Zeszyt 7/2006 Założenia programu działań w Obszarach Problemowych. Obszar Nadbużański

Zeszyt 7/2006 Założenia programów działań w obszarach problemowych Obszar Nadbużański

Województwo mazowieckie charakteryzuje się największymi w kraju dysproporcjami w rozwoju jego poszczególnych rejonów. Obok silnego gospodarczo obszaru metropolitalnego Warszawy występują tereny problemowe o kumulacji negatywnych zjawisk społeczno-gospodarczych, w tym peryferyjny obszar nadbużański. Jego głównymi problemami są: szybki odpływ ludności i deformacja struktury demograficznej, niska aktywność gospodarcza, niedorozwój infrastruktury społecznej i technicznej. Atuty obszaru stanowią wyjątkowe walory przyrodnicze oraz czyste środowisko stwarzające możliwości rozwoju proekologicznych form rolnictwa i turystyki.

Mazowieckie Biuro Planowania Przestrzennego i Rozwoju Regionalnego we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, samorządami gminnymi i innymi zainteresowanymi jednostkami sporządziło programy działań zmierzających do aktywizacji społeczno-gospodarczej obszarów problemowych. Programy zostaną wykorzystane przy opracowaniu Regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego, a zapisane w nich przedsięwzięcia będą realizowane przez różne podmioty i finansowane ze środków publicznych, w tym funduszy Unii Europejskiej oraz prywatnych.

Najważniejsze działania inwestycyjne w obszarze nadbużańskim wymagające wsparcia samorządu województwa dotyczą: rozwoju wybranych ośrodków osadniczych, rozbudowy powiązań komunikacyjnych, rozwoju systemów infrastruktury energetycznej, telekomunikacyjnej i ochrony środowiska oraz rewaloryzacji zabytków. Pożądanymi działaniami organizacyjnymi są wszelkie formy informacji i promocji rejonu oraz współpracy podmiotów realizujących program, w tym współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej.

Wróć do listy wydawnictw