Regulamin i Członkowie Mazowieckiego Forum Terytorialnego

Regulamin Mazowieckiego Forum Terytorialnego

§ 1.

Regulamin określa organizację i tryb działania Mazowieckiego Forum Terytorialnego.

§ 2.

1. Posiedzenia Forum zwołuje się na wniosek Przewodniczącego lub na wniosek Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, działającego z upoważnienia Przewodniczącego.

2. Pierwsze posiedzenie Forum zwołuje Przewodniczący.

3. Forum, podczas pierwszego posiedzenia wybiera ze swego składu Wiceprzewodniczącego, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Forum.

4. Funkcję Sekretarza pełni pracownik Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego, wyznaczony przez Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie.

§ 3.

1. Przewodniczący:

kieruje pracami Forum;zwołuje posiedzenia Forum, z zastrzeżeniem § 2 ust. 1;przygotowuje szczegółowy program posiedzeń i organizuje prace Forum;reprezentuje Forum wobec Zarządu Województwa oraz innych podmiotów, w tym Sejmiku Województwa i Krajowego Forum Terytorialnego;nadzoruje prace członków Forum.

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego czynności, o których mowa w ust.1 pkt 1, 3 i 4, wykonuje Wiceprzewodniczący.

3. Sekretarz jest odpowiedzialny za obsługę organizacyjno-techniczną Forum, w szczególności za:

zawiadamianie członków Forum oraz zaproszonych osób o terminie i problematyce posiedzenia Forum; zawiadomienia dokonuje się pisemnie lub elektronicznie, co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia Forum;przygotowanie i prezentację materiałów na posiedzeniach Forum;sporządzanie protokołów z posiedzeń Forum;prowadzenie dokumentacji pracy Forum.

§ 4.

1. Forum zbiera się co najmniej dwa razy w roku.

2. Z posiedzenia Forum sporządza się protokół.

3. Protokół zawiera w szczególności:

datę i miejsce posiedzenia;przebieg posiedzenia;treść przyjętych ustaleń (w tym propozycje projektów uchwał i informacji zawierających rekomendacje dla Zarządu Województwa);stanowiska i opinie Forum;wyniki przeprowadzonych głosowań;podpis Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności na posiedzeniu Wiceprzewodniczącego;imię i nazwisko osoby sporządzającej protokół;listę obecności uczestników posiedzenia – jako załącznik stanowiący integralną część protokołu.

§ 5.

1. W celu wykonania określonych zadań Forum może powołać Zespoły, w składzie od 3 do 6 osób, ustalając przedmiot ich działania oraz skład osobowy, w tym przewodniczącego zespołu.

2. Do prac Zespołu przepisy § 4 stosuje się odpowiednio.

3. W celu przygotowania wystąpień, opinii, koreferatów lub ekspertyz dla Forum, Przewodniczący może zaproponować ich autorów spośród członków Forum lub zaproszonych ekspertów.

§ 6.

1. Kworum w obradach Forum jest zapewnione, gdy w posiedzeniu uczestniczy Przewodniczący lub, w razie nieobecności Przewodniczącego – Wiceprzewodniczący, oraz co najmniej połowa składu Forum uprawnionego do głosowania.

2. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym przez Forum.

3. Forum podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.

§ 7.

1. Z inicjatywy Przewodniczącego, Forum może podejmować decyzje w trybie obiegowym.

2. Przewodniczący za pośrednictwem Sekretarza przekazuje projekt uchwały do wszystkich członków Forum w formie elektronicznej, wyznaczając termin, do którego członkowie Forum powinni zająć stanowisko do przedstawionej propozycji. Termin nie może być krótszy niż 7 dni roboczych.

3. Uchwałę uznaje się za przyjętą, gdy zostanie ona zaakceptowana przez co najmniej połowę składu Forum uprawnionego do głosowania.

