Regulamin i Członkowie Mazowieckiego Forum Terytorialnego

Regulamin Mazowieckiego Forum Terytorialnego

§ 1.

Regulamin określa organizację i tryb działania Mazowieckiego Forum Terytorialnego.

§ 2.

1. Posiedzenia Forum zwołuje się na wniosek Przewodniczącego lub na wniosek Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, działającego z upoważnienia Przewodniczącego.

2. Pierwsze posiedzenie Forum zwołuje Przewodniczący.

3. Forum, podczas pierwszego posiedzenia wybiera ze swego składu Wiceprzewodniczącego, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Forum.

4. Funkcję Sekretarza pełni pracownik Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego, wyznaczony przez Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie.

§ 3.

1. Przewodniczący:

 • kieruje pracami Forum;
 • zwołuje posiedzenia Forum, z zastrzeżeniem § 2 ust. 1;
 • przygotowuje szczegółowy program posiedzeń i organizuje prace Forum;
 • reprezentuje Forum wobec Zarządu Województwa oraz innych podmiotów, w tym Sejmiku Województwa i Krajowego Forum Terytorialnego;
 • nadzoruje prace członków Forum.

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego czynności, o których mowa w ust.1 pkt 1, 3 i 4, wykonuje Wiceprzewodniczący.

3. Sekretarz jest odpowiedzialny za obsługę organizacyjno-techniczną Forum, w szczególności za:

 • zawiadamianie członków Forum oraz zaproszonych osób o terminie i problematyce posiedzenia Forum; zawiadomienia dokonuje się pisemnie lub elektronicznie, co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia Forum;
 • przygotowanie i prezentację materiałów na posiedzeniach Forum;
 • sporządzanie protokołów z posiedzeń Forum;
 • prowadzenie dokumentacji pracy Forum.

§ 4.

1. Forum zbiera się co najmniej dwa razy w roku.

2. Z posiedzenia Forum sporządza się protokół.

3. Protokół zawiera w szczególności:

 • datę i miejsce posiedzenia;
 • przebieg posiedzenia;
 • treść przyjętych ustaleń (w tym propozycje projektów uchwał i informacji zawierających rekomendacje dla Zarządu Województwa);
 • stanowiska i opinie Forum;
 • wyniki przeprowadzonych głosowań;
 • podpis Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności na posiedzeniu Wiceprzewodniczącego;
 • imię i nazwisko osoby sporządzającej protokół;
 • listę obecności uczestników posiedzenia – jako załącznik stanowiący integralną część protokołu.

§ 5.

1. W celu wykonania określonych zadań Forum może powołać Zespoły, w składzie od 3 do 6 osób, ustalając przedmiot ich działania oraz skład osobowy, w tym przewodniczącego zespołu.

2. Do prac Zespołu przepisy § 4 stosuje się odpowiednio.

3. W celu przygotowania wystąpień, opinii, koreferatów lub ekspertyz dla Forum, Przewodniczący może zaproponować ich autorów spośród członków Forum lub zaproszonych ekspertów.

§ 6.

1. Kworum w obradach Forum jest zapewnione, gdy w posiedzeniu uczestniczy Przewodniczący lub, w razie nieobecności Przewodniczącego – Wiceprzewodniczący, oraz co najmniej połowa składu Forum uprawnionego do głosowania.

2. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym przez Forum.

3. Forum podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.

§ 7.

1. Z inicjatywy Przewodniczącego, Forum może podejmować decyzje w trybie obiegowym.

2. Przewodniczący za pośrednictwem Sekretarza przekazuje projekt uchwały do wszystkich członków Forum w formie elektronicznej, wyznaczając termin, do którego członkowie Forum powinni zająć stanowisko do przedstawionej propozycji. Termin nie może być krótszy niż 7 dni roboczych.

3. Uchwałę uznaje się za przyjętą, gdy zostanie ona zaakceptowana przez co najmniej połowę składu Forum uprawnionego do głosowania.

Członkowie Mazowieckiego Forum Terytorialnego

W skład Mazowieckiego Forum Terytorialnego wchodzi Zarząd Województwa Mazowieckiego i po jednym przedstawicielu z następujących podmiotów:

 • Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie,
 • Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich UMWM,
 • Kancelarii Marszałka UMWM,
 • Wojewódzkiego Urzędu Pracy,
 • Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych,
 • Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej,
 • Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych,
 • Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego Sejmiku WM,
 • Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu Sejmiku WM;
 • Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy,
 • Urzędu Miasta Radomia,
 • Urzędu Miasta Ciechanowa,
 • Urzędu Miasta Płocka,
 • Urzędu Miasta Ostrołęki,
 • Urzędu Miasta Siedlce,
 • Związku Gmin Regionu Płockiego,
 • Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego,
 • Stowarzyszenia Gmin Zachodniego Mazowsza „Mazovia”,
 • Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego,
 • Związku Gmin Ziemi Kozienickiej,
 • Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego;
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
 • Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie;
 • Loży warszawskiej Business Centre Club,
 • Agencji Rozwoju Mazowsza S.A.,
 • Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin,
 • Mazowieckiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o.,
 • Warszawskiej Kolei Dojazdowej Sp. z o.o.,
 • Kolei Mazowieckich – KM Sp. z o.o.,
 • Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza,
 • Radomskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT,
 • Mazowieckiego Klastra ICT,
 • Mazowieckiej Doliny Zielonej Chemii,
 • Optoklaster-Mazowieckiego Klastra Innowacyjnych Technologii Fotonicznych,
 • Klastra Kosmicznego Mazovia,
 • MultiClastra „ Mazovia”
 • Mazowieckiego Klastra Lotniczego Aviation Mazovia,
 • Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego S.A.,
 • Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.,
 • Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości;
 • Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
 • Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna,
 • Stowarzyszenie Zielonego Mazowsza,
 • Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych,
 • Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska,
 • Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych,
 • Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej – Centrum Mazowsze,
 • Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego,
 • Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej,
 • Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki,
 • Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych dla Województwa Mazowieckiego,
 • Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
 • Mazowieckiej Izby Rolniczej,
 • Krajowej Rady Spółdzielczej
 • NSZZ „Solidarność”,
 • Rady Mazowieckiej OPZZ,
 • Mazowieckiego Stowarzyszenia Gmin na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego,
 • Kuratorium Oświaty;
 • Urzędu Statystycznego w Warszawie,
 • Izby Celnej w Warszawie,
 • Izby Skarbowej w Warszawie,
 • Centrum Nauki Kopernik,
 • Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,
 • Uniwersytetu Warszawskiego,
 • Politechniki Warszawskiej,
 • Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
 • Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
 • Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie,
 • Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu,
 • Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie,
 • Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii,
 • Rada Główna Instytutów Badawczych,
 • Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku,
 • Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie