Komunikat o przyjęciu Planu wykonawczego do SRWM do 2030 r. w obszarze Przestrzeń i Transport

Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę Nr 1546/183/16 z dnia 4 października 2016 r. w sprawie Planu wykonawczego do Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r. w obszarze Przestrzeń i Transport wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko oraz Podsumowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zawierającego uzasadnienie wyboru przyjętego Planu.

Plan wykonawczy do Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r. w obszarze Przestrzeń i Transport obowiązuje od dnia 4 października 2016 r.

W najbliższych dniach zostanie przekazany do Komisji Europejskiej jako spełnienie warunkowości ex-ante dla funduszy europejskich, objętych Wspólnymi Ramami Strategicznymi 2014–2020 dla sektora transportu na poziomie regionalnym, co pozwoli na certyfikowanie środków w ramach działania 7.1 Transport i 7.2. Kolej.

Z treścią dokumentów można zapoznać się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronach internetowych Samorządu Województwa Mazowieckiego, Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego, serwisie Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego, Samorządowego Forum Dialogu Obywatelskiego oraz na Portalu Organizacji Pozarządowych.

Plan wykonawczy do Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku w obszarze Przestrzeń i TransportPobierz

Lista projektów inwestycyjnych – załącznik nr 1 do załącznika nr 1Pobierz

Opis projektów (Fiszki) – załącznik nr 2 do załącznika nr 1Pobierz

Gotowość projektów do realizacji – Project pipeline – załącznik nr 3 do załącznika nr 1Pobierz

Rankingowa lista projektów inwestycyjnych – załącznik nr 4 do załącznika nr 1Pobierz

Prognoza oddziaływania na środowisko do Planu wykonawczego do Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r – załącznik nr 2Pobierz

Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Planu wykonawczego – załącznik nr 3Pobierz

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku. Innowacyjne Mazowsze

Strategia jest dokumentem, którego zapisy powinny mieć wpływ na kształt przyszłego rozwoju przez określenie długookresowych procesów rozwojowych w regionie.Przez strategię rozumie się wybór takiej drogi rozwoju i wynikających z niej działań, aby osiągnąć w maksymalnym stopniu realizację celu, uznanego w danej strategii za nadrzędny (główny). Następstwem tego powinno być zdynamizowanie procesu rozwoju i modernizacji gospodarki regionu, prowadzące do poprawy warunków i jakości życia mieszkańców. Jednym z elementów strategii jest określenie właściwych dla regionu rozwiązań, a tym samym wskazanie działań, które najlepiej mogą przygotować gospodarkę i społeczeństwo regionu do potrzeb i wyzwań przyszłości.Skuteczność zarządzania wymaga często podejmowania niepopularnych decyzji, które nie mają szans na pozytywny odbiór społeczny, ale decydować mogą o długotrwałym sukcesie strategii.

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku. Innowacyjne Mazowsze.Pobierz

Zasady monitorowania realizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego

Zasady monitorowania realizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku. Innowacyjne Mazowsze.

Zapewnienie właściwego poziomu monitorowania procesów wdrażania Strategii rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku (SRWM) wymaga określenia założeń, zasad i uruchomienia systemu monitoringu. Procesowi monitorowania powinny podlegać przedsięwzięcia podejmowane i realizowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego (SWM), zgodne z przyjętymi celami i kierunkami działań określonymi w SRWM oraz wskaźniki społeczno‑gospodarczewskazane w Strategii, na które pośrednio lub bezpośrednio mają wpływ działania podejmowane przez samorząd województwa. W założeniach do Zasad monitorowania realizacji Strategii, wyjaśniono tę potrzebę oraz opisano sposób monitorowania i scharakteryzowano wdrażaną aplikację.Mechanizmy monitorowania zapewniają gromadzenie informacji dotyczących właściwego przebiegu realizacji działań rozwojowych w sposób ciągły. Cechą i zarazem zaletą monitoringu jest właśnie ciągłość, dlatego stanowi on istotne narzędzie w procesie realizowania polityki rozwoju. Umożliwia stałe obserwowanie zmian i szybkie reagowanie na zjawiska niezgodne z założonymi celami i kierunkami działań.