Członkowie Mazowieckiego Forum Terytorialnego

W skład Mazowieckiego Forum Terytorialnego wchodzi Zarząd Województwa Mazowieckiego i po jednym przedstawicielu z następujących podmiotów:

Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie,Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich UMWM,Kancelarii Marszałka UMWM,Wojewódzkiego Urzędu Pracy,Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych,Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej,Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych,Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego Sejmiku WM,Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu Sejmiku WM;Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy,Urzędu Miasta Radomia,Urzędu Miasta Ciechanowa,Urzędu Miasta Płocka,Urzędu Miasta Ostrołęki,Urzędu Miasta Siedlce,Związku Gmin Regionu Płockiego,Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego,Stowarzyszenia Gmin Zachodniego Mazowsza „Mazovia”,Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego,Związku Gmin Ziemi Kozienickiej,Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego;Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie;Loży warszawskiej Business Centre Club,Agencji Rozwoju Mazowsza S.A.,Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin,Mazowieckiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o.,Warszawskiej Kolei Dojazdowej Sp. z o.o.,Kolei Mazowieckich – KM Sp. z o.o.,Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza,Radomskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT,Mazowieckiego Klastra ICT,Mazowieckiej Doliny Zielonej Chemii,Optoklaster-Mazowieckiego Klastra Innowacyjnych Technologii Fotonicznych,Klastra Kosmicznego Mazovia,MultiClastra „ Mazovia”Mazowieckiego Klastra Lotniczego Aviation Mazovia,Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego S.A.,Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.,Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości;Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna,Stowarzyszenie Zielonego Mazowsza,Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych,Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska,Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych,Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej – Centrum Mazowsze,Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego,Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej,Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki,Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych dla Województwa Mazowieckiego,Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,Mazowieckiej Izby Rolniczej,Krajowej Rady SpółdzielczejNSZZ „Solidarność”,Rady Mazowieckiej OPZZ,Mazowieckiego Stowarzyszenia Gmin na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego,Kuratorium Oświaty;Urzędu Statystycznego w Warszawie,Izby Celnej w Warszawie,Izby Skarbowej w Warszawie,Centrum Nauki Kopernik,Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,Uniwersytetu Warszawskiego,Politechniki Warszawskiej,Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie,Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu,Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie,Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii,Rada Główna Instytutów Badawczych,Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku,Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie

Dziesiąte posiedzenie Mazowieckiego Forum Terytorialnego

W dniu 17 lipca 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego odbyło się X posiedzenie Mazowieckiego Forum Terytorialnego (MFT). Spotkaniu przewodniczył Pan Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.

W pierwszej części spotkania Pani dr Elżbieta Kozubek, Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, Wiceprzewodnicząca MFT zaprezentowała projekt Założeń aktualizacji Strategii rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku. Innowacyjne Mazowsze ze zwróceniem szczególnej uwagi na nowe uwarunkowania związane z nowym podziałem statystycznym województwa mazowieckiego, stwarzającym nowe możliwości alokacji funduszy strukturalnych perspektywy finansowej 2021 – 2027. Przedstawiono także nowe uwarunkowania formalno-prawne, zakres, zasady oraz etapy prac nad dokumentem.

Drugą część spotkania poświęcono prezentacji przez Panią Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego wyników opracowania pt. Koncepcja działań strategicznych w zakresie niskoemisyjnej dostępności Lotniska Warszawa/Modlin, w ramach realizacji projektu Interreg LAirA (Landside Airports Accessibility).

W kolejnej części spotkania zaprezentowany został projekt pilotażowy aplikacji mapowej (Geoportal) pod nazwą: Zintegrowany Monitoring Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego. Prezentacja dotyczyła struktury i charakterystyki funkcjonalności geoportalu, w tym jego znaczenia dla planowania regionalnego i jego powiązania z planowaniem miejscowym. Przedstawiono także przydatność poszczególnych funkcji z punktu widzenia użytkowników m.in. specjalistów w zakresie planowania przestrzennego.

Pan Marszałek Adam Struzik podsumował i odniósł się do głównych problemów nowej perspektywy finansowej, potrzeby aktualizacji Strategii Rozwoju województwa mazowieckiego, jako procesu ciągłego oraz potrzeby monitorowania procesów rozwoju w województwie mazowieckim.

