Siódme posiedzenie Mazowieckiego Forum Terytorialnego

W dniu 15 grudnia 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego (UMWM) odbyło się VII posiedzenie Mazowieckiego Forum Terytorialnego (MFT). Spotkaniu przewodniczył Pan Piotr Brzeski, Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, Wiceprzewodniczący MFT. Tematyka VII posiedzenia dotyczyła Planu wykonawczego do Strategii rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku w obszarze Przestrzeń i Transport wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz rozwoju międzynarodowej drogi wodnej E-40.

W pierwszej części spotkania przedstawiciel Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury UMWM zaprezentował Plan wykonawczy do Strategii rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku w obszarze Przestrzeń i Transport. Poinformował również o wstępnej decyzji Komisji Europejskiej zatwierdzającej projekt Planu wykonawczego jako spełnienie warunku wstępnego ex-ante dla działań 7.1 (transport) i 7.2. (kolej) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Następnie omówiono zagadnienia związane z procesem przygotowania dokumentu, a w szczególności podstawy prawne, cel, zakres Planu wykonawczego, a także kierunki działań w zakresie infrastruktury kolejowej, drogowej oraz pozostałych inwestycji.

W opracowanej prognozie oddziaływania na środowisko do Planu wykonawczego do Strategii rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku w obszarze Przestrzeń i Transport wskazano potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji Planu oraz istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji Planu. Omówiono możliwe negatywne oddziaływanie na środowisko oraz przedstawiono propozycje działań zaradczych.

Posiedzenie zakończyło się krótką prezentacją projektu rozwoju Międzynarodowej Drogi Wodnej E-40 w ramach Programu Partners for International Business przy współpracy samorządu województwa.

Plan wykonawczyPobierz

Prognoza oddziaływania na środowisko do Planu wykonawczegoPobierz

Rozwój Międzynarodowej Drogi Wodnej E40 Warszawa – Gdańsk z udziałem województwa w Programie Partners for International BusinessPobierz

Piąte posiedzenie Mazowieckiego Forum Terytorialnego

Dnia 1 kwietnia 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (UMWM) odbyło się piąte posiedzenie Mazowieckiego Forum Terytorialnego, zorganizowanego w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Spotkaniu przewodniczył Marszałek Województwa Mazowieckiego, Pan Adam Struzik. Tematem przewodnim był przyjęty przez Komisję Europejską (KE) w lutym 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 (PROWM) oraz zasady monitorowania Strategii Rozwoju i Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.

W pierwszej części spotkania przedstawiciele Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich UMWM zaprezentowali cele tematyczne wskazane przez KE oraz osie priorytetowe RPO WM na lata 2014-2020, jak również plan finansowy w podziale na ww. osie. Po prezentacji Marszałek zaprosił uczestników MFT do dyskusji i zachęcił do dzielenia się swoimi uwagami i pomysłami w celu ich wykorzystania przy tworzeniu Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO.

W dalszej kolejności Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie przedstawiło założenia zawarte w dokumencie „Zasady monitorowania realizacji strategii rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku. Innowacyjne Mazowsze”, który został przyjęty przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w dn. 24 marca 2015r. Podczas posiedzenia zaprezentowana została także koncepcja monitorowania Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego (PZPWM), w tym założenia dotyczące zakresu, wskaźników oraz obszarów systemu monitorowania PZPWM.

Dalsza część spotkania poświęcona była informacji na temat bazy badań wykonanych na zlecenie Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz m. st. Warszawy w latach 2007-2013, opracowanej w ramach projektu Wzmocnienie potencjału Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego, realizowanego w MBPR w Warszawie.

Posiedzenie zakończyło się prezentacją projektu planu pracy Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego na 2015 rok.

Piąte posiedzenie Mazowieckiego Forum Terytorialnego

Piąte posiedzenie Mazowieckiego Forum Terytorialnego
Galeria – piąte posiedzenie Mazowieckiego Forum Terytorialnego

Baza BadańPobierz

Koncepcja Monitorowania PZPWMPobierz

Plan pracy MOT 2015Pobierz

RPO WM 14-20Pobierz

Założenia zasad monitorowania realizacji SRWMPobierz

Czwarte posiedzenie Mazowieckiego Forum Terytorialnego

Wymiana wiedzy i doświadczeń między podmiotami zaangażowanymi w działania na rzecz rozwoju regionu to jedno z wielu zadań Mazowieckiego Forum Terytorialnego (MFT), które zebrało się po raz czwarty 29 września 2014 r.

