Dożynki Województwa Mazowieckiego

W niedzielę 4 września 2022 r. na stadionie przy Zespole Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelisie w powiecie ostrołęckim odbyły się Dożynki Województwa Mazowieckiego.

Wydarzenie zainaugurowano przemarszem korowodu dożynkowego oraz tradycyjną mszą świętą dziękczynną. Wydarzenie rozpoczęło się o godz. 9.00, kiedy to do Lelisa zaczęły zjeżdżać powiatowe delegacje z wieńcami dożynkowymi z terenu całego Mazowsza. Po mszy świętej  oraz tradycyjnej ceremonii dzielenia chlebem rozstrzygnięto konkursy towarzyszące świętu plonów oraz nagrodzono autorów najpiękniejszych wieńców dożynkowych. W tym roku tytuł najpiękniejszego wieńca dożynkowego przypadł powiatowi łosickiemu i Kole Gospodyń Wiejskich w Hadynowie, II miejsce przypadło KGW „Same swoje” z powiatu wołomińskiemu, natomiast III nagrodę otrzymał wieniec z powiatu żuromińskiego. Wyróżniono również wieńce z powiatów: białobrzeskiego, nowodworskiego, ostrowskiego i pruszkowskiego.

Na dożynkach nie zabrakło również stoiska Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego, które zostało zorganizowanego wspólnie z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych. Na stoisku naszego Biura byli obecni pracownicy Oddziału Terenowego w Ostrołęce, którzy udzielali zainteresowanym informacji z zakresu planowania przestrzennego na Mazowszu oraz promowali wydawnictwa MBPR.

Festyn dożynkowy – wśród gości m.in. Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego

Stoisko Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego

Wieńce dożynkowe
Galeria – Dożynki Województwa Mazowieckiego

Zaproszenie na Dożynki Województwa Mazowieckiego

Koniec lata, czas podziękowań, więc tradycyjnie zapraszamy w najbliższą niedzielę czyli 4 września 2022 r. na Dożynki Województwa Mazowieckiego, które tym razem odbędą się w Lelisie.

Nas też nie zabraknie. Wspólnie z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, organizujemy stoisko promocyjne, gdzie będzie można spotkać się i porozmawiać z pracownikami Oddziału Terenowego MBPR z Ostrołęki. Dla odwiedzjących będzie czekać miła niespodzianka.

Uroczystości dożynkowe odbędą się na stadionie przy Zespole Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelisie.

Program:

09:30 – formowanie korowodu dożynkowego10:30 – przemarsz korowodu dożynkowego11:00 – uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem J.E.BP. Tadeusza Bronakowskiego Biskupa Diecezji Łomżyńskiej12:30 – odśpiewanie Hymnu Państwowego12:45 – ceremonia dzielenia chlebem13:45 – zakończenie konkursów i wręczenie nagród14:30 – koncert zespołu Podsybka Kurpiowska15:20 – koncert Zespołu Tańca Ludowego Ostrołęka16:10 – koncert Orkiestry Kurpiowskiej z Lelisa17:00 – koncert zespołu Leszcze19:00 – koncert zespołu Tęgie Chłopy z potańcówką

Plakat – Dożynki Województwa Mazowieckiego

Nagradzamy wolontariuszy – XII edycja konkursu „Mazowieckie barwy wolontariatu”

Już od 22 sierpnia 2022 roku przyjmujemy zgłoszenia do XII edycji Konkursu „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”. Konkurs organizowany jest pod auspicjami Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i ma na celu uhonorowanie wolontariuszy za ich działalność na rzecz województwa mazowieckiego i jego mieszkańców.

Ostateczny termin zgłaszania kandydatów upływa 30 września 2022 roku.

Laureaci będą wybierani w następujących kategoriach:

indywidualny wolontariusz;wolontariat grupowy;szkolne/przedszkolne koło wolontariatu;wolontariat seniorów;kategoria specjalna – pomoc Ukrainie.

Kandydatów mogą zgłaszać:

organizacje pozarządowe;grupy samopomocowe;instytucje państwowe;instytucje samorządowe;podmioty, które realizują program wolontariatu pracowniczego;osoby fizyczne korzystające z pomocy wolontariuszy;wolontariusze

Rozstrzygnięcie Konkursu następuje w terminie do 31 października 2022 r. a wręczenie dyplomów oraz nagród odbędzie się podczas uroczystej gali.

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów. Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy i regulamin konkursu.