Zasady monitorowania realizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku. Innowacyjne Mazowsze.Pobierz

Monitoring realizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku

Monitoring realizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku. Innowacyjne Mazowsze – Raport 2015.

Zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie województwa, do zadań zarządu województwa należy monitorowanie i analizowanie procesów rozwojowych w układzie przestrzennym oraz strategii rozwoju województwa. W celu zapewnienia właściwego systemu monitorowania realizacji celów i działań określonych w Strategii rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku – Innowacyjne Mazowsze, Zarząd Województwa Mazowieckiego, uchwałą 361/29/15 z dnia 24 marca 2015 r., przyjął Zasady monitorowania realizacji Strategii. W dokumencie tym określono sposób monitorowania oraz raportowania. W celu zwiększenia skuteczności działań publicznych i weryfikacji polityki rozwoju prowadzonej na poziomie regionalnym przez Samorząd WM, przyjęto roczny okres sprawozdawczości.Niniejszy Raport, będący drugim rocznym sprawozdaniem, od momentu uchwalenia przez Sejmik zaktualizowanej Strategii, został opracowany w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie we współpracy z departamentami Urzędu Marszałkowskiego, wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi oraz spółkami prawa handlowego, w których Województwo Mazowieckie posiada akcje lub udziały. Przedstawiono w nim wyniki prowadzonego monitoringu realizacji Strategii za 2015 r.

Monitoring realizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku. Innowacyjne Mazowsze – Raport 2015Pobierz

Prognoza oddziaływania na środowisko do Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku

Obowiązek przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko doaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku wynika z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (ustawa ooś).Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko jest jednym z elementów postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, która obejmuje w szczególności:

uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie,sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko,uzyskanie wymaganych ustawą opinii,zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu.

Prognoza oddziaływania na środowisko do Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 rokuPobierz

Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju

Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego.

Zgodnie z art. 46 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz.U.2008.199.1227) projekty polityk, strategii lub programów wymagają przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Podczas konsultacji społecznych zapewniona była możliwość zapoznania się z projektami Strategii i Prognozy, dostępnymi na ww. stronach internetowych. Możliwość zgłaszania uwag i wniosków do projektu Strategii wraz z Prognozą zapewniona była drogą elektroniczną poprzez zamieszczenie na stronach mbpr.pl oraz dialog.mazovia.pl odpowiedniego formularza oraz pisemnie lub ustnie do protokołu w siedzibie MBPR w Warszawie i Oddziałach Terenowych.Projekt dokumentu wraz z Prognozą w wersji papierowej został wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie przy ul. Solec 22 oraz w siedzibach oddziałów terenowych MBPR: w Ciechanowie przy ul. Powstańców Warszawskich 11, w Ostrołęce przy ul. Piłsudskiego 38, w Płocku – al. Jachowicza 30, w Radomiu – ul. Mokrej 2, w Siedlcach – ul. Pułaskiego 19/21, w godzinach pracy biura.

Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa MazowieckiegoPobierz

Konferencja w Ciechanowie

W dniu 26 lipca, w budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie odbyła się konferencja poświęcona konsultacjom projektu aktualizacji Strategii Województwa Mazowieckiego do 2030 roku wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Jej organizatorem był Oddział Terenowy w Ciechanowie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie. W konferencji udział wzięli: Agnieszka Rypińska – Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki – Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, Witold Chrzanowski – radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Andrzej Kamasa – Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego, przedstawiciele samorządów terytorialnych subregionu ciechanowskiego, administracji rządowej, instytucji publicznych, szkół wyższych, organizacji pozarządowych i mediów.

