Konferencja w Radomiu

Oddział Terenowy w Radomiu Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie we współpracy z Urzędem Miejskim w Radomiu zorganizował konferencję poświęconą konsultacjom projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku.Spotkanie odbyło się 18 lipca 2012 r. w Urzędzie Miejskim z udziałem Prezydenta Miasta Radomia Andrzeja Kosztowniaka i było drugim z cyklu konferencji subregionalnych.W konferencji uczestniczył Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Leszek Ruszczyk, Wiceprzewodniczący Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego Sejmiku Województwa Mazowieckiego Zbigniew Gołąbek, parlamentarzyści oraz Radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego z subregionu radomskiego, przedstawiciele samorządu terytorialnego – władze powiatów i gmin, a także reprezentanci: wyższych uczelni, Lasów Państwowych, organizacji pozarządowych i społecznych oraz innych instytucji i firm.

Zastępca Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie dr arch. Tomasz Sławiński zaprezentował projekt Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku wraz z propozycjami projektów inwestycyjnych w subregionie radomskim wyłonionych w czasie konsultacji społecznych.Moderatorem dyskusji nad projektem Strategii był Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Leszek Ruszczyk. Jednym z ciekawszych głosów w dyskusji była prezentacja prof. dr. hab. Mariana Włodzimierza Sułka dotycząca potencjału naukowo-badawczego Politechniki Radomskiej w zakresie inżynierii i technologii materiałów miękkich. Silna pozycja Politechniki Radomskiej w powyższej dziedzinie (m.in. uzyskane patenty i złote medale na Międzynarodowych Targach Poznańskich) jest możliwa dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze naukowej, posiadaniu nowoczesnych laboratoriów oraz współpracy z uczelniami i instytutami z kraju oraz z zagranicy. W dalszej części dyskusji przedstawiciele samorządu terytorialnego zgłaszali propozycje inwestycji w subregionie radomskim, np. Burmistrz Miasta Pionki Marek Janeczek wystąpił z propozycją utworzenia w Pionkach i Radomiu parku technologicznego wykorzystującego bazę naukową i terenową oraz zgłosił potrzebę budowy infrastruktury wokół powstającego toru wyścigowego w Pionkach, na którym będzie możliwość organizowania zawodów o randze międzynarodowej.

Prowadzący konferencję Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Leszek Ruszczyk dokonał jej podsumowania i podziękował uczestnikom za przybycie i liczne głosy w dyskusji oraz zadeklarował, że wszystkie zgłoszone wnioski i propozycje zostaną rozpatrzone podczas dalszych prac merytorycznych nad projektem Strategii.

Zaproszenie do udziału w konferencji przez Marszałka Województwa Mazowieckiego

Program konferencji Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku
Program Konferencji w Radomiu

Konferencja w Radomiu

Konferencja w Radomiu

Konferencja w Radomiu

Konferencja w Radomiu

Konferencja w Radomiu
Galeria z Konferencji w Radomiu

Konferencja w Siedlcach

Oddział Terenowy w Siedlcach Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie był organizatorem drugiej z cyklu sześciu konferencji rozpoczynających proces konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku. Konferencja odbyła się 13 lipca 2012 r. w Pałacu Ogińskich – siedzibie Rektoratu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Wzięli w niej udział przedstawiciele samorządów terytorialnych subregionu siedleckiego, administracji rządowej, instytucji publicznych, szkół wyższych, organizacji pozarządowych i mediów. Spotkanie otworzyła Pani prof. dr hab. Tamara Zacharuk – Rektor Elekt Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego.

Merytoryczną część konferencji rozpoczęła Pani Janina Ewa Orzełowska – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, która podkreśliła ogromne znaczenie aktualizowanej Strategii, która będzie podstawą do opracowania dokumentów wdrożeniowych na lata 2014-2020, w tym Regionalnego Programu Operacyjnego, Kontraktu Terytorialnego oraz programów operacyjnych szczebla krajowego. Zwróciła uwagę, że w przyszłym okresie finansowania Mazowsze jako jedyne województwo w kraju będzie zaliczone do regionów przejściowych, co wiąże się z mniejszym niż dotychczas wsparciem UE. W tej sytuacji niezwykle istotne jest zidentyfikowanie potrzeb inwestycyjnych, które będą mogły być finansowane ze szczebla krajowego. Podziękowała za dotychczasowe aktywne włączenie się podmiotów z subregionu siedleckiego w proces tworzenia nowej strategii poprzez składanie wniosków do aktualizacji tego dokumentu i prosiła o uwagi do opracowanego projektu w rozpoczętym procesie konsultacji społecznych, który potrwa do końca września.Następnie dr Tomasz Sławiński – Zastępca Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie przedstawił uwarunkowania rozwoju województwa mazowieckiego wynikające z polityki prowadzonej na poziomie Unii Europejskiej oraz kraju, następnie zaprezentował projekt Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku, szczególnie akcentując zapisy dokumentu istotne dla rozwoju subregionu siedleckiego. W projekcie Strategii uwzględniono duże zróżnicowanie społeczno-gospodarcze Mazowsza i zidentyfikowano cztery obszary strategicznej interwencji, w tym ostrołęcko-siedlecki obszar problemowy. Proponowane działania mające na celu rozwój tej części województwa dotyczą przede wszystkim przekształceń w rolnictwie i rozwoju specjalizacji przemysłowych, poprawy dostępności komunikacyjnej oraz podniesienia jakości i dostępności usług publicznych. W dokumencie wnioskuje się o włączenie podregionu ostrołęcko-siedleckiego do interwencji z poziomu krajowego w ramach Programu Rozwoju Polska Wschodnia.

