- Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie - https://mbpr.pl -

Relacja z Konferencji w Siedlcach

Oddział Terenowy w Siedlcach Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie był organizatorem piątej z cyklu sześciu konferencji subregionalnych rozpoczynających proces aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego oraz Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.

Konferencja, której otwarcia dokonał Rektor prof. dr hab. Antoni Jówko, odbyła się 30 listopada 2011 r. w Pałacu Ogińskich – siedzibie Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
W spotkaniu uczestniczyli Posłowie na Sejm RP: Krzysztof Borkowski i Stanisława Prządka, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw zagranicznych RP dr Jan Borkowski, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska, Radni Sejmiku: Maria Koc i Karol Tchórzewski, a także przedstawiciele samorządów terytorialnych subregionu siedleckiego oraz reprezentanci wyższych uczelni, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i mediów.

Merytoryczną część spotkania rozpoczęła Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska, która podkreśliła rangę regionalnych dokumentów strategicznych oraz przedstawiła uwarunkowania rozwoju województwa mazowieckiego wynikające z konieczności realizacji celów określonych w strategii „Europa 2020” oraz możliwości dofinansowania rozwoju Mazowsza w przyszłej perspektywie programowania Unii Europejskiej ze środków przeznaczonych na wspieranie rozwoju regionów przejściowych.

Następnie zaprezentowano referaty:

Panel dyskusyjny, poprowadzony przez dr Jana Borkowskiego, poświęcony był przyszłości subregionu siedleckiego, W dyskusji wzięli udział: Poseł na Sejm RP – Krzysztof Borkowski, Prezydent Miasta Siedlce – Wojciech Kudelski, Starosta Powiatu Siedleckiego – Zygmunt Wielogórski, Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo–Humanistycznego w Siedlcach – prof. dr hab. Antoni Jówko, Przewodniczący Siedleckiej Rady Biznesu, Wiceprezes Zarządu Polimex-Mostostal S.A. – Aleksander Jonek
Wypowiedzi panelistów dotyczyły:

Oprócz kwestii poruszonych wcześniej przez panelistów, reprezentanci subregionu siedleckiego przedstawili własne wnioski, które dotyczyły:

Zastępca Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie Bartłomiej Kolipiński, podsumowując, podziękował za aktywny udział w dyskusji oraz poinformował, że wszystkie zgłoszone uwagi i wnioski zostaną szczegółowo przeanalizowane w toku dalszych prac nad Strategią Rozwoju Województwa Mazowieckiego oraz Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, dodatkowo wyjaśnił, że przyjęte cele i kierunki polityki rozwoju regionu będą realizowane przy pomocy dokumentów operacyjno-wdrożeniowych.