Konferencja w Ciechanowie

W dniu 26 lipca, w budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie odbyła się konferencja poświęcona konsultacjom projektu aktualizacji Strategii Województwa Mazowieckiego do 2030 roku wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Jej organizatorem był Oddział Terenowy w Ciechanowie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie. W konferencji udział wzięli: Agnieszka Rypińska – Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki – Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, Witold Chrzanowski – radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Andrzej Kamasa – Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego, przedstawiciele samorządów terytorialnych subregionu ciechanowskiego, administracji rządowej, instytucji publicznych, szkół wyższych, organizacji pozarządowych i mediów.

Gości przywitał doc. dr Leszek Zygner – prorektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie. Merytoryczną część spotkania rozpoczęła p.Agnieszka Rypińska – Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Pani Dyrektor przedstawiła uwarunkowania realizacyjne Strategii oraz wspomniała o ustawowo uregulowanej konieczności konsultacji społecznych dokumentu. Projekt Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku stanowi spójną i kompletną koncepcję rozwoju Mazowsza, która uwzględnia cele strategicznych dokumentów krajowych (m.in. Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego) i europejskich (Strategi Europa 2020). W trakcie konferencji prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki, prezentując podstawowe cele i kierunki działań zawarte w projekcie Strategii, zaakcentował te, które w szczególny sposób odnoszą się do subregionu ciechanowskiego. W projekcie Strategii obszar płocko-ciechanowski został określony jako obszar strategicznych interwencji (OSI), do których polityka regionalna będzie adresowana w szczególny sposób.

W panelu dyskusyjnym głos zabrali: Waldemar Wardziński – Prezydent Miasta Ciechanów, Andrzej Pawłowski – Wicestarosta Powiatu Ciechanowskiego, Marcin Stryczyński – Radny Powiatu Ciechanowskiego, Antoni Krzysztof Sobczak – Zastępca Dyrektora Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, Elżbieta Szymanik – Zastępca Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, Janusz Borzyński Dyrektor Biura Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku, Ewa Gładysz – Wiceprezydent Miasta Ciechanów oraz dr Zbigniew Ptasiewicz – pracownik Starostwa Powiatowego w Ciechanowie (Dziekan Wydziału Zamiejscowego Turystyki, Hotelarstwa i Promocji Środowiska Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Ciechanowie). Paneliści w swoich wystąpieniach zgłaszali wnioski i uwagi dotyczące m.in.:

propozycji podziału ciechanowsko-płockiej statystycznej jednostki terytorialnej (NUTS);konieczności usprawnienia powiązań Ciechanowa z Warszawą wymagającej ukształtowania nowych ciągów dróg wojewódzkich (np. poprzez zmianę kategorii odcinków dróg powiatowych położonych wzdłuż linii kolejowej E65 na kierunku Ciechanów-Nasielsk);problemu zmniejszania liczby mieszkańców subregionu ciechanowskiego, a zwłaszcza poprzez odpływ ludzi młodych;wzmocnienia subregionalnych funkcji Ciechanowa, którym nie służy likwidacja w mieście instytucji o charakterze ponadlokalnym;możliwości wykorzystania energii cieplnej wytwarzanej przez tłocznię gazu w Regiminie, w systemie grzewczym Ciechanowa;potrzeby tworzenia placówek opiekuńczych dla ludzi starszych;potrzeby wsparcia małych przedsiębiorców oraz współpracy między uczelniami a przedsiębiorcami;budowy zbiorników retencyjnych m.in. na rzece Łydyni;budowy obwodnicy Ciechanowa w ciągu drogi krajowej nr 60;rozwoju szkolnictwa zawodowego poprzez utworzenie regionalnego ośrodka kształcenia praktycznego na bazie szkoły rolniczej w Gołotczyźnie;potrzeby budowy sieci ścieżek rowerowych wzdłuż modernizowanych odcinków dróg.

Spotkanie podsumował Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego, ustosunkowując się do zgłoszonych uwag i wniosków oraz odpowiadając na pytania zadane podczas spotkania.Podziękował także uczestnikom za głosy w dyskusji, zapewniając przy tym, że zostaną one rozpatrzone przy sporządzaniu ostatecznej wersji dokumentu.

Konferencja w Ciechanowie była ostatnim z sześciu spotkań, które wcześniej odbyły się w Warszawie oraz miastach subregionalnych poświęconych konsultacjom z przedstawicielami samorządu terytorialnego oraz reprezentantami organizacji pozarządowych i innych instytucji.

Zaproszenie do udziału w konferencji przez Marszałka Województwa Mazowieckiego

Program konferencji Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku
Program Konferencji w Ciechanowie

Media o konferencji: ciechanowonline

Konferencja w Ciechanowie

Konferencja w Ciechanowie

Konferencja w Ciechanowie

Konferencja w Ciechanowie

Konferencja w Ciechanowie

Konferencja w Ciechanowie
Galeria z Konferencji w Ciechanowie

Konferencja w Ostrołęce

W dniu 25 lipca 2012 roku Oddział Terenowy w Ostrołęce Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie zorganizował konferencję poświęconą konsultacjom projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego oraz Prognozy oddziaływania na środowisko. Konferencja odbyła się w budynku Urzędu Marszałkowskiego w Ostrołęce i była kolejną (piątą) z cyklu spotkań subregionalnych poświęconych konsultacjom ww. dokumentów.