Posiedzenie zakończyło się prezentacją Rankingu gmin według poziomu syntetycznego miernika rozwoju, przedstawionego przez prof. Eugeniusza Sobczaka.

Założenia aktualizacji Strategii rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku. Innowacyjne MazowszePobierz

Koncepcja działań strategicznych w zakresie niskoemisyjnej dostępności Lotniska Warszawa / ModlinPobierz

Zintegrowany Monitoring Zagospodarowania Przestrzennego Województwa MazowieckiegoPobierz

Ranking gmin według poziomu syntetycznego miernika rozwojuPobierz

Siódme posiedzenie Mazowieckiego Forum Terytorialnego

W dniu 15 grudnia 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego (UMWM) odbyło się VII posiedzenie Mazowieckiego Forum Terytorialnego (MFT). Spotkaniu przewodniczył Pan Piotr Brzeski, Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, Wiceprzewodniczący MFT. Tematyka VII posiedzenia dotyczyła Planu wykonawczego do Strategii rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku w obszarze Przestrzeń i Transport wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz rozwoju międzynarodowej drogi wodnej E-40.

W pierwszej części spotkania przedstawiciel Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury UMWM zaprezentował Plan wykonawczy do Strategii rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku w obszarze Przestrzeń i Transport. Poinformował również o wstępnej decyzji Komisji Europejskiej zatwierdzającej projekt Planu wykonawczego jako spełnienie warunku wstępnego ex-ante dla działań 7.1 (transport) i 7.2. (kolej) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Następnie omówiono zagadnienia związane z procesem przygotowania dokumentu, a w szczególności podstawy prawne, cel, zakres Planu wykonawczego, a także kierunki działań w zakresie infrastruktury kolejowej, drogowej oraz pozostałych inwestycji.

W opracowanej prognozie oddziaływania na środowisko do Planu wykonawczego do Strategii rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku w obszarze Przestrzeń i Transport wskazano potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji Planu oraz istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji Planu. Omówiono możliwe negatywne oddziaływanie na środowisko oraz przedstawiono propozycje działań zaradczych.

Posiedzenie zakończyło się krótką prezentacją projektu rozwoju Międzynarodowej Drogi Wodnej E-40 w ramach Programu Partners for International Business przy współpracy samorządu województwa.

Plan wykonawczyPobierz

Prognoza oddziaływania na środowisko do Planu wykonawczegoPobierz

Rozwój Międzynarodowej Drogi Wodnej E40 Warszawa – Gdańsk z udziałem województwa w Programie Partners for International BusinessPobierz

Piąte posiedzenie Mazowieckiego Forum Terytorialnego

Dnia 1 kwietnia 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (UMWM) odbyło się piąte posiedzenie Mazowieckiego Forum Terytorialnego, zorganizowanego w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Spotkaniu przewodniczył Marszałek Województwa Mazowieckiego, Pan Adam Struzik. Tematem przewodnim był przyjęty przez Komisję Europejską (KE) w lutym 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 (PROWM) oraz zasady monitorowania Strategii Rozwoju i Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.

W pierwszej części spotkania przedstawiciele Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich UMWM zaprezentowali cele tematyczne wskazane przez KE oraz osie priorytetowe RPO WM na lata 2014-2020, jak również plan finansowy w podziale na ww. osie. Po prezentacji Marszałek zaprosił uczestników MFT do dyskusji i zachęcił do dzielenia się swoimi uwagami i pomysłami w celu ich wykorzystania przy tworzeniu Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO.

W dalszej kolejności Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie przedstawiło założenia zawarte w dokumencie „Zasady monitorowania realizacji strategii rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku. Innowacyjne Mazowsze”, który został przyjęty przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w dn. 24 marca 2015r. Podczas posiedzenia zaprezentowana została także koncepcja monitorowania Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego (PZPWM), w tym założenia dotyczące zakresu, wskaźników oraz obszarów systemu monitorowania PZPWM.

Dalsza część spotkania poświęcona była informacji na temat bazy badań wykonanych na zlecenie Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz m. st. Warszawy w latach 2007-2013, opracowanej w ramach projektu Wzmocnienie potencjału Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego, realizowanego w MBPR w Warszawie.