Drugą część konferencji stanowiła dyskusja, w której wzięli udział: Jarosław Głowacki (Zastępca Prezydenta Miasta Siedlce), Zygmunt Wielogórski (Starosta Siedlecki), Marta Sosnowska (Wicestarosta Sokołowski), Krystyna Mikołajczuk-Bohowicz (Wójt Gminy Repki), Andrzej Niedziółka (Członek Zarządu Agencji Rozwoju Miasta Siedlce), Jan Słomiak (Burmistrz Kosowa Lackiego), Stefan Białczak (Członek Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej) i Kazimierz Hawryluk (Wójt Gminy Stara Kornica).Podczas dyskusji zgłoszono następujące uwagi do projektu Strategii:

wspieranie rozwoju wybranych miast może niekorzystnie wpłynąć na pożądany policentryczny układ sieci osadniczej,w celu umożliwienia procesów dyfuzji innowacji z Warszawy i ośrodków subregionalnych konieczny jest przede wszystkim rozwój połączeń komunikacyjnych,samorząd województwa nie powinien stosować szczególnych preferencji w pomocy gminom, które nie potrafiły wykorzystać dotychczasowych możliwości współfinansowania inwestycji np. wodno-kanalizacyjnych,wspieranie inwestycji nie powinno zależeć od posiadania planów miejscowych, szczególnie na terenach wiejskich,działania i zadania w zakresie rewitalizacji powinny dotyczyć także obszarów wiejskich, a nie tylko miast,w działaniach i zadaniach powinny być zapisy dotyczące adaptacji obiektów niewykorzystanych (np. szkoły) na cele publiczne,zadania dotyczące gospodarki wodnej powinny zawierać odprowadzanie wód deszczowych z terenów zabudowanych,bardzo ważna jest budowa rozproszonych źródeł OZE,należy zlikwidować zapisy dotyczące drogi wodnej E 40 (względy ochrony środowiska i wykorzystania turystycznego rzeki Bug) oraz budowy mostu na Bugu pomiędzy gminami Sarnaki i Mielnik (uruchomiono połączenie promowe),należy przemyśleć zapis dotyczący przywrócenia połączenia kolejowego Siedlce – Ostrołęka,konieczne jest zwiększenie dostępu do Internetu,rozwiązania wymaga problem zniszczeń powodowanych przez bobry,zapisy Strategii powinny być uszczegółowione,terminy przydziału środków na inwestycje powinny być dostosowane do okresu budowlanego (przyznanie ich w połowie roku to za późno),wśród konkretnych potrzeb inwestycyjnych należy uwzględnić:

budowę i modernizację dróg: krajowych, w tym szczególnie nr 62 i nr 19, wojewódzkich, powiatowych i gminnych,budowę obwodnicy Sokołowa Podlaskiego,modernizację szpitala i ośrodka kultury w Sokołowie Podlaskim oraz budowę hali sportowej.

Podsumowania konferencji dokonała Pani Janina Ewa Orzełowska – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego. Podziękowała uczestnikom za aktywny udział w dyskusji, poinformowała, że wszystkie dotychczas zgłoszone uwagi i wnioski, a także inne – złożone do końca września w procesie konsultacji społecznych, zostaną szczegółowo przeanalizowane w toku dalszych prac nad Strategią i dokumentami wykonawczymi.

Zaproszenie do udziału w konferencji przez Marszałka Województwa Mazowieckiego

Program konferencji Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku
Program Konferencji w Siedlcach

Konferencja w Siedlcach

Konferencja w Siedlcach

Konferencja w Siedlcach
Galeria z Konferencji w Siedlcach

Konferencja w Warszawie

W dniu 11 lipca 2011 r. odbyła się konferencja inaugurująca procesu konsultacji społecznych projektu zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r. wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko. W spotkaniu udział wzięli Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego, Stefan Kotlewski Przewodniczący Komisji Strategi Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego, prof. dr. hab. Zbigniew Strzelecki Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania regionalnego w Warszawie, a także przedstawiciele wszystkich poziomów administracji, samorządów gospodarczych i zawodowych, organizacji pozarządowych, szkół wyższych, związków rolniczych oraz mieszkańców z Obszaru Metropolitalnego Warszawy.

