Oddział Terenowy MBPR w Płocku

Oddział Terenowy
w Płocku

Oddział Terenowy w Płocku (OTP) specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących kultury, w tym dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury współczesnej, turystyki, edukacji, ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Wraz z Biurem w Warszawie i pozostałymi Oddziałami uczestniczy, przede wszystkim we wskazanym zakresie, w opracowywaniu dokumentów planistycznych i strategicznych dla województwa mazowieckiego, w szczególności strategii rozwoju regionu.

Oddział Terenowy MBPR w Płocku
Oddział Terenowy MBPR w Płocku

OTP posiada doświadczenie i bogaty dorobek w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego. Stanowi to podstawę współpracy i dzielenia się dobrymi praktykami z pozostałymi jednostkami MBPR. OTP uczestniczy w sporządzaniu audytu krajobrazowego. Ważnym atutem Oddziału w Płocku jest doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych z funduszy unijnych.

OTP prowadzi prace analityczne, czego efektem jest jego wkład do corocznych raportów – Raportu o stanie województwa mazowieckiego oraz raportu przedstawiającego wyniki monitoringu realizacji strategii rozwoju województwa mazowieckiego. Wyniki analiz OTP wykorzystuje we własnych opracowaniach zarówno dotyczących całego regionu, jak i obszaru działania Oddziału. Są one prezentowane na konferencjach i seminariach, współorganizowanych przez OTP. Należy podkreślić dorobek OTP w przygotowywaniu dokumentów i opracowań z zakresu dziedzictwa kulturowego i turystyki, w których wykorzystywane są wyniki badań dotyczące stanu obiektów zabytkowych, krajobrazów kulturowych, tożsamości regionalnej i lokalnej oraz turystyki weekendowej.

LpTyp gminyGminaPowiatOddział Terenowy
1miejskaGostyningostynińskiPłock
2wiejskaGostyningostynińskiPłock
3wiejskaPacynagostynińskiPłock
4miejsko-wiejskaSannikigostynińskiPłock
5wiejskaSzczawin KościelnygostynińskiPłock
6wiejskaBaranówgrodziskiPłock
7miejsko-wiejskaGrodzisk MazowieckigrodziskiPłock
8wiejskaJaktorówgrodziskiPłock
9miejskaMilanówekgrodziskiPłock
10miejskaPodkowa LeśnagrodziskiPłock
11wiejskaŻabia WolagrodziskiPłock
12miejskaPłockm. PłockPłock
13wiejskaBielskpłockiPłock
14miejsko-wiejskaBodzanówpłockiPłock
15wiejskaBrudzeń DużypłockiPłock
16wiejskaBulkowopłockiPłock
17miejsko-wiejskaDrobinpłockiPłock
18miejsko-wiejskaGąbinpłockiPłock
19wiejskaŁąckpłockiPłock
20wiejskaMała WieśpłockiPłock
21wiejskaNowy DuninówpłockiPłock
22wiejskaRadzanowopłockiPłock
23wiejskaSłubicepłockiPłock
24wiejskaSłupnopłockiPłock
25wiejskaStara BiałapłockiPłock
26wiejskaStaroźrebypłockiPłock
27miejsko-wiejskaWyszogródpłockiPłock
28wiejskaGozdowosierpeckiPłock
29wiejskaMochowosierpeckiPłock
30wiejskaRościszewosierpeckiPłock
31miejskaSierpcsierpeckiPłock
32wiejskaSierpcsierpeckiPłock
33wiejskaSzczutowosierpeckiPłock
34wiejskaZawidzsierpeckiPłock
35wiejskaBrochówsochaczewskiPłock
36wiejskaIłówsochaczewskiPłock
37wiejskaMłodzieszynsochaczewskiPłock
38wiejskaNowa SuchasochaczewskiPłock
39wiejskaRybnosochaczewskiPłock
40miejskaSochaczewsochaczewskiPłock
41wiejskaSochaczewsochaczewskiPłock
42wiejskaTeresinsochaczewskiPłock
43miejsko-wiejskaBłoniewarszawski zachodniPłock
44wiejskaIzabelinwarszawski zachodniPłock
45wiejskaKampinoswarszawski zachodniPłock
46wiejskaLesznowarszawski zachodniPłock
47miejsko-wiejskaŁomiankiwarszawski zachodniPłock
48miejsko-wiejskaOżarów Mazowieckiwarszawski zachodniPłock
49wiejskaStare Babicewarszawski zachodniPłock
50miejsko-wiejskaMszczonówżyrardowskiPłock
51wiejskaPuszcza MariańskażyrardowskiPłock
52wiejskaRadziejowiceżyrardowskiPłock
53miejsko-wiejskaWiskitkiżyrardowskiPłock
54miejskaŻyrardówżyrardowskiPłock
Zasieg-OT-Plock


Oddział Terenowy w Płocku MBPR w zakresie właściwości merytorycznej, w ramach prac Biura jest odpowiedzialny za zagadnienia dotyczące:

 • problematyki społecznej,
 • turystyki,
 • dziedzictwa kulturowego.

