Projekt NSB CoRe – Łącznik Regionów Morza Północnego i Bałtyckiego

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie z ramienia Samorządu Województwa Mazowieckiego uczestniczyło w projekcie North Sea Baltic Connector of Regions (NSB CoRe). Projekt współfinansowany był w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach programu Interreg Region Morza Bałtyckiego. Całkowity budżet projektu wyniósł 3 307 648 euro, z czego 140 000 euro stanowiły środki przeznaczone na realizację zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego. Projekt NSB CoRe realizowany był w okresie od maja 2016 r. do końca kwietnia 2019 r.

Projekt NSB CoRe, koordynowany przez Region Uusimaa w Finlandii, to kontynuacja projektu Rail Baltica Growth Corridor (Kolej Bałtycka – Korytarz Wzrostu), realizowanego przez MBPR w latach 2011-2013.

Głównym celem projektu NSB CoRe było zwiększenie dostępności obszaru wschodniego Bałtyku w zakresie transportu pasażerskiego i towarowego. NSB CoRe skupiał swą działalność wokół korytarza sieci bazowej TEN-T Morze Północne – Bałtyk, którego kluczowym elementem jest linia kolejowa E75 – Rail Baltica. Projekt skoncentrowany był na wspieraniu przedsiębiorczości w korytarzu, tworzeniu i promocji punktów dostępu w postaci stacji kolejowych oraz centrów logistycznych, a także zagadnieniach planowania przestrzennego, służących wykorzystaniu nowego korytarza sieci bazowej TEN-T Morze Północne – Bałtyk do obsługi połączeń lokalnych. Współpraca z sektorem przedsiębiorstw i zarządcami transportu wpłynęła na zwiększenie interoperacyjności i wywarła wpływ na proces likwidowania wąskich gardeł na granicach państw.

W projekcie uczestniczyło 16 partnerów – miast, regionów i instytucji z Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Niemiec i Finlandii oraz 24 organizacje stowarzyszone – instytucje otoczenia biznesu i organizacje eksperckie działające w obszarze logistyki. Partnerzy projektu z Polski to: Samorząd Województwa Mazowieckiego, Samorząd Województwa Podlaskiego oraz Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu. W działania projektowe zaangażowani byli również: Urząd Miasta Białystok, Urząd Miasta Poznań, Urząd Miasta Ełk, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej – Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy i Ministerstwo Rozwoju.

Podstawową formą działalności badawczej i współpracy partnerów w ramach projektu NSB CoRe były międzynarodowe spotkania, mające formę konferencji międzynarodowych, warsztatów tematycznych oraz spotkań roboczych. Ponadto w ramach szczegółowych zadań, w poszczególnych pakietach przeprowadzono studia i analizy oraz zaangażowano przedsiębiorców i jednostki samorządu terytorialnego do współpracy przy badaniach ankietowych.

Samorządowi Województwa Mazowieckiego oraz Mazowieckiemu Biuru Planowania Regionalnego w Warszawie – jako jednostce bezpośrednio realizującej projekt, projekt NSB CoRe umożliwił zbadanie wpływu zmodernizowanej linii kolejowej E75 na rozwój Obszaru Metropolitalnego Warszawy.

Więcej informacji o projekcie NSB CoRe można znaleźć na stronie projektu

Projekt LAirA – Zielone drogi na lotniska

Projekt LAirA – “Zielone drogi na lotniska” (Landside Airports Accessibility – Dostępność lądowa lotnisk) to projekt realizowany od maja 2017 r. do października 2019 r. w ramach programu Interreg Europa Środkowa. Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego uczestniczyło w nim jako partner, odpowiedzialny m.in. za przeprowadzenie analiz dotyczących mobilności w obszarze funkcjonalnym lotniska Warszawa-Modlin. Analizy te posłużyły do opracowania strategii stworzenia zintegrowanego systemu obejmującego lotnisko i jego obszar funkcjonalny.

Projekt LAirA skupiał się na wyzwaniach związanych z zapewnieniem multimodalnej dostępności lądowej lotnisk Europy Środkowej, tak by stanowiły one element zintegrowanego, inteligentnego i niskoemisyjnego systemu transportowego. Celem projektu było ograniczenie zużycia energii i negatywnego wpływu na środowisko wynikających z funkcjonowania lotnisk i ich zapleczy mobilności.

Projekt LAirA obejmował siedem głównych obszarów tematycznych: mobilność elektryczną, połączenia lotniczo-kolejowe, ruch pieszy i rowerowy, mobilność współdzieloną, inteligentne systemy transportowe, odnajdywanie drogi i publiczny transport drogowy.