Posiedzenie zakończyło się prezentacją projektu planu pracy Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego na 2015 rok.

Piąte posiedzenie Mazowieckiego Forum Terytorialnego

Piąte posiedzenie Mazowieckiego Forum Terytorialnego
Galeria – piąte posiedzenie Mazowieckiego Forum Terytorialnego

Baza BadańPobierz

Koncepcja Monitorowania PZPWMPobierz

Plan pracy MOT 2015Pobierz

RPO WM 14-20Pobierz

Założenia zasad monitorowania realizacji SRWMPobierz

Czwarte posiedzenie Mazowieckiego Forum Terytorialnego

Wymiana wiedzy i doświadczeń między podmiotami zaangażowanymi w działania na rzecz rozwoju regionu to jedno z wielu zadań Mazowieckiego Forum Terytorialnego (MFT), które zebrało się po raz czwarty 29 września 2014 r.

Podczas czwartego posiedzenia członkowie MFT dyskutowali nad opracowywaną wspólnie z województwem łódzkim Koncepcją „Strategii Rozwoju Makroregionu Polski Centralnej 2030 (SRMPC)”. Potrzeba przygotowania SRMPC wynika z porozumienia władz województw łódzkiego i mazowieckiego o współpracy międzyregionalnej z 2012 r., koncentrującej się na wykorzystaniu synergicznych potencjałów rozwojowych obu regionów dla wzmocnienia ich pozycji konkurencyjnej w wymiarze krajowym i międzynarodowym. Celem opracowania koncepcji SRMPC jest przygotowanie podstaw racjonalnego działania władz publicznych szczebla krajowego i regionalnego w zakresie prowadzenia polityki rozwoju społeczno-gospodarczo-przestrzennego z wykorzystaniem unikatowych i uzupełniających się potencjałów województwa łódzkiego i mazowieckiego oraz budowania na nich przewag konkurencyjnych na arenie międzynarodowej. Wizja rozwoju Makroregionu Polski Centralnej przewiduje, iż będzie to obszar dostępny, zintegrowany i konkurencyjny w skali międzynarodowej, stanowiący przestrzeń przyjazną generowaniu oraz transferowi wiedzy i innowacji, tworzoną przez kreatywne społeczeństwo.

W efekcie przeprowadzonej dyskusji i zgłoszeniu uwag do zapisów dokumentu Forum podjęło uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu Koncepcji… i skierowaniu jej do zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Mazowieckiego. Uzgodniony w tej formie dokument zostanie przekazany do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, gdzie będzie stanowił podstawę do opracowania Strategii Rozwoju Makroregionu Polski Centralnej 2030.

Drugą część spotkania poświęcono Końcowym rekomendacjom projektu Trendy rozwojowe Mazowsza, dotyczącym działań na rzecz inteligentnego, zrównoważonego i inkluzyjnego rozwoju województwa mazowieckiego. Podstawą sformułowania listy rekomendacji były wyniki serii badań naukowych przeprowadzonych w ramach projektu oraz opracowana na ich podstawie Diagnoza (http://www.trendyrozwojowemazowsza.pl/informacje/trendy-rozwojowe-mazowsza-diagnoza). W omawianych propozycjach rekomendacji uwzględniono zagadnienia kluczowe z punktu widzenia przyszłego rozwoju regionu, które mają bezpośredni związek z realizacją celów unijnej polityki spójności w latach 2014-2020. Kolejnym etapem prac nad listą rekomendacji będzie uwzględnienie uwag zgłoszonych przez członków Mazowieckiego Forum Terytorialnego oraz skierowanie tej listy pod dyskusję Rady Naukowej projektu Trendy rozwojowe Mazowsza. W efekcie tych prac powstanie ostateczny zbiór rekomendacji dla Zarządu Województwa Mazowieckiego.

