Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna Województwa Mazowieckiego

Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna jest organem doradczym Marszałka Województwa w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego, powoływanym na czas nieokreślony, w drodze zarządzenia na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.)

WKUA w obecnym składzie została powołana Zarządzeniem nr 516/22 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 22 lutego 2022 roku, zmienionym Zarządzeniem nr 742/23 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 3 października 2023 roku.

W skład Komisji wchodzą:

 • Jolanta Przygońska – Przewodnicząca Komisji,
 • dr hab. inż. arch. Wojciech Bartoszczuk,
 • dr hab. Agata Cieszewska,
 • Zbigniew Cieszkowski,
 • prof. dr hab. Mirosława Czerny,
 • Marta Głosek,
 • Marlena Happach,
 • Mariusz Kozera,
 • Marek Mikos,
 • prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski,
 • dr Alina Potrykowska,
 • Katarzyna Struzik,
 • Robert Szumielewicz.

Do zadań Komisji należy:

 1. wspieranie organów samorządu województwa w tworzeniu polityki przestrzennej województwa, kształtowaniu zmian w zagospodarowaniu przestrzennym województwa, monitorowaniu oraz ocenie stanu zachowania ładu przestrzennego w województwie;
 2. zajmowanie stanowisk w zakresie planowania przestrzennego i rozwoju regionalnego na potrzeby organów samorządu województwa oraz właściwych departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie;
 3. opiniowanie dokumentów i opracowań z zakresu problematyki planowania przestrzennego i rozwoju regionalnego, a w szczególności:
  • projektów strategii rozwoju województwa, projektów planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz projektów planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Warszawy,
  • raportów o zmianach i stanie zagospodarowania przestrzennego województwa,
  • przestrzennych uwarunkowań i skutków realizacji strategii rozwoju województwa oraz programów regionalnych,
  • ocen realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, w tym: obiektów infrastruktury społecznej, technicznej, transportu, turystyki oraz gospodarki wodnej, które zostaną ustalone w dokumentach przyjętych przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub Sejmik Województwa Mazowieckiego.

Załączniki:
Zarządzenie nr 516/22
Załącznik do zarządzenia nr 516/22 – regulamin komisji
Zarządzenie nr 742/23