Zeszyt 3(11)/2007 Koncepcja szlaków turystyczno-kulturowych. Pasmo Wilgi

Zeszyt 3(11)/2007 Koncepcja szlaków turystyczno-kulturowych Pasmo Wilgi

Pasmo Wilgi obejmuje obszar 12 gmin, w ujściowym odcinku rzeki Wilgi położone są 3 miasta. Zajmuje ono powierzchnię 1,3 tys. km2 (3,7% powierzchni województwa). Szczególne walory przyrodnicze omawianego obszaru stanowią: wysoka lesistość, urozmaicony krajobraz, bogate gatunkowo ekosystemy. Walory przyrodnicze znajdują odzwierciedlenie w ustanowionych formach ochrony prawnej, jakimi są: Obszar Specjalnej Ochrony NATURA 2000, park krajobrazowy (253 ha), obszar chronionego krajobrazu (519 km2), 4 rezerwaty przyrody, 152 pomniki przyrody i 3 użytki ekologiczne.

Walory kulturowe obszaru to 42 obiekty zabytkowe wpisane do Rejestru Zabytków, z których najważniejsze są zespoły pałacowe i dworskie oraz obiekty sakralne. Baza noclegowa na omawianym obszarze jest słabo rozwinięta. Tworzy ją 16 obiektów noclegowych zbiorowego zakwaterowania (877 miejsc noclegowych, w tym 423 całorocznych). Są to między innymi 4 ośrodki wypoczynkowe, 8 kwater agroturystycznych i Wojewódzki Ośrodek Szkolenia i Doskonalenia Kadr w Miętnem. Elementem zagospodarowania turystycznego są także: budownictwo letniskowe skoncentrowane głównie w gminie Wilga oraz szlaki turystyczne piesze i rowerowe.
W opracowaniu wskazano ośrodki węzłowe (Wilga, Maciejowice, Żelechów, Miętne, Jabłonowiec) i wspomagające (Garwolin, Łaskarzew, Górki, Mariańskie Porzecze) oraz obszary predestynowane do rozwoju różnych form turystyki. Przedstawiono także obszary wymagające doinwestowania w zakresie infrastruktury turystycznej, szczególne w zakresie bazy noclegowej i gastronomicznej oraz infrastruktury uzupełniającej w postaci kąpielisk oraz obiektów sportowo-rekreacyjnych. Znaczne możliwości stwarza rozwój agroturystyki jak również wyznaczenie oraz oznakowanie nowych szlaków i tras turystycznych takich jak: Łęgami doliny Wisły pod Maciejowicami, Maciejowice-Sobolew – Szlak Bitewny i Maciejowice-Miętne – Szlak Zabytkowy.

Dzięki promocji produktu turystycznego w mediach oraz szerokim działaniom marketingowym, jak również zwiększonej współpracy pomiędzy samorządami a instytucjami turystycznymi możliwy będzie dalszy rozwój funkcji turystycznej tego obszaru.

Wróć do listy wydawnictw