Ponadto podczas posiedzenia podjęto uchwałę o powołaniu Wicemarszałka Pana Leszka Ruszczyka na stanowisko Wiceprzewodniczącego Mazowieckiego Forum Terytorialnego. Zastąpi on na tym stanowisku Krzysztofa Grzegorza Strzałkowskiego. Członkowie Forum zapoznali się również z wynikami badania Rola Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego w zarządzaniu rozwojem województwa w opinii interesariuszy, przeprowadzonego w formie wywiadów indywidualnych z członkami Forum.

MFT, gromadzące reprezentantów różnych dziedzin, umożliwia dyskusję strategiczną nad rozwojem województwa mazowieckiego i pełni rolę forum wymiany wiedzy, doświadczeń i informacji pomiędzy siecią partnerów wchodzących w skład zespołu. Spotkaniu przewodniczył Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Pan Wiesław Raboszuk.

Mazowieckie Forum Terytorialne powołano 2 kwietnia 2013 roku jako organ opiniodawczo-doradczy Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawach planowania i monitorowania rozwoju regionu. MFT jest elementem kształtującego się systemu monitorowania i ewaluacji polityki rozwoju województwa mazowieckiego, zgodnie z „Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie”. Zakłada ona powołanie przez samorządy województw regionalnych obserwatoriów terytorialnych do realizacji zadań z zakresu monitorowania procesów rozwojowych i efektów polityki rozwoju w układach przestrzennych. Pracom obserwatorium towarzyszy dyskusja prowadzona w ramach Regionalnych Forów Terytorialnych.

MFT prezentacjaPobierz

MFT rekomendacje TRMPobierz

Prezentacja Strategia MPCPobierz

Trzecie posiedzenie Mazowieckiego Forum Terytorialnego

Jak wykorzystać i zwiększać konkurencyjność regionu w układzie krajowym, europejskim i globalnym? Jak przy istniejącej polaryzacji przestrzennej pogodzić konieczność utrzymania wysokiego tempa rozwoju Warszawy i jej Obszaru Metropolitalnego z koniecznością zwiększania spójności regionu i zmniejszania dysproporcji rozwojowych? Te i inne wyzwania były przedmiotem dyskusji w ramach III posiedzenia Mazowieckiego Forum Terytorialnego zorganizowanego w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Tematem przewodnim III posiedzenia Mazowieckiego Forum Terytorialnego była dyskusja nt. projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego oraz założeń instrumentów rozwoju regionalnego, w szczególności Regionalnego Programu Operacyjnego, Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz Regionalnych Instrumentów Terytorialnych. Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie zaprezentowało także wyniki badań porównawczych województwa mazowieckiego z innymi regionami w Europie. Dyskusję, która odbyła się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, poprowadził Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Leszek Ruszczyk.

W pierwszej części debaty omówiono rolę i charakter Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego. Wzmacnianie rangi Warszawy w sieci metropolii europejskich i krajowych ośrodków wzrostu oraz stymulowanie procesów rozwoju gospodarczego i społecznego Mazowsza na obszarach peryferyjnych to priorytety rozwoju województwa mazowieckiego zawarte w założeniach dokumentu.

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego jest drugim po Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego narzędziem kreowania rozwoju województwa. Określa zasady organizacji przestrzennej, elementy układu przestrzennego, ich wzajemne relacje i zróżnicowanie. Formułuje kierunki polityki przestrzennej w formie działań i konkretnych zadań, które uwzględnia się w programach rozwoju i programach operacyjnych.

Druga część posiedzenia poświęcona była omówieniu wyników badań „Wzorzec rozwoju Mazowsza” wykonanych w ramach projektu „Trendy rozwojowe Mazowsza”. Celem badań było:− pogłębienie wiedzy o sytuacji społeczno-gospodarczej i uwarunkowaniach rozwoju województwa mazowieckiego w porównaniu z wyznaczonymi regionami referencyjnymi;− wskazanie różnic w poziomie rozwoju Mazowsza w porównaniu z regionami referencyjnymi oraz określenie możliwości ich zmniejszania;− przygotowanie systemu bieżącego monitorowania poziomu rozwoju województwa mazowieckiego w odniesieniu do regionów referencyjnych.Wyniki badań wzbudziły żywą dyskusję wśród zebranych. Wskazywano na potrzebę udoskonalenia metodologii badawczej, zwłaszcza na dobór wskaźników mierzących poszczególne zjawiska.