W konferencji uczestniczył Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Pan Leszek Ruszczyk, radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego z subregionu ostrołęckiego, prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie oraz ponad 80 przedstawicieli środowisk lokalnych, w tym władz powiatów i gmin, a także reprezentanci: wyższych uczelni, leśników, organizacji pozarządowych i społecznych oraz innych instytucji i firm (m.in. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Stora Enso Poland, Energa Elektrownie Ostrołęka S.A.).Przedstawiony projekt Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku stanowi spójną i kompletną koncepcję rozwoju Mazowsza, który jednocześnie uwzględnia cele strategicznych dokumentów krajowych i europejskich. W trakcie konferencji prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki, prezentując podstawowe cele i kierunki działań zawarte w projekcie, zaakcentował te spośród nich, które w szczególny sposób odnoszą się do Subregionu Ostrołęckiego i w założeniu powinny wpłynąć na pobudzenie rozwoju tego obszaru. Jak podkreślił Pan Profesor, „zamiarem konferencji jest uzupełnienie Strategii o przedsięwzięcia, które są niezbędne dla przyszłości województwa mazowieckiego, poziomu życia mieszkańców oraz realizacji wielu działań, które są zapisane w różnych dokumentach programowych, m.in. Europa 2020”. Zachęcił zatem zebranych do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach i formułowania wniosków do dokumentu, zarówno w trakcie konferencji, jak i na stronach internetowych lub w siedzibie Biura w Warszawie i jego Oddziału Terenowego w Ostrołęce. Podkreślił przy tym, że konsultacje potrwają do 30 września 2012 roku.

Podczas dyskusji wyrażono aprobatę dla prezentowanego dokumentu, podkreślając trafność kierunków działań oraz potrzeb inwestycyjnych traktowanych priorytetowo dla dalszego rozwoju subregionu ostrołęckiego. Zwrócono przy tym szczególną uwagę na problem dostępności komunikacyjnej subregionu z otoczeniem, zwłaszcza Warszawą, oraz potrzebę większego uwypuklenia w zapisach Strategii problematyki bezpieczeństwa na drogach wszystkich kategorii, jak również budowy obwodnic miast. Za najważniejsze cele operacyjne uznano: budowę obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z nową przeprawą mostową przez rzekę Narew, realizację nowego szlaku drogowego Ostrołęka-Wyszków, modernizację linii kolejowej Ostrołęka-Tłuszcz, w tym budowę skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej 627. Podkreślono także konieczność uwydatnienia kwestii retencji wodnej, bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, oraz wielofunkcyjnego zagospodarowania rzek i zbiorników wodnych. Zaakcentowano również wzmocnienie zapisów dotyczących znaczenia lasów w gospodarce regionu, w tym ich gospodarczego wykorzystania. Przedstawiciele władz lokalnych wskazali ponadto, jak ważne jest dalsze wzmacnianie specjalizacji rolniczej subregionu (mleczarstwa). Upatrują oni także szans rozwojowych w produkcji OZE z wykorzystaniem biomasy.

Konferencję podsumował Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, wyjaśniając problematyczne kwestie i odpowiadając na pytania zadane podczas spotkania. Podziękował także uczestnikom za liczne głosy w dyskusji, zapewniając przy tym, że zostaną one rozpatrzone przy sporządzaniu ostatecznej wersji dokumentu.

Zaproszenie do udziału w konferencji przez Marszałka Województwa Mazowieckiego

Program konferencji Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku
Program Konferencji w Ostrołęce

Media o konferencji: Konferencja na temat „Aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego”

Media o konferencji: Planiści o rozwoju subregionu ostrołęckiego

Konferencja w Ostrołęce

Konferencja w Ostrołęce

Konferencja w Ostrołęce
Galeria z Konferencji w Ostrołęce

Konferencja w Płocku

Oddział Terenowy w Płocku Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie był organizatorem czwartej z cyklu sześciu konferencji w ramach kolejnego etapu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku.

Konferencja odbyła się 20 lipca 2012 r. w Muzeum Mazowieckim w Płocku, gdzie wszystkich bardzo serdecznie powitał dyrektor Muzeum – Leonard Sobieraj.W spotkaniu uczestniczyli Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie.

Ponadto uczestnikami konferencji byli m.in.: Poseł Piotr Zgorzelski, Radna Sejmiku Maria Gajewska, Starosta Płocki – Michał Boszko, Przewodniczący Rady Powiatu Płockiego – Adam Sierocki, Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego – Michał Twardy oraz przedstawiciele samorządu terytorialnego – władz powiatów i gmin, a także reprezentanci wyższych uczelni, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i społecznych, firm oraz mediów.

Merytoryczną część spotkania rozpoczął Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego. W prezentacji na temat Aktualizacji Strategii Województwa Mazowieckiego do roku 2030 Innowacyjne Mazowsze podkreślił, że Strategia jest drogowskazem dla samorządów gminnych, powiatowych, szeroko rozumianej przedsiębiorczości, instytucji nauki, biznesu, organizacji pozarządowych, dla całej mazowieckiej wspólnoty, po to, żeby kreować rozwój w jak najlepszy sposób.

Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki w prezentacji przedstawiającej Projekt Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku Innowacyjne Mazowsze zauważył, że aktualizujemy Strategię po 6. latach, ponieważ poprzednia była uchwalona w roku 2006, od tego czasu zmieniło się wiele; Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego; ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju mobilizuje nas do tego, że w określonym czasie musimy przedłożyć nowy tekst Strategii.

Moderatorem dyskusji poświęconej przyszłości subregionu płockiego był prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki. Spośród uczestników konferencji głos w dyskusji zabrali: Jan Wyrębkowski – Mazowiecka Izba Inżynierów Budownictwa; Janina Kawałczewska – Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku; Michał Boszko – Starosta Powiatu Płockiego; Aniela Niedzialak – Radna Miasta Płocka; Leszek Mroczyński – Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów RP; Leszek Narkowicz – Wydział Strategii Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Płocka, Stanisław Maciejewski – Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Dyrektor Oddziału w Płocku; Jan Brudnicki – Prezes Izby Gospodarczej Regionu Płockiego; Krzyżelewski Stanisław – Inspektorat Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Włocławku; Mirosław Kaczmarek – Dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, Rejon Drogowy Gostynin – Płock; Czesław Bugaj – PKN ORLEN S.A.; Kwiatkowski Krzysztof – Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów RP.Główne problemy zgłaszane podczas dyskusji dotyczyły:

poprawy połączeń komunikacyjnych Płocka z Warszawą, Łodzią i Modlinem, systemem autostrad,realizacji obwodnic m. Płocka,rozwiązania problemu transportu niebezpiecznych produktów z i do PKN Orlen S. A.,uwzględnienia kompleksowych działań służących zapewnieniu zabezpieczenia przeciwpowodziowego Wisły, m.in. pogłębiania,uwzględnienia wśród przedsięwzięć priorytetowych dostosowania instalacji przetwarzania odpadów komunalnych do wymogów Unii Europejskiej,konieczności opracowania dla aglomeracji płockiej planów zagospodarowania przestrzennego, jako obszaru problemowego z dużym ryzykiem wystąpienia awarii przemysłowej.

Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki, podsumowując, podziękował za aktywny udział w dyskusji oraz poinformował, że wszystkie zgłoszone uwagi i wnioski zostaną szczegółowo przeanalizowane w toku dalszych prac nad Strategią Rozwoju Województwa Mazowieckiego.

Zaproszenie do udziału w konferencji przez Marszałka Województwa Mazowieckiego

Program konferencji Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku
Program Konferencji w Płocku

Konferencja w Płocku

Konferencja w Płocku

Konferencja w Płocku

Konferencja w Płocku
Galeria Konferencji w Płocku

Konferencja w Radomiu

Oddział Terenowy w Radomiu Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie we współpracy z Urzędem Miejskim w Radomiu zorganizował konferencję poświęconą konsultacjom projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku.Spotkanie odbyło się 18 lipca 2012 r. w Urzędzie Miejskim z udziałem Prezydenta Miasta Radomia Andrzeja Kosztowniaka i było drugim z cyklu konferencji subregionalnych.W konferencji uczestniczył Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Leszek Ruszczyk, Wiceprzewodniczący Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego Sejmiku Województwa Mazowieckiego Zbigniew Gołąbek, parlamentarzyści oraz Radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego z subregionu radomskiego, przedstawiciele samorządu terytorialnego – władze powiatów i gmin, a także reprezentanci: wyższych uczelni, Lasów Państwowych, organizacji pozarządowych i społecznych oraz innych instytucji i firm.

Zastępca Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie dr arch. Tomasz Sławiński zaprezentował projekt Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku wraz z propozycjami projektów inwestycyjnych w subregionie radomskim wyłonionych w czasie konsultacji społecznych.Moderatorem dyskusji nad projektem Strategii był Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Leszek Ruszczyk. Jednym z ciekawszych głosów w dyskusji była prezentacja prof. dr. hab. Mariana Włodzimierza Sułka dotycząca potencjału naukowo-badawczego Politechniki Radomskiej w zakresie inżynierii i technologii materiałów miękkich. Silna pozycja Politechniki Radomskiej w powyższej dziedzinie (m.in. uzyskane patenty i złote medale na Międzynarodowych Targach Poznańskich) jest możliwa dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze naukowej, posiadaniu nowoczesnych laboratoriów oraz współpracy z uczelniami i instytutami z kraju oraz z zagranicy. W dalszej części dyskusji przedstawiciele samorządu terytorialnego zgłaszali propozycje inwestycji w subregionie radomskim, np. Burmistrz Miasta Pionki Marek Janeczek wystąpił z propozycją utworzenia w Pionkach i Radomiu parku technologicznego wykorzystującego bazę naukową i terenową oraz zgłosił potrzebę budowy infrastruktury wokół powstającego toru wyścigowego w Pionkach, na którym będzie możliwość organizowania zawodów o randze międzynarodowej.

Prowadzący konferencję Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Leszek Ruszczyk dokonał jej podsumowania i podziękował uczestnikom za przybycie i liczne głosy w dyskusji oraz zadeklarował, że wszystkie zgłoszone wnioski i propozycje zostaną rozpatrzone podczas dalszych prac merytorycznych nad projektem Strategii.

Zaproszenie do udziału w konferencji przez Marszałka Województwa Mazowieckiego

Program konferencji Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku
Program Konferencji w Radomiu

Konferencja w Radomiu

Konferencja w Radomiu

Konferencja w Radomiu

Konferencja w Radomiu

Konferencja w Radomiu
Galeria z Konferencji w Radomiu

Konferencja w Siedlcach

Oddział Terenowy w Siedlcach Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie był organizatorem drugiej z cyklu sześciu konferencji rozpoczynających proces konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku. Konferencja odbyła się 13 lipca 2012 r. w Pałacu Ogińskich – siedzibie Rektoratu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Wzięli w niej udział przedstawiciele samorządów terytorialnych subregionu siedleckiego, administracji rządowej, instytucji publicznych, szkół wyższych, organizacji pozarządowych i mediów. Spotkanie otworzyła Pani prof. dr hab. Tamara Zacharuk – Rektor Elekt Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego.

Merytoryczną część konferencji rozpoczęła Pani Janina Ewa Orzełowska – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, która podkreśliła ogromne znaczenie aktualizowanej Strategii, która będzie podstawą do opracowania dokumentów wdrożeniowych na lata 2014-2020, w tym Regionalnego Programu Operacyjnego, Kontraktu Terytorialnego oraz programów operacyjnych szczebla krajowego. Zwróciła uwagę, że w przyszłym okresie finansowania Mazowsze jako jedyne województwo w kraju będzie zaliczone do regionów przejściowych, co wiąże się z mniejszym niż dotychczas wsparciem UE. W tej sytuacji niezwykle istotne jest zidentyfikowanie potrzeb inwestycyjnych, które będą mogły być finansowane ze szczebla krajowego. Podziękowała za dotychczasowe aktywne włączenie się podmiotów z subregionu siedleckiego w proces tworzenia nowej strategii poprzez składanie wniosków do aktualizacji tego dokumentu i prosiła o uwagi do opracowanego projektu w rozpoczętym procesie konsultacji społecznych, który potrwa do końca września.Następnie dr Tomasz Sławiński – Zastępca Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie przedstawił uwarunkowania rozwoju województwa mazowieckiego wynikające z polityki prowadzonej na poziomie Unii Europejskiej oraz kraju, następnie zaprezentował projekt Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku, szczególnie akcentując zapisy dokumentu istotne dla rozwoju subregionu siedleckiego. W projekcie Strategii uwzględniono duże zróżnicowanie społeczno-gospodarcze Mazowsza i zidentyfikowano cztery obszary strategicznej interwencji, w tym ostrołęcko-siedlecki obszar problemowy. Proponowane działania mające na celu rozwój tej części województwa dotyczą przede wszystkim przekształceń w rolnictwie i rozwoju specjalizacji przemysłowych, poprawy dostępności komunikacyjnej oraz podniesienia jakości i dostępności usług publicznych. W dokumencie wnioskuje się o włączenie podregionu ostrołęcko-siedleckiego do interwencji z poziomu krajowego w ramach Programu Rozwoju Polska Wschodnia.

Drugą część konferencji stanowiła dyskusja, w której wzięli udział: Jarosław Głowacki (Zastępca Prezydenta Miasta Siedlce), Zygmunt Wielogórski (Starosta Siedlecki), Marta Sosnowska (Wicestarosta Sokołowski), Krystyna Mikołajczuk-Bohowicz (Wójt Gminy Repki), Andrzej Niedziółka (Członek Zarządu Agencji Rozwoju Miasta Siedlce), Jan Słomiak (Burmistrz Kosowa Lackiego), Stefan Białczak (Członek Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej) i Kazimierz Hawryluk (Wójt Gminy Stara Kornica).Podczas dyskusji zgłoszono następujące uwagi do projektu Strategii:

wspieranie rozwoju wybranych miast może niekorzystnie wpłynąć na pożądany policentryczny układ sieci osadniczej,w celu umożliwienia procesów dyfuzji innowacji z Warszawy i ośrodków subregionalnych konieczny jest przede wszystkim rozwój połączeń komunikacyjnych,samorząd województwa nie powinien stosować szczególnych preferencji w pomocy gminom, które nie potrafiły wykorzystać dotychczasowych możliwości współfinansowania inwestycji np. wodno-kanalizacyjnych,wspieranie inwestycji nie powinno zależeć od posiadania planów miejscowych, szczególnie na terenach wiejskich,działania i zadania w zakresie rewitalizacji powinny dotyczyć także obszarów wiejskich, a nie tylko miast,w działaniach i zadaniach powinny być zapisy dotyczące adaptacji obiektów niewykorzystanych (np. szkoły) na cele publiczne,zadania dotyczące gospodarki wodnej powinny zawierać odprowadzanie wód deszczowych z terenów zabudowanych,bardzo ważna jest budowa rozproszonych źródeł OZE,należy zlikwidować zapisy dotyczące drogi wodnej E 40 (względy ochrony środowiska i wykorzystania turystycznego rzeki Bug) oraz budowy mostu na Bugu pomiędzy gminami Sarnaki i Mielnik (uruchomiono połączenie promowe),należy przemyśleć zapis dotyczący przywrócenia połączenia kolejowego Siedlce – Ostrołęka,konieczne jest zwiększenie dostępu do Internetu,rozwiązania wymaga problem zniszczeń powodowanych przez bobry,zapisy Strategii powinny być uszczegółowione,terminy przydziału środków na inwestycje powinny być dostosowane do okresu budowlanego (przyznanie ich w połowie roku to za późno),wśród konkretnych potrzeb inwestycyjnych należy uwzględnić:

budowę i modernizację dróg: krajowych, w tym szczególnie nr 62 i nr 19, wojewódzkich, powiatowych i gminnych,budowę obwodnicy Sokołowa Podlaskiego,modernizację szpitala i ośrodka kultury w Sokołowie Podlaskim oraz budowę hali sportowej.

