Zespół Uzgodnień i Opinii

Do zadań Zespołu Uzgodnień i Opinii w Warszawie należy realizacja zadań samorządu województwa w zakresie polityki rozwoju i zagospodarowania przestrzennego na podstawie udzielonych pełnomocnictw, w szczególności z zakresu ustaw:

1. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tj:

zgłaszanie wniosków i uwag do projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;wydawanie uzgodnień projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;wydawanie uzgodnień projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin w zakresie zadań samorządu województwa oraz uwzględniania wyników audytu krajobrazowego;wydawanie uzgodnień do projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;wydawanie uzgodnień do projektów decyzji o warunkach zabudowy;wydawanie opinii do uchwał określających zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń;przygotowywanie materiałów do zażaleń na postanowienia Marszałka Województwa Mazowieckiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego;prowadzenie rejestru decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim;prowadzenie bazy inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnymi powiatowym;

2. ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, tj. wydawanie opinii do projektów gminnych programów rewitalizacji w zakresie zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego województwa oraz strategią rozwoju województwa;

3. ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu usług i rozwoju sieci telekomunikacyjnych, tj. wydawanie opinii do decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej.

Do zadań Zespołu Uzgodnień i Opinii w Warszawie należy również wykonywanie zadańz zakresu:

przygotowywania odpowiedzi i stanowisk na: listy, interwencje, protesty, zapytania, interpelacje i petycje kierowane do Samorządu Województwa Mazowieckiego;udzielania odpowiedzi na wnioski o udostępnianie informacji publicznej;przygotowywania opinii, analiz i stanowisk do projektów ustaw, rozporządzeńi dokumentów europejskich, rządowych oraz regionalnych;prowadzenia spraw związanych z obsługą Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

Zaangażowanie Zespołu w projekty:

w trakcie realizacji:

YouInHerit – „Zaangażowanie młodzieży w innowacyjną waloryzacjęi odrodzenie tradycyjnych zawodów i rzemiosła jako dziedzictwa kulturowego w celu zwiększenia atrakcyjności i konkurencyjności terenów miejskichw dynamicznym wieku” (w ramach Interreg Europa Środkowa);NSBCoRe – „Łącznik Regionów Morza Północnego i Bałtyckiego” (w ramach Interreg Morza Bałtyckiego)Stowarzyszenie ARC (Stowarzyszenie miast i regionów, na terenie których zlokalizowane są międzynarodowe porty lotnicze),

zakończone:

D-Air– Niskoemisyjne regiony lotniskowe (w ramach Interreg IV C),QLAIR (ARC), Civitas.Net (URBACT),NODUS (URBACT II),Intra Policentricity (Metrex)RailBalticaGrowthCorridor – Kolej Bałtycka – Korytarz Wzrostu (w ramach programu Regionu Morza Bałtyckiego 2007-2013).

Dokumenty dotyczące Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego z 7 lipca 2014 r.

Dokumenty dotyczące Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego z 7 czerwca 2004 r.

Zespół Planowania Strategicznego

Do zadań Zespołu należy wykonywanie zadań z zakresu planowania strategicznego. Zespół uczestniczy w przygotowywaniu dokumentów w ramach polityki rozwoju prowadzonej przez samorząd województwa.

Zespół Planowania Strategicznego jest odpowiedzialny za opracowywanie założeń do dokumentów strategicznych i planistycznych, opracowywanie strategii rozwoju województwa i strategii ponadregionalnych, sporządzanie planu zagospodarowania przestrzennego województwa i jego ocenę, opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów funkcjonalnych i problemowych, opracowywanie programów rozwoju dla obszarów funkcjonalnych i problemowych oraz sporządzanie audytu krajobrazowego.

Do zadań Zespołu należy prowadzenie prac na rzecz międzywojewódzkiej współpracy w zakresie polityki rozwoju, analizowanie dokumentów rządowych i europejskich w zakresie rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego oraz ich opiniowanie, przygotowywanie opinii i stanowisk na potrzeby samorządu województwa w zakresie rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego.

