Relacja z konferencji II Forum Mazowieckie

Relacja z konferencji II Forum Mazowieckie zorganizowanej przez Zespół Realizacji Projektów Trendy Rozwojowe Mazowsza 27.10.2011 r.W dniu 27 października 2011 r. w Galerii Porczyńskich w Warszawie odbyła się konferencja pn. “II Forum Mazowieckie”, inaugurująca proces aktualizacji dokumentów strategicznych województwa mazowieckiego.

Konferencja była skierowana do przedstawicieli samorządów lokalnych miast, gmin i powiatów Mazowsza, przedstawicieli Samorządu Województwa Mazowieckiego, instytucji funkcjonujących na Mazowszu i mających wpływ na jego rozwój, naukowców zainteresowanych problematyką planowania strategicznego w regionie oraz wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w konsultacjach dokumentów strategicznych województwa mazowieckiego.Ponad 200 gości konferencji miało okazję wysłuchać wystąpień prezentujących założenia do aktualizowanych dokumentów strategicznych województwa mazowieckiego oraz przedstawić swoją opinię w dyskusji konsultacyjnej w ramach aktualizacji tych dokumentów.

Wśród gości znaleźli się przedstawiciele urzędów, instytucji i organizacji pozarządowych zajmujących się infrastrukturą, środowiskiem, gospodarką, a którym problemy Mazowsza są bliskie. Powiaty, gminy i miasta województwa były reprezentowane przez najwyższych urzędników samorządowych: starostów, wójtów, burmistrzów i prezydentów, jak również przez przedstawicieli urzędów. Na sali zasiedli członkowie Rady Naukowej projektu Trendy rozwojowe Mazowsza, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych oraz Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego.

Goście w pierwszej kolejności wysłuchali wystąpień przedstawicieli zespołów badawczych realizujących badania naukowe na rzecz projektu Trendy rozwojowe Mazowsza. Wyniki zrealizowanych przez nich badań będą stanowiły podstawy do konstruowania celów zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego. Badania z zakresu demografii, zagospodarowania przestrzennego, konkurencyjności gospodarki regionalnej oraz czynników stymulujących rozwój pozwoliły na sformułowanie kilku znaczących wniosków.

Istotnym problemem dla regionu jest kryzys demograficzny. Widoczne jest rosnące zróżnicowanie społeczne, demograficzne, edukacyjne i ekonomiczne związane z polaryzacyjnym modelem rozwoju. Zjawisko sprowadza się przede wszystkim do pogłębiania segregacji społeczno-przestrzennej w regionie przy jednoczesnym dynamicznym rozwoju stolicy.

Polaryzacja rozwoju widoczna jest też w lokalizacji działalności gospodarczej. Największe przedsiębiorstwa regionu zlokalizowane są w Warszawie. Wśród 2 tys. dominujących firm w Polsce w 2009 r. tylko 108 miało siedzibę na Mazowszu z wyłączeniem stolicy, a tymczasem tylko w pierwszych 500 jest 207 firm z siedzibą w Warszawie.

Jednocześnie badania konkurencyjności regionalnej gospodarki wskazują, że województwo mazowieckie jest najbardziej konkurencyjnym wśród polskich regionów. Pod względem kondycji gospodarki, Mazowsze na tle wybranych regionów stołecznych Unii Europejskiej charakteryzuje się niskim poziomem bezrobocia oraz znaczną dynamiką procesów rozwojowych. Z drugiej strony pod względem wysokości PKB per capita, Mazowsze plasuje się na najniższych pozycjach w zbadanej grupie metropolii UE. Wysoki poziom rozwoju społeczno-gospodarczego województwa mazowieckiego na tle Polski jest przede wszystkim efektem wyróżniającego się, dużego udziału sektora usług rynkowych w strukturze regionalnej gospodarki.

Stan i jakość zasobów infrastrukturalnych regionu, zarówno w zakresie infrastruktury technicznej, jak i społecznej, ulegają poprawie, co więcej zauważalne jest stopniowe niwelowanie zróżnicowań przestrzennych pod tym względem pomiędzy stolicą, obszarami miast oraz terenami wiejskimi. Obszary wiejskie Mazowsza pełnią przede wszystkim funkcje rolnicze, ale widoczny jest też dynamiczny rozwój funkcji pozarolniczych.

Gościem specjalnym konferencji był Wicepremier, Minister Gospodarki Waldemar Pawlak. Wicepremier podkreślał znaczenie budowania strategii w oparciu o doświadczenie i dorobek regionu, jak również o zidentyfikowane problemy rozwoju. Zwrócił przy tym uwagę na znaczenie zachowania równowagi w wykorzystywaniu potencjału Warszawy i zapewnianiu rozwoju inwestycji na ternach pozametropolitalnych.