Podsumowania konferencji dokonała Pani Janina Ewa Orzełowska – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego. Podziękowała uczestnikom za aktywny udział w dyskusji, poinformowała, że wszystkie dotychczas zgłoszone uwagi i wnioski, a także inne – złożone do końca września w procesie konsultacji społecznych, zostaną szczegółowo przeanalizowane w toku dalszych prac nad Strategią i dokumentami wykonawczymi.

Zaproszenie do udziału w konferencji przez Marszałka Województwa Mazowieckiego

Program konferencji Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku
Program Konferencji w Siedlcach

Konferencja w Siedlcach

Konferencja w Siedlcach

Konferencja w Siedlcach
Galeria z Konferencji w Siedlcach

Konferencja w Warszawie

W dniu 11 lipca 2011 r. odbyła się konferencja inaugurująca procesu konsultacji społecznych projektu zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r. wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko. W spotkaniu udział wzięli Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego, Stefan Kotlewski Przewodniczący Komisji Strategi Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego, prof. dr. hab. Zbigniew Strzelecki Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania regionalnego w Warszawie, a także przedstawiciele wszystkich poziomów administracji, samorządów gospodarczych i zawodowych, organizacji pozarządowych, szkół wyższych, związków rolniczych oraz mieszkańców z Obszaru Metropolitalnego Warszawy.

Jest to pierwsza z sześciu konferencji (Siedlce – 13.07.2012 r., Radom – 18.07.2012 r., Płock – 20.07.2012 r., Ostrołęka – 25.07.2012 r., Ciechanów – 26.07.2012 r.), które odbędą się w ramach konsultacji społecznych, trwających do 30 września 2012 r.

Prezentowany projekt Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku stanowi spójną i kompletną koncepcję rozwoju Mazowsza, który jednocześnie uwzględnia cele dokumentów strategicznych europejskich i krajowych: Strategii Europa 2020 na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie i Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do 2030.

Polityka rozwoju regionu, wyrażona w tym dokumencie, koncentrować się będzie przede wszystkim na działaniach zorientowanych na strategiczne dziedziny decydujące o konkurencyjności województwa mazowieckiego, w tym najlepsze wykorzystanie istniejących potencjałów jednostek naukowych i badawczych (w szczególności w branży biotechnologii, biomedycyny, nanotechnologii, technologii informacyjnych i kosmicznych) oraz rozwiniętego rolnictwa (w tym szczególnie przetwórstwa spożywczego). Sukces województwa mazowieckiego nie jest możliwy bez wykorzystania kapitału ludzkiego do tworzenia nowoczesnej gospodarki. Rozwój wyższego i średniego szkolnictwa zawodowego stanowić będzie podstawę dla innowacyjnej gospodarki.Z projektem dokumentu można zapoznać się poniżej:

Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 rokuPobierz

Prognoza oddziaływania na środowisko do Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 rokuPobierz

Zaproszenie do udziału w konferencji przez Marszałka Województwa Mazowieckiego

Program konferencji Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku
Program konferencji w Warszawie

Konferencja w Warszawie

Konferencja w Warszawie

Konferencja w Warszawie

Konferencja w Warszawie
Galeria z Konferencji w Warszawie

Relacja z Konferencji w Otrębusach. Obszar Metropolitalny Warszawy

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie zorganizowało konferencję dotyczącą aktualizacji kluczowych dokumentów strategicznych województwa mazowieckiego, Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego oraz Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego. Konferencja, która odbyła się w dniu 2 grudnia 2011 r. w Otrębusach, adresowana była do mieszkańców oraz instytucji z Obszaru Metropolitalnego Warszawy i była ostatnią z cyklu konferencji subregionalnych.W spotkaniu uczestniczyli: Posłowie na Sejm RP Janusz Piechociński oraz Marcin Święcicki, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski, a także przedstawiciele samorządów terytorialnych subregionu warszawskiego oraz reprezentanci wyższych uczelni, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, organizacji przedsiębiorców, instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych.Podczas konferencji przedstawiono następujące prezentacje:

Priorytety rozwoju województwa mazowieckiego i OMW z perspektywy administracji rządowej – Wojewoda Mazowiecki, Jacek KozłowskiWarszawa i Obszar Metropolitalny Warszawy a rozwój Mazowsza – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN ,dr hab. Przemysław Śleszyński,Założenia aktualizacji dokumentów strategicznych województwa mazowieckiego – Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego, prof dr hab. Zbigniew StrzeleckiMazowsze i Obszar Metropolitalny Warszawy w obecnej i przyszłej perspektywie – Marszałek Województwa Mazowieckiego, Adam Struzik.Zasadniczym tematem wystąpień były zagadnienia uwarunkowań i perspektyw rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy i województwa mazowieckiego, jako całości. Szczególne zainteresowanie wzbudziło wystąpienia Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika dotyczące kwestii finansowania rozwoju województwa w nowej perspektywie budżetowej. Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski przedstawił plany dotyczącego rozwoju infrastruktury zarówno w województwie mazowieckim, jak i w całym kraju, a Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki, zaprezentował propozycje kierunków polityki rozwoju i polityki przestrzennej województwa mazowieckiego.Dyskusja panelowa, w której udział wzięli: Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Poseł na Sejm RP Janusz Piechociński, przedstawiciel Uczelni „Vistula” dr Grzegorz. Kostrzewa-Zorbas, przedstawiciel Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN prof. dr hab. Tomasz Komornicki, przedstawiciel Urzędu Miasta stołecznego Warszawy Maciej Fijałkowski oraz reprezentujący Politechnikę Warszawską prof. dr hab. Jan Maciej Chmielewski, pokazała uczestnikom konferencji najważniejsze kierunki rozwoju dotyczące województwa mazowieckiego oraz subregionu warszawskiego.

W dyskusji panelowej, prowadzonej przez kierownika Zespołu Rozwoju Regionalnego Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, dr Katarzyną Kopczewską, zwrócono uwagę na:

kwestie związane z finansowaniem rozwoju województwa w świetle zasad polityki spójności i uzyskania przez województwo mazowieckie statusu regionu przejściowego,zagadnienia związane z organizacją transportu zbiorowego w aglomeracji warszawskiej,problemy rozwoju infrastruktury, w tym przede wszystkim drogowej,konieczność zapisu w dokumentach strategicznych potrzeb wynikających z rozwoju infrastruktury energetycznej i konieczności modernizacji linii przesyłowych,przeciwdziałanie rozlewaniu się zabudowy miejskiej i ochrona wartościowych założeń urbanistycznych w OMW (miasta-ogrody).Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki podsumowując konferencję ustosunkował się do zgłoszonych uwag i podziękował za liczne głosy w dyskusji podkreślając ich istotne znaczenie dla prac nad aktualizowanymi dokumentami.

Konferencja w Otrębusach

Konferencja w Otrębusach

Konferencja w Otrębusach

Konferencja w Otrębusach

Konferencja w Otrębusach

Konferencja w Otrębusach

Konferencja w Otrębusach

Konferencja w Otrębusach

Konferencja w Otrębusach

Konferencja w Otrębusach

Konferencja w Otrębusach

Konferencja w Otrębusach

Konferencja w Otrębusach

Konferencja w Otrębusach

Konferencja w Otrębusach

Konferencja w Otrębusach

Konferencja w Otrębusach

Konferencja w Otrębusach

Konferencja w Otrębusach

Konferencja w Otrębusach

Konferencja w Otrębusach
Galeria z Konferencji w Otrębusach

Relacja z Konferencji w Siedlcach

Oddział Terenowy w Siedlcach Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie był organizatorem piątej z cyklu sześciu konferencji subregionalnych rozpoczynających proces aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego oraz Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.

Konferencja, której otwarcia dokonał Rektor prof. dr hab. Antoni Jówko, odbyła się 30 listopada 2011 r. w Pałacu Ogińskich – siedzibie Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.W spotkaniu uczestniczyli Posłowie na Sejm RP: Krzysztof Borkowski i Stanisława Prządka, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw zagranicznych RP dr Jan Borkowski, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska, Radni Sejmiku: Maria Koc i Karol Tchórzewski, a także przedstawiciele samorządów terytorialnych subregionu siedleckiego oraz reprezentanci wyższych uczelni, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i mediów.

Merytoryczną część spotkania rozpoczęła Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska, która podkreśliła rangę regionalnych dokumentów strategicznych oraz przedstawiła uwarunkowania rozwoju województwa mazowieckiego wynikające z konieczności realizacji celów określonych w strategii „Europa 2020” oraz możliwości dofinansowania rozwoju Mazowsza w przyszłej perspektywie programowania Unii Europejskiej ze środków przeznaczonych na wspieranie rozwoju regionów przejściowych.

Następnie zaprezentowano referaty:

Diagnoza stanu rozwoju subregionu siedleckiego na tle województwa mazowieckiego – Dyrektor Oddziału Terenowego w Siedlcach Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, Urszula Gadomska,Społeczne, polityczne i ekonomiczne stymulanty i destymulanty rozwoju – Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, dr hab. Wojciech Dziemianowicz,Założenia aktualizacji dokumentów strategicznych województwa mazowieckiego – Zastępca Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, Bartłomiej Kolipiński.

