Zespół Uzgodnień i Opinii

Do zadań Zespołu Uzgodnień i Opinii w Warszawie należy realizacja zadań samorządu województwa w zakresie polityki rozwoju i zagospodarowania przestrzennego na podstawie udzielonych pełnomocnictw, w szczególności z zakresu ustaw:

1. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tj:

 • zgłaszanie wniosków i uwag do projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 • wydawanie uzgodnień projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
 • wydawanie uzgodnień projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin w zakresie zadań samorządu województwa oraz uwzględniania wyników audytu krajobrazowego;
 • wydawanie uzgodnień do projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 • wydawanie uzgodnień do projektów decyzji o warunkach zabudowy;
 • wydawanie opinii do uchwał określających zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń;
 • przygotowywanie materiałów do zażaleń na postanowienia Marszałka Województwa Mazowieckiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego;
 • prowadzenie rejestru decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim;
 • prowadzenie bazy inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym
 • i powiatowym;

2. ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, tj. wydawanie opinii do projektów gminnych programów rewitalizacji w zakresie zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego województwa oraz strategią rozwoju województwa;

3. ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu usług i rozwoju sieci telekomunikacyjnych, tj. wydawanie opinii do decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej.

Do zadań Zespołu Uzgodnień i Opinii w Warszawie należy również wykonywanie zadań
z zakresu:

 • przygotowywania odpowiedzi i stanowisk na: listy, interwencje, protesty, zapytania, interpelacje i petycje kierowane do Samorządu Województwa Mazowieckiego;
 • udzielania odpowiedzi na wnioski o udostępnianie informacji publicznej;
 • przygotowywania opinii, analiz i stanowisk do projektów ustaw, rozporządzeń
 • i dokumentów europejskich, rządowych oraz regionalnych;
 • prowadzenia spraw związanych z obsługą Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

Zaangażowanie Zespołu w projekty:

w trakcie realizacji:

 • YouInHerit – „Zaangażowanie młodzieży w innowacyjną waloryzację
 • i odrodzenie tradycyjnych zawodów i rzemiosła jako dziedzictwa kulturowego w celu zwiększenia atrakcyjności i konkurencyjności terenów miejskich
 • w dynamicznym wieku” (w ramach Interreg Europa Środkowa);
 • NSBCoRe – „Łącznik Regionów Morza Północnego i Bałtyckiego” (w ramach Interreg Morza Bałtyckiego)
 • Stowarzyszenie ARC (Stowarzyszenie miast i regionów, na terenie których zlokalizowane są międzynarodowe porty lotnicze),

zakończone:

 • D-Air– Niskoemisyjne regiony lotniskowe (w ramach Interreg IV C),
 • QLAIR (ARC), Civitas.Net (URBACT),
 • NODUS (URBACT II),
 • Intra Policentricity (Metrex)
 • RailBalticaGrowthCorridor – Kolej Bałtycka – Korytarz Wzrostu (w ramach programu Regionu Morza Bałtyckiego 2007-2013).