Audyt krajobrazowy województwa mazowieckiego

Audyt krajobrazowy województwa mazowieckiego przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 48/24 z dnia 26 marca 2024 r. (Przejdź do uchwały)

Audyt krajobrazowy obejmuje cały obszar województwa. Celem audytu jest identyfikacja krajobrazów występujących na terenie województwa i wskazanie krajobrazów priorytetowych, określenie cech charakterystycznych oraz ocena ich wartości, a także sformułowanie rekomendacji i wniosków mających służyć ich ochronie. W audycie krajobrazowym wskazuje się ponadto granice parków kulturowych, parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu, obiektów znajdujących się na listach Światowego Dziedzictwa UNESCO, obszarów Sieci Rezerwatów Biosfery UNESCO lub obszarów i obiektów proponowanych do umieszczenia na tych listach. W obrębie krajobrazów priorytetowych wskazuje się także lokalne formy architektoniczne zabudowy.

Przeglądanie audytu krajobrazowego w aplikacji mapowej (Przejdź)

Dokumentacja audytu krajobrazowego:

Część opisowa audytu krajobrazowego (Przejdź do pliku)Szczegółowa dokumentacja audytu krajobrazowego (Pobierz)Zestawienia tabelaryczne:Załącznik 1 – Zestawienie zidentyfikowanych krajobrazów oraz ich klasyfikacja (Przejdź do pliku)Załącznik 2 – Zestawienie charakterystyk zidentyfikowanych krajobrazów (Przejdź do pliku)Załącznik 3 – Zestawienie ocen zidentyfikowanych krajobrazów (Przejdź do pliku)Załącznik 4 – Zestawienie krajobrazów priorytetowych (Przejdź do pliku)Załącznik 5 – Zestawienie obszarów i obiektów, o których mowa w art. 38a ust. 3 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Przejdź do pliku)Załącznik 6 – Zestawienie zagrożeń dla możliwości zachowania wartości krajobrazów (Przejdź do pliku)Załącznik 11 – Zestawienie nieuwzględnionych uwag (Przejdź do pliku)Część graficzna:Załącznik 7.1 – Mapa zidentyfikowanych krajobrazów (Przejdź do pliku, Przejdź do pliku JPG)Załącznik 7.2 – Mapa zidentyfikowanych krajobrazów (cieniowana) (Przejdź do pliku, Przejdź do pliku JPG)Załącznik 8 – Mapa obszarów lub obiektów, o których mowa w art. 38a ust. 3 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Przejdź do pliku, Przejdź do pliku JPG)Załącznik 9.1 – Mapa przedstawiającą lokalizację krajobrazów priorytetowych (Przejdź do pliku, Przejdź do pliku JPG)Załącznik 9.2 – Mapa przedstawiającą lokalizację krajobrazów priorytetowych (cieniowana) (Przejdź do pliku, Przejdź do pliku JPG)Załącznik 10 – Mapa proponowanych parków kulturowych (Przejdź do pliku)Dane przestrzenne (Pobierz)

Uwaga. Aby poprawnie wyświetlać pliki zalecamy korzystanie z przeglądarki Microsoft Edge.

 Akty prawne:Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie sporządzania audytów krajobrazowych (Przejdź do pliku) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania audytów krajobrazowych (Przejdź do pliku)

Ekspertyzy:Ekspertyza w zakresie konsekwencji prawnych sporządzenia audytu krajobrazowego (Przejdź do pliku)

Audyt krajobrazowy – wyłożenie projektu do publicznego wglądu

W dniu 12 grudnia 2023 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 2083/457/23 w sprawie wyłożenia projektu audytu krajobrazowego dla województwa mazowieckiego do publicznego wglądu.

Projekt audytu zostanie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 21.12.2023 r. do 25.01.2024 r. w siedzibie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnegow Warszawie przy ul. Nowy Zjazd 1 (piętro V), na jego stronie internetowej pod adresem https://gis.mbpr.pl/ oraz poprzez jego udostępnienie na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie pod adresem https://bip.mazovia.pl/ w zakładce „Pozwolenia, obwieszczenia, decyzje”.

W czasie trwania wyłożenia i przez kolejnych 14 dni po zakończeniu okresu wyłożenia, tj. do dnia 08.02.2024 r. uwagi do projektu audytu krajobrazowego dla województwa mazowieckiego można składać ustnie do protokołu w siedzibie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa, lub za pośrednictwem formularza konsultacyjnego zamieszczonego wraz z projektem dokumentu, stanowiącym załącznik do obwieszczenia.

Wypełniony formularz konsultacyjny należy przekazać drogą korespondencyjną na adres Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: konsultacjespoleczne@mbpr.pl 

Uwagi złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Załączniki:

Obwieszczenie Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyłożenia projektu audytu krajobrazowego dla województwa mazowieckiego do publicznego wglądu (Pobierz)Formularz konsultacyjny projektu audytu krajobrazowego dla województwa mazowieckiego (Pobierz)

Audyt krajobrazowy – obwieszczenie Zarządu Województwa Mazowieckiego

W dniu 10 lipca 2023 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 1232/421/23 w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu audytu krajobrazowego dla województwa mazowieckiego.

Załącznik do uchwały stanowi obwieszczenie Zarządu Województwa Mazowieckiego, informujące o przystąpieniu do sporządzenia projektu audytu krajobrazowego dla województwa mazowieckiego.

Jednostką odpowiedzialną za wykonanie projektu audytu krajobrazowego dla województwa mazowieckiego jest Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie.

Projekt audytu krajobrazowego dla województwa mazowieckiego po jego sporządzeniu zostanie wyłożony do publicznego wglądu.

Z treścią uchwały oraz obwieszczenia można zapoznać się na stronie:

https://bip.mazovia.pl/pl/bip/zarzad/rejestr-uchwal-zarzadu/uchwala-123242123-zarzadu-wojewodztwa-mazowieckiego-z-dnia-2023-07-10.html