Zeszyt 3/2006 Koncepcja szlaków turystyczno-kulturowych. Pasmo Omulwi

Zeszyt 3/2006 Koncepcja szlaków turystyczno-kulturowych Pasmo Omulwi

Opracowanie ma na celu wskazanie metod aktywizacji gospodarczej północno-wschodnich krańców województwa mazowieckiego poprzez rozwój turystyki, wykorzystującej czynniki endogeniczne.

Założony cel realizowany będzie przez działania w ramach zdefiniowanego układu pasmowego, umożliwiającego stworzenie powiązań pomiędzy ośrodkami o dobrze wykształconej tożsamości kulturowej. Pozwala na tworzenie ponadlokalnych programów promocji i rozwoju turystyki, a także koordynację działań o charakterze liniowym, np. związanych z wodnymi szlakami turystycznymi.

Koncepcja szlaków turystyczno-kulturowych pasma Omulwi zawiera analizę potencjału przyrodniczego i kulturowego oraz identyfikuje uwarunkowania infrastrukturalne i transportowe istotne dla rozwoju turystyki na obszarze zdelimitowanym wzdłuż rzeki Omulew. Niepowtarzalnym walorem krajobrazowym obszaru jest nieuregulowana, posiadająca wiele meandrów rzeka. Teren dorzecza charakteryzuje się występowaniem dużych powierzchni leśnych, łąk i pastwisk poprzecinanych znaczną liczbą strumieni, lekko pofalowaną rzeźbą terenu oraz dużą różnorodnością gatunków zwierząt i ptaków. Jest to doskonałe miejsce do obserwacji przyrodniczych, szczególnie dla miłośników ptaków. Charakterystyczne piękno krajobrazowi nadają wydmy. Pasmo położone jest na terenie kurpiowskiego regionu etnograficznego – Puszcza Zielona, jednego z najciekawszych w kraju. Niezmiennie od wielu lat kultywowana jest tu sztuka ludowa, dawne zwyczaje urozmaicone pieśniami i tańcami, używana jest specyficzna gwara i strój ludowy. Charakterystyczna dla obszaru jest dobrze zachowana architektura kurpiowskich wsi, a także obiekty architektury sakralnej, kapliczki i krzyże przydrożne. W tak urozmaiconym krajobrazie określono model funkcjonowania pasma turystycznego, główne kierunki działań pobudzających rozwój turystyki oraz koncepcję głównych tras, z uwzględnieniem środków lokomocji. Przeprowadzona analiza wskazuje, że sieć szlaków turystycznych jest tu bardzo uboga.

Wnioski z przeprowadzonej analizy pozwalają przedstawić rekomendacje dotyczące stymulowania rozwoju turystyki w paśmie. W opracowaniu wskazano obszary predestynowane do rozwoju różnych form turystyki: kulturowej, przyrodniczej (w tym kwalifikowanej), wiejskiej (agroturystyki). Rozwój tych form wymaga jednak:
– wyznaczenia szlaków i ich wyposażenia w parkingi, miejsca postojowe, punkty małej gastronomii, urządzenia sanitarno-higieniczne,
– powiększenia sieci gospodarstw agroturystycznych oraz podwyższenia standardu oferowanych usług,
– stworzenia bazy hoteli klasy ekonomicznej, uwzględniających potrzeby turystów średniozamożnych,
– kreowania ponadlokalnych programów promocji.

Wróć do listy wydawnictw