Panel dyskusyjny, poprowadzony przez dr Jana Borkowskiego, poświęcony był przyszłości subregionu siedleckiego, W dyskusji wzięli udział: Poseł na Sejm RP – Krzysztof Borkowski, Prezydent Miasta Siedlce – Wojciech Kudelski, Starosta Powiatu Siedleckiego – Zygmunt Wielogórski, Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo–Humanistycznego w Siedlcach – prof. dr hab. Antoni Jówko, Przewodniczący Siedleckiej Rady Biznesu, Wiceprezes Zarządu Polimex-Mostostal S.A. – Aleksander JonekWypowiedzi panelistów dotyczyły:

usprawnienia powiązań komunikacyjnych – zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych w województwie, szczególnie konieczność realizacji dróg szybkiego ruchu i szybkich kolei,zwiększenia efektywności energetycznej oraz skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej, a także wykorzystania odnawialnych źródeł energii ( w tym także poprzez uproszczenie przepisów w tym zakresie),nowoczesnej gospodarki odpadami,wspomagania rozwoju przemysłu, w tym przemysłu metalowego i spożywczego w subregionie siedleckim,efektywnego wykorzystania potencjału rolniczego, w tym zwiększenia produkcji surowców dla przemysłu rolno-spożywczego poprzez właściwe zachęty finansowe ze środków UE,wspomagania rozwoju szkół wyższych m.in. ich specjalistycznego wyposażenia,efektywniejszego wykorzystania środków przeznaczonych na ochronę zdrowia, przede wszystkim rozwój specjalistycznych szpitali wojewódzkich,wykorzystania potencjału przyrodniczo-kulturowego, niezbędnego rozwoju infrastruktury turystycznej,konieczności zapewnienia pomocy w utrzymaniu prywatnych lasów ochronnych (w otoczeniu miast),problemów w realizacji zadań powierzonych ustawowo powiatom,konieczności zmian przepisów w zakresie planowania przestrzennego,spodziewanego rozwoju strefy przygranicznej z Białorusią w wyniku planowanej na rok 2012 umowy o małym ruchu granicznym.Spośród uczestników konferencji głos w dyskusji zabrali: Burmistrz Miasta Węgrów – Jarosław Grenda, Wójt Gminy Mielnik – Adam Tobota, Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego – Karol Tchórzewski, Zastępca Prezydenta Miasta Siedlce – Jarosław Głowacki, Burmistrz Miasta Kosów Lacki – Jan Słomiak, i Wójt Gminy Ceranów – Krzysztof Młyńsk.

Oprócz kwestii poruszonych wcześniej przez panelistów, reprezentanci subregionu siedleckiego przedstawili własne wnioski, które dotyczyły:

sporządzenia dokumentów wykonawczych strategii rozwoju województwa,zmiany przepisów powodujących oddawanie przez województwo znacznej części dochodów w ramach tzw. „janosikowego”,zmiany kryteriów udzielania wsparcia finansowego na poziomie regionalnym (dotychczasowy nie zapewnia rozwoju gminom najbiedniejszym),podziału podregionu statystycznego ostrołęcko–siedleckiego w celu właściwszego planowania i monitorowania rozwoju subregionów wchodzących w jego skład,budowania współpracy z regionami Polski Wschodniej i Białorusią,rozwoju wewnętrznych systemów transportowych ułatwiających dojazdy do pracy (m.in. w celu zahamowania migracji ludzi młodych i wykształconych),współdziałania gmin w zakresie rozwoju turystyki (m.in. rozwój powiązań komunikacyjnych z województwem podlaskim, w tym budowa mostu na Bugu pomiędzy gminami: Sarnaki i Mielnik),budowy sieci szerokopasmowego Internetu,pomocy gminom w zasięgu obszarów Natura 2000 powodujących ograniczenia w inwestowaniu.

Zastępca Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie Bartłomiej Kolipiński, podsumowując, podziękował za aktywny udział w dyskusji oraz poinformował, że wszystkie zgłoszone uwagi i wnioski zostaną szczegółowo przeanalizowane w toku dalszych prac nad Strategią Rozwoju Województwa Mazowieckiego oraz Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, dodatkowo wyjaśnił, że przyjęte cele i kierunki polityki rozwoju regionu będą realizowane przy pomocy dokumentów operacyjno-wdrożeniowych.

Media o konferencji: O strategii rozwoju Mazowsza – Kurier Siedlecki

Konferencja w Siedlcach

Konferencja w Siedlcach

Konferencja w Siedlcach

Konferencja w Siedlcach

Konferencja w Siedlcach

Konferencja w Siedlcach

Konferencja w Siedlcach

Konferencja w Siedlcach

Konferencja w Siedlcach

Konferencja w Siedlcach

Konferencja w Siedlcach

Konferencja w Siedlcach

Konferencja w Siedlcach

Konferencja w Siedlcach

Konferencja w Siedlcach
Galeria z Konferencji w Siedlcach

Relacja z Konferencji w Płocku

Oddział Terenowy w Płocku Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie zorganizował konferencję subregionalną należąca do cyklu konferencji organizowanych na terenie województwa mazowieckiego, poświęconych konsultacjom założeń aktualizacji najważniejszych dokumentów strategicznych województwa tj. Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego oraz Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego. Konferencja odbyła się w dniu 16 listopada 2011 r., w Centrum Edukacji Grupa Orlen w Płocku i była trzecią z cyklu konferencji subregionalnych podejmujących temat aktualizacji kluczowych dokumentów województwa.

W konferencji udział wzięli m.in. Poseł na Sejm RP Piotr Zgorzelski, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski. Ponadto uczestnikami konferencji byli przedstawiciele samorządów terytorialnych subregionu płockiego, przedstawiciele wyższych uczelni działających w subregionie, reprezentanci instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i społecznych, a także przedstawiciele lokalnych przedsiębiorców oraz lokalne media. Łącznie w konferencji wzięło udział 148 osób.