Zespół prowadzi także prace związane z funkcjonowaniem Mazowieckiego Forum Terytorialnego we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego i gminami oraz powiatami z terenu województwa mazowieckiego.

Zespół realizuje również zadania w ramach współpracy międzynarodowej.

Zespół Kadr i Szkolenia

Zespół Kadr i Szkolenia zajmuje się w szczególności :

prowadzeniem spraw osobowych pracowników Biura,sprawami związanymi z naborem pracowników do pracy w Biurze,organizowaniem służby przygotowawczej dla procowników Biuraokresową oceną kwalifikacyjną pracowników Biura,realizacją działań w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników,

Ponadto przez pracowników Zespołu przygotowywane są sprawozdania m.in. dla: Urzędu Statystycznego, PFRON, ZUS.

Zespół współpracuje także przy opracowywaniu zasad polityki personalnej Biura i uczestniczy w jej realizacji.

Zespół organizacyjno-administracyjny

Zespół Organizacyjno-Administracyjny podlega bezpośrednio Zastępcy Dyrektora MBPR ds. Organizacyjno-Administracyjnych. Jego głównym zadaniem jest zapewnienie obsługi organizacyjno-administracyjnej dla całego Biura. Wśród szczegółowych prac wykonywanych przez Zespół można wymienić:

administrowanie pomieszczeniami Biura oraz nadzór nad ich konserwacją i obsługą techniczną,gospodarowanie mieniem Biura i prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej,prowadzenie archiwum,prowadzenie magazynu zaopatrzeniowego,nadzór nad eksploatacją sprzętu informatycznego i baz danych oraz stroną internetową Biura,administrowanie siecią komputerową,planowanie i organizacja zamówień publicznych,zakup materiałów, innych środków trwałych i usług,zabezpieczenie potrzeb transportowych;zapewnienie obsługi kancelaryjnej;zapewnienie właściwych warunków pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy pracownikom Biura;obsługa wyjazdów zagranicznych pracowników Biura;obsługa programów realizowanych w MBPR;prowadzenie działalności w zakresie public relations MBPR.

Zespół wydawniczy

Do Zadań Zespołu Wydawniczego należy:

organizowanie procesu wydawniczego czasopism, książek i innych publikacji wydawanych przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, poprzez:

pozyskiwanie tekstów oraz ich obróbkę redakcyjną i techniczną,współpracę z korektorami językowymi,skład oraz przygotowanie materiałów do druku,udział w postępowaniach przetargowych na druk i oprawę introligatorską;

prowadzenie redakcji periodyku naukowego „MAZOWSZE Studia Regionalne”;prowadzenie stron internetowych Biura oraz stron w mediach publicznych;nadzór nad systemami identyfikacji wizualnej: Biura, marki MAZOWSZE oraz projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej;podejmowanie działań związanych z kreowaniem wizerunku Biura;tworzenie projektów graficznych;druk, powielanie i oprawa materiałów oraz obsługa maszyn powielająco-drukujących i urządzeń introligatorskich.

Zespół Wydawniczy zajmuje się również drukiem: wielkoformatowych map, opracowań mapowych, projektowanych przez siebie materiałów reklamowych (zakładki, ulotki, foldery, kalendarze, wizytówki, banery, etc.) oraz zeszytów z serii wydawniczej „Mazowsze. Analizy i Studia”.

Mazowsze. Analizy i Studia – czytaj online

Zespół Wydawniczy koordynuje także proces wydawniczy samorządowego periodyku naukowego „MAZOWSZE Studia Regionalne”. Pracownicy Zespołu zajmują się zbieraniem artykułów do czasopisma, które są następnie przesyłane do recenzji przez Radę Programową pisma. Po otrzymaniu pozytywnej recenzji materiały poddawane są obróbce redakcyjnej. W Zespole Wydawniczym przygotowywany jest także layout każdego numeru pisma. Końcowym etapem, jaki wykonuje Zespół Wydawniczy jest przygotowanie plików do procesu naświetlania i przesłanie ich do drukarni.

