Oddział Terenowy MBPR w Siedlcach

Oddział Terenowy
w Siedlcach

Oddział Terenowy w Siedlcach MBPR w Warszawie (OTS) specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących energetyki, osadnictwa i rewitalizacji. Wraz z Biurem w Warszawie i pozostałymi Oddziałami uczestniczy, przede wszystkim we wskazanym zakresie, w opracowywaniu dokumentów planistycznych i strategicznych dla województwa mazowieckiego, w szczególności strategii rozwoju regionu.

Oddział Terenowy MBPR w Siedlcach
Oddział Terenowy MBPR w Siedlcach

OTS posiada doświadczenie i bogaty dorobek w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego. Stanowi to podstawę współpracy i dzielenia się dobrymi praktykami z pozostałymi jednostkami MBPR. Ważnym atutem Oddziału w Siedlcach jest doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych
z funduszy unijnych.

OTS prowadzi prace analityczne, czego efektem jest jego wkład do corocznych raportów – Raportu o stanie województwa mazowieckiego oraz raportu przedstawiającego wyniki monitoringu realizacji strategii rozwoju województwa mazowieckiego. Wyniki analiz OTS wykorzystuje we własnych opracowaniach zarówno dotyczących całego regionu, jak i obszaru działania Oddziału. Są one prezentowane na konferencjach i seminariach, współorganizowanych przez OTS. Przy udziale OTS powstał dokument pt. Standardy infrastruktury rowerowej i koncepcja tras rowerowych wskazanych do realizacji w perspektywie do 2030 roku
w województwie mazowieckim.

Istotną część pracy OTS, podobnie jak pozostałych Oddziałów, stanowi prowadzenie uzgodnień i wydawanie opinii do dokumentów samorządów lokalnych. W tym zakresie dla OTS przedmiotem opiniowania są zwłaszcza inwestycje dotyczące elektroenergetycznych sieci przesyłowych, towarzyszących budowie terminala LNG w Świnoujściu oraz inwestycjom w sektorze naftowym. Oddział wydaje opinie do projektów gminnych dokumentów planowania energetycznego oraz projektów planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych, a także do koncesji na działalność gospodarczą w zakresie: wytwarzania, magazynowania, obrotu, przesyłania
i dystrybucji paliw lub energii, skraplania gazu i przesyłania dwutlenku węgla.

Obszar działania Oddziału w zakresie zadań związanych z planowaniem przestrzennym obejmuje tereny powiatów: garwolińskiego, łosickiego, mińskiego, otwockiego, siedleckiego, sokołowskiego, węgrowskiego oraz miasta Siedlce – łącznie 73 gminy.