Podstawowe dane dot. projektu:

Budżet projektu: 2 233 034,71 euroWsparcie z EFRR: 1 841 975,18 euroCzas realizacji projektu: V 2017 – X 2019Projekt realizowany jest przez 10 partnerów i 4 partnerów stowarzyszonych.

Partnerzy projektu:

XVIII Dzielnica Budapesztu (Partner wiodący)Lotnisko Budapeszt Sp. z o.o.Grupa SEA Milano (zarządca lotnisk w Mediolanie)Agencja Promocji Gospodarczej Regionu Stuttgart Sp. z o.o.Lotnisko Dubrownik Sp. z o.o.Agencja Rozwoju Miasta DubrownikKonferencja Regionów Lotniskowych (ARC)Samorząd Województwa MazowieckiegoAustriaTech Sp. z o.o. – Federalna Agencja na rzecz Rozwiązań TechnologicznychUrząd Miasta Poznania

Partnerzy stowarzyszeni:

Region StuttgartLotnisko Wiedeń SABKK – Centrum na rzecz Budapesztańskiego TransportuLotnisko Warszawa-Modlin

Więcej informacji na temat projektu

Projekt YouInHerit

Projekt YouInHerit – Zaangażowanie młodzieży w ramach innowacyjnych metod waloryzacji i odrodzenia tradycyjnych zawodów oraz rzemiosła jako dziedzictwa kulturowego, przyczyniające się do dynamicznego rozwoju regionów miejskich i uczynienia ich bardziej atrakcyjnymi i konkurencyjnymi (ang. Youth involvement in the innovative valorisation and revival of traditional trades and crafts as cultural heritage to make urban regions more attractive and competitive in a dynamic age).

Projekt realizowany od czerwca 2016 r. do maja 2019 r. w ramach programu Interreg Europa Środkowa. Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego uczestniczło w nim jako partner.

Projekt koncentrował się na zagadnieniu zarządzania dziedzictwem kulturowym w dostosowaniu do nowych wymagań rynku. Jego podstawowym celem było poprawienie możliwości wykorzystania tradycyjnego rzemiosła browarniczego, jako niematerialnych zasobów dziedzictwa kulturowego. Zakładał wykorzystanie potencjału regionu dotyczącego tradycji piwowarskich dla odrodzenia tradycji i rzemiosła poprzez zaangażowanie młodzieży oraz władz lokalnych, podmiotów gospodarczych, organizacji i instytucji.

Realizacja projektu przewidziana była na 36 miesięcy, a jego całkowity budżet to 2 505 903 euro. W projekcie wzięło udział 12 partnerów z 5 krajów UE (Węgry, Słowenia, Włochy, Chorwacja i Polska). Umożliwiło to wymianę doświadczeń i dobrych praktyk na poziomie międzynarodowym.

Udział w projekcie umożliwił kultywowanie i promowanie rzemiosła browarniczego w regionie oraz odtworzenia sztuki piwowarstwa. Idea projektu oparta była na kultywowaniu rzemiosła browarniczego, stwarzaniu podstaw dla kształcenia w tym zawodzie oraz dalszego doskonalenia umiejętności i zdobywania wiedzy przez ludzi młodych. Przedsięwzięcie miało na celu integrację starych tradycji z nowymi trendami. Niezwykle istotnym elementem projektu było nawiązanie współpracy władz lokalnych, środowisk browarniczych oraz turystycznych na rzecz zaangażowania młodzieży w kultywowanie zawodów tradycyjnych.

Realizacja projektu zachęcała do podejmowania działalności gospodarczej przez małe i średnie przedsiębiorstwa w sektorze rolniczym, których funkcjonowanie wzbogaciło rynek produktów regionalnych. Z założenia projekt promował rzemiosło browarnictwa w regionie Mazowsza oraz wspomagał odtworzenie sztuki piwowarstwa poprzez organizację warsztatów i wymianę doświadczeń. Dlatego w ramach projektu utworzona została Regionalna Grupa Interesariuszy (RSG – Regional Stakeholder Group), która brała udział w działaniach projektowych i działaniach pilotażowych.

Głównym rezultatem projektu była możliwość wzrostu gospodarczego regionu dzięki kreatywnemu wykorzystaniu potencjału dziedzictwa kulturowego, zwiększenie liczby ludzi młodych, dla których źródłem utrzymania będzie wykonywanie tradycyjnych zawodów oraz wzrost atrakcyjności rynkowej tradycyjnego rzemiosła.

