Konferencja w Płocku

Oddział Terenowy w Płocku Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie był organizatorem czwartej z cyklu sześciu konferencji w ramach kolejnego etapu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku.

Konferencja odbyła się 20 lipca 2012 r. w Muzeum Mazowieckim w Płocku, gdzie wszystkich bardzo serdecznie powitał dyrektor Muzeum – Leonard Sobieraj.
W spotkaniu uczestniczyli Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie.

Ponadto uczestnikami konferencji byli m.in.: Poseł Piotr Zgorzelski, Radna Sejmiku Maria Gajewska, Starosta Płocki – Michał Boszko, Przewodniczący Rady Powiatu Płockiego – Adam Sierocki, Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego – Michał Twardy oraz przedstawiciele samorządu terytorialnego – władz powiatów i gmin, a także reprezentanci wyższych uczelni, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i społecznych, firm oraz mediów.

Merytoryczną część spotkania rozpoczął Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego. W prezentacji na temat Aktualizacji Strategii Województwa Mazowieckiego do roku 2030 Innowacyjne Mazowsze podkreślił, że Strategia jest drogowskazem dla samorządów gminnych, powiatowych, szeroko rozumianej przedsiębiorczości, instytucji nauki, biznesu, organizacji pozarządowych, dla całej mazowieckiej wspólnoty, po to, żeby kreować rozwój w jak najlepszy sposób.

Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki w prezentacji przedstawiającej Projekt Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku Innowacyjne Mazowsze zauważył, że aktualizujemy Strategię po 6. latach, ponieważ poprzednia była uchwalona w roku 2006, od tego czasu zmieniło się wiele; Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego; ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju mobilizuje nas do tego, że w określonym czasie musimy przedłożyć nowy tekst Strategii.

Moderatorem dyskusji poświęconej przyszłości subregionu płockiego był prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki. Spośród uczestników konferencji głos w dyskusji zabrali: Jan Wyrębkowski – Mazowiecka Izba Inżynierów Budownictwa; Janina Kawałczewska – Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku; Michał Boszko – Starosta Powiatu Płockiego; Aniela Niedzialak – Radna Miasta Płocka; Leszek Mroczyński – Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów RP; Leszek Narkowicz – Wydział Strategii Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Płocka, Stanisław Maciejewski – Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Dyrektor Oddziału w Płocku; Jan Brudnicki – Prezes Izby Gospodarczej Regionu Płockiego; Krzyżelewski Stanisław – Inspektorat Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Włocławku; Mirosław Kaczmarek – Dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, Rejon Drogowy Gostynin – Płock; Czesław Bugaj – PKN ORLEN S.A.; Kwiatkowski Krzysztof – Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów RP.
Główne problemy zgłaszane podczas dyskusji dotyczyły:

  • poprawy połączeń komunikacyjnych Płocka z Warszawą, Łodzią i Modlinem, systemem autostrad,
  • realizacji obwodnic m. Płocka,
  • rozwiązania problemu transportu niebezpiecznych produktów z i do PKN Orlen S. A.,
  • uwzględnienia kompleksowych działań służących zapewnieniu zabezpieczenia przeciwpowodziowego Wisły, m.in. pogłębiania,
  • uwzględnienia wśród przedsięwzięć priorytetowych dostosowania instalacji przetwarzania odpadów komunalnych do wymogów Unii Europejskiej,
  • konieczności opracowania dla aglomeracji płockiej planów zagospodarowania przestrzennego, jako obszaru problemowego z dużym ryzykiem wystąpienia awarii przemysłowej.

Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki, podsumowując, podziękował za aktywny udział w dyskusji oraz poinformował, że wszystkie zgłoszone uwagi i wnioski zostaną szczegółowo przeanalizowane w toku dalszych prac nad Strategią Rozwoju Województwa Mazowieckiego.