W ostatniej części spotkania omówiono założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Na lata 2014-2020 Mazowsze otrzymało 3,8 miliarda euro z programów krajowych oraz Regionalnego Programu Operacyjnego. Środki te są szansą dla naszego regionu na dalszy rozwój i realizację celów „Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r. Innowacyjne Mazowsze”. Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zostaną przeznaczone na tzw. inwestycje twarde, m.in. na rozwój infrastruktury ochrony zdrowia, rewitalizację, transport drogowy, kulturę oraz Regionalne Instalacje Odpadów Komunalnych. Natomiast ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego zostaną dofinansowane projekty wpisujące się w następujące priorytety inwestycyjne: dostęp do zatrudnienia osobom nieaktywnym zawodowo i poszukującym pracy, integrację społeczną, ułatwienie dostępu do usług, w tym opieki zdrowotnej i socjalnej oraz poprawę dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie. Unijne wsparcie to przede wszystkim realna szansa na poprawę jakości życia mieszkańców Mazowsza.Na zakończenie podsumował spotkanie Dyrektor Mazowieckiego Biura Rozwoju Regionalnego w Warszawie, prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki – podziękował członkom MFT za istotny wkład w wyznaczenie kierunków rozwoju województwa oraz dotychczasową owocną współpracę i zaangażowanie w pracę Mazowieckiego Forum Terytorialnego.

PZPWM projektPobierz

RPO WM projektPobierz

Wzorzec rozwoju MazowszaPobierz

Drugie posiedzenie Mazowieckiego Forum Terytorialnego

Wymiana wiedzy i doświadczeń między podmiotami zaangażowanymi w działania na rzecz rozwoju w regionie to jedno z wielu zadań Mazowieckiego Forum Terytorialnego (MFT), które zebrało się po raz drugi, aby dyskutować o aktualnych problemach Mazowsza i wyzwaniach, jakie czekają region w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej.

Przyszły okres programowania Unii Europejskiej, rozpoczynający się wraz z nadchodzącym rokiem, stawia przed województwem nowe wyzwania. Głównym jest odpowiednie zagospodarowanie ograniczonej puli środków, które otrzyma Mazowsze, jako jedyny region w Polsce, który osiągnął status „konkurencyjnego” i opuścił grupę regionów najsłabiej rozwiniętych. W strukturze celów i priorytetów opracowywanego aktualnie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, zgodnie z celami Strategii Europa 2020, nacisk położony zostanie na innowacyjność i wzrost inteligentny, włączenie społeczne, efektywność energetyczną i wzrost zrównoważony. Ponadto pojawią się nowe instrumenty realizacji polityki rozwoju regionu: Zintegrowane oraz Regionalne Inwestycje Terytorialne (ZIT i RIT) – skierowane do najważniejszych ośrodków miejskich w województwie. Ich odpowiednie zaprogramowanie powinno przyczynić się do wzmocnienia spójności regionu poprzez lepsze przekazywanie impulsów rozwojowych z ośrodków miejskich do ich otoczenia. Kolejnym z nowych instrumentów będzie Kontrakt Terytorialny – porozumienie między rządem a samorządem wojewódzkim w zakresie priorytetowych przedsięwzięć realizujących cele polityki regionalnej zapisane w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego.

Władze województwa mazowieckiego będą musiały pogodzić efektywne gospodarowanie funduszami unijnymi z trudną sytuacją finansową, związaną ze znacznym obciążeniem dla regionalnego budżetu, jakim jest „janosikowe”. Zarząd Województwa przygotował na lata 2014-2039 program postępowania ostrożnościowego, zakładający m.in. redukowanie wydatków bieżących, a także poważne ograniczenia wydatków inwestycyjnych w regionie. Kwestie te zostały przedstawione członkom MFT, którzy reprezentują sieć najważniejszych partnerów społecznych, gospodarczych i instytucjonalnych na Mazowszu i mogą dostarczyć władzom województwa informacji, jak najlepiej pogodzić interesy wszystkich grup w regionie. Posiedzenie zakończyła prezentacja planu pracy Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego na 2014 r.