Podstawowe dane dot. projektu:

Budżet projektu: 2 505 903euroWsparcie z EFRR: 2 097 627 euroCzas realizacji projektu: 06.2016 – 05.2019Projekt realizowany jest przez 12 partnerów.

Partnerzy projektu:

Gmina Budafok-TéténySzkoła średnia produkująca wino Soós IstvanAgencja Rozwoju SinergijaSergej Mašera Maritime Muzeum w PiranieGmina PiranSamorząd Województwa MazowieckiegoGmina Miasta DignanoStowarzyszenie Agroturystyczne VodnjanMiędzynarodowe Centrum Cywilizacji Wody we WłoszechMarco Polo System we WłoszechRegion Veneto – Departament TurystykiGmina Beltinci

Więcej informacji o projekcie

ARC – Airport Regions Conference

Airport Regions Conference (ARC) – głównym celem tej organizacji jest wpływ na europejską politykę transportu lotniczego oraz aktywizowanie władz regionalnych i lokalnych w tym procesie. Organizacja ta została założona w 1999 r. Jej członkami są przede wszystkim regiony, na których obszarze znajdują się największe lotniska w Europie, tj.: Wiedeń, Flanders, A.V.A.R., Tallin, Vantaa, Ile de France, Bawaria, Frankfurt nad Renem, Północna Westfalia, Wschodnia Attyka, Lombardia, Amsterdam, Noord-Holland, Haarlemmermeer, `Sør-Gardermoen, Arad, Mures, Barcelona, Katalonia, Municipality of El Prat, Majorka, Wyspy Kanaryjskie, Goeteborg Region, Stockholm Malar, Zürich, Hounslow, Surrey, Renfrewshire, West Sussex.

Działania ARC skupiają się na organizowaniu spotkań i seminariów, tworzeniu studiów oraz projektów, a także przeprowadzaniu badań i analiz dotyczących tematyki lotnictwa oraz rozwoju regionalnego. Członkostwo w ARC opiera się na współpracy merytorycznej, polegającej na wymianie doświadczeń, informacji, organizowaniu szkoleń, wspomaganiu planowania regionalnego i programowania strategicznego. W praktyce uczestnictwo w ARC stwarza możliwość dzielenia się doświadczeniami w zakresie transportu lotniczego i rozwoju regionalnego oraz zapewnieniu kontaktów z osobami i instytucjami zainteresowanymi współpracą w tym zakresie.

Województwo mazowieckie uczestniczy w ARC od 2006 roku.

Więcej informacji i aktualności na stronie ARC

Regulamin i Członkowie Mazowieckiego Forum Terytorialnego

Regulamin Mazowieckiego Forum Terytorialnego

§ 1.

Regulamin określa organizację i tryb działania Mazowieckiego Forum Terytorialnego.

§ 2.

1. Posiedzenia Forum zwołuje się na wniosek Przewodniczącego lub na wniosek Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, działającego z upoważnienia Przewodniczącego.

2. Pierwsze posiedzenie Forum zwołuje Przewodniczący.

3. Forum, podczas pierwszego posiedzenia wybiera ze swego składu Wiceprzewodniczącego, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Forum.

4. Funkcję Sekretarza pełni pracownik Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego, wyznaczony przez Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie.

§ 3.

1. Przewodniczący:

kieruje pracami Forum;zwołuje posiedzenia Forum, z zastrzeżeniem § 2 ust. 1;przygotowuje szczegółowy program posiedzeń i organizuje prace Forum;reprezentuje Forum wobec Zarządu Województwa oraz innych podmiotów, w tym Sejmiku Województwa i Krajowego Forum Terytorialnego;nadzoruje prace członków Forum.

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego czynności, o których mowa w ust.1 pkt 1, 3 i 4, wykonuje Wiceprzewodniczący.

3. Sekretarz jest odpowiedzialny za obsługę organizacyjno-techniczną Forum, w szczególności za:

zawiadamianie członków Forum oraz zaproszonych osób o terminie i problematyce posiedzenia Forum; zawiadomienia dokonuje się pisemnie lub elektronicznie, co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia Forum;przygotowanie i prezentację materiałów na posiedzeniach Forum;sporządzanie protokołów z posiedzeń Forum;prowadzenie dokumentacji pracy Forum.

§ 4.