Podczas czwartego posiedzenia członkowie MFT dyskutowali nad opracowywaną wspólnie z województwem łódzkim Koncepcją „Strategii Rozwoju Makroregionu Polski Centralnej 2030 (SRMPC)”. Potrzeba przygotowania SRMPC wynika z porozumienia władz województw łódzkiego i mazowieckiego o współpracy międzyregionalnej z 2012 r., koncentrującej się na wykorzystaniu synergicznych potencjałów rozwojowych obu regionów dla wzmocnienia ich pozycji konkurencyjnej w wymiarze krajowym i międzynarodowym. Celem opracowania koncepcji SRMPC jest przygotowanie podstaw racjonalnego działania władz publicznych szczebla krajowego i regionalnego w zakresie prowadzenia polityki rozwoju społeczno-gospodarczo-przestrzennego z wykorzystaniem unikatowych i uzupełniających się potencjałów województwa łódzkiego i mazowieckiego oraz budowania na nich przewag konkurencyjnych na arenie międzynarodowej. Wizja rozwoju Makroregionu Polski Centralnej przewiduje, iż będzie to obszar dostępny, zintegrowany i konkurencyjny w skali międzynarodowej, stanowiący przestrzeń przyjazną generowaniu oraz transferowi wiedzy i innowacji, tworzoną przez kreatywne społeczeństwo.

W efekcie przeprowadzonej dyskusji i zgłoszeniu uwag do zapisów dokumentu Forum podjęło uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu Koncepcji… i skierowaniu jej do zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Mazowieckiego. Uzgodniony w tej formie dokument zostanie przekazany do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, gdzie będzie stanowił podstawę do opracowania Strategii Rozwoju Makroregionu Polski Centralnej 2030.

Drugą część spotkania poświęcono Końcowym rekomendacjom projektu Trendy rozwojowe Mazowsza, dotyczącym działań na rzecz inteligentnego, zrównoważonego i inkluzyjnego rozwoju województwa mazowieckiego. Podstawą sformułowania listy rekomendacji były wyniki serii badań naukowych przeprowadzonych w ramach projektu oraz opracowana na ich podstawie Diagnoza (http://www.trendyrozwojowemazowsza.pl/informacje/trendy-rozwojowe-mazowsza-diagnoza). W omawianych propozycjach rekomendacji uwzględniono zagadnienia kluczowe z punktu widzenia przyszłego rozwoju regionu, które mają bezpośredni związek z realizacją celów unijnej polityki spójności w latach 2014-2020. Kolejnym etapem prac nad listą rekomendacji będzie uwzględnienie uwag zgłoszonych przez członków Mazowieckiego Forum Terytorialnego oraz skierowanie tej listy pod dyskusję Rady Naukowej projektu Trendy rozwojowe Mazowsza. W efekcie tych prac powstanie ostateczny zbiór rekomendacji dla Zarządu Województwa Mazowieckiego.

Ponadto podczas posiedzenia podjęto uchwałę o powołaniu Wicemarszałka Pana Leszka Ruszczyka na stanowisko Wiceprzewodniczącego Mazowieckiego Forum Terytorialnego. Zastąpi on na tym stanowisku Krzysztofa Grzegorza Strzałkowskiego. Członkowie Forum zapoznali się również z wynikami badania Rola Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego w zarządzaniu rozwojem województwa w opinii interesariuszy, przeprowadzonego w formie wywiadów indywidualnych z członkami Forum.

MFT, gromadzące reprezentantów różnych dziedzin, umożliwia dyskusję strategiczną nad rozwojem województwa mazowieckiego i pełni rolę forum wymiany wiedzy, doświadczeń i informacji pomiędzy siecią partnerów wchodzących w skład zespołu. Spotkaniu przewodniczył Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Pan Wiesław Raboszuk.

Mazowieckie Forum Terytorialne powołano 2 kwietnia 2013 roku jako organ opiniodawczo-doradczy Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawach planowania i monitorowania rozwoju regionu. MFT jest elementem kształtującego się systemu monitorowania i ewaluacji polityki rozwoju województwa mazowieckiego, zgodnie z „Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie”. Zakłada ona powołanie przez samorządy województw regionalnych obserwatoriów terytorialnych do realizacji zadań z zakresu monitorowania procesów rozwojowych i efektów polityki rozwoju w układach przestrzennych. Pracom obserwatorium towarzyszy dyskusja prowadzona w ramach Regionalnych Forów Terytorialnych.

