Relacja z Konferencji w Siedlcach

Oddział Terenowy w Siedlcach Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie był organizatorem piątej z cyklu sześciu konferencji subregionalnych rozpoczynających proces aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego oraz Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.

Konferencja, której otwarcia dokonał Rektor prof. dr hab. Antoni Jówko, odbyła się 30 listopada 2011 r. w Pałacu Ogińskich – siedzibie Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
W spotkaniu uczestniczyli Posłowie na Sejm RP: Krzysztof Borkowski i Stanisława Prządka, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw zagranicznych RP dr Jan Borkowski, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska, Radni Sejmiku: Maria Koc i Karol Tchórzewski, a także przedstawiciele samorządów terytorialnych subregionu siedleckiego oraz reprezentanci wyższych uczelni, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i mediów.

Merytoryczną część spotkania rozpoczęła Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska, która podkreśliła rangę regionalnych dokumentów strategicznych oraz przedstawiła uwarunkowania rozwoju województwa mazowieckiego wynikające z konieczności realizacji celów określonych w strategii „Europa 2020” oraz możliwości dofinansowania rozwoju Mazowsza w przyszłej perspektywie programowania Unii Europejskiej ze środków przeznaczonych na wspieranie rozwoju regionów przejściowych.

Następnie zaprezentowano referaty:

 • Diagnoza stanu rozwoju subregionu siedleckiego na tle województwa mazowieckiego – Dyrektor Oddziału Terenowego w Siedlcach Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, Urszula Gadomska,
 • Społeczne, polityczne i ekonomiczne stymulanty i destymulanty rozwoju – Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, dr hab. Wojciech Dziemianowicz,
 • Założenia aktualizacji dokumentów strategicznych województwa mazowieckiego – Zastępca Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, Bartłomiej Kolipiński.

Panel dyskusyjny, poprowadzony przez dr Jana Borkowskiego, poświęcony był przyszłości subregionu siedleckiego, W dyskusji wzięli udział: Poseł na Sejm RP – Krzysztof Borkowski, Prezydent Miasta Siedlce – Wojciech Kudelski, Starosta Powiatu Siedleckiego – Zygmunt Wielogórski, Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo–Humanistycznego w Siedlcach – prof. dr hab. Antoni Jówko, Przewodniczący Siedleckiej Rady Biznesu, Wiceprezes Zarządu Polimex-Mostostal S.A. – Aleksander Jonek
Wypowiedzi panelistów dotyczyły:

 • usprawnienia powiązań komunikacyjnych – zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych w województwie, szczególnie konieczność realizacji dróg szybkiego ruchu i szybkich kolei,
 • zwiększenia efektywności energetycznej oraz skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej, a także wykorzystania odnawialnych źródeł energii ( w tym także poprzez uproszczenie przepisów w tym zakresie),
 • nowoczesnej gospodarki odpadami,
 • wspomagania rozwoju przemysłu, w tym przemysłu metalowego i spożywczego w subregionie siedleckim,
 • efektywnego wykorzystania potencjału rolniczego, w tym zwiększenia produkcji surowców dla przemysłu rolno-spożywczego poprzez właściwe zachęty finansowe ze środków UE,
 • wspomagania rozwoju szkół wyższych m.in. ich specjalistycznego wyposażenia,
 • efektywniejszego wykorzystania środków przeznaczonych na ochronę zdrowia, przede wszystkim rozwój specjalistycznych szpitali wojewódzkich,
 • wykorzystania potencjału przyrodniczo-kulturowego, niezbędnego rozwoju infrastruktury turystycznej,
 • konieczności zapewnienia pomocy w utrzymaniu prywatnych lasów ochronnych (w otoczeniu miast),
 • problemów w realizacji zadań powierzonych ustawowo powiatom,
 • konieczności zmian przepisów w zakresie planowania przestrzennego,
 • spodziewanego rozwoju strefy przygranicznej z Białorusią w wyniku planowanej na rok 2012 umowy o małym ruchu granicznym.
  Spośród uczestników konferencji głos w dyskusji zabrali: Burmistrz Miasta Węgrów – Jarosław Grenda, Wójt Gminy Mielnik – Adam Tobota, Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego – Karol Tchórzewski, Zastępca Prezydenta Miasta Siedlce – Jarosław Głowacki, Burmistrz Miasta Kosów Lacki – Jan Słomiak, i Wójt Gminy Ceranów – Krzysztof Młyńsk.

Oprócz kwestii poruszonych wcześniej przez panelistów, reprezentanci subregionu siedleckiego przedstawili własne wnioski, które dotyczyły:

 • sporządzenia dokumentów wykonawczych strategii rozwoju województwa,
 • zmiany przepisów powodujących oddawanie przez województwo znacznej części dochodów w ramach tzw. „janosikowego”,
 • zmiany kryteriów udzielania wsparcia finansowego na poziomie regionalnym (dotychczasowy nie zapewnia rozwoju gminom najbiedniejszym),
 • podziału podregionu statystycznego ostrołęcko–siedleckiego w celu właściwszego planowania i monitorowania rozwoju subregionów wchodzących w jego skład,
 • budowania współpracy z regionami Polski Wschodniej i Białorusią,
 • rozwoju wewnętrznych systemów transportowych ułatwiających dojazdy do pracy (m.in. w celu zahamowania migracji ludzi młodych i wykształconych),
 • współdziałania gmin w zakresie rozwoju turystyki (m.in. rozwój powiązań komunikacyjnych z województwem podlaskim, w tym budowa mostu na Bugu pomiędzy gminami: Sarnaki i Mielnik),
 • budowy sieci szerokopasmowego Internetu,
 • pomocy gminom w zasięgu obszarów Natura 2000 powodujących ograniczenia w inwestowaniu.

Zastępca Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie Bartłomiej Kolipiński, podsumowując, podziękował za aktywny udział w dyskusji oraz poinformował, że wszystkie zgłoszone uwagi i wnioski zostaną szczegółowo przeanalizowane w toku dalszych prac nad Strategią Rozwoju Województwa Mazowieckiego oraz Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, dodatkowo wyjaśnił, że przyjęte cele i kierunki polityki rozwoju regionu będą realizowane przy pomocy dokumentów operacyjno-wdrożeniowych.