Gości przywitał doc. dr Leszek Zygner – prorektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie. Merytoryczną część spotkania rozpoczęła p.Agnieszka Rypińska – Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Pani Dyrektor przedstawiła uwarunkowania realizacyjne Strategii oraz wspomniała o ustawowo uregulowanej konieczności konsultacji społecznych dokumentu. Projekt Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku stanowi spójną i kompletną koncepcję rozwoju Mazowsza, która uwzględnia cele strategicznych dokumentów krajowych (m.in. Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego) i europejskich (Strategi Europa 2020). W trakcie konferencji prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki, prezentując podstawowe cele i kierunki działań zawarte w projekcie Strategii, zaakcentował te, które w szczególny sposób odnoszą się do subregionu ciechanowskiego. W projekcie Strategii obszar płocko-ciechanowski został określony jako obszar strategicznych interwencji (OSI), do których polityka regionalna będzie adresowana w szczególny sposób.

W panelu dyskusyjnym głos zabrali: Waldemar Wardziński – Prezydent Miasta Ciechanów, Andrzej Pawłowski – Wicestarosta Powiatu Ciechanowskiego, Marcin Stryczyński – Radny Powiatu Ciechanowskiego, Antoni Krzysztof Sobczak – Zastępca Dyrektora Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, Elżbieta Szymanik – Zastępca Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, Janusz Borzyński Dyrektor Biura Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku, Ewa Gładysz – Wiceprezydent Miasta Ciechanów oraz dr Zbigniew Ptasiewicz – pracownik Starostwa Powiatowego w Ciechanowie (Dziekan Wydziału Zamiejscowego Turystyki, Hotelarstwa i Promocji Środowiska Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Ciechanowie). Paneliści w swoich wystąpieniach zgłaszali wnioski i uwagi dotyczące m.in.:

propozycji podziału ciechanowsko-płockiej statystycznej jednostki terytorialnej (NUTS);konieczności usprawnienia powiązań Ciechanowa z Warszawą wymagającej ukształtowania nowych ciągów dróg wojewódzkich (np. poprzez zmianę kategorii odcinków dróg powiatowych położonych wzdłuż linii kolejowej E65 na kierunku Ciechanów-Nasielsk);problemu zmniejszania liczby mieszkańców subregionu ciechanowskiego, a zwłaszcza poprzez odpływ ludzi młodych;wzmocnienia subregionalnych funkcji Ciechanowa, którym nie służy likwidacja w mieście instytucji o charakterze ponadlokalnym;możliwości wykorzystania energii cieplnej wytwarzanej przez tłocznię gazu w Regiminie, w systemie grzewczym Ciechanowa;potrzeby tworzenia placówek opiekuńczych dla ludzi starszych;potrzeby wsparcia małych przedsiębiorców oraz współpracy między uczelniami a przedsiębiorcami;budowy zbiorników retencyjnych m.in. na rzece Łydyni;budowy obwodnicy Ciechanowa w ciągu drogi krajowej nr 60;rozwoju szkolnictwa zawodowego poprzez utworzenie regionalnego ośrodka kształcenia praktycznego na bazie szkoły rolniczej w Gołotczyźnie;potrzeby budowy sieci ścieżek rowerowych wzdłuż modernizowanych odcinków dróg.

Spotkanie podsumował Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego, ustosunkowując się do zgłoszonych uwag i wniosków oraz odpowiadając na pytania zadane podczas spotkania.Podziękował także uczestnikom za głosy w dyskusji, zapewniając przy tym, że zostaną one rozpatrzone przy sporządzaniu ostatecznej wersji dokumentu.

Konferencja w Ciechanowie była ostatnim z sześciu spotkań, które wcześniej odbyły się w Warszawie oraz miastach subregionalnych poświęconych konsultacjom z przedstawicielami samorządu terytorialnego oraz reprezentantami organizacji pozarządowych i innych instytucji.

Zaproszenie do udziału w konferencji przez Marszałka Województwa Mazowieckiego

Program konferencji Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku
Program Konferencji w Ciechanowie

Media o konferencji: ciechanowonline

Konferencja w Ciechanowie

Konferencja w Ciechanowie

Konferencja w Ciechanowie

Konferencja w Ciechanowie

Konferencja w Ciechanowie

Konferencja w Ciechanowie
Galeria z Konferencji w Ciechanowie

Konferencja w Ostrołęce

W dniu 25 lipca 2012 roku Oddział Terenowy w Ostrołęce Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie zorganizował konferencję poświęconą konsultacjom projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego oraz Prognozy oddziaływania na środowisko. Konferencja odbyła się w budynku Urzędu Marszałkowskiego w Ostrołęce i była kolejną (piątą) z cyklu spotkań subregionalnych poświęconych konsultacjom ww. dokumentów.

