Prognoza oddziaływania na środowisko do Strategii rozwoju województwa mazowieckiego

Prognoza oddziaływania na środowisko do Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ Innowacyjne Mazowsze.

Wymóg przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ wynika z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz. 247), tzw. ustawy ooś. Zgodnie z art. 3 ust. 1. tej ustawy, jednym z elementów postepowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko jest sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko.

Celem sporządzenia prognozy do projektu Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ (w dalszej części opracowania zwanej Prognozą) jest między innymi zidentyfikowanie potencjalnych zagrożeń dla środowiska i ludzi, związanych z realizacją zapisów projektu Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ (dalej zwanej Strategią), w tym określenie znaczących negatywnych oddziaływań na obszary chronione oraz wskazanie możliwości i sposobów ograniczenia potencjalnych znaczących oddziaływań na środowisko związanych z realizacją postanowień dokumentu. Niniejsza Prognoza sporządzona została do projektu Strategii z dnia 28.02.2022r.