MFT prezentacjaPobierz

MFT rekomendacje TRMPobierz

Prezentacja Strategia MPCPobierz

Trzecie posiedzenie Mazowieckiego Forum Terytorialnego

Jak wykorzystać i zwiększać konkurencyjność regionu w układzie krajowym, europejskim i globalnym? Jak przy istniejącej polaryzacji przestrzennej pogodzić konieczność utrzymania wysokiego tempa rozwoju Warszawy i jej Obszaru Metropolitalnego z koniecznością zwiększania spójności regionu i zmniejszania dysproporcji rozwojowych? Te i inne wyzwania były przedmiotem dyskusji w ramach III posiedzenia Mazowieckiego Forum Terytorialnego zorganizowanego w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Tematem przewodnim III posiedzenia Mazowieckiego Forum Terytorialnego była dyskusja nt. projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego oraz założeń instrumentów rozwoju regionalnego, w szczególności Regionalnego Programu Operacyjnego, Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz Regionalnych Instrumentów Terytorialnych. Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie zaprezentowało także wyniki badań porównawczych województwa mazowieckiego z innymi regionami w Europie. Dyskusję, która odbyła się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, poprowadził Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Leszek Ruszczyk.

W pierwszej części debaty omówiono rolę i charakter Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego. Wzmacnianie rangi Warszawy w sieci metropolii europejskich i krajowych ośrodków wzrostu oraz stymulowanie procesów rozwoju gospodarczego i społecznego Mazowsza na obszarach peryferyjnych to priorytety rozwoju województwa mazowieckiego zawarte w założeniach dokumentu.

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego jest drugim po Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego narzędziem kreowania rozwoju województwa. Określa zasady organizacji przestrzennej, elementy układu przestrzennego, ich wzajemne relacje i zróżnicowanie. Formułuje kierunki polityki przestrzennej w formie działań i konkretnych zadań, które uwzględnia się w programach rozwoju i programach operacyjnych.

Druga część posiedzenia poświęcona była omówieniu wyników badań „Wzorzec rozwoju Mazowsza” wykonanych w ramach projektu „Trendy rozwojowe Mazowsza”. Celem badań było:− pogłębienie wiedzy o sytuacji społeczno-gospodarczej i uwarunkowaniach rozwoju województwa mazowieckiego w porównaniu z wyznaczonymi regionami referencyjnymi;− wskazanie różnic w poziomie rozwoju Mazowsza w porównaniu z regionami referencyjnymi oraz określenie możliwości ich zmniejszania;− przygotowanie systemu bieżącego monitorowania poziomu rozwoju województwa mazowieckiego w odniesieniu do regionów referencyjnych.Wyniki badań wzbudziły żywą dyskusję wśród zebranych. Wskazywano na potrzebę udoskonalenia metodologii badawczej, zwłaszcza na dobór wskaźników mierzących poszczególne zjawiska.

W ostatniej części spotkania omówiono założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Na lata 2014-2020 Mazowsze otrzymało 3,8 miliarda euro z programów krajowych oraz Regionalnego Programu Operacyjnego. Środki te są szansą dla naszego regionu na dalszy rozwój i realizację celów „Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r. Innowacyjne Mazowsze”. Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zostaną przeznaczone na tzw. inwestycje twarde, m.in. na rozwój infrastruktury ochrony zdrowia, rewitalizację, transport drogowy, kulturę oraz Regionalne Instalacje Odpadów Komunalnych. Natomiast ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego zostaną dofinansowane projekty wpisujące się w następujące priorytety inwestycyjne: dostęp do zatrudnienia osobom nieaktywnym zawodowo i poszukującym pracy, integrację społeczną, ułatwienie dostępu do usług, w tym opieki zdrowotnej i socjalnej oraz poprawę dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie. Unijne wsparcie to przede wszystkim realna szansa na poprawę jakości życia mieszkańców Mazowsza.Na zakończenie podsumował spotkanie Dyrektor Mazowieckiego Biura Rozwoju Regionalnego w Warszawie, prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki – podziękował członkom MFT za istotny wkład w wyznaczenie kierunków rozwoju województwa oraz dotychczasową owocną współpracę i zaangażowanie w pracę Mazowieckiego Forum Terytorialnego.

