Deklaracja dostępności

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej (serwisu) zgodnie z ustawą
z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848, z późn. zm.).

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ww. ustawą z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych, takie jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA. Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury, jak i myszki.

Wyłączenia

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wygląd

Serwis nie blokuje mechanizmów ułatwiających przeglądanie treści przez osoby niedowidzące, wbudowanych w przeglądarki internetowe, takich jak:
• zmiana wielkości czcionki do 200% bez utraty czytelności i kontekstu strony
• zmiana kontrastu kolorystycznego, w tym poprawna obsługa systemowych motywów ciemnych
• oparcie całości serwisu na stylach CSS.

Serwis jest wyposażony w dodatkowe mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści, takie jak:

• dedykowane menu nawigacyjne skiplinks
• poprawnie opisane wszystkie elementy dla czytników ekranowych
• dodatkowe schematy kolorystyczne ułatwiające przeglądanie osobom z różnymi typami dysfunkcji wzroku i dysfunkcjami kognitywnymi.

Skróty klawiaturowe

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje szczegółowe dotyczące dostępności strony

1. Język stron serwisu jest prawidłowo określony w kodzie strony.
2. Tytuły stron – prawidłowo osadzone w całym serwisie; każda strona ma swój własny, unikalny tytuł, tworzony w oparciu o jeden, ustalony wzorzec.
3. W całym serwisie zadbano o konsekwentną nawigację.
4. Zagwarantowana jest możliwość pominięcia bloków.
5. Nagłówki są prawidłowo zagnieżdżone w całym serwisie.
6. Listy są prawidłowo użyte w całym serwisie.
7. Wszystkie formularze zostały prawidłowo zbudowane i opisane.
8. Linki są prawidłowo opisane tak by informowały o swoim celu także poza kontekstem.
9. Linki graficzne są prawidłowo wdrożone w całym serwisie dzięki zastosowaniu linków blokowych i ustawieniu pustych tekstów alternatywnych.
10. Nawigacja jest spójna i logiczna w całym serwisie.
11. Ruch, animacje, banery – żaden element serwisu nie miga w tempie szybszym niż 3 razy na sekundę.
12. Fokus oraz tabindex – każdy element nawigacji ma wyraźne obramowanie na aktywnym elemencie strony, a nawigacja za pomocą klawisza Tab jest logiczna.
13. W całym serwisie zastosowany jest kontrast wymagany standardem WCAG 2.1 na poziomie AA.
14. Rozdzielenie struktury i wyglądu – strony serwisu są dostępne i czytelne po wyłączeniu obsługi CSS. Brak błędów składniowych HTML.
15. Odtwarzacze video dostosowane są dla osób korzystających wyłącznie z klawiatury.
16. Wszystkie elementy graficzne mają zrozumiały tekst alternatywny lub możliwość ustawienia takiego tekstu przez redaktora.
17. Wszystkie strony mają możliwość stosowania nagłówków w prawidłowej hierarchii.
18. Serwis nie jest zbudowany na bazie tabel traktowanych jako element konstrukcji layoutu.
19. Wszelkie mechanizmy nawigacyjne „grupy odnośników” są przedstawione za pomocą list nieuporządkowanych.
20. Kolejność nawigacji oraz czytania, określona za pomocą kolejności w kodzie HTML, jest logiczna i intuicyjna.
21. Architektura informacji jest logiczna, przejrzysta, spójna i przewidywalna.
22. Elementy nawigacyjne oraz komunikaty nie polegają tylko na charakterystykach zmysłowych, jak np.: kształtu, lokalizacji wizualnej lub miejsca czy dźwięku.
23. Odnośniki zamieszczone w treściach artykułów odróżniają się od pozostałego tekstu nie tylko kolorem, ale i dodatkowym wyróżnieniem, np. podkreśleniem.
24. Po wczytaniu strony www nie jest od razu odtwarzany dźwięk.
25. Kontrast treści w stosunku do tła wynosi co najmniej 4,5:1.
26. Serwis jest prawidłowo wyświetlany w systemowym trybie wysokiego kontrastu (system Microsoft Windows, przeglądarka Edge).
27. Typografia tekstów i kontrasty są zaprojektowane pod kątem czytelności.
28. Po powiększeniu w przeglądarce rozmiaru czcionki do 200% nie następuje utrata zawartości lub funkcjonalności serwisu.
29. Treści nie są przedstawione jedynie za pomocą grafiki, jeśli ta sama prezentacja wizualna może być zaprezentowana jedynie przy użyciu tekstu. Wyjątkiem jest tekst, który jest częścią logo lub nazwy własnej produktu.
30. Fokus jest widoczny, wzmocniony i spełnia minimalne wymagania kontrastu.
31. Wszystkie informacje, które są automatycznie przesuwane i widoczne dłużej niż 5 sekund lub automatycznie się aktualizują, posiadają mechanizm, który pozwala na ich zatrzymanie lub ukrycie.
32. Odnośniki będące częścią nawigacji, jak np. rozwinięcia artykułów („więcej”, „czytaj więcej”), są uzupełnione tak, aby były zrozumiałe i jednoznacznie informowały użytkownika dokąd go zaprowadzą lub jaką akcję wykona.
33. Poza standardową nawigacją zapewnione są przynajmniej dwa sposoby odnalezienia informacji, jak np. mapa strony i wyszukiwarka.
34. Zdefiniowany jest główny język dokumentu adekwatny do wersji językowej. Mechanizm edycji treści ma możliwość definiowania języka dla poszczególnych treści zamieszczonych na podstronach (atrybut lang).
35. W całym serwisie są mechanizmy, które powodują – przy zmianie ustawień jakiegokolwiek komponentu interfejsu użytkownika – automatyczną zmianę kontekstu.
36. Serwis zawiera mechanizm ostrzegający o otwieraniu się wybranych stron w nowym oknie.
37. Wszystkie pola formularzy są opatrzone etykietami. Etykiety jednoznacznie informują o błędach lub sukcesie po ich wypełnieniu. W przypadku wystąpienia błędów, system sugeruje ich rozwiązanie.
38. W serwisie nie stosuje się rozwiązań weryfikujących i zabezpieczających, opartych na mechanizmie CAPTCHA.
39. Zapewniona jest całkowita zgodność ze standardami HTML i CSS całego serwisu (zarówno szablonów, jak i kodu generowanego z edytora treści, w którym pracuje redaktor).
40. Serwis może zawierać technologie wymienione w dokumentach WCAG 2.1 jako wspierające dostępność, jak np.: Java Script, PDF, ARIA.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Mazowieckim Biurem Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, 00–301 Warszawa, dane kontaktowe osoby wyznaczonej do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej – email: biuro@mbpr.pl, telefon: 22 518 49 00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
al. Solidarności 77
00-090 Warszawa
e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
telefon: 800676676
www.brpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna – MBPR Warszawa

