Oddział Terenowy MBPR w Radomiu

Oddział Terenowy
w Radomiu

Oddział Terenowy w Radomiu MBPR w Warszawie (OTR) specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących transportu, rynku pracy i demografii. Wraz z Biurem w Warszawie i pozostałymi Oddziałami uczestniczy, przede wszystkim we wskazanym zakresie, w opracowywaniu dokumentów planistycznych i strategicznych dla województwa mazowieckiego, w szczególności strategii rozwoju regionu.

Oddział w Radomiu zajmuje III piętro w Oddziale Wojewódzkiego Urzędu Pracy
Oddział w Radomiu zajmuje III piętro w Oddziale Wojewódzkiego Urzędu Pracy

OTR posiada doświadczenie i bogaty dorobek w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego. Stanowi to podstawę współpracy i dzielenia się dobrymi praktykami z pozostałymi jednostkami MBPR. Ważnym atutem Oddziału w Radomiu jest doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych z funduszy unijnych oraz dorobek zgromadzony w trakcie – prowadzonej w imieniu MBPR – współpracy ze Stowarzyszeniem Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk.

OTR prowadzi prace analityczne, czego efektem jest jego wkład do corocznych raportów – Raportu o stanie województwa mazowieckiego oraz raportu przedstawiającego wyniki monitoringu realizacji strategii rozwoju województwa mazowieckiego. Wyniki analiz OTR wykorzystuje we własnych opracowaniach zarówno dotyczących całego regionu, jak i obszaru działania Oddziału. Są one prezentowane na konferencjach i seminariach, współorganizowanych przez OTR. Należy podkreślić udział OTR w przygotowaniu dokumentów i opracowań o tematyce transportowej, jak: Regionalny Plan Transportowy Województwa Mazowieckiego w perspektywie do 2030 roku, Program rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego w województwie mazowieckim czy Standardy infrastruktury rowerowej i koncepcja tras rowerowych wskazanych do realizacji w perspektywie do 2030 roku w województwie mazowieckim.

Istotną część pracy OTR, podobnie jak pozostałych Oddziałów, stanowi prowadzenie uzgodnień i wydawanie opinii do dokumentów samorządów lokalnych. W tym zakresie dla OTR przedmiotem opiniowania są w szczególności inwestycje dotyczące dróg publicznych, lotnisk użytku publicznego, jak również lokalizacje linii kolejowych czy regionalnej sieci szerokopasmowego internetu. OTR prowadzi sprawy związane ze Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi oraz z Centralnym Portem Komunikacyjnym.

Obszar działania Oddziału w zakresie zadań związanych z planowaniem przestrzennym obejmuje tereny powiatów: białobrzeskiego, grójeckiego, kozienickiego, lipskiego, przysuskiego, radomskiego, szydłowieckiego, zwoleńskiego oraz miasta Radom – łącznie 61 gmin.

LpTyp gminyGmina PowiatOddział Terenowy
1miejsko-wiejskaBiałobrzegibiałobrzeskiRadom
2wiejskaPromnabiałobrzeskiRadom
3wiejskaRadzanówbiałobrzeskiRadom
4wiejskaStara BłotnicabiałobrzeskiRadom
5wiejskaStromiecbiałobrzeskiRadom
6miejsko-wiejskaWyśmierzycebiałobrzeskiRadom
7wiejskaBelsk DużygrójeckiRadom
8wiejskaBłędówgrójeckiRadom
9wiejskaChynówgrójeckiRadom
10wiejskaGoszczyngrójeckiRadom
11miejsko-wiejskaGrójecgrójeckiRadom
12wiejskaJasieniecgrójeckiRadom
13miejsko-wiejskaMogielnicagrójeckiRadom
14miejsko-wiejskaNowe Miasto nad PilicągrójeckiRadom
15wiejskaPniewygrójeckiRadom
16miejsko-wiejskaWarkagrójeckiRadom
17wiejskaGarbatka-LetniskokozienickiRadom
18wiejskaGłowaczówkozienickiRadom
19wiejskaGniewoszówkozienickiRadom
20wiejskaGrabów nad PilicąkozienickiRadom
21miejsko-wiejskaKozienicekozienickiRadom
22wiejskaMagnuszewkozienickiRadom
23wiejskaSieciechówkozienickiRadom
24wiejskaChotczalipskiRadom
25wiejskaCiepielówlipskiRadom
26miejsko-wiejskaLipskolipskiRadom
27wiejskaRzeczniówlipskiRadom
28wiejskaSiennolipskiRadom
29miejsko-wiejskaSolec nad WisłąlipskiRadom
30miejskaRadomm. RadomRadom
31wiejskaBorkowiceprzysuskiRadom
32wiejskaGielniówprzysuskiRadom
33wiejskaKlwówprzysuskiRadom
34wiejskaOdrzywółprzysuskiRadom
35wiejskaPotworówprzysuskiRadom
36miejsko-wiejskaPrzysuchaprzysuskiRadom
37wiejskaRusinówprzysuskiRadom
38wiejskaWieniawaprzysuskiRadom
39wiejskaGózdradomskiRadom
40miejsko-wiejskaIłżaradomskiRadom
41wiejskaJastrzębiaradomskiRadom
42wiejskaJedlińskradomskiRadom
43wiejskaJedlnia-LetniskoradomskiRadom
44wiejskaKowalaradomskiRadom
45miejskaPionkiradomskiRadom
46wiejskaPionkiradomskiRadom
47wiejskaPrzytykradomskiRadom
48miejsko-wiejskaSkaryszewradomskiRadom
49wiejskaWierzbicaradomski
Radom
50wiejskaWolanówradomskiRadom
51wiejskaZakrzewradomskiRadom
52wiejskaChlewiskaszydłowieckiRadom
53wiejskaJastrząbszydłowieckiRadom
54wiejskaMirówszydłowieckiRadom
55wiejskaOrońskoszydłowieckiRadom
56miejsko-wiejskaSzydłowiecszydłowieckiRadom
57wiejskaKazanówZwoleńskiRadom
58wiejskaPolicznaZwoleńskiRadom
59wiejskaPrzyłękZwoleńskiRadom
60wiejskaTczówZwoleńskiRadom
61miejsko-wiejskaZwoleńZwoleńskiRadom
Zasieg-OT-Radom

Dla wskazanego obszaru Oddział przygotowuje, m.in.:

 • wnioski do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • uzgodnienia projektów: studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • opinie do projektów:
  • uchwał gmin w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane,
  • gminnych programów rewitalizacji,
  • lokalnych i ponadlokalnych strategii rozwoju,
 • opinie do wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących,
 • opinie pomocnicze do wniosków o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne,
 • pisma i materiały wyjaśniające do zażaleń składanych na postanowienia Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Zarządu Województwa Mazowieckiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego,
 • odpowiedzi na pisma, petycje, sprzeciwy dotyczące planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Do właściwości Oddziału należy także:

 • opracowywanie opinii do wniosków zarządców dróg o wydanie „decyzji o ustalenie lokalizacji drogi” w trybie spec ustawy o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;
 • wydawanie opinii do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w zakresie zadań samorządu województwa oraz w zakresie ochrony samorządowych obiektów infrastruktury;
 • przygotowanie opinii w sprawie wyznaczania granic specjalnych stref ekonomicznych.

Ponadto w Oddziale wykonywane są analizy, studia oraz zadania związane z planowaniem miejscowym takie jak:

 • opracowywanie uwag i wniosków, uzgadnianie studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, planów oraz decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 • opracowywanie opinii do wniosków o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne w zakresie zagospodarowania przestrzennego.

Pracownicy OT Radom są również zaangażowani w prace Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego.

Obszar działania OT Radom obejmuje tereny powiatów: białobrzeskiego, grójeckiego, kozienickiego, lipskiego, przysuskiego, radomskiego, szydłowieckiego, zwoleńskiego i miasta Radom.

W ostatnim czasie OT Radom zrealizował m.in. następujące opracowania:

Program rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego w województwie mazowieckim

Celem opracowania było rozwinięcie Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2020. Punktem wyjścia była analiza sieci osadniczej województwa z odniesieniem do kraju. W jej wyniku wyznaczono główne węzły i korytarze transportowe oraz obszary obsługi aglomeracyjnej. Następnie wykonano ocenę wyposażenia w infrastrukturę powyższych korytarzy i węzłów wraz z analizą obsługi i dostępności węzłów. Zasadniczą częścią opracowania była konstrukcja przyszłej oferty przewozowej na poziomie regionalnymi aglomeracyjnym. Sieć połączeń i częstotliwość obsługi zoptymalizowano w modelu zintegrowanego cyklicznego rozkładu jazdy. Na podstawie koncepcji oferty przewozowej określono potrzeby infrastrukturalne i taborowe. Ważną częścią Programu były postulaty co do możliwości uzupełnienia sieci kolejowej o znaczeniu krajowym i wojewódzkim. Przedstawiono koncepcje wykorzystania kolei i miejskich systemów transportu szynowego do obsługi największych aglomeracji. Sformułowano postulaty co do organizacji związków transportowych w aglomeracjach. Ostatnim etapem prac nad Programem była analiza finansowa i ocena oddziaływania na środowisko.

Program rozwoju infrastruktury lotnictwa cywilnego w województwie mazowieckim

Celem opracowania było rozwinięcie Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2020. Punktem wyjścia była analiza sieci lotnisk i lądowisk wraz z oceną dostępności działających i planowanych portów lotniczych. Sporządzono prognozę popytu na przewozy lotnicze z uwzględnieniem czynników społeczno-gospodarczych oraz konkurencji portów lotniczych w otoczeniu. Wskazano cele rozwojowe i kierunki działań dla rozwoju transportu lotniczego w województwie. Ostatnim etapem prac nad Programem była analiza finansowa i ocena oddziaływania na środowisko.

Koncepcja obsługi komunikacyjnej aglomeracji Radomia

Celem opracowania było stworzenie całościowej koncepcji obsługi transportem publicznym miejskiego obszaru funkcjonalnego Radomia, rozumianego jako obszar codziennych swobodnych kontaktów z miastem centralnym. Koncepcja obejmuje połączenia o charakterze aglomeracyjnym, to jest służące do dojazdu do ośrodka regionalnego i ośrodków wyróżnionych jako lokalne. Dwie zasadnicze części opracowania to: rozpoznanie stanu obecnego oraz koncepcja obsługi. Rozpoznanie dotyczyło sieci osadniczej oraz obecnej obsługi komunikacyjnej obszaru. Dopełnieniem rozpoznania obecnego stanu transportu publicznego był opis węzłów komunikacyjnych. Koncepcja zakłada wprowadzenie cyklicznego rozkładu jazdy: kursy w poszczególnych relacjach powtarzają się w cyklu godzinnym bądź częściej.

Obecnie pracownicy Oddziału uczestniczą w realizacji międzynarodowego projektu NSB CoRe (North Sea Baltic Connector of Regions) w ramach programu Interreg Region Morza Bałtyckiego. NSB CoRe skupia swą działalność wokół korytarza sieci bazowej TEN-T Morze Północne – Bałtyk, którego kluczowym elementem jest kolej bałtycka – Rail Baltica. Projekt koncentruje się na wspieraniu przedsiębiorczości w korytarzu, tworzeniu i promocji punktów dostępu w postaci stacji kolejowych oraz centrów logistycznych, a także zagadnieniach planowania przestrzennego, służących wykorzystaniu nowego korytarza sieci bazowej TEN-T Morze Północne – Bałtyk do obsługi połączeń lokalnych. Jednym z głównych zadań projektu jest opracowanie wizji zagospodarowania przestrzennego korytarza transportowego.

W ramach tego działania sporządzone zostanie studium przypadku zawierające ocenę wpływu zmodernizowanej linii kolejowej E75 (Warszawa – Białystok) na rozwój Obszaru Metropolitalnego Warszawy.