Zeszyt 6(47)2015 Analiza stanu zagospodarowania i kierunki polityki przestrzennej na potrzeby Płockiego Obszaru Funkcjonalnego

Zeszyt 6(47)/2015 Analiza stanu zagospodarowania i kierunki polityki przestrzennej na potrzeby Płockiego Obszaru Funkcjonalnego

Opracowanie prezentuje wyniki analiz prowadzonych w latach 2013–2014 w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie przez Oddział Terenowy w Płocku. Celem badań było określenie uwarunkowań przestrzennych, wynikających z polityki samorządów lokalnych określonej w obowiązujących studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin. Opracowanie stanowi wstępny etap prac dotyczących rozwoju Płockiego Obszaru Funkcjonalnego i będzie pomocne przy ustalaniu kierunków zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego oraz zasad efektywnego zarządzania rozwojem tego obszaru.

Materiał składa się z dwóch zasadniczych części. Pierwsza z nich zawiera zgeneralizowane zestawienie obowiązujących studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin opracowanych przez samorządy. Są to obligatoryjne dokumenty planistyczne (niebędące jednak aktami prawa miejscowego) określające politykę przestrzenną w gminach oraz ustalające lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego.

W drugiej części przedstawiono analizę ustaleń tych dokumentów pod kątem rozbieżności i konfliktów przestrzennych. Analiza studiów gmin pozwoliła również na określenie spójności polityki rozwoju przestrzennego określonej w dokumentach lokalnych z polityką określoną na poziomie regionalnym.

Rekomendacje do dalszych działań zawarte w opracowaniu obejmują dwa poziomy: poziom planowania lokalnego dotyczący ustaleń studiów oraz poziom planowania obszaru funkcjonalnego dotyczący określenia wspólnej polityki rozwoju obszaru.

W zakresie planowania lokalnego wymagana jest eliminacja rozbieżności pomiędzy ustaleniami studiów w zakresie:
– określenia prawidłowych granic gmin i wyeliminowania sprzecznych ustaleń dotyczących spornych terenów;
– uzupełnienia brakujących przebiegów liniowych elementów infrastruktury transportowej i technicznej.

Ponadto studia gmin powinny zostać uzupełnione o elementy polityki regionalnej odnoszące się do tego obszaru, zwłaszcza w zakresie rozwoju transportu i ochrony środowiska.

Na podstawie przeprowadzonych analiz wskazano zagadnienia wymagające rozwiązania na etapie sporządzania planu zagospodarowania obszaru funkcjonalnego w zakresie: struktury funkcjonalno-przestrzennej, ochrony środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego, rozwoju transportu i systemów infrastruktury technicznej.

Wróć do listy wydawnictw