Jest to pierwsza z sześciu konferencji (Siedlce – 13.07.2012 r., Radom – 18.07.2012 r., Płock – 20.07.2012 r., Ostrołęka – 25.07.2012 r., Ciechanów – 26.07.2012 r.), które odbędą się w ramach konsultacji społecznych, trwających do 30 września 2012 r.

Prezentowany projekt Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku stanowi spójną i kompletną koncepcję rozwoju Mazowsza, który jednocześnie uwzględnia cele dokumentów strategicznych europejskich i krajowych: Strategii Europa 2020 na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie i Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do 2030.

Polityka rozwoju regionu, wyrażona w tym dokumencie, koncentrować się będzie przede wszystkim na działaniach zorientowanych na strategiczne dziedziny decydujące o konkurencyjności województwa mazowieckiego, w tym najlepsze wykorzystanie istniejących potencjałów jednostek naukowych i badawczych (w szczególności w branży biotechnologii, biomedycyny, nanotechnologii, technologii informacyjnych i kosmicznych) oraz rozwiniętego rolnictwa (w tym szczególnie przetwórstwa spożywczego). Sukces województwa mazowieckiego nie jest możliwy bez wykorzystania kapitału ludzkiego do tworzenia nowoczesnej gospodarki. Rozwój wyższego i średniego szkolnictwa zawodowego stanowić będzie podstawę dla innowacyjnej gospodarki.Z projektem dokumentu można zapoznać się poniżej:

Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 rokuPobierz

Prognoza oddziaływania na środowisko do Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 rokuPobierz

Zaproszenie do udziału w konferencji przez Marszałka Województwa Mazowieckiego

Program konferencji Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku
Program konferencji w Warszawie

Konferencja w Warszawie

Konferencja w Warszawie

Konferencja w Warszawie

Konferencja w Warszawie
Galeria z Konferencji w Warszawie

Relacja z Konferencji w Otrębusach. Obszar Metropolitalny Warszawy

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie zorganizowało konferencję dotyczącą aktualizacji kluczowych dokumentów strategicznych województwa mazowieckiego, Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego oraz Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego. Konferencja, która odbyła się w dniu 2 grudnia 2011 r. w Otrębusach, adresowana była do mieszkańców oraz instytucji z Obszaru Metropolitalnego Warszawy i była ostatnią z cyklu konferencji subregionalnych.W spotkaniu uczestniczyli: Posłowie na Sejm RP Janusz Piechociński oraz Marcin Święcicki, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski, a także przedstawiciele samorządów terytorialnych subregionu warszawskiego oraz reprezentanci wyższych uczelni, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, organizacji przedsiębiorców, instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych.Podczas konferencji przedstawiono następujące prezentacje:

Priorytety rozwoju województwa mazowieckiego i OMW z perspektywy administracji rządowej – Wojewoda Mazowiecki, Jacek KozłowskiWarszawa i Obszar Metropolitalny Warszawy a rozwój Mazowsza – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN ,dr hab. Przemysław Śleszyński,Założenia aktualizacji dokumentów strategicznych województwa mazowieckiego – Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego, prof dr hab. Zbigniew StrzeleckiMazowsze i Obszar Metropolitalny Warszawy w obecnej i przyszłej perspektywie – Marszałek Województwa Mazowieckiego, Adam Struzik.Zasadniczym tematem wystąpień były zagadnienia uwarunkowań i perspektyw rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy i województwa mazowieckiego, jako całości. Szczególne zainteresowanie wzbudziło wystąpienia Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika dotyczące kwestii finansowania rozwoju województwa w nowej perspektywie budżetowej. Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski przedstawił plany dotyczącego rozwoju infrastruktury zarówno w województwie mazowieckim, jak i w całym kraju, a Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki, zaprezentował propozycje kierunków polityki rozwoju i polityki przestrzennej województwa mazowieckiego.Dyskusja panelowa, w której udział wzięli: Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Poseł na Sejm RP Janusz Piechociński, przedstawiciel Uczelni „Vistula” dr Grzegorz. Kostrzewa-Zorbas, przedstawiciel Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN prof. dr hab. Tomasz Komornicki, przedstawiciel Urzędu Miasta stołecznego Warszawy Maciej Fijałkowski oraz reprezentujący Politechnikę Warszawską prof. dr hab. Jan Maciej Chmielewski, pokazała uczestnikom konferencji najważniejsze kierunki rozwoju dotyczące województwa mazowieckiego oraz subregionu warszawskiego.

