Strategia Rozwoju województwa mazowieckiego 2030+

Strategia rozwoju województwa jest najważniejszym dokumentem samorządu województwa, określającym kierunki polityki rozwoju w perspektywie średnio- i długookresowej, wskazującym główne wyzwania, a także cele rozwojowe regionu do zrealizowania przez samorząd województwa oraz inne podmioty. Jest punktem odniesienia dla innych dokumentów strategicznych, programowych i planistycznych na poziomie regionalnym oraz lokalnym.

Aktualizacja strategii rozwoju województwa mazowieckiego jest wynikiem zmian przepisów prawnych, sytuacji społeczno-gospodarczej, podziału statystycznego, a także nowego kształtu polityki spójności Unii Europejskiej na lata 2021-2027.

W Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ przedstawiono długofalową wizję rozwoju województwa, określono cel główny, któremu przyporządkowano cele strategiczne, w podziale na pięć obszarów tematycznych. Strategia jest po raz pierwszy, w sposób formalny, dokumentem zintegrowanym, łączącym wymiar społeczno-gospodarczy z terytorialnym. W dokumencie przedstawiono model struktury funkcjonalno-przestrzennej województwa, zaimplementowany z Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego. Wskazano także dwa typy obszarów strategicznej interwencji wraz z kierunkami działań, wyrażającymi ich specyficzne potrzeby rozwojowe.

Strategia Rozwoju województwa mazowieckiego 2030+Pobierz

Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego

Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej na potrzeby aktualizacji strategii rozwoju województwa mazowieckiego została opracowana przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie oraz Oddziały Terenowe MBPR w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach. Podstawą do sporządzenia diagnozy jest art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. 2021 poz. 1057). Analizy ujęte w diagnozie obejmują takie obszary tematyczne, jak: struktura funkcjonalno-przestrzenna, demografia, gospodarka, transport, środowisko i energetyka, infrastruktura społeczna, dziedzictwo kulturowe, turystyka i przemysł kreatywny. Analizy przeprowadzone zostały głównie w oparciu o dane pochodzące z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego (BDL GUS) oraz bazy danych Eurostat, o ile nie zaznaczono inaczej.

W zależności od zagadnienia, analizy zostały przeprowadzone z uwzględnieniem trójstopniowego podziału administracyjnego kraju (gminy, powiaty, województwa) lub stosowanej na poziomie Unii Europejskiej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS).

Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiegoPobierz

Prognoza oddziaływania na środowisko do Strategii rozwoju województwa mazowieckiego

Prognoza oddziaływania na środowisko do Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ Innowacyjne Mazowsze.

Wymóg przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ wynika z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz. 247), tzw. ustawy ooś. Zgodnie z art. 3 ust. 1. tej ustawy, jednym z elementów postepowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko jest sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko.

Celem sporządzenia prognozy do projektu Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ (w dalszej części opracowania zwanej Prognozą) jest między innymi zidentyfikowanie potencjalnych zagrożeń dla środowiska i ludzi, związanych z realizacją zapisów projektu Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ (dalej zwanej Strategią), w tym określenie znaczących negatywnych oddziaływań na obszary chronione oraz wskazanie możliwości i sposobów ograniczenia potencjalnych znaczących oddziaływań na środowisko związanych z realizacją postanowień dokumentu. Niniejsza Prognoza sporządzona została do projektu Strategii z dnia 28.02.2022r.

Prognoza oddziaływania na środowisko do Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ Innowacyjne MazowszePobierz

Uchwała nr 72/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Uchwała nr 72/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+

Strategia rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ (dalej SRWM 2030+) jest podstawowym i najważniejszym dokumentem określającym politykę rozwoju Samorządu Województwa Mazowieckiego. Dokument ten stanowi punkt odniesienia dla innych dokumentów programowych i planistycznych województwa.SRWM 2030+ jest aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego 2030, przyjętej Uchwałą nr 158/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 października 2013 roku.

Uchwała nr 72/22 Sejmiku Województwa MazowieckiegoPobierz

Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu

Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ Innowacyjne Mazowsze zgodnie z art. 55 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Wymóg przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+. Innowacyjne Mazowsze wynika z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1029), tzw. ustawy ooś.

Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektuPobierz

Komunikat dotyczący Informacji o wynikach konsultacji społecznych projektu

Komunikat dotyczący Informacji o wynikach konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego 2030+ wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko oraz Sprawozdania z przebiegu i wyników drugiego etapu konsultacji tego projektu.

W dniu 7 grudnia 2021 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął Uchwałę nr 1903/277/21 w sprawie przyjęcia Informacji o wynikach konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego 2030+, stanowiącej aktualizację Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko oraz Sprawozdania z przebiegu i wyników drugiego etapu konsultacji tego projektu.

Komunikat dotyczący Informacji o wynikach konsultacji społecznych projektuPobierz

Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju (zał. I)

Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego 2030+, stanowiącej aktualizację Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko

Niniejsza informacja dotyczy I etapu konsultacji, natomiast drugi etap, stosownie do poniższych uchwał Sejmiku dotyczy Sprawozdania z przebiegu i wyników drugiego etapu konsultacji projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego 2030+ stanowiącej aktualizację Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko– Załącznik nr 2 do przedmiotowej uchwały.

Oba etapy przebiegu konsultacji zawierają ustosunkowanie się do: przyjmowanych wniosków i uwag – w I etapie, oraz wniosków i uwag oraz opinii i uzgodnień – w II etapie.

Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektu Strategii RozwojuPobierz

Załącznik do informacji o wynikach konsultacji I etap

Załącznik do Informacji o wynikach konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego 2030+, stanowiącej aktualizację Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko.

Dokument przedstawia sposób rozpatrzenia wniosków i uwag zgłoszonych do projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego 2030+, stanowiącej aktualizację Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko.

Załącznik do informacji o wynikach konsultacji I etapPobierz

Sprawozdanie z przebiegu i wyników drugiego etapu konsultacji projektu Strategii Rozwoju (zał. 2)

Sprawozdanie z przebiegu i wyników drugiego etapu konsultacji projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego 2030+ stanowiącej aktualizację Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku wraz z PrognoząOddziaływania na Środowisko.

Sprawozdanie dotyczy drugiego etapu konsultacji projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego 2030+ (dalej SRWM2030+) – po przyjęciu projektu SRWM2030+ przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1324/250/21 z dnia 24 sierpnia 2021 r. – i skierowaniu do konsultacji społecznych. Sprawozdanie stanowi podsumowanie przebiegu konsultacji, statystyczne podsumowanie wyników konsultacji, wskazanie sposobu rozpatrzenia zgłoszonych wniosków, uwag, opinii i uzgodnień, które posłużyły do uzupełniania i korekty projektu SRWM2030+.

Sprawozdanie z przebiegu i wyników drugiego etapu konsultacji projektu Strategii Rozwoju Województwa MazowieckiegoPobierz

Załącznik do sprawozdania z przebiegu i wyników drugiego etapu konsultacji projektu Strategii Rozwoju Województwa MazowieckiegoPobierz

Załącznik do sprawozdania z przebiegu i wyników drugiego etapu konsultacji projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego poprawiony 08.12.2021Pobierz