Relacja z Konferencji w Płocku

Oddział Terenowy w Płocku Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie zorganizował konferencję subregionalną należąca do cyklu konferencji organizowanych na terenie województwa mazowieckiego, poświęconych konsultacjom założeń aktualizacji najważniejszych dokumentów strategicznych województwa tj. Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego oraz Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego. Konferencja odbyła się w dniu 16 listopada 2011 r., w Centrum Edukacji Grupa Orlen w Płocku i była trzecią z cyklu konferencji subregionalnych podejmujących temat aktualizacji kluczowych dokumentów województwa.

W konferencji udział wzięli m.in. Poseł na Sejm RP Piotr Zgorzelski, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski. Ponadto uczestnikami konferencji byli przedstawiciele samorządów terytorialnych subregionu płockiego, przedstawiciele wyższych uczelni działających w subregionie, reprezentanci instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i społecznych, a także przedstawiciele lokalnych przedsiębiorców oraz lokalne media. Łącznie w konferencji wzięło udział 148 osób.

Podczas konferencji przedstawiono następujące referaty i prezentacje:

  • Mazowsze i Płock w obecnej i przyszłej perspektywie oraz Wstępne studium wykonalności dla projektu budowy nowej linii kolejowej w relacji Modlin – Płock – Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.
  • Diagnoza stanu rozwoju regionu ze szczególnym uwzględnieniem subregionu płockiego – Dyrektor Oddziału Terenowego w Płocku Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie Piotr Brzeski
  • Konkurencyjność i jej uwarunkowania w ramach projektu „Trendy Rozwojowe Mazowsza”- przedstawiciel ECORYS Polska sp. z o.o. dr Bartłomiej Rokicki.
  • Założenia aktualizacji dokumentów strategicznych województwa mazowieckiego – Zastępca Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie dr arch. Tomasz Sławiński.

Kwestie priorytetowe dla przyszłości subregionu płockiego i miasta Płocka były głównym przedmiotem wystąpień. W panelu dyskusyjnym udział wzięli: Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski, Prezes Towarzystwa Naukowego Płockiego Rektor Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, prof. nzw. dr hab. inż. Zbigniew Kruszewski, Prezes Izby Gospodarczej Regionu Płockiego Jan Brudnicki oraz Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Silni Razem” Marzanna Kalaszczyńska – Kikiewicz. Moderatorem dyskusji był Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Strategii Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Płocka Leszek Narkowicz.

W czasie wystąpień główny nacisk położono na konieczność poprawy dostępności transportowej miasta Płocka i całego subregionu poprzez budowę nowych połączeń drogowych i kolejowych. Zwrócono również uwagę na problem starzenia się społeczeństwa, problemy osób niepełnosprawnych oraz kwestie związane z migracją osób młodych i wykształconych. Omawiano także inne ważne czynniki dla rozwoju subregionu:

  • konieczność kształtowania potencjału kapitału ludzkiego w subregionie poprzez odpowiedni poziom edukacji,
  • tworzenie miejsc pracy oraz kreowanie przedsiębiorczości.

Podkreślano również, że Płock, stolica subregionu, nie może pozostawać, „samotną wyspą” w obec problemów, których rozwiązanie jest uzależnione od zapisów w dokumentach krajowych i decyzji podejmowanych na szczeblu rządowym. Błędnym jest również przekonanie, że Płock jest miastem, które ze wszystkimi problemami poradzi sobie we własnym zakresie. W przypadku tak poważnych zamierzeń jak inwestycje infrastrukturalne (drogowe i techniczne) konieczne jest współdziałanie wszystkich partnerów zarówno publicznych, jaki prywatnych. Konieczne jest wsparcie zarówno Samorządu Województwa jak również administracji rządowej, przede wszystkim w zakresie finansowym, ale także w zakresie zmian regulacji prawnych.

Uczestnicy konferencji podkreślali wagę spotkania, konieczność wspólnych rozmów i poszukiwania optymalnych rozwiązań, które w dalszej perspektywie skutkować będą pozytywnym oddziaływaniem zarówno dla subregionu płockiego jak całego województwa. Jako kwestie niezwykle ważne dla rozwoju obszaru płockiego wskazywano: konieczność aktywizacji działań związanych z rozwojem przedsiębiorczości, konieczność dołączenia subregionu płockiego i miasta Płocka do sieci autostrad, budowę linii kolejowej Płock – Modlin oraz budowę obwodnicy Płocka mającej zasadnicze znaczenie dla wyprowadzenia transportu materiałów niebezpiecznych poza obręb miasta. Ważnym przedsięwzięciem dla subregionu i regionu byłaby budowa w Płocku lotniska, jako dopełnienia infrastruktury transportowej. Zasadność jego budowy jest związana przede wszystkim z obecnością na tym terenie Płockiego Parku Przemysłowo – Technologicznego oraz dużych przedsiębiorstw, m.in. z udziałem kapitału zagranicznego, dla których lotnisko byłoby elementem ułatwiającym i dynamizującym działalność. W przypadku gmin nadwiślańskich konieczne jest wprowadzenie do aktualizowanych dokumentów zapisów dotyczących budowy i modernizacji wałów przeciwpowodziowych oraz tzw. przegród.

Prowadzący konferencję Zastępca Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie dr arch. Tomasz Sławiński, dziękując wszystkim za przybycie oraz liczne głosy w dyskusji, zapewnił, że wszystkie wnioski i propozycje zostaną szczegółowo rozpatrzone podczas prac merytorycznych nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego oraz Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.