W dyskusji panelowej, prowadzonej przez kierownika Zespołu Rozwoju Regionalnego Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, dr Katarzyną Kopczewską, zwrócono uwagę na:

kwestie związane z finansowaniem rozwoju województwa w świetle zasad polityki spójności i uzyskania przez województwo mazowieckie statusu regionu przejściowego,zagadnienia związane z organizacją transportu zbiorowego w aglomeracji warszawskiej,problemy rozwoju infrastruktury, w tym przede wszystkim drogowej,konieczność zapisu w dokumentach strategicznych potrzeb wynikających z rozwoju infrastruktury energetycznej i konieczności modernizacji linii przesyłowych,przeciwdziałanie rozlewaniu się zabudowy miejskiej i ochrona wartościowych założeń urbanistycznych w OMW (miasta-ogrody).Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki podsumowując konferencję ustosunkował się do zgłoszonych uwag i podziękował za liczne głosy w dyskusji podkreślając ich istotne znaczenie dla prac nad aktualizowanymi dokumentami.

Konferencja w Otrębusach

Konferencja w Otrębusach

Konferencja w Otrębusach

Konferencja w Otrębusach

Konferencja w Otrębusach

Konferencja w Otrębusach

Konferencja w Otrębusach

Konferencja w Otrębusach

Konferencja w Otrębusach

Konferencja w Otrębusach

Konferencja w Otrębusach

Konferencja w Otrębusach

Konferencja w Otrębusach

Konferencja w Otrębusach

Konferencja w Otrębusach

Konferencja w Otrębusach

Konferencja w Otrębusach

Konferencja w Otrębusach

Konferencja w Otrębusach

Konferencja w Otrębusach

Konferencja w Otrębusach
Galeria z Konferencji w Otrębusach

Relacja z Konferencji w Siedlcach

Oddział Terenowy w Siedlcach Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie był organizatorem piątej z cyklu sześciu konferencji subregionalnych rozpoczynających proces aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego oraz Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.

Konferencja, której otwarcia dokonał Rektor prof. dr hab. Antoni Jówko, odbyła się 30 listopada 2011 r. w Pałacu Ogińskich – siedzibie Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.W spotkaniu uczestniczyli Posłowie na Sejm RP: Krzysztof Borkowski i Stanisława Prządka, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw zagranicznych RP dr Jan Borkowski, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska, Radni Sejmiku: Maria Koc i Karol Tchórzewski, a także przedstawiciele samorządów terytorialnych subregionu siedleckiego oraz reprezentanci wyższych uczelni, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i mediów.

Merytoryczną część spotkania rozpoczęła Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska, która podkreśliła rangę regionalnych dokumentów strategicznych oraz przedstawiła uwarunkowania rozwoju województwa mazowieckiego wynikające z konieczności realizacji celów określonych w strategii „Europa 2020” oraz możliwości dofinansowania rozwoju Mazowsza w przyszłej perspektywie programowania Unii Europejskiej ze środków przeznaczonych na wspieranie rozwoju regionów przejściowych.

Następnie zaprezentowano referaty:

Diagnoza stanu rozwoju subregionu siedleckiego na tle województwa mazowieckiego – Dyrektor Oddziału Terenowego w Siedlcach Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, Urszula Gadomska,Społeczne, polityczne i ekonomiczne stymulanty i destymulanty rozwoju – Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, dr hab. Wojciech Dziemianowicz,Założenia aktualizacji dokumentów strategicznych województwa mazowieckiego – Zastępca Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, Bartłomiej Kolipiński.

Panel dyskusyjny, poprowadzony przez dr Jana Borkowskiego, poświęcony był przyszłości subregionu siedleckiego, W dyskusji wzięli udział: Poseł na Sejm RP – Krzysztof Borkowski, Prezydent Miasta Siedlce – Wojciech Kudelski, Starosta Powiatu Siedleckiego – Zygmunt Wielogórski, Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo–Humanistycznego w Siedlcach – prof. dr hab. Antoni Jówko, Przewodniczący Siedleckiej Rady Biznesu, Wiceprezes Zarządu Polimex-Mostostal S.A. – Aleksander JonekWypowiedzi panelistów dotyczyły:

usprawnienia powiązań komunikacyjnych – zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych w województwie, szczególnie konieczność realizacji dróg szybkiego ruchu i szybkich kolei,zwiększenia efektywności energetycznej oraz skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej, a także wykorzystania odnawialnych źródeł energii ( w tym także poprzez uproszczenie przepisów w tym zakresie),nowoczesnej gospodarki odpadami,wspomagania rozwoju przemysłu, w tym przemysłu metalowego i spożywczego w subregionie siedleckim,efektywnego wykorzystania potencjału rolniczego, w tym zwiększenia produkcji surowców dla przemysłu rolno-spożywczego poprzez właściwe zachęty finansowe ze środków UE,wspomagania rozwoju szkół wyższych m.in. ich specjalistycznego wyposażenia,efektywniejszego wykorzystania środków przeznaczonych na ochronę zdrowia, przede wszystkim rozwój specjalistycznych szpitali wojewódzkich,wykorzystania potencjału przyrodniczo-kulturowego, niezbędnego rozwoju infrastruktury turystycznej,konieczności zapewnienia pomocy w utrzymaniu prywatnych lasów ochronnych (w otoczeniu miast),problemów w realizacji zadań powierzonych ustawowo powiatom,konieczności zmian przepisów w zakresie planowania przestrzennego,spodziewanego rozwoju strefy przygranicznej z Białorusią w wyniku planowanej na rok 2012 umowy o małym ruchu granicznym.Spośród uczestników konferencji głos w dyskusji zabrali: Burmistrz Miasta Węgrów – Jarosław Grenda, Wójt Gminy Mielnik – Adam Tobota, Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego – Karol Tchórzewski, Zastępca Prezydenta Miasta Siedlce – Jarosław Głowacki, Burmistrz Miasta Kosów Lacki – Jan Słomiak, i Wójt Gminy Ceranów – Krzysztof Młyńsk.

Oprócz kwestii poruszonych wcześniej przez panelistów, reprezentanci subregionu siedleckiego przedstawili własne wnioski, które dotyczyły:

sporządzenia dokumentów wykonawczych strategii rozwoju województwa,zmiany przepisów powodujących oddawanie przez województwo znacznej części dochodów w ramach tzw. „janosikowego”,zmiany kryteriów udzielania wsparcia finansowego na poziomie regionalnym (dotychczasowy nie zapewnia rozwoju gminom najbiedniejszym),podziału podregionu statystycznego ostrołęcko–siedleckiego w celu właściwszego planowania i monitorowania rozwoju subregionów wchodzących w jego skład,budowania współpracy z regionami Polski Wschodniej i Białorusią,rozwoju wewnętrznych systemów transportowych ułatwiających dojazdy do pracy (m.in. w celu zahamowania migracji ludzi młodych i wykształconych),współdziałania gmin w zakresie rozwoju turystyki (m.in. rozwój powiązań komunikacyjnych z województwem podlaskim, w tym budowa mostu na Bugu pomiędzy gminami: Sarnaki i Mielnik),budowy sieci szerokopasmowego Internetu,pomocy gminom w zasięgu obszarów Natura 2000 powodujących ograniczenia w inwestowaniu.

Zastępca Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie Bartłomiej Kolipiński, podsumowując, podziękował za aktywny udział w dyskusji oraz poinformował, że wszystkie zgłoszone uwagi i wnioski zostaną szczegółowo przeanalizowane w toku dalszych prac nad Strategią Rozwoju Województwa Mazowieckiego oraz Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, dodatkowo wyjaśnił, że przyjęte cele i kierunki polityki rozwoju regionu będą realizowane przy pomocy dokumentów operacyjno-wdrożeniowych.

Media o konferencji: O strategii rozwoju Mazowsza – Kurier Siedlecki

Konferencja w Siedlcach

Konferencja w Siedlcach

Konferencja w Siedlcach

Konferencja w Siedlcach

Konferencja w Siedlcach

Konferencja w Siedlcach

Konferencja w Siedlcach

Konferencja w Siedlcach

Konferencja w Siedlcach

Konferencja w Siedlcach

Konferencja w Siedlcach

Konferencja w Siedlcach

Konferencja w Siedlcach

Konferencja w Siedlcach

Konferencja w Siedlcach
Galeria z Konferencji w Siedlcach

Relacja z Konferencji w Płocku

Oddział Terenowy w Płocku Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie zorganizował konferencję subregionalną należąca do cyklu konferencji organizowanych na terenie województwa mazowieckiego, poświęconych konsultacjom założeń aktualizacji najważniejszych dokumentów strategicznych województwa tj. Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego oraz Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego. Konferencja odbyła się w dniu 16 listopada 2011 r., w Centrum Edukacji Grupa Orlen w Płocku i była trzecią z cyklu konferencji subregionalnych podejmujących temat aktualizacji kluczowych dokumentów województwa.

W konferencji udział wzięli m.in. Poseł na Sejm RP Piotr Zgorzelski, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski. Ponadto uczestnikami konferencji byli przedstawiciele samorządów terytorialnych subregionu płockiego, przedstawiciele wyższych uczelni działających w subregionie, reprezentanci instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i społecznych, a także przedstawiciele lokalnych przedsiębiorców oraz lokalne media. Łącznie w konferencji wzięło udział 148 osób.

Podczas konferencji przedstawiono następujące referaty i prezentacje:

Mazowsze i Płock w obecnej i przyszłej perspektywie oraz Wstępne studium wykonalności dla projektu budowy nowej linii kolejowej w relacji Modlin – Płock – Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.Diagnoza stanu rozwoju regionu ze szczególnym uwzględnieniem subregionu płockiego – Dyrektor Oddziału Terenowego w Płocku Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie Piotr BrzeskiKonkurencyjność i jej uwarunkowania w ramach projektu „Trendy Rozwojowe Mazowsza”- przedstawiciel ECORYS Polska sp. z o.o. dr Bartłomiej Rokicki.Założenia aktualizacji dokumentów strategicznych województwa mazowieckiego – Zastępca Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie dr arch. Tomasz Sławiński.