PZPWM projektPobierz

RPO WM projektPobierz

Wzorzec rozwoju MazowszaPobierz

Drugie posiedzenie Mazowieckiego Forum Terytorialnego

Wymiana wiedzy i doświadczeń między podmiotami zaangażowanymi w działania na rzecz rozwoju w regionie to jedno z wielu zadań Mazowieckiego Forum Terytorialnego (MFT), które zebrało się po raz drugi, aby dyskutować o aktualnych problemach Mazowsza i wyzwaniach, jakie czekają region w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej.

Przyszły okres programowania Unii Europejskiej, rozpoczynający się wraz z nadchodzącym rokiem, stawia przed województwem nowe wyzwania. Głównym jest odpowiednie zagospodarowanie ograniczonej puli środków, które otrzyma Mazowsze, jako jedyny region w Polsce, który osiągnął status „konkurencyjnego” i opuścił grupę regionów najsłabiej rozwiniętych. W strukturze celów i priorytetów opracowywanego aktualnie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, zgodnie z celami Strategii Europa 2020, nacisk położony zostanie na innowacyjność i wzrost inteligentny, włączenie społeczne, efektywność energetyczną i wzrost zrównoważony. Ponadto pojawią się nowe instrumenty realizacji polityki rozwoju regionu: Zintegrowane oraz Regionalne Inwestycje Terytorialne (ZIT i RIT) – skierowane do najważniejszych ośrodków miejskich w województwie. Ich odpowiednie zaprogramowanie powinno przyczynić się do wzmocnienia spójności regionu poprzez lepsze przekazywanie impulsów rozwojowych z ośrodków miejskich do ich otoczenia. Kolejnym z nowych instrumentów będzie Kontrakt Terytorialny – porozumienie między rządem a samorządem wojewódzkim w zakresie priorytetowych przedsięwzięć realizujących cele polityki regionalnej zapisane w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego.

Władze województwa mazowieckiego będą musiały pogodzić efektywne gospodarowanie funduszami unijnymi z trudną sytuacją finansową, związaną ze znacznym obciążeniem dla regionalnego budżetu, jakim jest „janosikowe”. Zarząd Województwa przygotował na lata 2014-2039 program postępowania ostrożnościowego, zakładający m.in. redukowanie wydatków bieżących, a także poważne ograniczenia wydatków inwestycyjnych w regionie. Kwestie te zostały przedstawione członkom MFT, którzy reprezentują sieć najważniejszych partnerów społecznych, gospodarczych i instytucjonalnych na Mazowszu i mogą dostarczyć władzom województwa informacji, jak najlepiej pogodzić interesy wszystkich grup w regionie. Posiedzenie zakończyła prezentacja planu pracy Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego na 2014 r.

MFT, gromadzące reprezentantów różnych dziedzin, umożliwia dyskusję strategiczną nad rozwojem województwa mazowieckiego i pełni rolę forum wymiany wiedzy, doświadczeń i informacji pomiędzy siecią partnerów wchodzących w skład zespołu. W II posiedzeniu forum udział wzięli przedstawiciele najważniejszych w regionie partnerów społecznych i gospodarczych, m.in. uczelni wyższych, instytucji naukowych, klastrów, organizacji przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, a także administracji rządowej i samorządowej. Dyskusją pokierował wicemarszałek Krzysztof Grzegorz Strzałkowski.

Mazowieckie Forum Terytorialne powołano 2 kwietnia br. jako organ opiniodawczo-doradczy Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawach planowania i monitorowania rozwoju regionu. MFT jest elementem kształtującego się systemu monitorowania i ewaluacji polityki rozwoju województwa mazowieckiego, zgodnie z „Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie”. Zakłada ona powołanie przez samorządy województw regionalnych obserwatoriów terytorialnych do realizacji zadań z zakresu monitorowania procesów rozwojowych i efektów polityki rozwoju w układach przestrzennych. Pracom obserwatorium towarzyszy dyskusja prowadzona w ramach Regionalnych Forów Terytorialnych.

Program ostrożnościowy MazowszaPobierz

Kontrakt TerytorialnyPobierz

Mazowieckie Forum TerytorialnePobierz

RPO WM projektPobierz

ZIT i RITPobierz

Pierwsze posiedzenie Mazowieckiego Forum Terytorialnego

W dniu 27 maja 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego odbyło się inauguracyjne posiedzenie Mazowieckiego Forum Terytorialnego (MFT) powołanego Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 574/242/13 z dnia 2 kwietnia 2013 r.

