Konferencja w Radomiu

Oddział Terenowy w Radomiu Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie we współpracy z Urzędem Miejskim w Radomiu zorganizował konferencję poświęconą konsultacjom projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku.
Spotkanie odbyło się 18 lipca 2012 r. w Urzędzie Miejskim z udziałem Prezydenta Miasta Radomia Andrzeja Kosztowniaka i było drugim z cyklu konferencji subregionalnych.
W konferencji uczestniczył Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Leszek Ruszczyk, Wiceprzewodniczący Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego Sejmiku Województwa Mazowieckiego Zbigniew Gołąbek, parlamentarzyści oraz Radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego z subregionu radomskiego, przedstawiciele samorządu terytorialnego – władze powiatów i gmin, a także reprezentanci: wyższych uczelni, Lasów Państwowych, organizacji pozarządowych i społecznych oraz innych instytucji i firm.

Zastępca Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie dr arch. Tomasz Sławiński zaprezentował projekt Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku wraz z propozycjami projektów inwestycyjnych w subregionie radomskim wyłonionych w czasie konsultacji społecznych.
Moderatorem dyskusji nad projektem Strategii był Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Leszek Ruszczyk. Jednym z ciekawszych głosów w dyskusji była prezentacja prof. dr. hab. Mariana Włodzimierza Sułka dotycząca potencjału naukowo-badawczego Politechniki Radomskiej w zakresie inżynierii i technologii materiałów miękkich. Silna pozycja Politechniki Radomskiej w powyższej dziedzinie (m.in. uzyskane patenty i złote medale na Międzynarodowych Targach Poznańskich) jest możliwa dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze naukowej, posiadaniu nowoczesnych laboratoriów oraz współpracy z uczelniami i instytutami z kraju oraz z zagranicy. W dalszej części dyskusji przedstawiciele samorządu terytorialnego zgłaszali propozycje inwestycji w subregionie radomskim, np. Burmistrz Miasta Pionki Marek Janeczek wystąpił z propozycją utworzenia w Pionkach i Radomiu parku technologicznego wykorzystującego bazę naukową i terenową oraz zgłosił potrzebę budowy infrastruktury wokół powstającego toru wyścigowego w Pionkach, na którym będzie możliwość organizowania zawodów o randze międzynarodowej.

Prowadzący konferencję Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Leszek Ruszczyk dokonał jej podsumowania i podziękował uczestnikom za przybycie i liczne głosy w dyskusji oraz zadeklarował, że wszystkie zgłoszone wnioski i propozycje zostaną rozpatrzone podczas dalszych prac merytorycznych nad projektem Strategii.