Konferencja w Warszawie

W dniu 11 lipca 2011 r. odbyła się konferencja inaugurująca procesu konsultacji społecznych projektu zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r. wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko. W spotkaniu udział wzięli Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego, Stefan Kotlewski Przewodniczący Komisji Strategi Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego, prof. dr. hab. Zbigniew Strzelecki Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania regionalnego w Warszawie, a także przedstawiciele wszystkich poziomów administracji, samorządów gospodarczych i zawodowych, organizacji pozarządowych, szkół wyższych, związków rolniczych oraz mieszkańców z Obszaru Metropolitalnego Warszawy.

Jest to pierwsza z sześciu konferencji (Siedlce – 13.07.2012 r., Radom – 18.07.2012 r., Płock – 20.07.2012 r., Ostrołęka – 25.07.2012 r., Ciechanów – 26.07.2012 r.), które odbędą się w ramach konsultacji społecznych, trwających do 30 września 2012 r.

Prezentowany projekt Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku stanowi spójną i kompletną koncepcję rozwoju Mazowsza, który jednocześnie uwzględnia cele dokumentów strategicznych europejskich i krajowych: Strategii Europa 2020 na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie i Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do 2030.

Polityka rozwoju regionu, wyrażona w tym dokumencie, koncentrować się będzie przede wszystkim na działaniach zorientowanych na strategiczne dziedziny decydujące o konkurencyjności województwa mazowieckiego, w tym najlepsze wykorzystanie istniejących potencjałów jednostek naukowych i badawczych (w szczególności w branży biotechnologii, biomedycyny, nanotechnologii, technologii informacyjnych i kosmicznych) oraz rozwiniętego rolnictwa (w tym szczególnie przetwórstwa spożywczego). Sukces województwa mazowieckiego nie jest możliwy bez wykorzystania kapitału ludzkiego do tworzenia nowoczesnej gospodarki. Rozwój wyższego i średniego szkolnictwa zawodowego stanowić będzie podstawę dla innowacyjnej gospodarki.
Z projektem dokumentu można zapoznać się poniżej: