Oddział Terenowy MBPR w Ciechanowie

Oddział Terenowy
w Ciechanowie

Oddział Terenowy w Ciechanowie MBPR w Warszawie (OTC) specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących ochrony środowiska i gospodarki odpadami. W związku z tym opracowuje część środowiskową sporządzanych w MBPR dokumentów, w tym Strategii rozwoju województwa mazowieckiego. OTC ma swój udział w procedurze Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ), której elementem jest sporządzana w Oddziale Prognoza oddziaływania na środowisko dla województwa mazowieckiego.

Oddział Terenowy MBPR w Ciechanowie
Oddział Terenowy MBPR w Ciechanowie

OTC posiada doświadczenie i bogaty dorobek w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego. Stanowi to podstawę współpracy i dzielenia się dobrymi praktykami z Biurem w Warszawie i pozostałymi Oddziałami Terenowymi. OTC uczestniczy w sporządzaniu audytu krajobrazowego.

OTC prowadzi prace analityczne, czego efektem jest jego wkład do corocznych raportów – Raportu o stanie województwa mazowieckiego oraz raportu przedstawiającego wyniki monitoringu realizacji strategii rozwoju województwa mazowieckiego. Wyniki analiz są wykorzystywane w opracowaniach własnych zarówno dotyczących całego regionu, jak i obszaru działania Oddziału oraz prezentowane na konferencjach i seminariach, współorganizowanych przez OTC.

Obszar działania Oddziału w zakresie zadań związanych z planowaniem przestrzennym obejmuje tereny powiatów: ciechanowskiego, mławskiego, nowodworskiego, płońskiego, pułtuskiego, żuromińskiego – łącznie 50 gmin.

LpTyp gminyGminaPowiatOddział Terenowy
1miejskaCiechanówciechanowskiCiechanów
2wiejskaCiechanówciechanowskiCiechanów
3miejsko-wiejskaGlinojeckciechanowskiCiechanów
4wiejskaGołymin-OśrodekciechanowskiCiechanów
5wiejskaGruduskciechanowskiCiechanów
6wiejskaOjrzeńciechanowskiCiechanów
7wiejskaOpinogóra GórnaciechanowskiCiechanów
8wiejskaRegiminciechanowskiCiechanów
9wiejskaSońskciechanowskiCiechanów
10wiejskaDzierzgowomławskiCiechanów
11wiejskaLipowiec KościelnymławskiCiechanów
12miejskaMławamławskiCiechanów
13wiejskaRadzanówmławskiCiechanów
14wiejskaStrzegowomławskiCiechanów
15wiejskaStupskmławskiCiechanów
16wiejskaSzreńskmławskiCiechanów
17wiejskaSzydłowomławskiCiechanów
18wiejskaWieczfnia KościelnamławskiCiechanów
19wiejskaWiśniewomławskiCiechanów
20wiejskaCzosnównowodworskiCiechanów
21wiejskaLeoncinnowodworskiCiechanów
22miejsko-wiejskaNasielsknowodworskiCiechanów
23miejskaNowy Dwór MazowieckinowodworskiCiechanów
24wiejskaPomiechóweknowodworskiCiechanów
25miejsko-wiejskaZakroczymnowodworskiCiechanów
26wiejskaBaboszewopłońskiCiechanów
27miejsko-wiejskaCzerwińsk nad WisłąpłońskiCiechanów
28wiejskaDzierzążniapłońskiCiechanów
29wiejskaJoniecpłońskiCiechanów
30wiejskaNaruszewopłońskiCiechanów
31wiejskaNowe MiastopłońskiCiechanów
32miejskaPłońskpłońskiCiechanów
33wiejskaPłońskpłońskiCiechanów
34miejskaRaciążpłońskiCiechanów
35wiejskaRaciążpłońskiCiechanów
36miejsko-wiejskaSochocinpłońskiCiechanów
37wiejskaZałuskipłońskiCiechanów
38wiejskaGzypułtuskiCiechanów
39wiejskaObrytepułtuskiCiechanów
40wiejskaPokrzywnicapułtuskiCiechanów
41miejsko-wiejskaPułtuskpułtuskiCiechanów
42wiejskaŚwierczepułtuskiCiechanów
43wiejskaWinnicapułtuskiCiechanów
44wiejskaZatorypułtuskiCiechanów
45miejsko-wiejskaBieżuńżuromińskiCiechanów
46wiejskaKuczbork-OsadażuromińskiCiechanów
47miejsko-wiejskaLubowidzżuromińskiCiechanów
48wiejskaLutocinżuromińskiCiechanów
59wiejskaSiemiątkowożuromińskiCiechanów
50miejsko-wiejskaŻurominżuromińskiCiechanów
Zasieg-OT-Ciechanow

