Zeszyt 1(26)2011 Polityka przestrzenna gmin subregionu siedleckiego w świetle analizy studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin

Zeszyt 1(26)/2011 Polityka przestrzenna gmin subregionu siedleckiego w świetle analizy studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest dokumentem sporządzanym w celu określenia polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego. Studium opracowywane jest dla obszaru w granicach administracyjnych gminy, a jego ustalenia są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z obowiązującą Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wymagana jest zgodność studium gminy z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa, która egzekwowana jest na etapie uzgadniania projektu dokumentu przez zarząd województwa.
Zakres niniejszego opracowania obejmuje:
– syntezę kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin subregionu siedleckiego, określonych w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,
– identyfikację i analizę głównych kierunków polityki przestrzennej gmin subregionu,
– ocenę zgodności ustaleń studiów sąsiadujących gmin w zakresie inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym,
– ocenę zgodności polityk przestrzennych gmin subregionu z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.

Podstawą prawną jest art. 38 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: Organy samorządu województwa sporządzają plan zagospodarowania przestrzennego województwa, prowadzą analizy i studia oraz opracowują koncepcje i programy, odnoszące się do obszarów i problemów zagospodarowania przestrzennego odpowiednio do potrzeb i celów podejmowanych w tym zakresie prac.

Opracowanie zostanie wykorzystane – jako materiał wejściowy – do przyszłej aktualizacji Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.
Na potrzeby niniejszego opracowania, jako subregion siedlecki przyjęto obszar obejmujący: Siedlce (miasto na prawach powiatu) oraz powiaty: łosicki, siedlecki, sokołowski, węgrowski. W granicach subregionu znajduje się 38 gmin.

Wróć do listy wydawnictw