W drugiej części konferencji, Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki odczytał wystąpienie nieobecnego Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika. Następnie wygłosił swoje wystąpienie prezentujące opracowane w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego założenia aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego oraz Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego. Prof. Strzelecki ogłosił główną zmianę w podejściu do planowania celów rozwoju regionu. Podczas analiz celów regionu postanowiono, że znacznie większy niż dotychczas nacisk zostanie położony na wsparcie przemysłu na Mazowszu. Nowym celem rozwoju Mazowsza będzie wzrost zdolności konkurencyjnej przemysłu w regionie poprzez stymulowanie zmian strukturalnych, pobudzanie aktywności innowacyjnej oraz efektywne wykorzystanie zasobów. Nacisk zostanie położony na tworzenie warunków do absorpcji innowacji, rozwoju produkcji, tworzenie warunków przyjaznych dla inwestorów i przedsiębiorców oraz wsparcie w tworzeniu miejsc pracy w przemyśle.

Finałem konferencji była dyskusja z udziałem prelegentów i gości. Dyskusję prowadzoną przez prof. dr hab. Krzysztofa Opolskiego uświetnili: prof. dr hab. Antoni Kukliński, prof. dr hab. Jerzy Wilkin oraz Władysław Halbersztadt. Głosy w dyskusji podjęli uczestnicy konferencji z sali, wśród których głos zabrali m.in. Andrzej Wielowieyski ze Stowarzyszenia Metropolia Warszawa oraz Waldemar Dubiński, Zastępca Przewodniczącego Regionu Mazowsza NSZZ Solidarność.

Opinie przedstawione podczas konferencji otwierającej proces aktualizacji dokumentów strategicznych oraz podczas konferencji subregionalnych odbywających się w listopadzie i grudniu w miastach subregionalnych Mazowsza, będą rozważane i uwzględniane w nowych celach rozwoju województwa mazowieckiego.

II forum Mazowieckie

II forum Mazowieckie

II forum Mazowieckie

II forum Mazowieckie

II forum Mazowieckie

II forum Mazowieckie

II forum Mazowieckie

II forum Mazowieckie

II forum Mazowieckie

II forum Mazowieckie

II forum Mazowieckie

II forum Mazowieckie
Galeria z konferencji II Forum Mazowieckie

Założenia aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego

Poziom rozwoju regionu oraz skuteczność i efektywność prowadzonej politykiocenione zostały w procesie monitoringu strategii, którego ustalenia zostały przedstawione w raporcie pt. Monitoring Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020.

Raport przedstawia analizę zmian zachodzących w województwie w latach 2004-2009, zawiera dostępne w trakcie jego przygotowywania dane za I i II kwartał 2010 r., a także ocenę prawidłowości doboru ustaleń strategicznych oraz celów i kierunków działań.Raport został sporządzony zgodnie z merytorycznymi podstawami procesu monitorowania określonymi w dotychczasowej Strategii. 17 stycznia 2011 r. dokument został przyjęty przez Zespół do spraw wdrażania i monitorowania realizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego. Kolejnym krokiem było zarekomendowanie Zarządowi Województwa wniosków z Raportu, w tym wniosku o konieczności aktualizacji Strategii, przez przewodniczącego Zespołu, wicemarszałka województwa mazowieckiego Marcina Kierwińskiego. Raport z monitoringu był także tematem obrad Wojewódzkiej KomisjiUrbanistyczno-Architektonicznej, która w przyjętej 13 kwietnia 2011 r. uchwale nr 2/2011 pozytywnie go zaopiniowała, a także poparła wniosek dotyczący aktualizacji Strategii.20 czerwca 2011 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął raport z monitoringu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 (uchwała nr 73/11).

Założenia aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa MazowieckiegoPobierz

Podstawa prawna procesu aktualizacji

Uchwała Nr 1380/172/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami projektu dokumentu zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030r.

Uchwała Nr 1379/172/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia projektu dokumentu zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030r.

Podstawa prawna – Uchwała Nr 1380/172/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami projektu dokumentu zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030r.Pobierz

Podstawa prawna – Uchwała Nr 1379/172/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia projektu dokumentu zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030r.Pobierz

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku wraz z informacją o sposobie rozpatrzenia zgłoszonych wniosków.

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju województwa mazowieckiegoPobierz

Wnioski z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju województwa mazowieckiegoPobierz