Dla wskazanego obszaru Oddział przygotowuje, m.in.:

 • wnioski do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • uzgodnienia projektów: studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • opinie do projektów:
  • uchwał gmin w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane,
  • gminnych programów rewitalizacji,
  • lokalnych i ponadlokalnych strategii rozwoju,
 • opinie do wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących,
 • opinie pomocnicze do wniosków o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne,
 • pisma i materiały wyjaśniające do zażaleń składanych na postanowienia Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Zarządu Województwa Mazowieckiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego,
 • odpowiedzi na pisma, petycje, sprzeciwy dotyczące planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Jednym z zadań OT Ciechanów jest pozyskiwanie i gromadzenie informacji niezbędnych do wykonywania opracowań planistycznych. Informacje te zbierane są głównie w zakresie:

 • stanu i funkcjonowania środowiska przyrodniczego, w tym wartości i zasobów przyrodniczych oraz zagrożeń,
 • występowania obszarów przyrodniczych, objętych ochroną prawną,
 • uwarunkowań środowiskowych dla rozwoju regionalnego i zagospodarowania przestrzennego.

OT w Ciechanowie brał udział w opracowywaniu podstawowych dokumentów strategicznych województwa mazowieckiego: Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2030 oraz aktualizacji Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.
Jednym z ważniejszych zadań Oddziału jest sporządzanie opracowań środowiskowych towarzyszących dokumentom strategicznym regionu, jak:

 • opracowanie ekofizjograficzne do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego,
 • Prognoza oddziaływania na środowisko do aktualizacji PZPWM,
 • Prognoza oddziaływania na środowisko do SRWM do 2030 roku,
 • Prognozy oddziaływania na środowisko do programów rozwoju sporządzanych przez Samorząd Województwa

W OT w Ciechanowie wykonano m. in. opracowania:

 • Prognoza oddziaływania na środowisko do Planu Wykonawczego do Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku w obszarze Przestrzeń i Transport (2016 r.).
 • Zagospodarowanie przestrzenne dolin rzecznych a zagrożenia powodziowe województwa mazowieckiego (2008 r.).
 • Prognozę oddziaływania na środowisko do Programu możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla województwa mazowieckiego (2006 r.).
 • Prognoza oddziaływania na środowisko do Programu rozwoju infrastruktury lotnictwa cywilnego w województwie mazowieckim (projekt, 2013/14).
 • Prognoza oddziaływania na środowisko do Programu rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego w województwie mazowieckim (projekt, 2013/14).
 • Opracowanie ekofizjograficzne do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Warszawy (2005 r.).

Szczególną uwagę Oddział poświęca monitorowaniu problematyki przestrzennej i społeczno-gospodarczej najbliższego otoczenia, tj. subregionu ciechanowskiego, do którego należą powiaty: ciechanowski, mławski, płoński, pułtuski, żuromiński oraz miasto Ciechanów. Ponadto do zadań OT Ciechanów należy także:

 • udział w opracowywaniu koncepcji i programów dla wybranych obszarów problemowych i funkcjonalnych,
 • przygotowywanie projektów wniosków, opinii i uzgodnień do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • przygotowywanie projektów opinii do wniosków o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne,
 • przygotowywanie projektów opinii i stanowisk do dokumentów z zakresu krajowej polityki przestrzennej i polityki ekologicznej,
 • przygotowywanie opinii i stanowisk na potrzeby samorządu województwa w zakresie rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego oraz polityki ekologicznej (m.in. opiniowanie projektów aglomeracji ściekowych),
 • współpraca z gminami przy sporządzaniu dokumentów i opracowań dotyczących rozwoju regionalnego w zakresie zadań samorządu województwa,
 • gromadzenie materiałów i dokumentów dotyczących zagospodarowania przestrzennego województwa, w tym subregionu ciechanowskiego;
 • udział w konferencjach i seminariach z zakresu planowania regionalnego.

