Logotyp Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego
Logotyp 25 lat Samorządu Województwa Mazowieckiego
BIP logo

MBPR

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego

jest jednostką Samorządu Województwa Mazowieckiego biorącą udział w pracach z dziedziny polityki regionalnej i zagospodarowania przestrzennego.

Biuro przygotowuje m.in. plany zagospodarowania przestrzennego i strategie rozwoju Województwa Mazowieckiego oraz Obszaru Metropolitalnego Warszawy, a także jest odpowiedzialne za opracowywanie i realizowanie projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej

Widok na Warszawę
Widok znad Wisły na Warszawę

Zatrzymaj lub wznów przełączanie wydań

Następny slide

Poprzedni slide

Aktualności

 • W dniu 29 marca 2024 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przy ul. Jagiellońskiej 26 odbyło się pierwsze z serii spotkań poświęconych zielonym pierścieniom wokół Warszawy i miast subregionalnych. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie w ramach projektu PLUS Change. Głównym celem spotkania było rozpoczęcie prac projektowych nad wdrożeniem koncepcji zielonego pierścienia Warszawy wraz z szerokim gronem interesariuszy oraz rozpoznanie ich oczekiwań i uwag względem tego procesu.

  W wydarzeniu uczestniczyło wielu gości, m.in. Pan Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Pan Piotr Kandyba, Poseł na Sejm RP, Pan Daniel Putkiewicz, Burmistrz Piaseczna i wiceprezes Stowarzyszenia Metropolia Warszawa, przedstawiciele i przedstawicielki Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Kampinoskiego Parku Narodowego i Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Lasów Miejskich m.st. Warszawy, samorządów gminnych (Celestynowa, Jabłonnej, Nadarzyna, Otwocka, Prażmowa, Starych Babic, m.st. Warszawy i Wołomina), środowiska naukowego (Politechniki Warszawskiej i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego), zrzeszenia organizacji pozarządowych działających na rzecz Zielonego Pierścienia Warszawy (OneRing Warsaw), Mazowieckiej Izby Rolniczej, a także Urzędu Marszałkowskiego i zespołu Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego.

  Wydarzenie składało się z części konferencyjnej i warsztatowej. Podczas prezentacji uczestnicy zapoznali się z koncepcją zielonych pierścieni oraz założeniami projektu PLUS Change, a także wysłuchali stanowisk zaproszonych gości. W ramach warsztatów omówiono szanse, zagrożenia i wyzwania związane z ustanowieniem zielonego pierścienia Warszawy oraz zebrano rekomendacje służące lepszemu rozpoznaniu interesariuszy tego procesu.

  Kolejne warsztaty w ramach projektu PLUS Change będą poświęcone historycznym zmianom użytkowania ziemi wokół Warszawy oraz poszukiwaniu rozwiązań i kompromisów między różnymi interesariuszami zielonego pierścienia.

 • Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 48/24 z dnia 26 marca 2024 r. przyjął audyt krajobrazowy województwa mazowieckiego oraz rozstrzygnął o sposobie rozpatrzenia uwag nieuwzględnionych przez zarząd województwa.

  Audyt krajobrazowy, który jest dokumentem w całości cyfrowym, sporządza się dla obszaru całego województwa, nie rzadziej niż raz na 20 lat. W ramach audytu krajobrazowego województwa mazowieckiego zidentyfikowano typy i podtypy krajobrazów, w tym krajobrazów priorytetowych, sporządzono ich charakterystykę i dokonano oceny stanu ich zachowania, zidentyfikowano zagrożenia dla możliwości zachowania wartości krajobrazów, wskazano rekomendacje i wnioski dotyczące kształtowania i ochrony krajobrazów, a także określono lokalne formy architektoniczne zabudowy.

  Z wynikami audytu krajobrazowego oraz opisem metodyki sporządzania audytu i wykorzystanych źródeł danych można zapoznać się na stronie https://mbpr.pl/audyt-krajobrazowy/

  Link do uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie audytu krajobrazowego:

  https://mazovia.pl/pl/bip/sejmik/uchwaly-sejmiku/rejestr-uchwal-sejmiku/uchwala-4824-sejmiku-wojewodztwa-mazowieckiego-z-dnia-2024-03-26.html