W konferencji uczestniczył Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Pan Leszek Ruszczyk, radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego z subregionu ostrołęckiego, prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie oraz ponad 80 przedstawicieli środowisk lokalnych, w tym władz powiatów i gmin, a także reprezentanci: wyższych uczelni, leśników, organizacji pozarządowych i społecznych oraz innych instytucji i firm (m.in. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Stora Enso Poland, Energa Elektrownie Ostrołęka S.A.).Przedstawiony projekt Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku stanowi spójną i kompletną koncepcję rozwoju Mazowsza, który jednocześnie uwzględnia cele strategicznych dokumentów krajowych i europejskich. W trakcie konferencji prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki, prezentując podstawowe cele i kierunki działań zawarte w projekcie, zaakcentował te spośród nich, które w szczególny sposób odnoszą się do Subregionu Ostrołęckiego i w założeniu powinny wpłynąć na pobudzenie rozwoju tego obszaru. Jak podkreślił Pan Profesor, „zamiarem konferencji jest uzupełnienie Strategii o przedsięwzięcia, które są niezbędne dla przyszłości województwa mazowieckiego, poziomu życia mieszkańców oraz realizacji wielu działań, które są zapisane w różnych dokumentach programowych, m.in. Europa 2020”. Zachęcił zatem zebranych do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach i formułowania wniosków do dokumentu, zarówno w trakcie konferencji, jak i na stronach internetowych lub w siedzibie Biura w Warszawie i jego Oddziału Terenowego w Ostrołęce. Podkreślił przy tym, że konsultacje potrwają do 30 września 2012 roku.

Podczas dyskusji wyrażono aprobatę dla prezentowanego dokumentu, podkreślając trafność kierunków działań oraz potrzeb inwestycyjnych traktowanych priorytetowo dla dalszego rozwoju subregionu ostrołęckiego. Zwrócono przy tym szczególną uwagę na problem dostępności komunikacyjnej subregionu z otoczeniem, zwłaszcza Warszawą, oraz potrzebę większego uwypuklenia w zapisach Strategii problematyki bezpieczeństwa na drogach wszystkich kategorii, jak również budowy obwodnic miast. Za najważniejsze cele operacyjne uznano: budowę obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z nową przeprawą mostową przez rzekę Narew, realizację nowego szlaku drogowego Ostrołęka-Wyszków, modernizację linii kolejowej Ostrołęka-Tłuszcz, w tym budowę skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej 627. Podkreślono także konieczność uwydatnienia kwestii retencji wodnej, bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, oraz wielofunkcyjnego zagospodarowania rzek i zbiorników wodnych. Zaakcentowano również wzmocnienie zapisów dotyczących znaczenia lasów w gospodarce regionu, w tym ich gospodarczego wykorzystania. Przedstawiciele władz lokalnych wskazali ponadto, jak ważne jest dalsze wzmacnianie specjalizacji rolniczej subregionu (mleczarstwa). Upatrują oni także szans rozwojowych w produkcji OZE z wykorzystaniem biomasy.

Konferencję podsumował Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, wyjaśniając problematyczne kwestie i odpowiadając na pytania zadane podczas spotkania. Podziękował także uczestnikom za liczne głosy w dyskusji, zapewniając przy tym, że zostaną one rozpatrzone przy sporządzaniu ostatecznej wersji dokumentu.

Zaproszenie do udziału w konferencji przez Marszałka Województwa Mazowieckiego

Program konferencji Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku
Program Konferencji w Ostrołęce

Media o konferencji: Konferencja na temat „Aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego”

Media o konferencji: Planiści o rozwoju subregionu ostrołęckiego

Konferencja w Ostrołęce

Konferencja w Ostrołęce

Konferencja w Ostrołęce
Galeria z Konferencji w Ostrołęce

Konferencja w Płocku

Oddział Terenowy w Płocku Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie był organizatorem czwartej z cyklu sześciu konferencji w ramach kolejnego etapu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku.