W ramach warsztatów planistycznych z udziałem delegacji szwedzkiej (lipiec 2009 r.) zaprezentowane zostały referaty:

 • Kształtowanie i ochrona terenów otwartych,
 • Tereny zielone w małych miastach na przykładzie Ciechanowa,
 • Gospodarka odpadami w województwie mazowieckim.
 • Na konferencji regionalnej Dla rozwoju Mazowsza w październiku 2009 roku wygłoszono referat Zasady oceny strategicznej wniosków złożonych w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego 2007-2013.

Aktualizacji najważniejszych dokumentów województwa poświęcona była konferencja, która odbyła się w listopadzie 2011 roku. Przedstawione zostały Założenia do obu dokumentów oraz referat na temat diagnozy społeczno-gospodarczej subregionu ciechanowskiego. W panelu dyskusyjnym głos zabierali przedstawiciele władz, instytucji i środowisk lokalnych zainteresowanych przyszłością subregionu.

W lipcu 2012 roku odbyła się konferencja w ramach konsultacji projektu aktualizacji SRWM do 2030 roku wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Kontynuacją konsultacji projektu SRWM było wyjazdowe posiedzenie Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego w Ciechanowie we wrześniu 2012 roku.

W październiku 2013 roku odbyła się w Ciechanowie konferencja subregionalna poświęcona przygotowaniu województwa mazowieckiego do perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. W konferencji wzięło udział ponad 100 osób, w tym przedstawiciele administracji rządowej, instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych.
Na konferencję złożyły się następujące wystąpienia:

 • Regionalne Instrumenty Terytorialne – nowy mechanizm wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020,
 • Przestrzenne uwarunkowania dla przyszłej perspektywy finansowej – Subregion Ciechanowski w projekcie aktualizacji Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego,
 • Zaawansowanie prac nad Kontraktem Terytorialnym ze szczególnym uwzględnieniem obszaru ciechanowskiego,
 • Mazowiecka Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej 2014-2020.

Ponadto pracownicy OT Ciechanów brali udział m.in.:

 • w Ogólnopolskiej Konferencji Marszałkowskich Służb Planowania Przestrzennego „Ochrona krajobrazu w planowaniu regionalnym – doświadczenia i wyzwania” w Charzykowych (woj. pomorskie), maj 2012 r.,
 • w konferencji „Energia odnawialna, drogi publiczne, Strategia Rozwoju Mazowsza”, która odbyła się w czerwcu 2012 roku w Lubowidzu
 • w warsztatach zorganizowanych w ramach projektu Programu Bezpieczeństwa Powodziowego w Dorzeczu Wisły Środkowej, Priorytet „Gospodarka przestrzenna”,
 • w warsztatach planistycznych pod patronatem Wojewody Mazowieckiego, zorganizowanych przez Towarzystwo Urbanistów Polskich, które odbyły się w Dębem w listopadzie 2013 r. Głównym celem spotkania było wypracowanie sposobów uwzględniania problematyki ochrony przeciwpowodziowej w aktualizowanych planach zagospodarowania przestrzennego województw,
 • w cyklu seminariów „Rynek energii odnawialnej na terenie województwa mazowieckiego – rezultaty projektu „Plan rozwoju energetyki na Mazowszu” (Regional Energy Concepts – CEP-REC) zakończonego konferencją MIASTO IDEALNE – MIASTO ZRÓWNOWAŻONE. Planowanie przestrzenne terenów zurbanizowanych i jego wpływ na ograniczenie skutków zmian klimatu”, październik 2014 r.,
 • w infoseminariach (12.06. i 26.09.2014 r.) „Budowa systemu monitoringu i podstaw wdrażania RIS dla Mazowsza”, podczas których przedstawiona została prezentacja „Uwarunkowania dla rozwoju i wdrażania innowacji w subregionie ciechanowskim”.
Infoseminaria - Budowa systemu monitoringu i podstaw wdrażania RIS dla Mazowsza
Budowa systemu monitoringu i podstaw wdrażania RIS dla Mazowsza