Utworzenie Mazowieckiego Forum Terytorialnego wynika z zaleceń Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego (KSRR), w której podkreślono potrzebę budowania zintegrowanego systemu monitorowania polityk publicznych. Niezależnie od tej rekomendacji, Samorząd Województwa Mazowieckiego uważa monitorowanie rozwoju regionu za kluczowe.

Forum jest organem opiniodawczo-doradczym Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawach planowania i monitorowania rozwoju regionu. Regularne spotkania MFT pozwolą na czynny udział różnych środowisk w pracach związanych z programowaniem polityki rozwoju Mazowsza.

Spotkanie, któremu przewodniczył Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Krzysztof Grzegorz Strzałkowski, poświęcono na:

zaprezentowanie regulaminu odbywania posiedzeń i realizacji zadań Mazowieckiego Forum Terytorialnego;prezentację projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku. Innowacyjne Mazowsze oraz efektów poszczególnych etapów konsultacji społecznych tego dokumentu;przedstawienie planowanego zakresu prac Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego do końca 2013 r.;zaprezentowanie projektu badawczego Samorządu Województwa Mazowieckiego Trendy rozwojowe Mazowsza, którego rezultaty będą wykorzystywane przez Mazowieckie Obserwatorium Terytorialne.

Mazowieckie Forum Terytorialne – inauguracja pracPobierz

Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 rokuPobierz

Mazowieckie Obserwatorium TerytorialnePobierz

Wyniki z badania MFT na temat działalności Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego

Badanie przeprowadzono z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety, która została rozdana członkom Mazowieckiego Forum Terytorialnego na pierwszym posiedzeniu MFT w dniu 27 maja b.r. Głównym celem badań było poznanie opinii interesariuszy rozwoju na temat funkcjonowania Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego.

Celami dodatkowymi projektu były:

promocja działalności Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego;budowa pozytywnych relacji z instytucjami bezpośrednio zaangażowanymi w tworzenie procesu strategicznego zarządzania rozwojem.

Wyniki z badania MFT na temat działalności Mazowieckiego Obserwatorium TerytorialnegoPobierz

Korytarz transportowy Bałtyk-Adriatyk

Korytarz transportowy Bałtyk-Adriatyk to inicjatywa, której podstawowym celem jest wzmocnienie strategicznych powiązań krajów i regionów na osi północ-południe, poprzez poprawę ich dostępności transportowej, intensyfikację transportu i promocję nowych kierunków przepływu ludzi i towarów.

Znaczenie osi transportowej północ-południe, na której od kilkuset już lat trwa niezmiennie ożywiona wymiana handlowa, choć trudne do przecenienia, wciąż nie zostało w wystarczającym stopniu docenione. Wraz z integracją Polski z UE nadeszła szansa na zdecydowane wzmocnienie rangi istniejących połączeń. Decydujący dla całej idei był rok 2009, w którym inicjatywy na rzecz współpracy międzyregionalnej podejmowanej na rzecz realizacji VI Paneuropejskiego Korytarza Transportowego nabrały pożądanego tempa i dynamiki. 6 października 14 regionów reprezentujących Polskę, Czechy, Słowację Austrię i Włochy podpisało porozumienie na rzecz „niezwłocznej realizacji korytarza kolejowego Północ-Południe” (Gdańsk/Gdynia – Warszawa – Brno/Bratysława – Wiedeń – Bolonia); z kolei w dniu 3 grudnia 9 regionów reprezentujących Polskę, Czechy i Austrię podpisało wspólną deklarację potwierdzając europejskie i regionalne znaczenie osi autostrady Gdańsk – Brno – Wiedeń.

Kolejną ważną datą był 23 czerwca 2010 roku kiedy to przedstawiciele 7 polskich województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego, łódzkiego i śląskiego podpisali list intencyjny w sprawie zacieśnienia współpracy międzyregionalnej na rzecz tworzenia warunków rozwoju dla Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk w Polsce. Sygnatariusze tego porozumienia wyrazili przy tym wspólny pogląd, że korytarz Bałtyk-Adriatyk w przewidywanej przyszłości może się stać kluczowym czynnikiem rozwoju gospodarczego Polski i regionów ulokowanych wzdłuż trasy jego przebiegu.