Konferencja odbyła się 20 lipca 2012 r. w Muzeum Mazowieckim w Płocku, gdzie wszystkich bardzo serdecznie powitał dyrektor Muzeum – Leonard Sobieraj.W spotkaniu uczestniczyli Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie.

Ponadto uczestnikami konferencji byli m.in.: Poseł Piotr Zgorzelski, Radna Sejmiku Maria Gajewska, Starosta Płocki – Michał Boszko, Przewodniczący Rady Powiatu Płockiego – Adam Sierocki, Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego – Michał Twardy oraz przedstawiciele samorządu terytorialnego – władz powiatów i gmin, a także reprezentanci wyższych uczelni, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i społecznych, firm oraz mediów.

Merytoryczną część spotkania rozpoczął Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego. W prezentacji na temat Aktualizacji Strategii Województwa Mazowieckiego do roku 2030 Innowacyjne Mazowsze podkreślił, że Strategia jest drogowskazem dla samorządów gminnych, powiatowych, szeroko rozumianej przedsiębiorczości, instytucji nauki, biznesu, organizacji pozarządowych, dla całej mazowieckiej wspólnoty, po to, żeby kreować rozwój w jak najlepszy sposób.

Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki w prezentacji przedstawiającej Projekt Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku Innowacyjne Mazowsze zauważył, że aktualizujemy Strategię po 6. latach, ponieważ poprzednia była uchwalona w roku 2006, od tego czasu zmieniło się wiele; Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego; ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju mobilizuje nas do tego, że w określonym czasie musimy przedłożyć nowy tekst Strategii.

Moderatorem dyskusji poświęconej przyszłości subregionu płockiego był prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki. Spośród uczestników konferencji głos w dyskusji zabrali: Jan Wyrębkowski – Mazowiecka Izba Inżynierów Budownictwa; Janina Kawałczewska – Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku; Michał Boszko – Starosta Powiatu Płockiego; Aniela Niedzialak – Radna Miasta Płocka; Leszek Mroczyński – Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów RP; Leszek Narkowicz – Wydział Strategii Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Płocka, Stanisław Maciejewski – Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Dyrektor Oddziału w Płocku; Jan Brudnicki – Prezes Izby Gospodarczej Regionu Płockiego; Krzyżelewski Stanisław – Inspektorat Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Włocławku; Mirosław Kaczmarek – Dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, Rejon Drogowy Gostynin – Płock; Czesław Bugaj – PKN ORLEN S.A.; Kwiatkowski Krzysztof – Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów RP.Główne problemy zgłaszane podczas dyskusji dotyczyły:

poprawy połączeń komunikacyjnych Płocka z Warszawą, Łodzią i Modlinem, systemem autostrad,realizacji obwodnic m. Płocka,rozwiązania problemu transportu niebezpiecznych produktów z i do PKN Orlen S. A.,uwzględnienia kompleksowych działań służących zapewnieniu zabezpieczenia przeciwpowodziowego Wisły, m.in. pogłębiania,uwzględnienia wśród przedsięwzięć priorytetowych dostosowania instalacji przetwarzania odpadów komunalnych do wymogów Unii Europejskiej,konieczności opracowania dla aglomeracji płockiej planów zagospodarowania przestrzennego, jako obszaru problemowego z dużym ryzykiem wystąpienia awarii przemysłowej.

Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki, podsumowując, podziękował za aktywny udział w dyskusji oraz poinformował, że wszystkie zgłoszone uwagi i wnioski zostaną szczegółowo przeanalizowane w toku dalszych prac nad Strategią Rozwoju Województwa Mazowieckiego.

Zaproszenie do udziału w konferencji przez Marszałka Województwa Mazowieckiego

Program konferencji Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku
Program Konferencji w Płocku

Konferencja w Płocku

Konferencja w Płocku

Konferencja w Płocku

Konferencja w Płocku
Galeria Konferencji w Płocku