Kwestie priorytetowe dla przyszłości subregionu płockiego i miasta Płocka były głównym przedmiotem wystąpień. W panelu dyskusyjnym udział wzięli: Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski, Prezes Towarzystwa Naukowego Płockiego Rektor Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, prof. nzw. dr hab. inż. Zbigniew Kruszewski, Prezes Izby Gospodarczej Regionu Płockiego Jan Brudnicki oraz Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Silni Razem” Marzanna Kalaszczyńska – Kikiewicz. Moderatorem dyskusji był Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Strategii Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Płocka Leszek Narkowicz.

W czasie wystąpień główny nacisk położono na konieczność poprawy dostępności transportowej miasta Płocka i całego subregionu poprzez budowę nowych połączeń drogowych i kolejowych. Zwrócono również uwagę na problem starzenia się społeczeństwa, problemy osób niepełnosprawnych oraz kwestie związane z migracją osób młodych i wykształconych. Omawiano także inne ważne czynniki dla rozwoju subregionu:

konieczność kształtowania potencjału kapitału ludzkiego w subregionie poprzez odpowiedni poziom edukacji,tworzenie miejsc pracy oraz kreowanie przedsiębiorczości.

Podkreślano również, że Płock, stolica subregionu, nie może pozostawać, „samotną wyspą” w obec problemów, których rozwiązanie jest uzależnione od zapisów w dokumentach krajowych i decyzji podejmowanych na szczeblu rządowym. Błędnym jest również przekonanie, że Płock jest miastem, które ze wszystkimi problemami poradzi sobie we własnym zakresie. W przypadku tak poważnych zamierzeń jak inwestycje infrastrukturalne (drogowe i techniczne) konieczne jest współdziałanie wszystkich partnerów zarówno publicznych, jaki prywatnych. Konieczne jest wsparcie zarówno Samorządu Województwa jak również administracji rządowej, przede wszystkim w zakresie finansowym, ale także w zakresie zmian regulacji prawnych.

Uczestnicy konferencji podkreślali wagę spotkania, konieczność wspólnych rozmów i poszukiwania optymalnych rozwiązań, które w dalszej perspektywie skutkować będą pozytywnym oddziaływaniem zarówno dla subregionu płockiego jak całego województwa. Jako kwestie niezwykle ważne dla rozwoju obszaru płockiego wskazywano: konieczność aktywizacji działań związanych z rozwojem przedsiębiorczości, konieczność dołączenia subregionu płockiego i miasta Płocka do sieci autostrad, budowę linii kolejowej Płock – Modlin oraz budowę obwodnicy Płocka mającej zasadnicze znaczenie dla wyprowadzenia transportu materiałów niebezpiecznych poza obręb miasta. Ważnym przedsięwzięciem dla subregionu i regionu byłaby budowa w Płocku lotniska, jako dopełnienia infrastruktury transportowej. Zasadność jego budowy jest związana przede wszystkim z obecnością na tym terenie Płockiego Parku Przemysłowo – Technologicznego oraz dużych przedsiębiorstw, m.in. z udziałem kapitału zagranicznego, dla których lotnisko byłoby elementem ułatwiającym i dynamizującym działalność. W przypadku gmin nadwiślańskich konieczne jest wprowadzenie do aktualizowanych dokumentów zapisów dotyczących budowy i modernizacji wałów przeciwpowodziowych oraz tzw. przegród.

Prowadzący konferencję Zastępca Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie dr arch. Tomasz Sławiński, dziękując wszystkim za przybycie oraz liczne głosy w dyskusji, zapewnił, że wszystkie wnioski i propozycje zostaną szczegółowo rozpatrzone podczas prac merytorycznych nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego oraz Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.

Związek Gmin Regionu Płockiego o konferencji: Konferencja subregionalna

Media o Konferencji: Koleją z Płocka do Modlina w pół godziny – plock.gazeta.pl

Media o Konferencji: Kolejowy Projekt odjeżdża z Płońska? – CzasPlonska.pl

Media o Konferencji: W 45 minut do Warszawy? – czasplocka.pl

Konferencja w Płocku

Konferencja w Płocku

Konferencja w Płocku

Konferencja w Płocku

Konferencja w Płocku

Konferencja w Płocku

Konferencja w Płocku

Konferencja w Płocku

Konferencja w Płocku

Konferencja w Płocku

Konferencja w Płocku

Konferencja w Płocku

Konferencja w Płocku

Konferencja w Płocku

Konferencja w Płocku

Konferencja w Płocku

Konferencja w Płocku
Galeria z Konferencji w Płocku

Prezentacje z Konferencji w Ostrołęce

Poniżej znajdziecie Państwo prezentacje omawiane przez mówców i prelegentów konferencji w Ostrołęce, która odbyła się 9 listopada 2011 roku.

