Dziesiąte posiedzenie Mazowieckiego Forum Terytorialnego

W dniu 17 lipca 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego odbyło się X posiedzenie Mazowieckiego Forum Terytorialnego (MFT). Spotkaniu przewodniczył Pan Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.

W pierwszej części spotkania Pani dr Elżbieta Kozubek, Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, Wiceprzewodnicząca MFT zaprezentowała projekt Założeń aktualizacji Strategii rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku. Innowacyjne Mazowsze ze zwróceniem szczególnej uwagi na nowe uwarunkowania związane z nowym podziałem statystycznym województwa mazowieckiego, stwarzającym nowe możliwości alokacji funduszy strukturalnych perspektywy finansowej 2021 – 2027. Przedstawiono także nowe uwarunkowania formalno-prawne, zakres, zasady oraz etapy prac nad dokumentem.

Drugą część spotkania poświęcono prezentacji przez Panią Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego wyników opracowania pt. Koncepcja działań strategicznych w zakresie niskoemisyjnej dostępności Lotniska Warszawa/Modlin, w ramach realizacji projektu Interreg LAirA (Landside Airports Accessibility).

W kolejnej części spotkania zaprezentowany został projekt pilotażowy aplikacji mapowej (Geoportal) pod nazwą: Zintegrowany Monitoring Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego. Prezentacja dotyczyła struktury i charakterystyki funkcjonalności geoportalu, w tym jego znaczenia dla planowania regionalnego i jego powiązania z planowaniem miejscowym. Przedstawiono także przydatność poszczególnych funkcji z punktu widzenia użytkowników m.in. specjalistów w zakresie planowania przestrzennego.

Pan Marszałek Adam Struzik podsumował i odniósł się do głównych problemów nowej perspektywy finansowej, potrzeby aktualizacji Strategii Rozwoju województwa mazowieckiego, jako procesu ciągłego oraz potrzeby monitorowania procesów rozwoju w województwie mazowieckim.

Posiedzenie zakończyło się prezentacją Rankingu gmin według poziomu syntetycznego miernika rozwoju, przedstawionego przez prof. Eugeniusza Sobczaka.