Strategia Rozwoju województwa mazowieckiego 2030+

Strategia rozwoju województwa jest najważniejszym dokumentem samorządu województwa, określającym kierunki polityki rozwoju w perspektywie średnio- i długookresowej, wskazującym główne wyzwania, a także cele rozwojowe regionu do zrealizowania przez samorząd województwa oraz inne podmioty. Jest punktem odniesienia dla innych dokumentów strategicznych, programowych i planistycznych na poziomie regionalnym oraz lokalnym.

Aktualizacja strategii rozwoju województwa mazowieckiego jest wynikiem zmian przepisów prawnych, sytuacji społeczno-gospodarczej, podziału statystycznego, a także nowego kształtu polityki spójności Unii Europejskiej na lata 2021-2027.

W Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ przedstawiono długofalową wizję rozwoju województwa, określono cel główny, któremu przyporządkowano cele strategiczne, w podziale na pięć obszarów tematycznych. Strategia jest po raz pierwszy, w sposób formalny, dokumentem zintegrowanym, łączącym wymiar społeczno-gospodarczy z terytorialnym. W dokumencie przedstawiono model struktury funkcjonalno-przestrzennej województwa, zaimplementowany z Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego. Wskazano także dwa typy obszarów strategicznej interwencji wraz z kierunkami działań, wyrażającymi ich specyficzne potrzeby rozwojowe.

Strategia Rozwoju województwa mazowieckiego 2030+Pobierz

Uchwała nr 72/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Uchwała nr 72/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+

Strategia rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ (dalej SRWM 2030+) jest podstawowym i najważniejszym dokumentem określającym politykę rozwoju Samorządu Województwa Mazowieckiego. Dokument ten stanowi punkt odniesienia dla innych dokumentów programowych i planistycznych województwa.SRWM 2030+ jest aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego 2030, przyjętej Uchwałą nr 158/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 października 2013 roku.

Uchwała nr 72/22 Sejmiku Województwa MazowieckiegoPobierz

Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu

Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ Innowacyjne Mazowsze zgodnie z art. 55 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Wymóg przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+. Innowacyjne Mazowsze wynika z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1029), tzw. ustawy ooś.

Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektuPobierz

Komunikat dotyczący Informacji o wynikach konsultacji społecznych projektu

Komunikat dotyczący Informacji o wynikach konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego 2030+ wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko oraz Sprawozdania z przebiegu i wyników drugiego etapu konsultacji tego projektu.

W dniu 7 grudnia 2021 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął Uchwałę nr 1903/277/21 w sprawie przyjęcia Informacji o wynikach konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego 2030+, stanowiącej aktualizację Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko oraz Sprawozdania z przebiegu i wyników drugiego etapu konsultacji tego projektu.

Komunikat dotyczący Informacji o wynikach konsultacji społecznych projektuPobierz

Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju (zał. I)

Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego 2030+, stanowiącej aktualizację Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko

Niniejsza informacja dotyczy I etapu konsultacji, natomiast drugi etap, stosownie do poniższych uchwał Sejmiku dotyczy Sprawozdania z przebiegu i wyników drugiego etapu konsultacji projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego 2030+ stanowiącej aktualizację Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko– Załącznik nr 2 do przedmiotowej uchwały.

Oba etapy przebiegu konsultacji zawierają ustosunkowanie się do: przyjmowanych wniosków i uwag – w I etapie, oraz wniosków i uwag oraz opinii i uzgodnień – w II etapie.

Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektu Strategii RozwojuPobierz

Załącznik do informacji o wynikach konsultacji I etap

Załącznik do Informacji o wynikach konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego 2030+, stanowiącej aktualizację Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko.

Dokument przedstawia sposób rozpatrzenia wniosków i uwag zgłoszonych do projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego 2030+, stanowiącej aktualizację Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko.

Załącznik do informacji o wynikach konsultacji I etapPobierz

Sprawozdanie z przebiegu i wyników drugiego etapu konsultacji projektu Strategii Rozwoju (zał. 2)

Sprawozdanie z przebiegu i wyników drugiego etapu konsultacji projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego 2030+ stanowiącej aktualizację Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku wraz z PrognoząOddziaływania na Środowisko.

Sprawozdanie dotyczy drugiego etapu konsultacji projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego 2030+ (dalej SRWM2030+) – po przyjęciu projektu SRWM2030+ przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1324/250/21 z dnia 24 sierpnia 2021 r. – i skierowaniu do konsultacji społecznych. Sprawozdanie stanowi podsumowanie przebiegu konsultacji, statystyczne podsumowanie wyników konsultacji, wskazanie sposobu rozpatrzenia zgłoszonych wniosków, uwag, opinii i uzgodnień, które posłużyły do uzupełniania i korekty projektu SRWM2030+.

Sprawozdanie z przebiegu i wyników drugiego etapu konsultacji projektu Strategii Rozwoju Województwa MazowieckiegoPobierz

Załącznik do sprawozdania z przebiegu i wyników drugiego etapu konsultacji projektu Strategii Rozwoju Województwa MazowieckiegoPobierz

Załącznik do sprawozdania z przebiegu i wyników drugiego etapu konsultacji projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego poprawiony 08.12.2021Pobierz

Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju

Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego 2030+, stanowiącej aktualizację Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko.

Niniejsza informacja dotyczy I etapu konsultacji, natomiast drugi etap, stosownie do poniższych uchwał Sejmiku dotyczy Sprawozdania z przebiegu i wyników drugiego etapu konsultacji projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego 2030+ stanowiącej aktualizację Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko – Załącznik nr 2 do przedmiotowej uchwały.

Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektu Strategii RozwojuPobierz

Załącznik do informacji o wynikach konsultacji I etap poprawione 29.11.2021_08.12.2021_WCAGPobierz

Rozpatrzenie uwag do projektu Strategii rozwoju

Rozpatrzenie uwag do projektu Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ Innowacyjne Mazowsze.

Szanowni Państwo, Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konsultacjach projektu Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Formalny termin przeprowadzenia konsultacji projektu dokumentu dobiegł końca 10 października br.Ze względu na fakt, że nadal wpływają uwagi i wnioski od właściwych organów opiniujących, chcąc uwzględnić w możliwie najszerszym zakresie zasadę partycypacji społecznej, sprawozdanie zawierające ostateczne ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem, umieścimy niezwłocznie na naszej stronie po otrzymaniu stosownych opinii oraz akceptacji sprawozdania przez przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.