Projekt NSB CoRe – Łącznik Regionów Morza Północnego i Bałtyckiego

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie z ramienia Samorządu Województwa Mazowieckiego uczestniczyło w projekcie North Sea Baltic Connector of Regions (NSB CoRe). Projekt współfinansowany był w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach programu Interreg Region Morza Bałtyckiego. Całkowity budżet projektu wyniósł 3 307 648 euro, z czego 140 000 euro stanowiły środki przeznaczone na realizację zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego. Projekt NSB CoRe realizowany był w okresie od maja 2016 r. do końca kwietnia 2019 r.

Projekt NSB CoRe, koordynowany przez Region Uusimaa w Finlandii, to kontynuacja projektu Rail Baltica Growth Corridor (Kolej Bałtycka – Korytarz Wzrostu), realizowanego przez MBPR w latach 2011-2013.

Głównym celem projektu NSB CoRe było zwiększenie dostępności obszaru wschodniego Bałtyku w zakresie transportu pasażerskiego i towarowego. NSB CoRe skupiał swą działalność wokół korytarza sieci bazowej TEN-T Morze Północne – Bałtyk, którego kluczowym elementem jest linia kolejowa E75 – Rail Baltica. Projekt skoncentrowany był na wspieraniu przedsiębiorczości w korytarzu, tworzeniu i promocji punktów dostępu w postaci stacji kolejowych oraz centrów logistycznych, a także zagadnieniach planowania przestrzennego, służących wykorzystaniu nowego korytarza sieci bazowej TEN-T Morze Północne – Bałtyk do obsługi połączeń lokalnych. Współpraca z sektorem przedsiębiorstw i zarządcami transportu wpłynęła na zwiększenie interoperacyjności i wywarła wpływ na proces likwidowania wąskich gardeł na granicach państw.

W projekcie uczestniczyło 16 partnerów – miast, regionów i instytucji z Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Niemiec i Finlandii oraz 24 organizacje stowarzyszone – instytucje otoczenia biznesu i organizacje eksperckie działające w obszarze logistyki. Partnerzy projektu z Polski to: Samorząd Województwa Mazowieckiego, Samorząd Województwa Podlaskiego oraz Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu. W działania projektowe zaangażowani byli również: Urząd Miasta Białystok, Urząd Miasta Poznań, Urząd Miasta Ełk, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej – Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy i Ministerstwo Rozwoju.

Podstawową formą działalności badawczej i współpracy partnerów w ramach projektu NSB CoRe były międzynarodowe spotkania, mające formę konferencji międzynarodowych, warsztatów tematycznych oraz spotkań roboczych. Ponadto w ramach szczegółowych zadań, w poszczególnych pakietach przeprowadzono studia i analizy oraz zaangażowano przedsiębiorców i jednostki samorządu terytorialnego do współpracy przy badaniach ankietowych.

Samorządowi Województwa Mazowieckiego oraz Mazowieckiemu Biuru Planowania Regionalnego w Warszawie – jako jednostce bezpośrednio realizującej projekt, projekt NSB CoRe umożliwił zbadanie wpływu zmodernizowanej linii kolejowej E75 na rozwój Obszaru Metropolitalnego Warszawy.