Ukoronowaniem wszystkich dotychczasowych wysiłków licznych interesariuszy było natomiast powołanie do życia w dniu 30 marca 2012 roku Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk.

Wśród statutowych celów SPR KTBA znalazły się między innymi:

kreowanie oraz promocja w kraju i zagranicą strefy rozwojowej korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk wyznaczonej przez przebieg autostrady A-1 oraz linii kolejowych E-65 oraz CE-65;zapewnienie międzyregionalnej spójności planowania strategicznego i przestrzennego w strefie korytarza w Polsce;inicjowanie przedsięwzięć służących rozwojowi gospodarczemu strefy korytarza, zwłaszcza w jego punktach węzłowych (inicjowanie powstawania centrów logistycznych, terminali intermodalnych, specjalnych stref ekonomicznych itp.);monitoring realizowanych i planowanych inwestycji infrastruktury transportowej (punktowych i liniowych) realizowanych ze źródeł publicznych i prywatnych. Zebrany materiał prezentowany jest w dorocznym „Raporcie o stanie zaawansowania prac nad budową infrastruktury liniowej oraz punktowej w strefie korytarza transportowego Bałtyk – Adriatyk w Polsce”,inicjowanie działań na rzecz zwiększenia rangi transportu intermodalnego w strefie oddziaływania korytarza z wykorzystaniem drogi wodnej rzeki Wisły, przewozów kolejowych i nowoczesnych technologii intermodalnych.

W skład Zarządu SPR KTBA wchodzą – Prezes Stowarzyszenia Ryszard Świlski z Samorządu Województwa Pomorskiego oraz Aleksandra Banasiak z Samorządu Województwa Śląskiego i Marcin Bugajski z Samorządu Województwa Łódzkiego.

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej jest Leszek Ruszczyk, Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, zaś członkami Komitetu Wykonawczego z ramienia Samorządu Województwa Mazowieckiego są Tomasz Sławiński i Michał Hackiewicz z Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie.

Lokalizacja kontynentalnej części korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk obejmuje obszar od portów w Gdyni i w Gdańsku do portów północnego Adriatyku, Włoch i Słowenii, choć odgałęzienia korytarza sięgają także basenów M. Egejskiego i Czarnego. Długość korytarza wynosi 1700 km, zaś w regionach, które przecina żyje 55 milionów ludzi z pięciu krajów członkowskich UE. Skandynawska część korytarza obejmuje zaś połączenie od Oslo aż do Karlskrony. Szwedzka część korytarza objęta została statusem „autostrady morskiej Gdynia-Karlskrona”.

Międzynarodowy korytarz transportowy Bałtyk-Adriatyk, którego wypełnienie na terytorium Polski stanowi autostrada A1 oraz linie kolejowe E-65 oraz Centralna Magistrala Kolejowa ma zarówno w wymiarze krajowym jak i Europejskim niebagatelne znaczenie. Instytucje Wspólnotowe dały temu wyraz umieszczając korytarz Bałtyk-Adriatyk na liście 30 priorytetowych projektów Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T, a także po raz drugi w październiku ubiegłego roku kiedy wraz z fragmentem korytarza Rail Baltica włączono go do prestiżowego korytarza nr 1 w propozycji zmodyfikowanej sieci TEN-T.

Dodatkowym akceleratorem przewozów intermodalnych w Polsce, w tym na osi północ-południe staną się wkrótce kolejowe korytarze transportowe, które w nomenklaturze europejskiej noszą nazwę Railway Freight Corridors (RFC) i powinny zostać wyznaczone we wszystkich krajach UE do 2015 roku. Zostaną one utworzone na liniach kolejowych, w pierwszej kolejności przeznaczonych do transportu towarów. Zarządzanie infrastrukturą w korytarzach ma być zintegrowane, a standardy utrzymania i transportu zunifikowane. Przez Polskę pobiegną najprawdopodobniej dwa szlaki kolejowe, tj. korytarz nr 5: Gdynia – Katowice – Ostrawa/Żylina – Bratysława/Wiedeń – /Klagenfurt – Udine – (Wenecja Bolonia/Rawenna)/Triest – /Graz – Maribor – Lublana – Koper/Triest oraz korytarz nr 8: Bremerhaven/Rotterdam/Antwerpia – Akwizgran/Berlin – Warszawa – Terespol/Kowno.