Relacja z Konferencji w Otrębusach. Obszar Metropolitalny Warszawy

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie zorganizowało konferencję dotyczącą aktualizacji kluczowych dokumentów strategicznych województwa mazowieckiego, Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego oraz Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego. Konferencja, która odbyła się w dniu 2 grudnia 2011 r. w Otrębusach, adresowana była do mieszkańców oraz instytucji z Obszaru Metropolitalnego Warszawy i była ostatnią z cyklu konferencji subregionalnych.
W spotkaniu uczestniczyli: Posłowie na Sejm RP Janusz Piechociński oraz Marcin Święcicki, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski, a także przedstawiciele samorządów terytorialnych subregionu warszawskiego oraz reprezentanci wyższych uczelni, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, organizacji przedsiębiorców, instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych.
Podczas konferencji przedstawiono następujące prezentacje:

 • Priorytety rozwoju województwa mazowieckiego i OMW z perspektywy administracji rządowej – Wojewoda Mazowiecki, Jacek Kozłowski
 • Warszawa i Obszar Metropolitalny Warszawy a rozwój Mazowsza – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN ,dr hab. Przemysław Śleszyński,
 • Założenia aktualizacji dokumentów strategicznych województwa mazowieckiego – Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego, prof dr hab. Zbigniew Strzelecki
 • Mazowsze i Obszar Metropolitalny Warszawy w obecnej i przyszłej perspektywie – Marszałek Województwa Mazowieckiego, Adam Struzik.

  Zasadniczym tematem wystąpień były zagadnienia uwarunkowań i perspektyw rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy i województwa mazowieckiego, jako całości. Szczególne zainteresowanie wzbudziło wystąpienia Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika dotyczące kwestii finansowania rozwoju województwa w nowej perspektywie budżetowej. Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski przedstawił plany dotyczącego rozwoju infrastruktury zarówno w województwie mazowieckim, jak i w całym kraju, a Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki, zaprezentował propozycje kierunków polityki rozwoju i polityki przestrzennej województwa mazowieckiego.
  Dyskusja panelowa, w której udział wzięli: Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Poseł na Sejm RP Janusz Piechociński, przedstawiciel Uczelni „Vistula” dr Grzegorz. Kostrzewa-Zorbas, przedstawiciel Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN prof. dr hab. Tomasz Komornicki, przedstawiciel Urzędu Miasta stołecznego Warszawy Maciej Fijałkowski oraz reprezentujący Politechnikę Warszawską prof. dr hab. Jan Maciej Chmielewski, pokazała uczestnikom konferencji najważniejsze kierunki rozwoju dotyczące województwa mazowieckiego oraz subregionu warszawskiego.

W dyskusji panelowej, prowadzonej przez kierownika Zespołu Rozwoju Regionalnego Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, dr Katarzyną Kopczewską, zwrócono uwagę na:

 • kwestie związane z finansowaniem rozwoju województwa w świetle zasad polityki spójności i uzyskania przez województwo mazowieckie statusu regionu przejściowego,
 • zagadnienia związane z organizacją transportu zbiorowego w aglomeracji warszawskiej,
 • problemy rozwoju infrastruktury, w tym przede wszystkim drogowej,
 • konieczność zapisu w dokumentach strategicznych potrzeb wynikających z rozwoju infrastruktury energetycznej i konieczności modernizacji linii przesyłowych,
 • przeciwdziałanie rozlewaniu się zabudowy miejskiej i ochrona wartościowych założeń urbanistycznych w OMW (miasta-ogrody).
  Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki podsumowując konferencję ustosunkował się do zgłoszonych uwag i podziękował za liczne głosy w dyskusji podkreślając ich istotne znaczenie dla prac nad aktualizowanymi dokumentami.