Podczas konferencji przedstawiono następujące referaty i prezentacje:

Mazowsze i Płock w obecnej i przyszłej perspektywie oraz Wstępne studium wykonalności dla projektu budowy nowej linii kolejowej w relacji Modlin – Płock – Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.Diagnoza stanu rozwoju regionu ze szczególnym uwzględnieniem subregionu płockiego – Dyrektor Oddziału Terenowego w Płocku Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie Piotr BrzeskiKonkurencyjność i jej uwarunkowania w ramach projektu „Trendy Rozwojowe Mazowsza”- przedstawiciel ECORYS Polska sp. z o.o. dr Bartłomiej Rokicki.Założenia aktualizacji dokumentów strategicznych województwa mazowieckiego – Zastępca Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie dr arch. Tomasz Sławiński.

Kwestie priorytetowe dla przyszłości subregionu płockiego i miasta Płocka były głównym przedmiotem wystąpień. W panelu dyskusyjnym udział wzięli: Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski, Prezes Towarzystwa Naukowego Płockiego Rektor Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, prof. nzw. dr hab. inż. Zbigniew Kruszewski, Prezes Izby Gospodarczej Regionu Płockiego Jan Brudnicki oraz Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Silni Razem” Marzanna Kalaszczyńska – Kikiewicz. Moderatorem dyskusji był Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Strategii Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Płocka Leszek Narkowicz.

W czasie wystąpień główny nacisk położono na konieczność poprawy dostępności transportowej miasta Płocka i całego subregionu poprzez budowę nowych połączeń drogowych i kolejowych. Zwrócono również uwagę na problem starzenia się społeczeństwa, problemy osób niepełnosprawnych oraz kwestie związane z migracją osób młodych i wykształconych. Omawiano także inne ważne czynniki dla rozwoju subregionu:

konieczność kształtowania potencjału kapitału ludzkiego w subregionie poprzez odpowiedni poziom edukacji,tworzenie miejsc pracy oraz kreowanie przedsiębiorczości.

Podkreślano również, że Płock, stolica subregionu, nie może pozostawać, „samotną wyspą” w obec problemów, których rozwiązanie jest uzależnione od zapisów w dokumentach krajowych i decyzji podejmowanych na szczeblu rządowym. Błędnym jest również przekonanie, że Płock jest miastem, które ze wszystkimi problemami poradzi sobie we własnym zakresie. W przypadku tak poważnych zamierzeń jak inwestycje infrastrukturalne (drogowe i techniczne) konieczne jest współdziałanie wszystkich partnerów zarówno publicznych, jaki prywatnych. Konieczne jest wsparcie zarówno Samorządu Województwa jak również administracji rządowej, przede wszystkim w zakresie finansowym, ale także w zakresie zmian regulacji prawnych.

Uczestnicy konferencji podkreślali wagę spotkania, konieczność wspólnych rozmów i poszukiwania optymalnych rozwiązań, które w dalszej perspektywie skutkować będą pozytywnym oddziaływaniem zarówno dla subregionu płockiego jak całego województwa. Jako kwestie niezwykle ważne dla rozwoju obszaru płockiego wskazywano: konieczność aktywizacji działań związanych z rozwojem przedsiębiorczości, konieczność dołączenia subregionu płockiego i miasta Płocka do sieci autostrad, budowę linii kolejowej Płock – Modlin oraz budowę obwodnicy Płocka mającej zasadnicze znaczenie dla wyprowadzenia transportu materiałów niebezpiecznych poza obręb miasta. Ważnym przedsięwzięciem dla subregionu i regionu byłaby budowa w Płocku lotniska, jako dopełnienia infrastruktury transportowej. Zasadność jego budowy jest związana przede wszystkim z obecnością na tym terenie Płockiego Parku Przemysłowo – Technologicznego oraz dużych przedsiębiorstw, m.in. z udziałem kapitału zagranicznego, dla których lotnisko byłoby elementem ułatwiającym i dynamizującym działalność. W przypadku gmin nadwiślańskich konieczne jest wprowadzenie do aktualizowanych dokumentów zapisów dotyczących budowy i modernizacji wałów przeciwpowodziowych oraz tzw. przegród.

Prowadzący konferencję Zastępca Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie dr arch. Tomasz Sławiński, dziękując wszystkim za przybycie oraz liczne głosy w dyskusji, zapewnił, że wszystkie wnioski i propozycje zostaną szczegółowo rozpatrzone podczas prac merytorycznych nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego oraz Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.

Związek Gmin Regionu Płockiego o konferencji: Konferencja subregionalna

Media o Konferencji: Koleją z Płocka do Modlina w pół godziny – plock.gazeta.pl

Media o Konferencji: Kolejowy Projekt odjeżdża z Płońska? – CzasPlonska.pl

Media o Konferencji: W 45 minut do Warszawy? – czasplocka.pl

Konferencja w Płocku

Konferencja w Płocku

Konferencja w Płocku

Konferencja w Płocku

Konferencja w Płocku

Konferencja w Płocku

Konferencja w Płocku

Konferencja w Płocku

Konferencja w Płocku

Konferencja w Płocku

Konferencja w Płocku

Konferencja w Płocku

Konferencja w Płocku

Konferencja w Płocku

Konferencja w Płocku

Konferencja w Płocku

Konferencja w Płocku
Galeria z Konferencji w Płocku