Standardy infrastruktury rowerowej

Dokumenty do pobrania – Standardy infrastruktury rowerowej i koncepcja tras rowerowych wskazanych do realizacji w perspektywie do 2030 w województwie mazowieckim.

Uchwała nr 1100/33/22 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: “Standardy infrastruktury rowerowej i koncepcja tras rowerowych wskazanych do realizacji w perspektywie do 2030 w województwie mazowieckim”Pobierz

Standardy infrastruktury rowerowej i koncepcja tras rowerowych wskazanych do realizacji w perspektywie do 2030 w województwie mazowieckimPobierz

Program lotniczy 2015

Program rozwoju infrastruktury lotnictwa cywilnego w województwie mazowieckim

Główne cele opracowania: • Aktualizacja i weryfikacja wniosków, planów i działań ujętych w Studium rozwoju lotnictwa cywilnego na Mazowszu;• Ocena istniejącego stanu infrastruktury lotnictwa cywilnego;• Określenie zapotrzebowania na infrastrukturę lotnictwa cywilnego;• Określenie celów oraz działań wdrożeniowych.

Program rozwoju infrastruktury lotnictwa cywilnego w województwie mazowieckimPobierz

Podsumowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Programu rozwoju infrastruktury lotnictwa cywilnego w województwie mazowieckim zgodnie z art. 55 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Podsumowania strategicznej oceny oddziaływania na środowiskoPobierz

Studium Rozwoju Infrastruktury Lotnictwa Cywilnego na Mazowszu

Dokument Studium Rozwoju Infrastruktury Lotnictwa Cywilnego na Mazowszu, jak czytamy w jego wstępie, został wywołany potrzebą rozwinięcia i uszczegółowienia ustaleń Strategii Rozwoju Województwa do roku 2020, w części dotyczącej infrastruktury lotniskowej. Potrzeba ta została spowodowana licznie pojawiającymi się inicjatywami władz lokalnych na rzecz wykorzystania istniejącej infrastruktury lotniskowej, a także z uwagi na konieczność uwzględnienia rządowych planów rozwoju lotnictwa cywilnego, odnoszących się do Mazowsza.

Studium Rozwoju Infrastruktury Lotnictwa Cywilnego na MazowszuPobierz

Relacja z Konferencji w Modlinie

Oddział Terenowy w Radomiu Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie wraz z Mazowieckim Portem Lotniczym Warszawa – Modlin zorganizował konferencję rozpoczynającą proces opracowywania „Programu rozwoju infrastruktury lotnictwa cywilnego w województwie mazowieckim”. Konferencja ta rozpoczyna także proces konsultacji społecznych wymaganych przy opracowywaniu dokumentów tego typu.

Spotkanie odbyło się 14 grudnia 2011 r. w Modlinie i było drugim (po konferencji inaugurującej ”Program rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego w województwie mazowieckim”) spotkaniem dotyczącym programów rozwoju transportu w województwie mazowieckim.

Wystąpienia prelegentów poprzedziła wycieczka na teren budowy lotniska, gdzie przedstawiono uczestnikom konferencji stan przygotowań oraz charakterystykę portu lotniczego Modlinie.

Uczestników spotkania powitał Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki. W konferencji wzięli udział: Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Wiesław Mariusz Raboszuk, Posłowie na Sejm RP: Janusz Piechociński, Bartłomiej Bodio, Mirosław Koźlakiewicz, przedstawiciel Wojska Polskiego Generał dywizji Zbigniew Galec, przedstawiciele samorządu terytorialnego – władze powiatów i gmin, a także reprezentanci: wyższych uczelni i ośrodków badawczych, oraz innych instytucji i firm.

Na konferencji wygłoszono następujące referaty w ramach dwóch sesji:

Sesja pierwsza:

Perspektywy rozwoju transportu lotniczego w województwie mazowieckim – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego- Wiesław Mariusz Raboszuk,Wpływ portów lotniczych na rozwój regionów – Szkoła Główna Handlowa- prof. dr hab. Elżbieta Marciszewska, Adam Hoszman,Wyzwania polityki transportowej w Polsce – Przewodniczący podkomisji ds. transportu kolejowego, łącznościi nowoczesnych technik informacyjnych, Poseł na Sejm RP Janusz Piechociński,Perspektywy rozwoju portu lotniczego w Modlinie – Prezes Zarządu Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa – Modlin- Piotr Okienczyc.

Sesja druga:

Społeczno-gospodarcze uwarunkowania rozwoju lotnictwa cywilnego w województwie mazowieckim – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania w Polskiej Akademii Nauk- dr Piotr Rosik,Uwarunkowania rozwoju infrastruktury lotniczej w Polsce – Pełnomocnik PPL ds. uruchomienia portu lotniczego Modlin, Kierownik Zespołu Analiz i Projektów w Biurze Nadzoru Właścicielskiego Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”- Filip Czernicki,Program rozwoju infrastruktury lotnictwa cywilnego w województwie mazowieckim w systemie planowania i programowania województwa mazowieckiego – Zastępca Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie Bartłomiej Kolipiński.

Po ostatnim wystąpieniu zainicjowano dyskusję, w której poruszono tematy dotyczące dostępności portu lotniczego w Modlinie dla województwa mazowieckiego i całego kraju w realizacji przelotów międzynarodowych i krajowych. Generał dywizji Zbigniew Galec zwrócił także uwagę na rolę lotnisk w systemie obronności kraju.

Dyskusja zakończyła się krótkim wystąpieniem Zastępcy Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, Bartłomieja Kolipińskigo, który podsumowując spotkanie podziękował uczestnikom za obecność oraz wkład w dyskusję. Zapewnił również, że zaprezentowane wnioski oraz stanowiska przedstawicieli świata, nauki zostaną rozpatrzone podczas prac merytorycznych nad tworzeniem programu, jednocześnie zachęcając uczestników konferencji do składania wniosków i uwag, także za pomocą formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej www.mbpr.pl.

Konferencja w Modlinie

Konferencja w Modlinie

Konferencja w Modlinie

Konferencja w Modlinie

Konferencja w Modlinie

Konferencja w Modlinie

Konferencja w Modlinie

Konferencja w Modlinie

Konferencja w Modlinie
Galeria zdjęć z Konferencji w Modlinie – Program rozwoju infrastruktury lotnictwa cywilnego w województwie mazowieckim