Zeszyt 6(31)2011 Rozmieszczenie zakładów przemysłu rolno-spożywczego w województwie mazowieckim w kontekście wykształconych specjalizacji rolniczych

Zeszyt 6(31)/2011 Rozmieszczenie zakładów przemysłu rolno-spożywczego w województwie mazowieckim w kontekście wykształconych specjalizacji rolniczych

Opracowanie wykonano w ramach monitorowania rozwoju sektora rolno-spożywczego w województwie mazowieckim, co może być pomocne podczas konkretyzacji i weryfikacji polityki samorządu województwa dotyczącej wspomagania rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich regionu. Głównym celem opracowania jest identyfikacja przestrzenna przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego w kontekście rozwiniętych na obszarze Mazowsza kierunków produkcji rolniczej, tj. mleczarskiej, mięsnej i owocowo-warzywnej.

W pracy skoncentrowano się przede wszystkim na rozmieszczeniu zakładów średnich (o liczbie pracujących od 50 do 250 osób) i dużych (powyżej 250 osób), z uwagi na ich dominującą rolę w przetwórstwie rolno-spożywczym (generują 3/4 zatrudnienia i produkcji w tym przemyśle). Zakres prac obejmuje ponadto analizę sytuacji przetwórstwa rolno-spożywczego w przemyśle regionu oraz wyników handlu zagranicznego tymi artykułami na przestrzeni lat 2004–2009.

Główne źródło informacji dotyczących lokacji przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego stanowiły dane z Krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON, uzyskane z Departamentu Informacji Urzędu Statystycznego w Warszawie oraz Głównego Urzędu Statystycznego. Z uwagi na to, że podmioty zarejestrowane w systemie REGON dokonują zgłoszenia według siedziby przedsiębiorstwa, która niejednokrotnie nie jest tożsama z faktycznym miejscem prowadzenia działalności (produkcji), w zakresie przedsiębiorstw średnich i dużych rejestr ten został zweryfikowany pod wglądem rzeczywistej lokalizacji zakładów przetwórczych, funkcjonujących na obszarze województwa mazowieckiego. Ponadto, biorąc pod uwagę to, że przedsiębiorcy zgłaszając firmę do rejestru REGON, wskazują tylko przewidywaną liczbę pracowników (nie zawsze ją uaktualniając), dokonano również (w miarę możliwości) weryfikacji wielkości zatrudnienia w poszczególnych zakładach przetwórczych, o liczbie pracujących powyżej 50 osób. W celu określenia rozwiniętych na Mazowszu kierunków produkcji rolniczej oraz sytuacji przemysłu rolno-spożywczego województwa wykorzystano dane pozyskane z Banku Danych Regionalnych i branżowych roczników statystycznych, co uzupełniono informacjami uzyskanymi z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego oraz Głównego Lekarza Weterynarii. Informacje o eksporcie i imporcie artykułów rolno-spożywczych przedstawiono na podstawie danych otrzymanych z Izby Celnej w Warszawie.

Wróć do listy wydawnictw