Plakat – XII edycja konkursu „Mazowieckie barwy wolontariatu”

Regulamin Konkursu Mazowieckie Barwy WolontariatuPobierz

Formularz zgłoszeniowy konkursu Mazowieckie Barwy WolontariatuPobierz

Standardy infrastruktury rowerowej i koncepcja tras rowerowych

Standardy infrastruktury rowerowej i koncepcja tras rowerowych województwa przyjęte przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Zarząd Województwa Mazowieckiego, mając na uwadze potrzebę realizacji spójnej sieci funkcjonalnej infrastruktury rowerowej na terenie województwa, przyjął 28 czerwca br. Standardy infrastruktury roweroweji koncepcję tras rowerowych wskazanych do realizacji w perspektywie do 2030 roku w województwie mazowieckim. Dokument został opracowany przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie.

Standardy precyzują warunki efektywnego planowania, projektowania i wykonywania infrastruktury rowerowej. Bazują na przykładach dobrych praktyk oraz analizie problemów, z jakimi spotyka się ruch rowerowy w Polsce.

Dokument stanowi także realizację zapisów Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego, w którym wstępnie określono sieć szkieletową tras rowerowych w oparciu o trasy o zasięgu: międzynarodowym, ponadregionalnym i regionalnym. W Koncepcji tras rowerowych wskazanych do realizacjiw perspektywie do 2030 roku uszczegółowiono przebiegi tras zapewniających połączenia województwa mazowieckiego z trasami o zasięgu międzynarodowym i ponadregionalnym, jak też obsługę Warszawyi wszystkich ośrodków subregionalnych.

Standardy powinny być załączane do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w zamówieniachi umowach na prace przygotowawcze i budowlane mające wpływ na warunki ruchu rowerowego w województwie. Dotyczy to zarówno inwestycji realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiegoi jednostki mu podległe (m.in. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich), jak też tych realizowanych przy wsparciu funduszy rozdysponowywanych przez samorząd województwa, w tym Funduszy Europejskich dla Mazowsza. Tym samym należy zapewnić zgodność ze Standardami w przypadku inwestycji w infrastrukturę dla rowerzystów finansowanych ze środków w dyspozycji Województwa Mazowieckiego.

Standardy mają zastosowa­nie w przypadku: budowy i przebudowy tras rowerowych i ich części składowych, w tym dróg dla rowerów, ciągów pieszo-rowerowych, dróg bez wydzielonej infrastruktury rowerowej i obszarów pieszych z dopuszczonym ruchem rowerowym, jak też sygnaliza­cji świetlnej i obiektów inżynieryjnych – kładek, tuneli i mostów. Zalecane jest stosowa­nie standardów podczas inwestycji kolejowych i w zakresie wałów przeciwpowodziowych, czyli infrastruktury o dużym potencjale w zakresie tras rowerowych.

Z uwagi na uniwersalny charakter Standardów, mogą one również być wykorzystywane przez gminy i powiaty województwa mazowieckiego jako wytyczne do projektowania i wykonywania infrastruktury rowerowej niewspółfinansowanej przez samorząd województwa. W tym celu zostaną one przekazane wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego na terenie województwa.

Standardy infrastruktury rowerowej i koncepcja tras rowerowych wskazanych do realizacji w perspektywie do 2030 roku w województwie mazowieckim są dostępne w wersji elektronicznej jako załącznik do uchwały 1100/333/22 Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz na stronie Mazowieckiego Biura Planowania regionalnego. Z przebiegiem tras będzie można się wkrótce zapoznać w zakładce „Geoportal – Zintegrowany monitoring zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego”.

Dokumenty do pobrania:

Uchwała nr 1100/33/22 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: „Standardy infrastruktury rowerowej i koncepcja tras rowerowych wskazanych do realizacji w perspektywie do 2030 w województwie mazowieckim”Pobierz

Standardy infrastruktury rowerowej i koncepcja tras rowerowych wskazanych do realizacji w perspektywie do 2030 w województwie mazowieckimPobierz

Zmieniaj z nami Mazowsze – Głosuj w Budżecie Obywatelskim Mazowsza

Już w środę, 8 czerwca, rozpoczyna się głosowanie w Budżecie Obywatelskim Mazowsza. To mieszkańcy stolicy i okolic zdecydują, które projekty zostaną zrealizowane.Na realizację zwycięskich projektów samorząd Mazowsza przeznaczył 25 mln zł.

Wśród projektów wybranych do głosowania znalazły się m.in. warsztaty edukacyjno-artystyczne dla dziecii dorosłych, budowy ścieżek rowerowych, szkolenia profilaktyczne w zakresie doskonalenia techniki jazdy, zakup ambulansów i sprzętu szpitalnego, modernizacje chodników i wiele innych.

Termin głosowania mija 30 czerwca.