LpTyp gminyGminaPowiatOddział Terenowy
1wiejskaBorowiegarwolińskiSiedlce
2miejskaGarwolin garwolińskiSiedlce
3wiejskaGarwolin garwolińskiSiedlce
4wiejskaGórznogarwolińskiSiedlce
5miejskaŁaskarzewgarwolińskiSiedlce
6wiejskaŁaskarzewgarwolińskiSiedlce
7wiejskaMaciejowicegarwolińskiSiedlce
8wiejskaMiastków KościelnygarwolińskiSiedlce
9wiejskaParysówgarwolińskiSiedlce
10miejsko-wiejskaPilawagarwolińskiSiedlce
11wiejskaSobolewgarwolińskiSiedlce
12wiejskaTrojanówgarwolińskiSiedlce
13wiejskaWilgagarwolińskiSiedlce
14miejsko-wiejskaŻelechówgarwolińskiSiedlce
15wiejskaHuszlewłosickiSiedlce
16miejsko-wiejskaŁosicełosickiSiedlce
17wiejskaOlszankałosickiSiedlce
18wiejskaPlaterówłosickiSiedlce
19wiejskaSarnakiłosickiSiedlce
20wiejskaStara KornicałosickiSiedlce
21miejskaSiedlcem. SiedlceSiedlce
22miejsko-wiejskaCegłówmińskiSiedlce
23wiejskaDębe WielkiemińskiSiedlce
24wiejskaDobremińskiSiedlce
25miejsko-wiejskaHalinówmińskiSiedlce
26wiejskaJakubówmińskiSiedlce
27miejsko-wiejskaKałuszynmińskiSiedlce
28wiejskaLatowiczmińskiSiedlce
29miejskaMińsk MazowieckimińskiSiedlce
30wiejskaMińsk MazowieckimińskiSiedlce
31miejsko-wiejskaMrozymińskiSiedlce
32wiejskaSiennicamińskiSiedlce
33wiejskaStanisławówmińskiSiedlce
34miejskaSulejówekmińskiSiedlce
35wiejskaCelestynówotwockiSiedlce
36miejskaJózefówotwockiSiedlce
37miejsko-wiejskaKarczewotwockiSiedlce
38wiejskaKołbielotwockiSiedlce
39wiejskaOsieckotwockiSiedlce
40miejskaOtwockotwockiSiedlce
41wiejskaSobienie-JezioryotwockiSiedlce
42wiejskaWiązownaotwockiSiedlce
43wiejskaDomaniceSiedleckiSiedlce
44wiejskaKorczewSiedleckiSiedlce
45wiejskaKotuńSiedleckiSiedlce
46wiejskaMokobodySiedleckiSiedlce
47miejsko-wiejskaMordySiedleckiSiedlce
48wiejskaPaprotniaSiedleckiSiedlce
49wiejskaPrzesmykiSiedleckiSiedlce
50wiejskaSiedlceSiedleckiSiedlce
51wiejskaSkórzecSiedleckiSiedlce
52wiejskaSuchoźebrySiedleckiSiedlce
53wiejskaWiśniewSiedleckiSiedlce
54wiejskaWodynieSiedleckiSiedlce
55wiejskaZbuczynSiedleckiSiedlce
56wiejskaBielanysokołowskiSiedlce
57wiejskaCeranówsokołowskiSiedlce
58wiejskaJabłonna LackasokołowskiSiedlce
59miejsko-wiejskaKosów LackisokołowskiSiedlce
60wiejskaRepkisokołowskiSiedlce
61wiejskaSabniesokołowskiSiedlce
62miejskaSokołów PodlaskisokołowskiSiedlce
63wiejskaSokołów PodlaskisokołowskiSiedlce
64wiejskaSterdyńsokołowskiSiedlce
65wiejskaGrębkówwęgrowskiSiedlce
66wiejskaKorytnicawęgrowskiSiedlce
67wiejskaLiwwęgrowskiSiedlce
68miejsko-wiejskaŁochówwęgrowskiSiedlce
69wiejskaMiedznawęgrowskiSiedlce
70wiejskaSadownewęgrowskiSiedlce
71wiejskaStoczekwęgrowskiSiedlce
72miejskaWęgrówwęgrowskiSiedlce
73wiejskaWierzbnowęgrowskiSiedlce

Dla wskazanego obszaru Oddział przygotowuje, m.in.:

 • wnioski do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • uzgodnienia projektów: studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • opinie do projektów:
  • uchwał gmin w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane,
  • gminnych programów rewitalizacji,
  • lokalnych i ponadlokalnych strategii rozwoju,
 • opinie do wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących,
 • opinie pomocnicze do wniosków o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne,
 • pisma i materiały wyjaśniające do zażaleń składanych na postanowienia Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Zarządu Województwa Mazowieckiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego,
 • odpowiedzi na pisma, petycje, sprzeciwy dotyczące planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Pracownicy OT Siedlce są współautorami podstawowych dokumentów sporządzonych w Biurze:

 • Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego (2004 r.), okresowych raportów z monitoringu jego realizacji i oceny aktualności,
 • aktualizacji Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego (2014 r.),
 • Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 (2006 r.) oraz okresowych raportów z monitoringu jej realizacji,
 • Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku. Innowacyjne Mazowsze (2013 r.),
 • Studium Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Warszawy (2010 r.).

