Relacja z Konferencji w Ciechanowie

Odział Terenowy w Ciechanowie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie zorganizował pierwszą z cyklu konferencji subregionalnych, poświęconych konsultacjom założeń najważniejszych dokumentów województwa – Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego i Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego. Konferencja odbyła się w dniu 3 listopada 2011 roku w budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie.

W konferencji uczestniczyli: – prof. dr hab. Andrzej Kolasa, Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego z subregionu ciechanowskiego –Wiesława Krawczyk, oraz przedstawiciele środowisk lokalnych – wyższych uczelni, organizacji pozarządowych, zarządców dróg, kolei mazowieckich, lasów państwowych, a także przedstawiciele władz powiatów i gmin.

Rektor PWSZ prof. dr hab. Andrzej Kolasa, który rozpoczął konferencję poruszył temat roli Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie i subregionie oraz tematykę wagi jakości kształcenia.

Na konferencji zaprezentowano następujące referaty:

  • Mazowsze i Ciechanów w obecnej i przyszłej perspektywie programowania UE – Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki, (w imieniu Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego),
  • Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej subregionu ciechanowskiego – Dyrektor Oddziału Terenowego w Ciechanowie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, mgr inż. arch. Monika Brzeszkiewicz-Kowalska,
  • Prezentacja wyników badań w ramach projektu „Trendy Rozwojowe Mazowsza” – Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych dr hab. Wojciech Dziemianowicz,
  • Założenia aktualizacji dokumentów strategicznych województwa mazowieckiego – Z-ca Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, dr arch. Tomasz Sławiński.

Drugą sesję konferencji, stanowił panel dyskusyjny, w którym udział wzięli: Poseł na Sejm RP Aleksander Sopliński, Dziekan Wydziału Zamiejscowego, Turystyki, Hotelarstwa i Promocji Środowiska Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Ciechanowie dr Zbigniew Ptasiewicz, Wiceprezydent Miasta Ciechanowa Ewa Gładysz, Wiceprezes Mazowieckiej Izby Gospodarczej Artur Iniarski. W trakcie sesji wyraźnie podkreślano potrzebę wzmocnienia funkcji subregionalnych Ciechanowa. Przede wszystkim zaznaczono rolę miasta, jako najważniejszego w regionie ośrodka naukowo-badawczego. Zasygnalizowano szereg problemów, które dotyczą subregionu m. in. problem starzenia się społeczeństwa, odpływu ludności do regionów oferujących większe możliwości, zagrożeń środowiska związanych z koncentracją ferm drobiu. Podkreślono konieczność dalszej realizacji inwestycji drogowych i kolejowych, w tym konieczność realizacji bezpośredniego połączenia drogowego Ciechanowa z Warszawą, pętli miejskiej w Ciechanowie i usprawnienia połączeń drogowych w subregionie.

W trakcie sesji zgłaszano uwagi dotyczące lokalnych problemów obszarów subregionalnych:

  • budowa zachodniej obwodnicy Mławy,
  • stale niedostateczne dofinansowywanie inwestycji drogowych,
  • konieczność dostosowania parametrów układu komunikacyjnego do rzeczywistych obciążeń,
  • konieczność rozbudowy infrastruktury turystycznej na terenach leśnych,
  • konieczność uproszczenia procedur administracyjnych na bardziej przyjazne obywatelowi.

Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki, podsumowując odniósł się do uwag i wniosków zgłaszanych w trakcie konferencji. Podkreślił także, że przedstawione wstępne założenia to dopiero ramy dokumentów strategicznych, a zgłaszane wnioski i poruszane tematy stanowią istotny wkład w ich wypełnienie. Kończąc podziękował wszystkim uczestnikom konferencji i zachęcił do dalszej współpracy przy sporządzaniu, tak istotnych dla wszystkich dokumentów.