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie – Diagnoza stanu rozwoju regionu, ze szczególnym uwzględnieniem subregionu ostrołęckiego

Diagnoza stanu rozwoju regionu, ze szczególnym uwzględnieniem subregionu ostrołęckiegoPobierz

Trendy Rozwojowe Mazowsza – Policentryczność i uwarunkowania społeczno-demograficzne województwa z uwzględnieniem specyfiki subregionu ostrołęckiego

Policentryczność i uwarunkowania społeczno-demograficzne województwa z uwzględnieniem specyfiki subregionu ostrołęckiegoPobierz

Relacja z konferencji w Ostrołęce

Oddział Terenowy w Ostrołęce Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie zorganizował konferencję poświęconą konsultacjom założeń aktualizacji dwóch podstawowych dokumentów strategicznych województwa mazowieckiego, tj. Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego oraz Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.

Konferencja była drugą z cyklu konferencji subregionalnych, która odbyła się w dniu 9 listopada 2011 r., w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego w Ostrołęce. W konferencji uczestniczył Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Wiesław Raboszuk, Radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego z subregionu ostrołęckiego, oraz ponad 80 przedstawicieli środowisk lokalnych, w tym władz powiatów i gmin, a także reprezentanci: wyższych uczelni, Zarządu Lasów Państwowych, organizacji pozarządowych i społecznych oraz innych instytucji i firm (m.in. PKP Polskie Linie Kolejowe SA, Energa Elektrownie Ostrołęka SA).

Na konferencji zaprezentowano następujące referaty:

„Mazowsze i Ostrołęka w obecnej i przyszłej perspektywie programowania UE” – ( Wiesław Raboszuk, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego);„Diagnoza stanu rozwoju regionu z uwzględnieniem subregionu ostrołęckiego” – (Antoni Holcel, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, Dyrektor Oddziału Terenowego w Ostrołęce);„Prezentacja wyników badań w ramach projektu Trendy Rozwojowe Mazowsza” – (dr Konrad Czapiewski, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN);„Założenia aktualizacji dokumentów strategicznych województwa mazowieckiego” – (prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki, Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie).Nad przyszłością subregionu ostrołęckiego debatowano w panelu dyskusyjnym, w którym uczestniczyli: Janusz Kotowski – Prezydent Miasta Ostrołęki, Ryszard Niedziółka – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Energa Elektrownie Ostrołęka SA, Henryk Toryfter – Wójt Gminy Baranowo, oraz dr Konrad Czapiewski, który był jednocześnie moderatorem debaty.W czasie dyskusji wyraźnie podkreślono wielką wartość miasta Ostrołęki, jako motor wzrostu dla okalającego subregionu, a wsparcie, jakie może dać Samorząd Województwa Mazowieckiego pozwoli przezwyciężyć słabości wynikające z endogenicznych czynników rozwoju. Konieczność wzmacniania połączeń komunikacyjnych subregionu z otoczeniem a szczególnie z Warszawą, określono, jako najważniejsze cele rozwojowe, w tym szczególną uwagę zwrócono na:

włączenie Ostrołęki w Wielką Obwodnicę Mazowsza,budowę obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z nową przeprawą mostową przez rzekę Narew,realizację nowego szlaku drogowego Ostrołęka-Wyszków,modernizację linii kolejowej Ostrołęka-Tłuszcz.Na spotkaniu podkreślono wagę inwestycji realizowanych przez największe zakłady produkcyjne subregionu ostrołęckiego, upatrując w nich potencjał rozwojowy. Główny nacisk Przedstawicieli władz lokalnych położony został na dalsze wzmacnianie specjalizacji rolniczej – mleczarstwa – oraz rozwój agroturystyki z wykorzystaniem walorów środowiska kulturowego i przyrodniczego Kurpiowszczyzny. Upatrują także szans rozwojowych w produkcji OZE z wykorzystaniem biomasy, (co będzie odpowiedzią na wyzwania wynikające z zapisów Strategii Europa 2020). Podczas dyskusji wskazano na potrzebę uwypuklenia w zapisach aktualizowanych dokumentów kwestii szeroko rozumianej gospodarki wodnej i leśnej.

Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki podsumowując konferencję podziękował uczestnikom za liczne głosy w dyskusji, oraz zapewnił, że głosy te zostaną rozpatrzone podczas aktualizacji przedmiotowych dokumentów strategicznych województwa.

