- Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie - https://mbpr.pl -

Konferencja w Siedlcach

Oddział Terenowy w Siedlcach Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie był organizatorem drugiej z cyklu sześciu konferencji rozpoczynających proces konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku. Konferencja odbyła się 13 lipca 2012 r. w Pałacu Ogińskich – siedzibie Rektoratu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Wzięli w niej udział przedstawiciele samorządów terytorialnych subregionu siedleckiego, administracji rządowej, instytucji publicznych, szkół wyższych, organizacji pozarządowych i mediów. Spotkanie otworzyła Pani prof. dr hab. Tamara Zacharuk – Rektor Elekt Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego.

Merytoryczną część konferencji rozpoczęła Pani Janina Ewa Orzełowska – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, która podkreśliła ogromne znaczenie aktualizowanej Strategii, która będzie podstawą do opracowania dokumentów wdrożeniowych na lata 2014-2020, w tym Regionalnego Programu Operacyjnego, Kontraktu Terytorialnego oraz programów operacyjnych szczebla krajowego. Zwróciła uwagę, że w przyszłym okresie finansowania Mazowsze jako jedyne województwo w kraju będzie zaliczone do regionów przejściowych, co wiąże się z mniejszym niż dotychczas wsparciem UE. W tej sytuacji niezwykle istotne jest zidentyfikowanie potrzeb inwestycyjnych, które będą mogły być finansowane ze szczebla krajowego. Podziękowała za dotychczasowe aktywne włączenie się podmiotów z subregionu siedleckiego w proces tworzenia nowej strategii poprzez składanie wniosków do aktualizacji tego dokumentu i prosiła o uwagi do opracowanego projektu w rozpoczętym procesie konsultacji społecznych, który potrwa do końca września.
Następnie dr Tomasz Sławiński – Zastępca Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie przedstawił uwarunkowania rozwoju województwa mazowieckiego wynikające z polityki prowadzonej na poziomie Unii Europejskiej oraz kraju, następnie zaprezentował projekt Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku, szczególnie akcentując zapisy dokumentu istotne dla rozwoju subregionu siedleckiego. W projekcie Strategii uwzględniono duże zróżnicowanie społeczno-gospodarcze Mazowsza i zidentyfikowano cztery obszary strategicznej interwencji, w tym ostrołęcko-siedlecki obszar problemowy. Proponowane działania mające na celu rozwój tej części województwa dotyczą przede wszystkim przekształceń w rolnictwie i rozwoju specjalizacji przemysłowych, poprawy dostępności komunikacyjnej oraz podniesienia jakości i dostępności usług publicznych. W dokumencie wnioskuje się o włączenie podregionu ostrołęcko-siedleckiego do interwencji z poziomu krajowego w ramach Programu Rozwoju Polska Wschodnia.

Drugą część konferencji stanowiła dyskusja, w której wzięli udział: Jarosław Głowacki (Zastępca Prezydenta Miasta Siedlce), Zygmunt Wielogórski (Starosta Siedlecki), Marta Sosnowska (Wicestarosta Sokołowski), Krystyna Mikołajczuk-Bohowicz (Wójt Gminy Repki), Andrzej Niedziółka (Członek Zarządu Agencji Rozwoju Miasta Siedlce), Jan Słomiak (Burmistrz Kosowa Lackiego), Stefan Białczak (Członek Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej) i Kazimierz Hawryluk (Wójt Gminy Stara Kornica).
Podczas dyskusji zgłoszono następujące uwagi do projektu Strategii:

Podsumowania konferencji dokonała Pani Janina Ewa Orzełowska – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego. Podziękowała uczestnikom za aktywny udział w dyskusji, poinformowała, że wszystkie dotychczas zgłoszone uwagi i wnioski, a także inne – złożone do końca września w procesie konsultacji społecznych, zostaną szczegółowo przeanalizowane w toku dalszych prac nad Strategią i dokumentami wykonawczymi.