Zeszyt 6(31)/2011 Rozmieszczenie zakładów przemysłu rolno-spożywczego w województwie mazowieckim

Zeszyt 6(31)/2011 Rozmieszczenie zakładów przemysłu rolno-spożywczego w województwie mazowieckim w kontekście wykształconych specjalizacji rolniczych

Opracowanie wykonano w ramach monitorowania rozwoju sektora rolno-spożywczego w województwie mazowieckim, co może być pomocne podczas konkretyzacji i weryfikacji polityki samorządu województwa dotyczącej wspomagania rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich regionu. Głównym celem opracowania jest identyfikacja przestrzenna przedsię-biorstw przetwórstwa rolno-spożywczego w kontekście rozwiniętych na obszarze Mazowsza kierunków produkcji rolniczej, tj. mleczarskiej, mięsnej i owocowo-warzywnej.
W pracy skoncentrowano się przede wszystkim na rozmieszczeniu zakładów średnich (o liczbie pracujących od 50 do 250 osób) i dużych (powyżej 250 osób), z uwagi na ich domi-nującą rolę w przetwórstwie rolno-spożywczym (generują 3/4 zatrudnienia i produkcji w tym przemyśle). Zakres prac obejmuje ponadto analizę sytuacji przetwórstwa rolno-spożywczego w przemyśle regionu oraz wyników handlu zagranicznego tymi artykułami na przestrzeni lat 2004-2009.
Główne źródło informacji dotyczących lokacji przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego stanowiły dane z Krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki naro-dowej REGON, uzyskane z Departamentu Informacji Urzędu Statystycznego w Warszawie oraz Głównego Urzędu Statystycznego. Z uwagi na to, że podmioty zarejestrowane w syste-mie REGON dokonują zgłoszenia według siedziby przedsiębiorstwa, która niejednokrotnie nie jest tożsama z faktycznym miejscem prowadzenia działalności (produkcji), w zakresie przedsiębiorstw średnich i dużych rejestr ten został zweryfikowany pod wglądem rzeczywi-stej lokalizacji zakładów przetwórczych, funkcjonujących na obszarze województwa mazo-wieckiego. Ponadto, biorąc pod uwagę to, że przedsiębiorcy zgłaszając firmę do rejestru REGON, wskazują tylko przewidywaną liczbę pracowników (nie zawsze ją uaktualniając), dokonano również (w miarę możliwości) weryfikacji wielkości zatrudnienia w poszczegól-nych zakładach przetwórczych, o liczbie pracujących powyżej 50 osób. W celu określenia rozwiniętych na Mazowszu kierunków produkcji rolniczej oraz sytuacji przemysłu rolno-spożywczego województwa wykorzystano dane pozyskane z Banku Danych Regionalnych i branżowych roczników statystycznych, co uzupełniono informacjami uzyskanymi z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego oraz Głównego Lekarza Weterynarii. Informacje o eksporcie i imporcie artykułów rolno-spożywczych przedstawiono na podstawie danych otrzymanych z Izby Celnej w Warszawie.

Wróć do listy wydawnictw