Zeszyt 1(36)2013 Wstępna koncepcja utworzenia parku przemysłowo-technologicznego na terenach przylotniskowych Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin

Zeszyt 1(36)/2013 Wstępna koncepcja utworzenia parku przemysłowo-technologicznego na terenach przylotniskowych Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin

Niniejsze opracowanie jest realizacją zobowiązania Zarządu Województwa Mazowieckiego z roku 2009, w którym „Zarząd zobowiązał p. Z. Strzeleckiego – Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie do opracowania wstępnej koncepcji utworzenia Parku Przemysłowo-Technologicznego na terenach przylotniskowych Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin oraz na terenach Skarbu Państwa” (wyciąg z protokołu 290 posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 13 października 2009 roku).

Opracowanie zostało wykonane w 2010 roku, dlatego też prezentuje ówczesny stan, zarówno infrastruktury technicznej, zagospodarowania przestrzennego, jak i uwarunkowań prawnych i środowiskowych. Jest ono wstępnym etapem prac dotyczących zagospodarowania terenów okołolotniskowych, prezentującym potencjalne możliwości utworzenia parku, bez przesądzania o jego profilu działania. Po decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego, dotyczącej dalszych prac, nastąpić ma jego aktualizacja i kontynuacja.

Opracowanie Wstępna koncepcja utworzenia parku przemysłowo-technologicznego na terenach przylotniskowych Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin oraz na terenach należących do Skarbu Państwa. Studium programowo-przestrzenne zostało zaprezentowane w dniu 11 kwietnia 2012 roku na wspólnym posiedzeniu Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Stwierdzono wtedy m.in, że inicjatywa utworzenia parku przemysłowo-technologicznego na terenie przy lotnisku Modlin jest absolutnie godna poparcia, choć niezmiernie ważna jest przyszła forma prawna tego przedsięwzięcia, która powinna móc spełnić rolę aktywizowania terenu (protokół nr 19/2012), co może stanowić także przesłankę dla kontynuacji prac uwzględniających przede wszystkim nowe uwarunkowania związane z działaniami podjętymi przez samorząd województwa.

Wróć do listy wydawnictw