Adres:
Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie,
ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa,
Budynek Mazowieckiego Centrum Stomatologii, piętra IV i V.

Jak dojechać?

Najbliższe przystanki: Nowy Zjazd, Podzamcze, Mariensztat, Stare Miasto

Umiejscowienie, liczba i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami

Od strony ul. Nowy Zjazd znajduje się ogólnodostępny, płatny parking miejski, na którym są wyznaczone trzy miejsca dla osób z niepełnosprawnościami.

Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli

 • Główne wejście do budynku znajduje się od strony ul. Wybrzeże Kościuszkowskie. Wejście jest ponad poziomem ulicy. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd. Na parterze znajduje się punkt informacyjny/ochrony, w którym na stałe swoje obowiązki wykonuje pracownik ochrony. Nad stanowiskiem ochrony znajduje się tablica informująca o lokalizacji Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie.
 • Osoby, mające problemy z samodzielnym poruszaniem się, mogą wchodzić wejściem znajdującym się z tyłu budynku (poziom -1). Z poziomu -1 dostępna jest jedna winda.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

 • Pomieszczenia Biura znajdują się na IV i V piętrze. Na IV i V piętro można się dostać przy pomocy dwóch wind, które są wyposażone w komunikaty głosowe informujące o numerze piętra.
 • W celu wejścia do korytarza prowadzącego do pomieszczeń Biura na V piętrze należy skorzystać z dzwonka znajdującego się po lewej stronie przed drzwiami (odgradzającymi hol z windami i klatką schodową od korytarza).
 • Naprzeciw drzwi wejściowych na V piętrze znajduje się punkt kancelaryjny, w którym można złożyć dokumenty.
 • W budynku znajduje się klatka schodowa.
 • Krawędzie schodów oznaczone są kontrastowo.
 • Na piętrach nie ma zmian poziomów, ani uskoków.
 • Korytarze są dostosowane do poruszania się np. na wózkach.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W części wynajmowanej przez Biuro na V piętrze, naprzeciwko sali konferencyjnej, znajduje się jedna toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Dostępność architektoniczna – MBPR OT Ciechanów

Adres:
Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie,
Oddział Terenowy w Ciechanowie,
ul. Powstańców Warszawskich 11, 06-400 Ciechanów,
Budynek Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości, parter.

