji tras rowerowych wskazanych do realizacjiw perspektywie do 2030 roku uszczegółowiono przebiegi tras zapewniających połączenia województwa mazowieckiego z trasami o zasięgu międzynarodowym i ponadregionalnym, jak też obsługę Warszawyi wszystkich ośrodków subregionalnych.

  Standardy powinny być załączane do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w zamówieniachi umowach na prace przygotowawcze i budowlane mające wpływ na warunki ruchu rowerowego w województwie. Dotyczy to zarówno inwestycji realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiegoi jednostki mu podległe (m.in. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich), jak też tych realizowanych przy wsparciu funduszy rozdysponowywanych przez samorząd województwa, w tym Funduszy Europejskich dla Mazowsza. Tym samym należy zapewnić zgodność ze Standardami w przypadku inwestycji w infrastrukturę dla rowerzystów finansowanych ze środków w dyspozycji Województwa Mazowieckiego.

  Standardy mają zastosowa­nie w przypadku: budowy i przebudowy tras rowerowych i ich części składowych, w tym dróg dla rowerów, ciągów pieszo-rowerowych, dróg bez wydzielonej infrastruktury rowerowej i obszarów pieszych z dopuszczonym ruchem rowerowym, jak też sygnaliza­cji świetlnej i obiektów inżynieryjnych – kładek, tuneli i mostów. Zalecane jest stosowa­nie standardów podczas inwestycji kolejowych i w zakresie wałów przeciwpowodziowych, czyli infrastruktury o dużym potencjale w zakresie tras rowerowych.

  Z uwagi na uniwersalny charakter Standardów, mogą one również być wykorzystywane przez gminy i powiaty województwa mazowieckiego jako wytyczne do projektowania i wykonywania infrastruktury rowerowej niewspółfinansowanej przez samorząd województwa. W tym celu zostaną one przekazane wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego na terenie województwa.

  Standardy infrastruktury rowerowej i koncepcja tras rowerowych wskazanych do realizacji w perspektywie do 2030 roku w województwie mazowieckim są dostępne w wersji elektronicznej jako załącznik do uchwały 1100/333/22 Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz na stronie Mazowieckiego Biura Planowania regionalnego. Z przebiegiem tras będzie można się wkrótce zapoznać w zakładce „Geoportal – Zintegrowany monitoring zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego”.

  Dokumenty do pobrania:

  Uchwała nr 1100/33/22 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: „Standardy infrastruktury rowerowej i koncepcja tras rowerowych wskazanych do realizacji w perspektywie do 2030 w województwie mazowieckim”Pobierz Standardy infrastruktury rowerowej i koncepcja tras rowerowych wskazanych do realizacji w perspektywie do 2030 w województwie mazowieckimPobierz

 • Już w środę, 8 czerwca, rozpoczyna się głosowanie w Budżecie Obywatelskim Mazowsza. To mieszkańcy stolicy i okolic zdecydują, które projekty zostaną zrealizowane.Na realizację zwycięskich projektów samorząd Mazowsza przeznaczył 25 mln zł.

  Wśród projektów wybranych do głosowania znalazły się m.in. warsztaty edukacyjno-artystyczne dla dziecii dorosłych, budowy ścieżek rowerowych, szkolenia profilaktyczne w zakresie doskonalenia techniki jazdy, zakup ambulansów i sprzętu szpitalnego, modernizacje chodników i wiele innych.

  Termin głosowania mija 30 czerwca.

  Mieszkańcy Mazowsza mogą wybierać spośród 174 projektów zakwalifikowanych do głosowania.

  47 projektów z puli ogólnowojewódzkiej27 projektów z pozytywną oceną z podregionu radomskiego21 projektów z pozytywną oceną z podregionu płockiego17 projektów z pozytywną oceną z podregionu siedleckiego16 projektów z pozytywną oceną z podregionu warszawskiego zachodniego13 projektów z pozytywną oceną z podregionu ciechanowskiego11 projektów z pozytywną oceną z podregionu warszawskiego wschodniego9 projektów z pozytywną oceną z podregionu ostrołęckiego8 projektów z pozytywną oceną z podregionu żyrardowskiego5 projektów z pozytywną oceną z Warszawy

  Wykaz projektów dopuszczonych do głosowania na stronie Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.

  Więcej informacji na stronie Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.

  Budżet Obywatelski Mazowsza – oddaj głos na stronie internetowej

 • Szanowni Państwo!

  Czyste powietrze na Mazowszu to nasz wspólny cel, którego osiągnięcie niewątpliwie przyspieszy nowelizacja przepisów obowiązującej uchwały antysmogowej przyjętej przez Sejmik Województwa Mazowieckiego. Nowelizacja wprowadza zakaz spalania węgla w Warszawie od października 2023 r. Z kolei z początkiem 2028 r. przepis wejdzie w życie także w powiatach podwarszawskiego „obwarzanka”.

  Co się zmieni?

  Najważniejsze zmiany dotyczą przede wszystkim:

  Wprowadzenia w uchwale zakazu stosowania węgla kamiennego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla: od dnia 1 października 2023 r., w granicach administracyjnych m.st. Warszawy;od dnia 1 stycznia 2028 r., w granicach administracyjnych gmin wchodzących w skład powiatów: grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, otwockiego, warszawskiego zachodniego oraz wołomińskiego. Wprowadzenia zakazu eksploatacji kotłów na paliwa stałe (w tym biomasę) w nowo budowanych budynkach dla których wniosek o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie zostały złożone po dniu 1 stycznia 2023 r., jeżeli istnieje techniczna możliwość podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej, która znajduje się na terenie bezpośrednio przylegającym do działki inwestora na której znajduje się instalacja.Wprowadzenia w uchwale wyłączeń dla kotłów na węgiel eksploatowanych w granicach powiatów znajdujących się w obszarze NUTS2 – warszawski stołeczny – kotły węglowe zainstalowane przed 1 czerwca 2022 r. będą mogły być eksploatowane do końca ich żywotności.Pozostawienia możliwości użytkowania kotłów węglowych 5 klasy do końca ich żywotności.Wszelkie dodatkowe informacje na temat obowiązującej uchwały antysmogowej oraz jej nowelizacji znajdują się na stronie Mazowsza w zakładce „Uchwała antysmogowa”. Ogłoszenie o zmianie przepisów Uchwały Antysmogowej dla MazowszaPobierz Mazowsze zaostrza uchwałę antysmogową

Nasze wydawnictwa

Zatrzymaj lub wznów przełączanie wydań

Następny slide

Poprzedni slide