W ramach podejmowanych prac Oddział Terenowy w Płocku wykonał opracowania analityczno-studialne i koncepcyjne, wśród nich:

Oddział Terenowy w Płocku uczestniczy w pracach Zespołu ds. Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2017 – 2020

Oddział Terenowy w Płocku uczestniczył w opracowaniu:

 • Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego – do 2030 roku Innowacyjne Mazowsze – przyjętej Uchwałą 158/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 października 2013 r.
 • Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego (Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 180/14 z dnia 7 lipca 2014 roku)
 • Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2012-2015 – sporządzonego przez Zespół powołany zarządzeniami Nr 43/11 z dnia 28 lutego 2011 r. oraz Nr 98/11 z dnia 22 czerwca 2011 r. Marszałka Województwa Mazowieckiego
 • Stanu aktualności studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin w Województwie Mazowieckim (2015 r.)

Ponadto Oddział Terenowy w Płocku MBPR bierze udział w realizacji projektów międzynarodowych:

Oddział Terenowy w Płocku uczestniczy w rozpoczętym w maju 2017 roku projekcie LAirA (Landside Airports Accessibility – dostępność lądowa lotnisk). Celem projektu, realizowanego w ramach Programu Interreg Europa Środkowa 2014-2020, jest zmniejszenie zużycia energii oraz ograniczenie negatywnego wpływu działalności lotnisk na środowisko.

Efektem prac projektowych będzie opracowanie rozwiązań w zakresie niskoemisyjnej mobilności dla lotnisk i miejskich obszarów funkcjonalnych. Projekt skupia dziesięciu partnerów (m.in. z Austrii, Chorwacji, Niemiec, Węgier, Włoch) oraz pięciu partnerów stowarzyszonych, w tym Port Lotniczy Warszawa/Modlin. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na październik 2019 roku.

W latach 2012–2014 Oddział realizował projekt airLED: Local economic development in air port catchment areas w ramach inicjatywy INTERREG IVB.

Celem projektu było wypracowanie przez regiony europejskie spójnej wizji zintegrowanego rozwoju obszarów położonych w najbliższym sąsiedztwie lotnisk oraz powstania „Airport Cities”.
W projekcie uczestniczyło 9 partnerów (w tym 3 partnerów naukowych) z czterech krajów europejskich (Polska , Słowenia, Węgry i Włochy).

Oddział Terenowy w Plocku uczestniczy w realizacji projektu “Youth involvement in the innovative valorisation and revival of traditional trades and crafts as cultural heritage to make urban regions more attractive and competitive in a dynamic age” w ramach Programu Interreg Europa Środkowa 2014–2020. Realizacja programu przewidziana jest na lata 2016–2019.

Celem projektu jest poprawa zdolności regionów do wykorzystania i zarządzania dziedzictwem kulturowym tradycyjnych zawodów i rzemiosła w innowacyjny sposób polegający na włączeniu młodzieży jako kluczowej grupy społecznej.
W projekcie bierze udział 12 partnerów z 5 krajów UE (Węgry, Polska, Słowenia, Chorwacja, Włochy) co umożliwia wymianę doświadczeń i dobrych praktyk na poziomie międzynarodowym.

Obszar działania Oddziału w zakresie zadań związanych z planowaniem miejscowym obejmuje tereny powiatów: gostynińskiego, grodziskiego, płockiego, sierpeckiego, sochaczewskiego, warszawskiego zachodniego, żyrardowskiego oraz miasta Płock.

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Oddział Terenowy w Płocku przygotowuje:

 • projekty wniosków do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • projekty uzgodnień studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • projekty uzgodnień decyzji o warunkach zabudowy i decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • projekty opinii gminnych programów rewitalizacji,
 • projekty opinii uchwał gmin dotyczących zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i ogrodzeń.

Zgodnie z Ustawą z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych, we współpracy z właściwymi Departamentami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Oddział przygotowuje:

 • opinie pomocnicze do wniosków o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.