Jak dojechać?

Najbliższe przystanki: ul. Sienkiewicza, ul. 17 Stycznia. W rozkładzie jazdy autobusów poszczególnych linii wskazane są kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe. Z uwagi na ruch samochodowy należy zachować szczególną ostrożność.

Umiejscowienie, liczba i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami

Od strony ul. Powstańców Warszawskich znajduje się ogólnodostępny parking miejski, na którym istnieje możliwość parkowania dla osób z niepełnosprawnościami (brak wyznaczonego miejsca dla osób z niepełnosprawnościami).

Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli

 • Główne wejście do budynku znajduje się od strony ul. Powstańców Warszawskich. Wejście do Oddziału Terenowego oznaczone jest tablicą informacyjną. Za wejściem znajdują się dwa stopnie prowadzące na poziom sekretariatu.
 • Osoby, mające problemy z samodzielnym poruszaniem się, mogą wchodzić wejściem głównym znajdującym się z boku budynku.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

 • Pomieszczenia biurowe znajdują się na trzech różnych poziomach, które nie są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, jak również korytarze nie są przystosowane do poruszania się osób na wózkach.
 • W budynku nie ma wind.
 • Krawędzie schodów oznaczone są kontrastowo.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak informacji dotykowej/głosowej.
 • Brak toalety przystosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Dostępność architektoniczna – MBPR OT Ostrołęka

Adres:
Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie,
Oddział Terenowy w Ostrołęce,
ul. Piłsudskiego 38, 07-410 Ostrołęka,
Budynek Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości, piętro I i II.

Jak dojechać?

Najbliższe przystanki: ul. Bogusławskiego, ul. Hallera.

Umiejscowienie, liczba i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami

Od strony ul. Piłsudskiego, przed wejściem głównym znajduje się ogólnodostępny, płatny parking miejski, na którym są wyznaczone dwa miejsca dla osób z niepełnosprawnościami.

Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli

 • Wejście główne „A” do budynku znajduje się od strony ul. Piłsudskiego. Do wejścia prowadzą schody oraz winda dla osób z niepełnosprawnościami. Na parterze znajduje się punkt informacyjny/ochrony, w którym swoje obowiązki wykonują pracownicy ochrony. Wewnątrz budynku, przy punkcie ochrony znajduje się tablica informująca o lokalizacji Oddziału Terenowego Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie.
 • Wejście „B” do budynku znajduje się również od strony ul. Piłsudskiego. Do wejścia „B” prowadzą schody i platforma dla osób z niepełnosprawnościami. To wejście jest nadzorowane przez pracownika ochrony.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

 • Pomieszczenia Oddziału Biura znajdują się na I i II piętrze. Do Oddziału można dostać się klatką schodową lub przy pomocy windy.
 • Schody na klatce schodowej oznaczone są taśmami ostrzegawczymi, antypoślizgowymi.
 • Na piętrach nie ma zmian poziomów ani uskoków.
 • Korytarze dostosowane są do poruszania się np. na wózkach.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Sekretariat Oddziału/punkt kancelaryjny znajduje się na I piętrze w pokoju nr 125.
 • W części „A” budynku na każdej kondygnacji (parter, I piętro, II piętro) znajdują się toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W części „B” budynku nie ma toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Dostępność architektoniczna – MBPR OT Płock

Adres:
Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie,
Oddział Terenowy w Płocku,
ul. Kolegialna 19, 09-402 Płock,
Budynek Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku, piętro II.

Jak dojechać?

Najbliższe przystanki: przy ul. Kolegialnej (pl. Obrońców Warszawy), Sienkiewicza (Misjonarska i Tumska)

Umiejscowienie, liczba i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla osób
z niepełnosprawnościami

Od strony ul. Kolegialnej znajdują się ogólnodostępne, bezpłatne miejsca parkingowe,
na których wyznaczone jest jedno miejsce dla osób z niepełnosprawnościami.

Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli

 • Główne wejście do budynku znajduje się od strony ul. Kolegialnej, ponad poziomem ulicy. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd. Na parterze znajduje się punkt informacyjny/ochrony, w którym na stałe swoje obowiązki wykonuje pracownik ochrony. Na parterze znajduje się tablica informująca o lokalizacji Oddziału Terenowego w Płocku MBPR w Warszawie.
 • Istnieje możliwość wejścia do Biura od ul. Sienkiewicza przez łącznik prowadzący z budynku Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

 • Pomieszczenia Biura znajdują się na II piętrze, na które można się dostać windą.
 • W budynku dostępna jest jedna winda, która jest wyposażona w komunikaty głosowe informujące o numerze piętra oraz zamykaniu/otwieraniu się drzwi windy.
 • W budynku znajduje się klatka schodowa.
 • Krawędzie schodów oznaczone są kontrastowo.
 • Na piętrach nie ma zmian poziomów ani uskoków.
 • Korytarze są dostosowane do poruszania się np. na wózkach inwalidzkich.
 • Na terenie budynku mogą przebywać psy asystujące.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Naprzeciw schodów znajdują się drzwi prowadzące do pomieszczeń Zespołu Planowania Strategicznego, a po lewej stronie schodów – drzwi prowadzące do pomieszczeń Dyrektora Biura, Sekretariatu oraz Zespołu Uzgodnień i Opinii.
 • W celu wejścia do korytarzy prowadzących do pomieszczeń Biura należy skorzystać z dzwonka znajdującego się na panelu kontrolera dostępu. Panele kontrolera dostępu znajdują się po lewej stronie drzwi prowadzących do pomieszczeń Dyrektora Biura, Sekretariatu oraz Zespołu Uzgodnień i Opinii oraz po prawej stronie drzwi do Zespołu Planowania Strategicznego.
 • W korytarzu na II piętrze po prawej stronie od klatki schodowej znajdują się dwie toalety, w tym jedna przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 Dostępność architektoniczna – MBPR OT Radom

Adres:
Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie,
Oddział Terenowy w Radomiu,
ul. Mokra 2, 26-600 Radom,
Budynek Wojewódzkiego Urzędu Pracy, piętro III.

Jak dojechać?

Najbliższe przystanki:

Szarych Szeregów / Wernera – linia 11;
Folwarczna / Mokra – linia 15;
Obozisko – linia 19;
Wernera / Mireckiego – linie 6, 12, 16, 23, 26;
Mireckiego / Wernera – linie 11, 16, 23;
Mokra / Wernera – linia 26.

Umiejscowienie, liczba i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami

Istnieje możliwość nieodpłatnego zaparkowania samochodu na terenie nieruchomości.

Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli

Główne wejście do budynku znajduje się od strony ul. Mokrej. Wejście jest z poziomu ulicy. Przy wejściu znajduje się tablica informująca o lokalizacji i rozmieszczeniu pokoi Oddziału Terenowego w Radomiu Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie. Na parterze znajduje się punkt informacyjny/ochrony, w którym na stałe swoje obowiązki wykonuje pracownik ochrony.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

 • Pomieszczenia Biura znajdują się na III piętrze. Na III piętro prowadzą schody, brak windy.
 • Brak udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Na krawędziach schodów są zamontowane listwy antypoślizgowe.
 • Na piętrach nie ma zmian poziomów ani uskoków.
 • Korytarze są dostosowane do poruszania się np. na wózkach.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W celu wejścia do korytarza prowadzącego do pomieszczeń Biura należy skorzystać z dzwonka znajdującego się po lewej stronie przed drzwiami-kratą (odgradzającymi klatkę schodową od korytarza).
 • Naprzeciw drzwi wejściowych znajduje się tablica informacyjna z lokalizacją zespołów i numerami pokoi.
 • W części wynajmowanej przez Biuro na III piętrze nie ma toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 • Na parterze budynku znajduje się ogólnodostępna toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Dostępność architektoniczna – MBPR OT Siedlce

Adres:
Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie,
Oddział Terenowy w Siedlcach,
ul. Pułaskiego 19/21, 08-110 Siedlce.

Jak dojechać?

Najbliższe przystanki: ul. Piłsudskiego – Siedlce Starostwo Powiatowe, Siedlce Ratusz.

Umiejscowienie, liczba i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami

Przed budynkiem przy ul. Pułaskiego znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe, w tym jedno miejsce wyznaczone dla osób z niepełnosprawnościami.

Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli

Wejście do budynku znajduje się od ulicy Pułaskiego przez dziedziniec wewnętrzny. Do wejścia prowadzą schody. Przy drzwiach wejściowych zainstalowany jest domofon, pełniący funkcję kontroli dostępu. Nad drzwiami wejściowymi znajduje się tablica z nazwą instytucji.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

 • Budynek nie jest przystosowany do obsługi osób z niepełnosprawnościami.
 • W budynku znajduje się klatka schodowa. Schody w budynku nie są wyposażone w pochylnie dla osób z niepełnosprawnościami. Na schodach zamontowane są poręcze.
 • W budynku nie ma wind.
 • Na piętrach nie ma zmian poziomów ani uskoków.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.