Mieszkańcy Mazowsza mogą wybierać spośród 174 projektów zakwalifikowanych do głosowania.

47 projektów z puli ogólnowojewódzkiej27 projektów z pozytywną oceną z podregionu radomskiego21 projektów z pozytywną oceną z podregionu płockiego17 projektów z pozytywną oceną z podregionu siedleckiego16 projektów z pozytywną oceną z podregionu warszawskiego zachodniego13 projektów z pozytywną oceną z podregionu ciechanowskiego11 projektów z pozytywną oceną z podregionu warszawskiego wschodniego9 projektów z pozytywną oceną z podregionu ostrołęckiego8 projektów z pozytywną oceną z podregionu żyrardowskiego5 projektów z pozytywną oceną z Warszawy

Wykaz projektów dopuszczonych do głosowania na stronie Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.

Więcej informacji na stronie Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.

Budżet Obywatelski Mazowsza – oddaj głos na stronie internetowej

Zmiana przepisów Uchwały Antysmogowej dla Mazowsza

Szanowni Państwo!

Czyste powietrze na Mazowszu to nasz wspólny cel, którego osiągnięcie niewątpliwie przyspieszy nowelizacja przepisów obowiązującej uchwały antysmogowej przyjętej przez Sejmik Województwa Mazowieckiego. Nowelizacja wprowadza zakaz spalania węgla w Warszawie od października 2023 r. Z kolei z początkiem 2028 r. przepis wejdzie w życie także w powiatach podwarszawskiego „obwarzanka”.

Co się zmieni?

Najważniejsze zmiany dotyczą przede wszystkim:

Wprowadzenia w uchwale zakazu stosowania węgla kamiennego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla:

od dnia 1 października 2023 r., w granicach administracyjnych m.st. Warszawy;od dnia 1 stycznia 2028 r., w granicach administracyjnych gmin wchodzących w skład powiatów: grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, otwockiego, warszawskiego zachodniego oraz wołomińskiego.

Wprowadzenia zakazu eksploatacji kotłów na paliwa stałe (w tym biomasę) w nowo budowanych budynkach dla których wniosek o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie zostały złożone po dniu 1 stycznia 2023 r., jeżeli istnieje techniczna możliwość podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej, która znajduje się na terenie bezpośrednio przylegającym do działki inwestora na której znajduje się instalacja.Wprowadzenia w uchwale wyłączeń dla kotłów na węgiel eksploatowanych w granicach powiatów znajdujących się w obszarze NUTS2 – warszawski stołeczny – kotły węglowe zainstalowane przed 1 czerwca 2022 r. będą mogły być eksploatowane do końca ich żywotności.Pozostawienia możliwości użytkowania kotłów węglowych 5 klasy do końca ich żywotności.Wszelkie dodatkowe informacje na temat obowiązującej uchwały antysmogowej oraz jej nowelizacji znajdują się na stronie Mazowsza w zakładce „Uchwała antysmogowa”.

Ogłoszenie o zmianie przepisów Uchwały Antysmogowej dla MazowszaPobierz

Mazowsze zaostrza uchwałę antysmogową

Uwaga konkurs! Startuj z Mazowsza – IV edycja

To już IV edycja konkursu “Startuj z Mazowsza”, adresowanego do mazowieckich start-upów, które tworzą innowacyjne pomysły i produkty, a ich działalność nie jest dłuższa niż 3 lata. Firmy, które wezmą udział w konkursie, mają szansę na zdobycie nagród o łącznej wartości 90 000 złotych, jak również pozyskanie cennych kontaktów, promowanie ich pomysłów poprzez różne kanały komunikacji oraz rozgłos w mediach branżowych.

Kto może zgłosić się do “Startuj z Mazowsza”?

Konkurs dedykowany jest dla startu-up’ów zarejestrowanych na terenie województwa mazowieckiego i działających nie dłużej niż 3 lata od daty ogłoszenia konkursu.Konkurs rozstrzygany jest w następujących kategoriach:

INNO-TECH – dla start-up’u, który tworzy nowe produkty i procesy oraz znaczące zmiany technologicznew produktach i procesach, obejmujące innowacje produktowe, procesowe, systemowe; dla start-up’u w fazie wzrostu na etapie sprzedaży;SOCIAL IMPACT – dla start-up’u o pozytywnym oddziaływaniu na środowisko lub społeczeństwo, bez względu na etap rozwoju;START – dla start-up’u, który tworzy innowacyjny projekt, będący na etapie Minimum Value Product lub prototypu, które ma szanse na efektywny rozwój i skalowanie.

Co daje udział w konkursie?

Pomoc w rozwoju, a przede wszystkim wsparcie finansowe na początku biznesowej drogi to marzenie wielu przedsiębiorców. Udział w mazowieckim konkursie daje o wiele więcej! Łączna pula nagród wynosi 90 000 złotych, a dodatkowo jest to również szansa na zdobycie nagród specjalnych od Partnerów konkursu, m.in.: konsultacji merytorycznych związanych z rozwojem biznesu i pozyskiwaniem finansowania, możliwość udziałuw szkoleniach i programach mentoringowych czy prezentacja przed gronem inwestorów. Startupy mogą również liczyć na pozyskanie biznesowych kontaktów, promocję ich pomysłu w mediach czy profesjonalną sesję fotograficzną.

Więcej informacji na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich.

Formularz zgłoszeniowyPobierz

IV edycja konkursu dla innowacyjnych startupów

Strategia rozwoju województwa mazowieckiego 2030+. Innowacyjne Mazowsze

Strategia rozwoju województwa mazowieckiego 2030+. Innowacyjne Mazowsze – przyjęta przez Sejmik Województwa Mazowieckiego.

24 maja 2022 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął Strategię rozwoju województwa mazowieckiego 2030+. Innowacyjne Mazowsze. Jest to kolejna edycja podstawowego dokumentu strategicznego regionu, określającego długofalową wizję rozwoju województwa, jak też średniookresowe kierunki działań i działania.

Strategia rozwoju województwa wskazuje główne wyzwania, a także cele rozwojowe regionu do zrealizowania przez samorząd województwa oraz inne podmioty. Stanowi też punkt odniesienia dla innych dokumentów strategicznych, programowych i planistycznych tworzonych na poziomie regionalnym oraz lokalnym.

Strategia rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ ma charakter zintegrowany. Dokument wskazuje pogrupowane tematycznie działania adresowane do całego województwa, jak też model struktury funkcjonalno-przestrzennej regionu oraz obszary strategicznej interwencji (OSI), w których interwencja ukierunkowana jest zarówno tematycznie, jak i terytorialnie.

Uchwała nr 72/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+Pobierz

Strategia rozwoju województwa mazowieckiego 2030+. Innowacyjne MazowszePobierz

Prognoza oddziaływania na środowisko do Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ Innowacyjne MazowszePobierz

Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego do Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ Innowacyjne MazowszePobierz

Komunikat o przyjęciu Regionalnego Planu Transportowego Województwa Mazowieckiego

Komunikat o przyjęciu Regionalnego Planu Transportowego Województwa Mazowieckiego w perspektywie do 2030 roku oraz Prognozy oddziaływania na środowisko

Województwo Mazowieckie, w celu spełnienia warunku podstawowego wskazanego w tzw. Rozporządzeniu ogólnym jakim jest opracowanie regionalnych planów transportowych, opracowało Regionalny Plan Transportowy Województwa Mazowieckiego w perspektywie do 2030 roku, spełniając warunek podstawowy Celu Polityki 3 w perspektywie finansowej 2021 – 2027.

Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 5 kwietnia 2022 r. uchwałą nr 515/313/22 przyjął:

Regionalny Plan Transportowy Województwa Mazowieckiego w perspektywie do 2030 roku,Prognozę oddziaływania na środowisko Regionalnego Planu Transportowego Województwa Mazowieckiego w perspektywie do 2030 roku.

Celem Planu jest zapewnienie spójności długofalowych działań i kompleksowego planowania potrzeb inwestycyjnych w obszarze transportu na Mazowszu oraz zapewnienie spójnej sieci transportowej z województwami ościennymi, a także krajową siecią transportową.

Plan wskazuje cele rozwoju systemu transportowego Województwa Mazowieckiego, które opracowane zostały w oparciu o cele wskazane w dokumentach na poziomie unijnym, krajowym i regionalnym, jak również w oparciu o wnioski z przeprowadzonej analizy sytuacji przestrzennej i demograficznej na Mazowszu, diagnozę systemu transportowego województwa mazowieckiego, analizę realizacji usług publicznego transportu zbiorowego, modelowanie ruchu a także przy uwzględnieniu zapisów Projektu Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ Innowacyjne Mazowsze.

Pliki do pobrania:

Prognoza oddziaływania na środowisko do Regionalnego planu transportowego województwa mazowieckiegoPobierz

Regionalny Plan TransportowyPobierz

Załącznik 1 – Inwestycje na poziomie krajowymPobierz

Załącznik 2 – Inwestycje na poziomie regionalnymPobierz

Załącznik 3 – Inwestycje na poziomie lokalnymPobierz

Załącznik 5 – Inwestycje realizowane i planowane do realizacji w latach 2014-2020 (+3 lata)Pobierz