Zeszyt 2(27)2011 Analiza działalności gmin położonych w pasmach turystyczno-kulturowych województwa mazowieckiego na rzecz rozwoju turystyki

Zeszyt 2(27)/2011 Analiza działalności gmin położonych w pasmach turystyczno-kulturowych województwa

Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza działalności na rzecz rozwoju turystyki prowadzonej przez samorządy gmin w obszarach o najwyższych walorach przyrodniczych i kulturowych województwa mazowieckiego. Sprawy kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, opieki nad zabytkami oraz promocji gminy są zadaniami własnymi samorządów lokalnych na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Wyniki analizy zostaną wykorzystane w polityce rozwoju regionu prowadzonej przez samorząd województwa, na którą składa się m.in. tworzenie warunków do rozwoju gospodarczego, opieka nad dziedzictwem kulturowym i jego racjonalnym wykorzystywaniem, promocja walorów i możliwości rozwojowych województwa (art. 11 ust. 2 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa).

Podstawę prawną opracowania stanowi art. 38 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: Organy samorządu województwa sporządzają plan zagospodarowania przestrzennego województwa, prowadzą analizy i studia oraz opracowują koncepcje i programy, odnoszące się do obszarów i problemów zagospodarowania przestrzennego odpowiednio do potrzeb i celów podejmowanych w tym zakresie prac.

Wróć do listy wydawnictw