Projekt YouInHerit

Projekt YouInHerit – Zaangażowanie młodzieży w ramach innowacyjnych metod waloryzacji i odrodzenia tradycyjnych zawodów oraz rzemiosła jako dziedzictwa kulturowego, przyczyniające się do dynamicznego rozwoju regionów miejskich i uczynienia ich bardziej atrakcyjnymi i konkurencyjnymi (ang. Youth involvement in the innovative valorisation and revival of traditional trades and crafts as cultural heritage to make urban regions more attractive and competitive in a dynamic age).

Projekt realizowany od czerwca 2016 r. do maja 2019 r. w ramach programu Interreg Europa Środkowa. Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego uczestniczło w nim jako partner.

Projekt koncentrował się na zagadnieniu zarządzania dziedzictwem kulturowym w dostosowaniu do nowych wymagań rynku. Jego podstawowym celem było poprawienie możliwości wykorzystania tradycyjnego rzemiosła browarniczego, jako niematerialnych zasobów dziedzictwa kulturowego. Zakładał wykorzystanie potencjału regionu dotyczącego tradycji piwowarskich dla odrodzenia tradycji i rzemiosła poprzez zaangażowanie młodzieży oraz władz lokalnych, podmiotów gospodarczych, organizacji i instytucji.

Realizacja projektu przewidziana była na 36 miesięcy, a jego całkowity budżet to 2 505 903 euro. W projekcie wzięło udział 12 partnerów z 5 krajów UE (Węgry, Słowenia, Włochy, Chorwacja i Polska). Umożliwiło to wymianę doświadczeń i dobrych praktyk na poziomie międzynarodowym.

Udział w projekcie umożliwił kultywowanie i promowanie rzemiosła browarniczego w regionie oraz odtworzenia sztuki piwowarstwa. Idea projektu oparta była na kultywowaniu rzemiosła browarniczego, stwarzaniu podstaw dla kształcenia w tym zawodzie oraz dalszego doskonalenia umiejętności i zdobywania wiedzy przez ludzi młodych. Przedsięwzięcie miało na celu integrację starych tradycji z nowymi trendami. Niezwykle istotnym elementem projektu było nawiązanie współpracy władz lokalnych, środowisk browarniczych oraz turystycznych na rzecz zaangażowania młodzieży w kultywowanie zawodów tradycyjnych.

Realizacja projektu zachęcała do podejmowania działalności gospodarczej przez małe i średnie przedsiębiorstwa w sektorze rolniczym, których funkcjonowanie wzbogaciło rynek produktów regionalnych. Z założenia projekt promował rzemiosło browarnictwa w regionie Mazowsza oraz wspomagał odtworzenie sztuki piwowarstwa poprzez organizację warsztatów i wymianę doświadczeń. Dlatego w ramach projektu utworzona została Regionalna Grupa Interesariuszy (RSG – Regional Stakeholder Group), która brała udział w działaniach projektowych i działaniach pilotażowych.

Głównym rezultatem projektu była możliwość wzrostu gospodarczego regionu dzięki kreatywnemu wykorzystaniu potencjału dziedzictwa kulturowego, zwiększenie liczby ludzi młodych, dla których źródłem utrzymania będzie wykonywanie tradycyjnych zawodów oraz wzrost atrakcyjności rynkowej tradycyjnego rzemiosła.

Podstawowe dane dot. projektu:

 • Budżet projektu: 2 505 903euro
 • Wsparcie z EFRR: 2 097 627 euro
 • Czas realizacji projektu: 06.2016 – 05.2019
 • Projekt realizowany jest przez 12 partnerów.

Partnerzy projektu:

 • Gmina Budafok-Tétény
 • Szkoła średnia produkująca wino Soós Istvan
 • Agencja Rozwoju Sinergija
 • Sergej Mašera Maritime Muzeum w Piranie
 • Gmina Piran
 • Samorząd Województwa Mazowieckiego
 • Gmina Miasta Dignano
 • Stowarzyszenie Agroturystyczne Vodnjan
 • Międzynarodowe Centrum Cywilizacji Wody we Włoszech
 • Marco Polo System we Włoszech
 • Region Veneto – Departament Turystyki
 • Gmina Beltinci