1. Forum zbiera się co najmniej dwa razy w roku.

2. Z posiedzenia Forum sporządza się protokół.

3. Protokół zawiera w szczególności:

datę i miejsce posiedzenia;przebieg posiedzenia;treść przyjętych ustaleń (w tym propozycje projektów uchwał i informacji zawierających rekomendacje dla Zarządu Województwa);stanowiska i opinie Forum;wyniki przeprowadzonych głosowań;podpis Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności na posiedzeniu Wiceprzewodniczącego;imię i nazwisko osoby sporządzającej protokół;listę obecności uczestników posiedzenia – jako załącznik stanowiący integralną część protokołu.

§ 5.

1. W celu wykonania określonych zadań Forum może powołać Zespoły, w składzie od 3 do 6 osób, ustalając przedmiot ich działania oraz skład osobowy, w tym przewodniczącego zespołu.

2. Do prac Zespołu przepisy § 4 stosuje się odpowiednio.

3. W celu przygotowania wystąpień, opinii, koreferatów lub ekspertyz dla Forum, Przewodniczący może zaproponować ich autorów spośród członków Forum lub zaproszonych ekspertów.

§ 6.

1. Kworum w obradach Forum jest zapewnione, gdy w posiedzeniu uczestniczy Przewodniczący lub, w razie nieobecności Przewodniczącego – Wiceprzewodniczący, oraz co najmniej połowa składu Forum uprawnionego do głosowania.

2. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym przez Forum.

3. Forum podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.

§ 7.

1. Z inicjatywy Przewodniczącego, Forum może podejmować decyzje w trybie obiegowym.

2. Przewodniczący za pośrednictwem Sekretarza przekazuje projekt uchwały do wszystkich członków Forum w formie elektronicznej, wyznaczając termin, do którego członkowie Forum powinni zająć stanowisko do przedstawionej propozycji. Termin nie może być krótszy niż 7 dni roboczych.

3. Uchwałę uznaje się za przyjętą, gdy zostanie ona zaakceptowana przez co najmniej połowę składu Forum uprawnionego do głosowania.

Członkowie Mazowieckiego Forum Terytorialnego

W skład Mazowieckiego Forum Terytorialnego wchodzi Zarząd Województwa Mazowieckiego i po jednym przedstawicielu z następujących podmiotów:

Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie,Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich UMWM,Kancelarii Marszałka UMWM,Wojewódzkiego Urzędu Pracy,Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych,Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej,Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych,Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego Sejmiku WM,Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu Sejmiku WM;Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy,Urzędu Miasta Radomia,Urzędu Miasta Ciechanowa,Urzędu Miasta Płocka,Urzędu Miasta Ostrołęki,Urzędu Miasta Siedlce,Związku Gmin Regionu Płockiego,Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego,Stowarzyszenia Gmin Zachodniego Mazowsza „Mazovia”,Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego,Związku Gmin Ziemi Kozienickiej,Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego;Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie;Loży warszawskiej Business Centre Club,Agencji Rozwoju Mazowsza S.A.,Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin,Mazowieckiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o.,Warszawskiej Kolei Dojazdowej Sp. z o.o.,Kolei Mazowieckich – KM Sp. z o.o.,Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza,Radomskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT,Mazowieckiego Klastra ICT,Mazowieckiej Doliny Zielonej Chemii,Optoklaster-Mazowieckiego Klastra Innowacyjnych Technologii Fotonicznych,Klastra Kosmicznego Mazovia,MultiClastra „ Mazovia”Mazowieckiego Klastra Lotniczego Aviation Mazovia,Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego S.A.,Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.,Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości;Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna,Stowarzyszenie Zielonego Mazowsza,Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych,Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska,Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych,Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej – Centrum Mazowsze,Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego,Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej,Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki,Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych dla Województwa Mazowieckiego,Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,Mazowieckiej Izby Rolniczej,Krajowej Rady SpółdzielczejNSZZ „Solidarność”,Rady Mazowieckiej OPZZ,Mazowieckiego Stowarzyszenia Gmin na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego,Kuratorium Oświaty;Urzędu Statystycznego w Warszawie,Izby Celnej w Warszawie,Izby Skarbowej w Warszawie,Centrum Nauki Kopernik,Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,Uniwersytetu Warszawskiego,Politechniki Warszawskiej,Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie,Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu,Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie,Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii,Rada Główna Instytutów Badawczych,Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku,Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie

METREX – Metropolitan Regions Network

Organizacja METREX (Metropolitan Regions Network) działająca od 2005 roku jest siecią ok. 40 europejskich regionów i obszarów metropolitalnych, w ramach której kluczowi decydenci mogą wspólnie dzielić się wiedzą, doświadczeniem i kompetencjami w europejskich sprawach metropolitalnych.

Celem organizacji jest podjęcie wyzwania spójności terytorialnej w Europie i promowanie policentrycznych związków (powiązań) na poziomie metropolitalnym, ukierunkowanym na tworzenie ram policentrycznej Europy i podejmowanie działań w tym kierunku.

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego uczestniczyło w trzech przedsięwzięciach w ramach organizacji METREX:

InterMERTEX – program badający podobieństwa i różnice w organizacji zarządzania i planowania przestrzennego w metropoliach europejskich,PolyMETREX – RINA North – South Inerface, gdzie badano możliwości współpracy metropolii wschodniej ściany UE,

PolyMETREX – RINA Metropolitan Spatial Vision for Central Europe, którego celem było opracowanie koncepcji współpracy regionów Europy Środkowo Wschodniej i stworzenie przeciwwagi dla Pentagonu.

Więcej informacji na stronie METREX

Dziesiąte posiedzenie Mazowieckiego Forum Terytorialnego

W dniu 17 lipca 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego odbyło się X posiedzenie Mazowieckiego Forum Terytorialnego (MFT). Spotkaniu przewodniczył Pan Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.

W pierwszej części spotkania Pani dr Elżbieta Kozubek, Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, Wiceprzewodnicząca MFT zaprezentowała projekt Założeń aktualizacji Strategii rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku. Innowacyjne Mazowsze ze zwróceniem szczególnej uwagi na nowe uwarunkowania związane z nowym podziałem statystycznym województwa mazowieckiego, stwarzającym nowe możliwości alokacji funduszy strukturalnych perspektywy finansowej 2021 – 2027. Przedstawiono także nowe uwarunkowania formalno-prawne, zakres, zasady oraz etapy prac nad dokumentem.

Drugą część spotkania poświęcono prezentacji przez Panią Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego wyników opracowania pt. Koncepcja działań strategicznych w zakresie niskoemisyjnej dostępności Lotniska Warszawa/Modlin, w ramach realizacji projektu Interreg LAirA (Landside Airports Accessibility).

W kolejnej części spotkania zaprezentowany został projekt pilotażowy aplikacji mapowej (Geoportal) pod nazwą: Zintegrowany Monitoring Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego. Prezentacja dotyczyła struktury i charakterystyki funkcjonalności geoportalu, w tym jego znaczenia dla planowania regionalnego i jego powiązania z planowaniem miejscowym. Przedstawiono także przydatność poszczególnych funkcji z punktu widzenia użytkowników m.in. specjalistów w zakresie planowania przestrzennego.

Pan Marszałek Adam Struzik podsumował i odniósł się do głównych problemów nowej perspektywy finansowej, potrzeby aktualizacji Strategii Rozwoju województwa mazowieckiego, jako procesu ciągłego oraz potrzeby monitorowania procesów rozwoju w województwie mazowieckim.

Posiedzenie zakończyło się prezentacją Rankingu gmin według poziomu syntetycznego miernika rozwoju, przedstawionego przez prof. Eugeniusza Sobczaka.

Założenia aktualizacji Strategii rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku. Innowacyjne MazowszePobierz

Koncepcja działań strategicznych w zakresie niskoemisyjnej dostępności Lotniska Warszawa / ModlinPobierz

Zintegrowany Monitoring Zagospodarowania Przestrzennego Województwa MazowieckiegoPobierz

Ranking gmin według poziomu syntetycznego miernika rozwojuPobierz

Inicjatywa Europejska PURPLE – Peri-Urban Regions Platform Europe

Grupa PURPLE została zainicjowana w 2004 roku w celu zbliżenia regionów Unii Europejskiej. Członkami stowarzyszenie jest trzynaście regionów: Katalonia, Flandria, Frankfurt nad Menem, Île de France, Mazowsze, MHAL (Province of Limburg), Nord Pas de Calais, Region Randstad, Rhone-Alpes, Południowo-Wschodnia Anglia, Sztokholm, West Mislands.

Regiony te podejmują wspólnie działania na rzecz maksymalizacji korzyści wynikających z ich położenia w pobliżu aglomeracji miejskich. Jednocześnie na obszarach tych prowadzone są inicjatywy nakierowane na minimalizację ujemnego wpływu wielkich miast na wiejsko-miejski charakter, krajobrazu i środowiska naturalnego tych terenów, którego celem jest zachowanie ich unikalności.

Celem organizacji PURPLE jest wypracowanie odpowiednich metod umożliwiających zrównoważony rozwój europejskich obszarów podmiejskich („peri-urban”).

Więcej informacji na stronie PURPLE