Audyt krajobrazowy – wyłożenie projektu do publicznego wglądu

W dniu 12 grudnia 2023 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 2083/457/23 w sprawie wyłożenia projektu audytu krajobrazowego dla województwa mazowieckiego do publicznego wglądu.

Projekt audytu zostanie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 21.12.2023 r. do 25.01.2024 r. w siedzibie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnegow Warszawie przy ul. Nowy Zjazd 1 (piętro V), na jego stronie internetowej pod adresem https://gis.mbpr.pl/ oraz poprzez jego udostępnienie na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie pod adresem https://bip.mazovia.pl/ w zakładce „Pozwolenia, obwieszczenia, decyzje”.

W czasie trwania wyłożenia i przez kolejnych 14 dni po zakończeniu okresu wyłożenia, tj. do dnia 08.02.2024 r. uwagi do projektu audytu krajobrazowego dla województwa mazowieckiego można składać ustnie do protokołu w siedzibie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa, lub za pośrednictwem formularza konsultacyjnego zamieszczonego wraz z projektem dokumentu, stanowiącym załącznik do obwieszczenia.

Wypełniony formularz konsultacyjny należy przekazać drogą korespondencyjną na adres Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: konsultacjespoleczne@mbpr.pl 

Uwagi złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Załączniki:

Obwieszczenie Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyłożenia projektu audytu krajobrazowego dla województwa mazowieckiego do publicznego wglądu (Pobierz)Formularz konsultacyjny projektu audytu krajobrazowego dla województwa mazowieckiego (Pobierz)

Obwieszczenie zarządu Woj. Mazowieckiego o przystąpieniu do opracowania projektu Regionalnego Planu Transportowego

Obwieszczenie zarządu Województwa Mazowieckiego o przystąpieniu do opracowania projektu Regionalnego Planu Transportowego Województwa Mazowieckiego dla realizacji warunku podstawowego Celu Polityki 3 w perspektywie finansowej 2021-2027.

Na podstawie art. 6a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U z 2019 r. poz. 1295, z późn. zm.), w związku z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283,z późn. zm. ), informuje się:

o przystąpieniu do opracowania projektu Regionalnego Planu Transportowego Województwa Mazowieckiego dla realizacji warunku podstawowego Celu Polityki 3 w perspektywie finansowej 2021-2027

Założenia do dokumentu oraz formularz uwag dostępne są na stronach internetowych: www.mazovia.pl www.bip.mazovia.pl, www.funduszedlamazowsza.eu, www.dialog.mazovia.pl, www.ngo.pl, www.mbpr.pl

Uwagi i wnioski należy składać w formie pisemnej albo za pomocą komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym:

na adres e-mail: nieruchomosci@mazovia.pl,do Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa.w terminie 21 dni od ukazania się obwieszczenia na ww. stronach internetowych.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Mazowieckiego. Informacja o przyjęciu Regionalnego Planu Transportowego Województwa Mazowieckiego i możliwości zapoznania się z jego treścią oraz o zakresie uwzględnienia uwag i wniosków zostanie podana do publicznej wiadomości.

Wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostaną bez rozpatrzenia (art. 41 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach odziaływania na środowisko).

Zarząd Województwa Mazowieckiego

Uchwała dotycząca przyjęcia obwieszczenia została przyjęta przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 20 października 2020 r. (Uchwałą nr 1607/176/20). Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r . poz. 284, 322 i 471

Obwieszczenie RPTWMPobierz

Założenia RPTWMPobierz

Formularz konsultacyjny – RPTWMPobierz

Konsultacje społeczne projektu Planu Wykonawczego do SRWM do 2030 r.

Konsultacje społeczne projektu Planu Wykonawczego do Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r. w obszarze Przestrzeń i Transport wraz ze Strategiczną prognozą oddziaływania na środowisko wraz z dokumentami towarzyszącymi.

Konsultacje społeczne projektu Planu Wykonawczego do Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r. w obszarze Przestrzeń i Transport wraz ze Strategiczną prognozą oddziaływania na środowiskoPobierz

Plan wykonawczy do Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku – Innowacyjne Mazowsze w obszarze Przestrzeń i TransportPobierz

Załącznik Nr 1 – Lista Projektów InwestycyjnychPobierz

Załącznik Nr 2 – Opis Projektów (Fiszki)Pobierz

Załącznik Nr 3 – Gotowość Do Realizacji Projektów – Project PipelinePobierz

Załącznik Nr 4 – Rankingowa Lista Projektów InwestycyjnychPobierz

Prognoza oddziaływania na środowisko do Planu wykonawczego do Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku w obszarze Przestrzeń i TransportPobierz

Formularz konsultacyjny – Projektu Planu Wykonawczego do Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r. w obszarze Przestrzeń i Transport wraz ze Strategiczną Prognozą Oddziaływania na ŚrodowiskoPobierz

Raport z konsultacji społecznych projektu Planu Wykonawczego do SRWM do 2030 r

Raport z konsultacji społecznych projektu Planu Wykonawczego do SRWM do 2030 r. w obszarze Przestrzeń i Transport wraz ze Strategiczną prognozą oddziaływania na środowisko i dokumentami towarzyszącymi.

Raport z konsultacji społecznych projektu Planu Wykonawczego do SRWM do 2030 r. w obszarze Przestrzeń i Transport wraz ze Strategiczną prognozą oddziaływania na środowisko.Pobierz

Zestawienie uwag dotyczących projektu Strategicznej prognozy oddziaływania na środowisko do projektu Planu Wykonawczego do SRWM do 2030 r. w obszarze Przestrzeń i Transport wraz ze Strategiczną prognozą oddziaływania na środowisko w ramach konsultacji społecznych.Pobierz

Zestawienie uwag dotyczących projektu Planu Wykonawczego do SRWM do 2030 r. w obszarze Przestrzeń i Transport wraz ze Strategiczną prognozą oddziaływania na środowisko w ramach konsultacji społecznych.Pobierz

Obwieszczenie Zarządu Województwa Mazowieckiego o przystąpieniu do opracowania projektu aktualizacji SRW

Obwieszczenie Zarządu Województwa Mazowieckiego o przystąpieniu do opracowania projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku, Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego w tej sprawie wraz z załącznikiem do uchwały.

Obwieszczenie Zarządu Województwa Mazowieckiego o przystąpieniu do opracowania projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 rokuPobierz

Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego o przystąpieniu do opracowania projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 rokuPobierz

Załącznik do uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego o przystąpieniu do opracowania projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 rokuPobierz