W trakcie opracowywania wyżej wymienionych dokumentów planistycznych i strategicznych województwa, Oddział był odpowiedzialny za zorganizowanie konferencji i spotkań konsultacyjnych z podmiotami z subregionu siedleckiego. Obecnie pracownicy OT Siedlce biorą udział w kolejnej aktualizacji planu zagospodarowania przestrzennego województwa.

Oddział uczestniczy również w wykonywaniu zadań samorządu województwa mazowieckiego dotyczących uzgadniania lub opiniowania projektów dokumentów sporządzanych na podstawie ustaw: o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o ochronie gruntów rolnych i leśnych, o rewitalizacji, o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz ustawy Prawo energetyczne. W Oddziale sporządzane są także projekty opinii i stanowisk do dokumentów i ustaw z zakresu planowania przestrzennego, polityki rozwoju oraz energetyki, a także przygotowywane odpowiedzi na skargi, wnioski oraz wystąpienia o udzielenie informacji z zakresu działalności merytorycznej i terytorialnej OT Siedlce. Oddział ponadto prowadzi bazy danych w zakresie energetyki i rewitalizacji, które są wykorzystywane do realizacji zadań statutowych MBPR. W ramach wykonywania powyższych obowiązków, OT Siedlce współpracuje m.in. z: Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, Mazowiecką Agencją Energetyczną oraz przedsiębiorstwami energetycznymi.

W zakresie planowania przestrzennego Oddział obsługuje obszar ośmiu powiatów: garwolińskiego, łosickiego, mińskiego, otwockiego, siedleckiego, sokołowskiego, węgrowskiego oraz miasta Siedlce (łącznie 73 gminy). W związku z tym pracownicy Oddziału opracowują:

 • wnioski do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym miejscowych programów rewitalizacji,
 • uzgodnienia projektów ww. dokumentów planistycznych,
 • uzgodnienia projektów decyzji administracyjnych: o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • opinie do wniosków o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne,
 • opinie do projektów uchwał gmin dotyczących zasad sytuowania obiektów małej architektury, reklam i ogrodzeń,
 • pisma i materiały wyjaśniające do zażaleń składanych na postanowienia Marszałka Województwa Mazowieckiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

W obszarze wyżej wymienionych powiatów Oddział opracowuje także opinie do projektów gminnych programów rewitalizacji.

W zakresie planowania energetycznego OT Siedlce obsługuje obszar całego województwa mazowieckiego i przygotowuje opinie samorządu regionu do:

 • projektów planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych,
 • projektów założeń do planów oraz planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
 • i paliwa gazowe sporządzanych przez gminy,
 • wniosków o wydanie koncesji na działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, magazynowania, przesyłu, dystrybucji i obrotu paliwami lub energią,
 • wniosków lokalizacyjnych inwestycji elektroenergetycznych i gazowniczych.

Pracownicy Oddziału są członkami zespołów do realizacji zadań, związanych z udziałem MBPR w dwóch międzynarodowych projektach. Jednym z nich jest NSB CoRe (North Sea Baltic Connector of Regions) w ramach programu Interreg Region Morza Bałtyckiego. Projekt dotyczy korytarza sieci bazowej TEN-T Morze Północne – Bałtyk, którego kluczowym elementem jest kolej bałtycka – Rail Baltica, łącząca: Niemcy, Polskę, Litwę, Łotwę, Estonię oraz Finlandię. Na terenie Polski Rail Baltica przebiega m.in. przez województwo mazowieckie (linie kolejowe: E20 i E75). Celem projektu NSB CoRe jest wspieranie konkurencyjności i przedsiębiorczości w przedmiotowym korytarzu oraz tworzenia i promocji punktów dostępu w postaci stacji kolejowych i centrów logistycznych, a także wypracowanie wspólnej wizji zagospodarowania przestrzennego korytarza. Jednym z zadań projektu jest zbadanie wpływu zmodernizowanej linii kolejowej E75 na rozwój Obszaru Metropolitalnego Warszawy. W projekcie uczestniczy 16 partnerów (miasta, regiony i instytucje z 6 wyżej wymienionych krajów) oraz 24 organizacje stowarzyszone (instytucje otoczenia biznesu i organizacje eksperckie działające w obszarze logistyki).

