Oddział Terenowy MBPR w Płocku

Oddział Terenowy
w Płocku

Oddział Terenowy w Płocku MBPR w Warszawie (OTP) specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury współczesnej, turystyki, kultury, edukacji, ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

Oddział Terenowy MBPR w Płocku
Oddział Terenowy MBPR w Płocku

OTP posiada doświadczenie w opracowywaniu dokumentów i opracowań z zakresu dziedzictwa kulturowego i turystyki. Prowadził badania na terenie województwa, m.in. dotyczące stanu zabytków, tożsamości kulturowej, syntetycznych cech krajobrazu, lokalnych form architektonicznych, jak również wykorzystania obiektów turystycznych w ramach turystyki weekendowej.

Uczestniczy w opracowywaniu dokumentów planistycznych i strategicznych dla województwa mazowieckiego, zarówno planu zagospodarowania przestrzennego, jak i strategii rozwoju województwa. Wykonuje wielotematyczne opracowania analityczne dotyczące podregionu płockiego – NUTS 3, jak również branżowe opracowania dotyczące całego województwa. Przygotowuje opinie i stanowiska na potrzeby samorządu województwa, a także do projektów ustaw, dokumentów regionalnych, rządowych i europejskich w zakresie rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego. Koordynował prace i uczestniczył w realizacji projektów współfinansowanych z funduszy unijnych.

OTP współpracuje w przygotowaniu: Raportu o stanie województwa mazowieckiego, Raportu z monitoringu realizacji strategii rozwoju województwa, Raportu dotyczącego okresowej oceny PZPWM w zakresie przeglądu zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wraz z oceną realizacji inwestycji celu publicznego,
jak również w sporządzaniu Audytu krajobrazowego dla województwa mazowieckiego w zakresie zagadnień dotyczących dziedzictwa kulturowego.

Obszar działania Oddziału w zakresie zadań związanych z planowaniem przestrzennym obejmuje tereny powiatów: gostynińskiego, grodziskiego, płockiego, sierpeckiego, sochaczewskiego, warszawskiego zachodniego, żyrardowskiego oraz miasta Płock – łącznie 54 gminy.

LpTyp gminyGminaPowiatOddział Terenowy
1miejskaGostyningostynińskiPłock
2wiejskaGostyningostynińskiPłock
3wiejskaPacynagostynińskiPłock
4miejsko-wiejskaSannikigostynińskiPłock
5wiejskaSzczawin KościelnygostynińskiPłock
6wiejskaBaranówgrodziskiPłock
7miejsko-wiejskaGrodzisk MazowieckigrodziskiPłock
8wiejskaJaktorówgrodziskiPłock
9miejskaMilanówekgrodziskiPłock
10miejskaPodkowa LeśnagrodziskiPłock
11wiejskaŻabia WolagrodziskiPłock
12miejskaPłockm. PłockPłock
13wiejskaBielskpłockiPłock
14miejsko-wiejskaBodzanówpłockiPłock
15wiejskaBrudzeń DużypłockiPłock
16wiejskaBulkowopłockiPłock
17miejsko-wiejskaDrobinpłockiPłock
18miejsko-wiejskaGąbinpłockiPłock
19wiejskaŁąckpłockiPłock
20wiejskaMała WieśpłockiPłock
21wiejskaNowy DuninówpłockiPłock
22wiejskaRadzanowopłockiPłock
23wiejskaSłubicepłockiPłock
24wiejskaSłupnopłockiPłock
25wiejskaStara BiałapłockiPłock
26wiejskaStaroźrebypłockiPłock
27miejsko-wiejskaWyszogródpłockiPłock
28wiejskaGozdowosierpeckiPłock
29wiejskaMochowosierpeckiPłock
30wiejskaRościszewosierpeckiPłock
31miejskaSierpcsierpeckiPłock
32wiejskaSierpcsierpeckiPłock
33wiejskaSzczutowosierpeckiPłock
34wiejskaZawidzsierpeckiPłock
35wiejskaBrochówsochaczewskiPłock
36wiejskaIłówsochaczewskiPłock
37wiejskaMłodzieszynsochaczewskiPłock
38wiejskaNowa SuchasochaczewskiPłock
39wiejskaRybnosochaczewskiPłock
40miejskaSochaczewsochaczewskiPłock
41wiejskaSochaczewsochaczewskiPłock
42wiejskaTeresinsochaczewskiPłock
43miejsko-wiejskaBłoniewarszawski zachodniPłock
44wiejskaIzabelinwarszawski zachodniPłock
45wiejskaKampinoswarszawski zachodniPłock
46wiejskaLesznowarszawski zachodniPłock
47miejsko-wiejskaŁomiankiwarszawski zachodniPłock
48miejsko-wiejskaOżarów Mazowieckiwarszawski zachodniPłock
49wiejskaStare Babicewarszawski zachodniPłock
50miejsko-wiejskaMszczonówżyrardowskiPłock
51wiejskaPuszcza MariańskażyrardowskiPłock
52wiejskaRadziejowiceżyrardowskiPłock
53miejsko-wiejskaWiskitkiżyrardowskiPłock
54miejskaŻyrardówżyrardowskiPłock
Zasieg-OT-Plock

Dla wskazanego obszaru Oddział przygotowuje, m.in.:

 • wnioski do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • uzgodnienia projektów: studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • opinie do projektów:
  • uchwał gmin w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane,
  • gminnych programów rewitalizacji,
  • lokalnych i ponadlokalnych strategii rozwoju,
 • opinie do wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących,
 • opinie pomocnicze do wniosków o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne,
 • pisma i materiały wyjaśniające do zażaleń składanych na postanowienia Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Zarządu Województwa Mazowieckiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego,
 • odpowiedzi na pisma, petycje, sprzeciwy dotyczące planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Oddział Terenowy w Płocku opracował, m.in.:

 • Tożsamość w krajobrazach (nie tylko) kulturowych województwa mazowieckiego (2022 r.),
 • Badanie nad stanem zabytków w województwie mazowieckim w celu opracowania Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2016–2019 i na lata 2017–2020 (2 raporty: 2016 i 2016/2017),
 • Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami na lata 2006–2009 przyjęty uchwałą Nr 226/05 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2005 r.
  oraz na lata 2012–2015 przyjęty uchwałą nr 42/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 12 marca 2012 r.,
 • Monitoring realizacji Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2006–2009 (3 raporty: 2006/2007; 2008; 2009) i 2012–2015 (4 raporty: 2012; 2013; 2014; 2015),
 • Sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2006–2009 (2 sprawozdania: 2006/2007 i 2008/2009) i 2012–2015
  (2 sprawozdania: 2012/2013 i 2014/2015),
 • Koncepcję Zagospodarowania Przestrzennego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ośrodka Regionalnego Miasta Płocka (2015 r.),
 • Koncepcję Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Funkcjonalnego położonego wokół Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa Modlin (2015 r.),
 • Analizę stanu zagospodarowania i kierunku polityki przestrzennej na potrzeby Płockiego Obszaru Funkcjonalnego (2015 r.),
 • Wstępną koncepcję utworzenia parku przemysłowo-technologicznego na terenach przylotniskowych Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin
  (2013 r.).

Oddział Terenowy w Płocku brał udział w opracowaniu, m.in.:

 • Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego 2030+ Innowacyjne Mazowsze przyjętej uchwałą nr 72/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 maja 2022 r.,
 • Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku Innowacyjne Mazowsze przyjętej uchwałą 158/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 października 2013 r.,
 • Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 22/18 z dnia 19 grudnia 2018 r.,
 • Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 180/14 z dnia 7 lipca
  2014 r.,
 • Studium Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Warszawy (2010 r.).

Oddział Terenowy w Płocku uczestniczy w pracach, m.in:

 • Zespołu ds. Programu opieki nad zabytkami w województwie mazowieckim na lata 2022–2025,
 • Zespołu ds. Strategii Polityki Społecznej Województwa Mazowieckiego na lata 2021–2030,
 • Mazowieckiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej,
 • Komitetu Monitorującego prace nad Programem ochrony środowiska województwa mazowieckiego do 2030 r.

OTP koordynował i/lub współpracował przy realizacji projektów:

LAirA – Landside Airports Accessibility realizowanego w latach 2017–2019 w ramach Programu Interreg Europa Środkowa 2014–2020, którego celem było zmniejszenie zużycia energii oraz ograniczenie negatywnego wpływu działalności lotnisk na środowisko. Efektem prac było opracowanie rozwiązań w zakresie niskoemisyjnej mobilności dla lotnisk i miejskich obszarów funkcjonalnych. Projekt skupiał partnerów z Austrii, Chorwacji, Niemiec, Polski, Węgier i Włoch oraz partnerów stowarzyszonych, w tym Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin.

YouInHerit – Youth involvement in the innovative valorisation and revival of traditional trades and crafts as cultural heritage to make urban regions more attractive and competitive in a dynamic age realizowanego w latach 2016–2019 w ramach Programu Interreg Europa Środkowa 2014–2020, który miał na celu poprawę zdolności regionów do wykorzystania i zarządzania dziedzictwem kulturowym tradycyjnych zawodów i rzemiosła w innowacyjny sposób polegający na włączeniu młodzieży jako kluczowej grupy społecznej. W projekcie udział brali partnerzy z Chorwacji, Polski, Słowenii, Węgier i Włoch, co umożliwiło wymianę doświadczeń i dobrych praktyk na poziomie międzynarodowym.

airLED – Local economic development in air port catchment areas realizowanego w latach 2012–2014 w ramach inicjatywy INTERREG IVB, mającego na celu wypracowanie spójnej wizji zintegrowanego rozwoju obszarów położonych w najbliższym sąsiedztwie lotnisk oraz powstania „Airport Cities”. W projekcie uczestniczyli partnerzy (w tym naukowi) z Polski, Słowenii, Węgier i Włoch.