Współpraca województwa mazowieckiego z województwem łódzkim

W dniu 14 kwietnia 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego odbyło się spotkanie dotyczące współpracy między województwem mazowieckim a województwem łódzkim, będące kontynuacją współpracy podjętej na podstawie porozumienia zawartego 13 lipca 2012 r. Podjęcie współpracy międzyregionalnej jest ważne ze względu na możliwość wykorzystania silnych wielokierunkowych powiązań funkcjonalnych między tymi regionami oraz ich endogenicznych potencjałów. Pozwoli to na zdynamizowanie ich rozwoju oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej w Polsce i Unii Europejskiej.

Wiesław Raboszuk, Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, powitał gości i wprowadził w tematykę spotkania. Część merytoryczną prowadził Piotr Brzeski, Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie.

Podczas spotkania zostały omówione następujące zagadnienia:

  • propozycja współorganizacji seminarium naukowo-operacyjnego, dotyczącego problematyki zmian przepisów z zakresu planowania przestrzennego wprowadzonych w szczególności
  • tzw. ustawą krajobrazową;
  • smart cities w kontekście projektu pilotażowego, tj. idea tworzenia inteligentnych systemów zarządzania miastami oraz działania pilotażowe na obszarze miasta Płocka we współpracy władz miasta i Politechniki Warszawskiej;
  • bioregion – biogospodarka, która stanowi sektor integrujący często odległe od siebie dziedziny nauki i przemysłu, tj. biotechnologię, biologię systemów, biologię syntetyczną, chemią, ekologią, ekonomią oraz naukę o żywieniu;
  • współpraca Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie i Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi z Ministerstwem Rozwoju odnośnie źródeł i możliwości finansowania przedsięwzięć realizujących cele strategii ponadregionalnych oraz możliwości wsparcia finansowego Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych, w kontekście współpracy z Ministerstwem Rozwoju, dotyczącej monitoringu Strategii Rozwoju Polski Centralnej.