MFT, gromadzące reprezentantów różnych dziedzin, umożliwia dyskusję strategiczną nad rozwojem województwa mazowieckiego i pełni rolę forum wymiany wiedzy, doświadczeń i informacji pomiędzy siecią partnerów wchodzących w skład zespołu. W II posiedzeniu forum udział wzięli przedstawiciele najważniejszych w regionie partnerów społecznych i gospodarczych, m.in. uczelni wyższych, instytucji naukowych, klastrów, organizacji przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, a także administracji rządowej i samorządowej. Dyskusją pokierował wicemarszałek Krzysztof Grzegorz Strzałkowski.

Mazowieckie Forum Terytorialne powołano 2 kwietnia br. jako organ opiniodawczo-doradczy Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawach planowania i monitorowania rozwoju regionu. MFT jest elementem kształtującego się systemu monitorowania i ewaluacji polityki rozwoju województwa mazowieckiego, zgodnie z „Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie”. Zakłada ona powołanie przez samorządy województw regionalnych obserwatoriów terytorialnych do realizacji zadań z zakresu monitorowania procesów rozwojowych i efektów polityki rozwoju w układach przestrzennych. Pracom obserwatorium towarzyszy dyskusja prowadzona w ramach Regionalnych Forów Terytorialnych.

Program ostrożnościowy MazowszaPobierz

Kontrakt TerytorialnyPobierz

Mazowieckie Forum TerytorialnePobierz

RPO WM projektPobierz

ZIT i RITPobierz

Pierwsze posiedzenie Mazowieckiego Forum Terytorialnego

W dniu 27 maja 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego odbyło się inauguracyjne posiedzenie Mazowieckiego Forum Terytorialnego (MFT) powołanego Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 574/242/13 z dnia 2 kwietnia 2013 r.

Utworzenie Mazowieckiego Forum Terytorialnego wynika z zaleceń Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego (KSRR), w której podkreślono potrzebę budowania zintegrowanego systemu monitorowania polityk publicznych. Niezależnie od tej rekomendacji, Samorząd Województwa Mazowieckiego uważa monitorowanie rozwoju regionu za kluczowe.

Forum jest organem opiniodawczo-doradczym Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawach planowania i monitorowania rozwoju regionu. Regularne spotkania MFT pozwolą na czynny udział różnych środowisk w pracach związanych z programowaniem polityki rozwoju Mazowsza.

Spotkanie, któremu przewodniczył Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Krzysztof Grzegorz Strzałkowski, poświęcono na:

zaprezentowanie regulaminu odbywania posiedzeń i realizacji zadań Mazowieckiego Forum Terytorialnego;prezentację projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku. Innowacyjne Mazowsze oraz efektów poszczególnych etapów konsultacji społecznych tego dokumentu;przedstawienie planowanego zakresu prac Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego do końca 2013 r.;zaprezentowanie projektu badawczego Samorządu Województwa Mazowieckiego Trendy rozwojowe Mazowsza, którego rezultaty będą wykorzystywane przez Mazowieckie Obserwatorium Terytorialne.

Mazowieckie Forum Terytorialne – inauguracja pracPobierz

Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 rokuPobierz

Mazowieckie Obserwatorium TerytorialnePobierz

Wyniki z badania MFT na temat działalności Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego

Badanie przeprowadzono z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety, która została rozdana członkom Mazowieckiego Forum Terytorialnego na pierwszym posiedzeniu MFT w dniu 27 maja b.r. Głównym celem badań było poznanie opinii interesariuszy rozwoju na temat funkcjonowania Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego.

Celami dodatkowymi projektu były:

promocja działalności Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego;budowa pozytywnych relacji z instytucjami bezpośrednio zaangażowanymi w tworzenie procesu strategicznego zarządzania rozwojem.

Wyniki z badania MFT na temat działalności Mazowieckiego Obserwatorium TerytorialnegoPobierz