Media: kurierostrolecki.pl

Media: moja-ostroleka.pl

Media: eostroleka.pl

Konferencja w Ostrołęce

Konferencja w Ostrołęce

Konferencja w Ostrołęce

Konferencja w Ostrołęce

Konferencja w Ostrołęce

Konferencja w Ostrołęce

Konferencja w Ostrołęce

Konferencja w Ostrołęce

Konferencja w Ostrołęce

Konferencja w Ostrołęce

Konferencja w Ostrołęce

Konferencja w Ostrołęce

Konferencja w Ostrołęce

Konferencja w Ostrołęce

Konferencja w Ostrołęce
Galeria z Konferencji w Ostrołęce

Relacja z Konferencji w Ciechanowie

Odział Terenowy w Ciechanowie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie zorganizował pierwszą z cyklu konferencji subregionalnych, poświęconych konsultacjom założeń najważniejszych dokumentów województwa – Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego i Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego. Konferencja odbyła się w dniu 3 listopada 2011 roku w budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie.

W konferencji uczestniczyli: – prof. dr hab. Andrzej Kolasa, Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego z subregionu ciechanowskiego –Wiesława Krawczyk, oraz przedstawiciele środowisk lokalnych – wyższych uczelni, organizacji pozarządowych, zarządców dróg, kolei mazowieckich, lasów państwowych, a także przedstawiciele władz powiatów i gmin.

Rektor PWSZ prof. dr hab. Andrzej Kolasa, który rozpoczął konferencję poruszył temat roli Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie i subregionie oraz tematykę wagi jakości kształcenia.

Na konferencji zaprezentowano następujące referaty:

Mazowsze i Ciechanów w obecnej i przyszłej perspektywie programowania UE – Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki, (w imieniu Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego),Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej subregionu ciechanowskiego – Dyrektor Oddziału Terenowego w Ciechanowie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, mgr inż. arch. Monika Brzeszkiewicz-Kowalska,Prezentacja wyników badań w ramach projektu „Trendy Rozwojowe Mazowsza” – Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych dr hab. Wojciech Dziemianowicz,Założenia aktualizacji dokumentów strategicznych województwa mazowieckiego – Z-ca Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, dr arch. Tomasz Sławiński.

Drugą sesję konferencji, stanowił panel dyskusyjny, w którym udział wzięli: Poseł na Sejm RP Aleksander Sopliński, Dziekan Wydziału Zamiejscowego, Turystyki, Hotelarstwa i Promocji Środowiska Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Ciechanowie dr Zbigniew Ptasiewicz, Wiceprezydent Miasta Ciechanowa Ewa Gładysz, Wiceprezes Mazowieckiej Izby Gospodarczej Artur Iniarski. W trakcie sesji wyraźnie podkreślano potrzebę wzmocnienia funkcji subregionalnych Ciechanowa. Przede wszystkim zaznaczono rolę miasta, jako najważniejszego w regionie ośrodka naukowo-badawczego. Zasygnalizowano szereg problemów, które dotyczą subregionu m. in. problem starzenia się społeczeństwa, odpływu ludności do regionów oferujących większe możliwości, zagrożeń środowiska związanych z koncentracją ferm drobiu. Podkreślono konieczność dalszej realizacji inwestycji drogowych i kolejowych, w tym konieczność realizacji bezpośredniego połączenia drogowego Ciechanowa z Warszawą, pętli miejskiej w Ciechanowie i usprawnienia połączeń drogowych w subregionie.

W trakcie sesji zgłaszano uwagi dotyczące lokalnych problemów obszarów subregionalnych:

budowa zachodniej obwodnicy Mławy,stale niedostateczne dofinansowywanie inwestycji drogowych,konieczność dostosowania parametrów układu komunikacyjnego do rzeczywistych obciążeń,konieczność rozbudowy infrastruktury turystycznej na terenach leśnych,konieczność uproszczenia procedur administracyjnych na bardziej przyjazne obywatelowi.

Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki, podsumowując odniósł się do uwag i wniosków zgłaszanych w trakcie konferencji. Podkreślił także, że przedstawione wstępne założenia to dopiero ramy dokumentów strategicznych, a zgłaszane wnioski i poruszane tematy stanowią istotny wkład w ich wypełnienie. Kończąc podziękował wszystkim uczestnikom konferencji i zachęcił do dalszej współpracy przy sporządzaniu, tak istotnych dla wszystkich dokumentów.

Konferencja w Ciechanowie

Konferencja w Ciechanowie

Konferencja w Ciechanowie

Konferencja w Ciechanowie

Konferencja w Ciechanowie

Konferencja w Ciechanowie

Konferencja w Ciechanowie

Konferencja w Ciechanowie

Konferencja w Ciechanowie

Konferencja w Ciechanowie

Konferencja w Ciechanowie

Konferencja w Ciechanowie

Konferencja w Ciechanowie

Konferencja w Ciechanowie

Konferencja w Ciechanowie
Galeria z Konferencji w Ciechanowie