Drugim międzynarodowym projektem jest LAirA (Landsite Airports Accessibility) w ramach programu Interreg Europa Środkowa. Projekt dotyczy dostępności lądowej lotnisk i opiera się na zagadnieniach tematycznych, takich jak: mobilność elektryczna, połączenia lotniczo-kolejowe, ruch pieszy i rowerowy, inteligentne systemy transportowe oraz publiczny transport drogowy. Celem projektu jest podniesienie kompetencji podmiotów sektora publicznego w zakresie planowania i wdrażania niskoemisyjnych rozwiązań, służących zapewnieniu dostępności do portów lotniczych. Jednym z zadań jest przeprowadzenie analiz mobilności w zakresie dostępu do lotniska w Modlinie. W projekcie uczestniczy 10 partnerów (miasta, regiony, stowarzyszenia i instytucje z: Włoch Chorwacji, Węgier, Austrii, Niemiec i Polski) oraz 5 partnerów stowarzyszonych, m.in. Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin.

W OT Siedlce wykonywane są ponadto analizy i studia dla wybranych obszarów oraz problemów województwa mazowieckiego, ze szczególnym uwzględnieniem subregionu siedleckiego. W ostatnich latach wykonano następujące opracowania, z których część została opublikowana w serii wydawniczej Mazowsze. Analizy i Studia (MAiS):

 • Założenia programu działań w obszarach problemowych. Obszar Nadbużański (Nr 7 MAiS),
 • Koncepcja szlaków turystyczno-kulturowych. Pasmo Wilgi (Nr 11 MAiS),
 • Koncepcja szlaków turystyczno-kulturowych. Pasmo Bugu i Liwca (Nr 17 MAiS),
 • Studium możliwości wzmocnienia powiązań funkcjonalno-przestrzennych w obszarach przygranicznych województw mazowieckiego i podlaskiego,
 • Planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w gminach województwa mazowieckiego (Nr 20 MAiS),
 • Analiza problemów z zakresu osadnictwa, gospodarki i infrastruktury technicznej podregionu ostrołęcko-siedleckiego na tle podregionów Polski Wschodniej,
 • Polityka przestrzenna gmin subregionu siedleckiego w świetle analizy studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin (Nr 26 MAiS),
 • Analiza działalności gmin położonych w pasmach turystyczno-kulturowych województwa mazowieckiego na rzecz rozwoju turystyki (Nr 27 MAiS),
 • Analiza zróżnicowań rozwoju społeczno-gospodarczego istniejących i postulowanych podregionów województwa mazowieckiego (Nr 32 MAiS),
 • Kierunki rozwoju miast subregionu siedleckiego,
 • Delimitacja obszarów problemowych polityki regionalnej w województwie mazowieckim (Nr 35 MAiS),
 • Możliwości wykorzystania potencjału Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego dla wzrostu konkurencyjności miejskiego obszaru funkcjonalnego Siedlec (Nr 39 MAiS),
 • Powiązania Warszawy z sąsiednimi gminami w zakresie infrastruktury technicznej (badanie wykonane na potrzeby delimitacji Obszaru Metropolitalnego Warszawy w ramach projektu Programowanie Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy),
 • Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych w województwie mazowieckim – stan i wyzwania (Nr 44 MAiS),
 • Koncepcje sieciowych produktów turystycznych w subregionach województwa mazowieckiego (opracowanie wykonane we współpracy z pozostałymi Oddziałami Terenowymi MBPR, Nr 48 MAiS),
 • Koncepcja zagospodarowania przestrzennego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ośrodka Subregionalnego Siedlec,
 • Analiza planowanych energetycznych sieci przesyłowych w województwie mazowieckim.

Kilka z ww. opracowań zostało sporządzonych przy współpracy ze środowiskiem akademickim, a także z samorządami lokalnymi i organizacjami pozarządowymi. Problematyka części z nich była przedmiotem referatów wygłoszonych przez pracowników OT Siedlce na seminariach i konferencjach.

Opracowania oddziału w wydaniach online: