Zeszyt 4(12)/2007 Obszar metropolitalny Warszawy. Rynek nieruchomości i jego przemiany

Zeszyt 4(12)/2007 Obszar metropolitalny Warszawy. Rynek nieruchomości i jego przemiany

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, regulująca między innymi zasady opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego na poziomie wojewódzkim (art. 39 ust. 6) nakłada na samorząd województwa obowiązek sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego. Plan Obszaru Metropolitalnego Warszawy wykonuje Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego. Prace planistyczne poprzedzono różnego rodzaju analizami obejmującymi problemy przestrzenne.

Celem niniejszej analizy wykonanej w 2004 r. jest próba wyznaczenia obszaru, na którym bliskość stolicy wpływa na ceny nieruchomości, co może być jedną z przesłanek wyodrębnienia zasięgu przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Warszawy. Analiza uwzględnia rynek nieruchomości w Warszawie i jej otoczeniu na tle stolic europejskich i wybranych dużych miast w kraju. Opracowanie zakończono podsumowaniem prezentującym przyszłość rynku nieruchomości – prognozując jego rozwój.

Zachodzące obecnie zjawisko silnego wzrostu cen nieruchomości, mocno skorelowane
z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, a także podwyżką cen siły roboczej i materiałów budowlanych, zwielokrotnieniem inwestycji krajowych i zagranicznych w nieruchomości, szczególnie w aglomeracji warszawskiej, spowodowało, że opracowane w 2004 r. prognozy można określić jako poprawne pod względem dynamiki cen nieruchomości,
a powściągliwe w zakresie żywiołowości zjawiska.

Przedmiotowe opracowanie ma obecnie charakter „historyczny”, bowiem opiera się na dostępnych danych adekwatnych do czasu jego sporządzenia, choć zasięg oddziaływania Warszawy na dynamizm cen nieruchomości praktycznie nie zmienił się. Zatem przedstawione w opracowaniu problemy przestrzenne związane ze zjawiskiem wysokich cen nieruchomości w stolicy i jej otoczeniu, występujące w 2004 r. (obecnie wykazujące znaczną żywiołowość) są ważną przesłanką kształtowania polityki przestrzennej w opracowywanym planie zagospodarowania Obszaru Metropolitalnego Warszawy.

Wróć do listy wydawnictw