 • Szanowni Państwo, historia Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego jest tak długa jak historia Samorządu Województwa Mazowieckiego. Każdy jubileusz, a nasz – srebrny, skłania do podsumowań, refleksji i określenia wyzwań na kolejne dekady. W tej krótkiej publikacji zaprezentowano dotychczasowe działania Biura. 25 lat doświadczeń pozwala wskazać wyzwania na nowe czasy – nieprzewidywalnych zdarzeń, nowych technologii. Fundamentalne zmiany, na które czekamy tak długo, dotyczą przepisów prawnych, bez których trudno będzie realizować m.in. priorytety UE, w tym europejski zielony ład, wzrost udziału czystej energii i zmniejszenie śladu węglowego. Oczekujemy roztropnego planowania dla dobra wspólnego, a jesteśmy jedynym krajem w Europie, w którym można budować bez planu. Realizacja nowych wyzwań żąda zmian systemowych, żeby myśl o przyszłych pokoleniach nie była fikcją…

  Dyrektor Mazowieckiego BiuraPlanowania Regionalnego w Warszawiedr Elżbieta Kozubek

  Broszura MBPR 25 lat

 • W dniu 29 stycznia 2024 r. odbyły się obchody Jubileuszu 25-lecia Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie.

  W wydarzeniu wzięli udział: Pan Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego, Pan Waldemar Kuliński – Sekretarz Województwa Mazowieckiego – Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Pan Marek Miesztalski – Skarbnik Województwa Mazowieckiego, Pani Izabela Ziątek – Przewodnicząca Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Pani Jolanta Przygońska – Przewodnicząca Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, przedstawiciele administracji rządowej, profesorowie uczelni warszawskich oraz Kierownicy wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, Dyrektorzy Departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, a także dyrektorzy i pracownicy Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie.

  Z okazji Jubileuszu 25-lecia Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie Panu Adamowi Struzikowi, Panu Waldemarowi Kulińskiemu oraz Panu Markowi Miesztalskiemu przyznany został okolicznościowy Dyplom uznania, będący wyrazem podziękowania i szacunku za współpracę, zaangażowanie oraz aktywność na rzecz wsparcia realizacji zadań MBPR.

  Podczas gali Marszałek Województwa Mazowieckiego wręczył medale pamiątkowe „Pro Masovia”, którymi uhonorowano: Panią prof. dr hab. Elżbietę Mączyńską-Ziemacką – Prezesa Honorowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Panią dr Renatę Calak – Dyrektora Departamentu Strategii w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Pana prof. dr hab. Zygmunta Niewiadomskiego, Pana prof. dr hab. Pawła Swianiewicza, Urząd Statystyczny w Warszawie (w imieniu którego wyróżnienie odebrała Pani Dyrektor Agnieszka Ajdyn), a także Panią dr Elżbietę Kozubek – Dyrektora MBPR w Warszawie oraz Panią Ewę Baranowską – Dyrektora Oddziału Terenowego MBPR w Płocku.

  Ponadto w trakcie uroczystości wyróżnieni pracownicy MBPR odebrali z rąk Marszałka Województwa Mazowieckiego Dyplomy Uznania za zaangażowanie w pracę na rzecz rozwoju Mazowsza. Uroczystości zwieńczył występ artystyczny przygotowany przez Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury w Warszawie.

 • Świąt Bożego Narodzenia pełnych ciepła, radości, nadziei i pogody ducha, Nowego 2024 Roku spełniającego wszelkie marzenia życzy Dyrekcja oraz pracownicy Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie

 • W dniu 12 grudnia 2023 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 2083/457/23 w sprawie wyłożenia projektu audytu krajobrazowego dla województwa mazowieckiego do publicznego wglądu.

  Projekt audytu zostanie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 21.12.2023 r. do 25.01.2024 r. w siedzibie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnegow Warszawie przy ul. Nowy Zjazd 1 (piętro V), na jego stronie internetowej pod adresem https://gis.mbpr.pl/ oraz poprzez jego udostępnienie na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie pod adresem https://bip.mazovia.pl/ w zakładce „Pozwolenia, obwieszczenia, decyzje”.

  W czasie trwania wyłożenia i przez kolejnych 14 dni po zakończeniu okresu wyłożenia, tj. do dnia 08.02.2024 r. uwagi do projektu audytu krajobrazowego dla województwa mazowieckiego można składać ustnie do protokołu w siedzibie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa, lub za pośrednictwem formularza konsultacyjnego zamieszczonego wraz z projektem dokumentu, stanowiącym załącznik do obwieszczenia.

  Wypełniony formularz konsultacyjny należy przekazać drogą korespondencyjną na adres Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: konsultacjespoleczne@mbpr.pl 

  Uwagi złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Zarząd Województwa Mazowieckiego.

  Załączniki:

  Obwieszczenie Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyłożenia projektu audytu krajobrazowego dla województwa mazowieckiego do publicznego wglądu (Pobierz)Formularz konsultacyjny projektu audytu krajobrazowego dla województwa mazowieckiego (Pobierz)

Nasze wydawnictwa

Zatrzymaj lub wznów przełączanie wydań

Następny slide

Poprzedni slide