Mazowsze Studia regionalne – czytaj online

Zespół finansowo-księgowy

Zespół Finansowo-Księgowy zajmuje się prowadzeniem księgowości biura. Pracownicy zespołu dbają o terminowe dokonywanie płatności z tytułu poniesionych wydatków, jak i zobowiązań stałych.

W zespole dokonywana jest wstępna kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem kont, oraz sprawdzana jest kompletność i rzetelność dokumentów przedkładanych do akceptacji kierownikowi jednostki.Pracownicy sporządzają liczne sprawozdania miesięczne, kwartalne i roczne z realizacji budżetu, a także sprawozdania dotyczące projektów współfinansowanych ze środków UE.

Dokumenty dotyczące Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego z 7 lipca 2014 r.

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego w dniu 7 lipca 2014 r. Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowiskoPrognoza Oddziaływania na Środowisko do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa MazowieckiegoAneks do Prognozy Oddziaływania na Środowisko do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego w dniu 7 lipca 2014 r.Pobierz

Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowiskoPobierz

Prognoza Oddziaływania na Środowisko do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa MazowieckiegoPobierz

Aneks do Prognozy Oddziaływania na Środowisko do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa MazowieckiegoPobierz

Dokumenty dotyczące Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego z 7 czerwca 2004 r.

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego w dniu 7 czerwca 2004 r. Podstawowy dokument wyznaczający cele i kierunki rozwoju regionu w układzie przestrzennym. Dokument zawiera uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne rozwoju województwa mazowieckiego, cele oraz kierunki zagospodarowania przestrzennego, w tym inwestycje celu publicznego o charakterze ponadlokalnym.

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego(nie obowiązujący z wyjątkiem RPO WM 2007 – 2013)Pobierz

Ocena Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego przyjęta przez Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 11 października 2010 r.(uchwała nr 165/10 z dnia 11 października 2010 r.) Ocena Planu składa się z wyników przeglądu zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, oceny realizacji inwestycji celu publicznego, raportu o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego.

Ocena Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego (nie obowiązujący)Pobierz

Ocena Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego przyjęta przez Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 9 października 2006 r. Ocena Planu składa się z wyników przeglądu zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, oceny realizacji inwestycji celu publicznego, raportu o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego.

Ocena Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego (nie obowiązujący)Pobierz

Analizy i studia przestrzenne będące uszczegółowieniem ustaleń Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego z 2004 r.

Studium rozwoju infrastruktury lotnictwa cywilnego na Mazowszu. Dokument określa kierunki, uwarunkowania i harmonogram rozwoju infrastruktury lotniskowej na Mazowszu, a także ustalenia dotyczące zakresu angażowania się Samorządu Województwa Mazowieckiego w realizację planowanych przedsięwzięć.

Studium Rozwoju Infrastruktury Lotnictwa Cywilnego na MazowszuPobierz

Studium rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego na Mazowszu w kontekście polityki transportowej Województwa Mazowieckiego. W Studium określone zostaną kierunki rozwoju transportu szynowego na Mazowszu, a także sformułowana zostanie koncepcja instytucjonalno-organizacyjna. W dokumencie wskazana będzie również rola Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie rozwoju i modernizacji transportu szynowego.

Studium Rozwoju Transportu SzynowegoPobierz

Studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego obszarów chronionych w województwie mazowieckim. Opracowanie jest analizą uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego w gminach województwa mazowieckiego, na terenie których występują wielkoobszarowe formy ochrony przyrody, z analizą występowania kolizji funkcji w zagospodarowaniu przestrzennym i związanych z tym konfliktów społecznych.

Kampinoski Park NarodowyPobierz

Bolimowski Park KrajobrazowyPobierz

Chojnowski Park KrajobrazowyPobierz

Kozienicki Park KrajobrazowyPobierz

Mazowiecki Park KrajobrazowyPobierz

Nadbużański Park KrajobrazowyPobierz

Zeszyt wspólny dla parkówPobierz