Konferencja w Ciechanowie

W dniu 26 lipca, w budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie odbyła się konferencja poświęcona konsultacjom projektu aktualizacji Strategii Województwa Mazowieckiego do 2030 roku wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Jej organizatorem był Oddział Terenowy w Ciechanowie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie. W konferencji udział wzięli: Agnieszka Rypińska – Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki – Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, Witold Chrzanowski – radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Andrzej Kamasa – Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego, przedstawiciele samorządów terytorialnych subregionu ciechanowskiego, administracji rządowej, instytucji publicznych, szkół wyższych, organizacji pozarządowych i mediów.

Gości przywitał doc. dr Leszek Zygner – prorektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie. Merytoryczną część spotkania rozpoczęła p.Agnieszka Rypińska – Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Pani Dyrektor przedstawiła uwarunkowania realizacyjne Strategii oraz wspomniała o ustawowo uregulowanej konieczności konsultacji społecznych dokumentu. Projekt Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku stanowi spójną i kompletną koncepcję rozwoju Mazowsza, która uwzględnia cele strategicznych dokumentów krajowych (m.in. Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego) i europejskich (Strategi Europa 2020). W trakcie konferencji prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki, prezentując podstawowe cele i kierunki działań zawarte w projekcie Strategii, zaakcentował te, które w szczególny sposób odnoszą się do subregionu ciechanowskiego. W projekcie Strategii obszar płocko-ciechanowski został określony jako obszar strategicznych interwencji (OSI), do których polityka regionalna będzie adresowana w szczególny sposób.

W panelu dyskusyjnym głos zabrali: Waldemar Wardziński – Prezydent Miasta Ciechanów, Andrzej Pawłowski – Wicestarosta Powiatu Ciechanowskiego, Marcin Stryczyński – Radny Powiatu Ciechanowskiego, Antoni Krzysztof Sobczak – Zastępca Dyrektora Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, Elżbieta Szymanik – Zastępca Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, Janusz Borzyński Dyrektor Biura Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku, Ewa Gładysz – Wiceprezydent Miasta Ciechanów oraz dr Zbigniew Ptasiewicz – pracownik Starostwa Powiatowego w Ciechanowie (Dziekan Wydziału Zamiejscowego Turystyki, Hotelarstwa i Promocji Środowiska Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Ciechanowie). Paneliści w swoich wystąpieniach zgłaszali wnioski i uwagi dotyczące m.in.:

 • propozycji podziału ciechanowsko-płockiej statystycznej jednostki terytorialnej (NUTS);
 • konieczności usprawnienia powiązań Ciechanowa z Warszawą wymagającej ukształtowania nowych ciągów dróg wojewódzkich (np. poprzez zmianę kategorii odcinków dróg powiatowych położonych wzdłuż linii kolejowej E65 na kierunku Ciechanów-Nasielsk);
 • problemu zmniejszania liczby mieszkańców subregionu ciechanowskiego, a zwłaszcza poprzez odpływ ludzi młodych;
 • wzmocnienia subregionalnych funkcji Ciechanowa, którym nie służy likwidacja w mieście instytucji o charakterze ponadlokalnym;
 • możliwości wykorzystania energii cieplnej wytwarzanej przez tłocznię gazu w Regiminie, w systemie grzewczym Ciechanowa;
 • potrzeby tworzenia placówek opiekuńczych dla ludzi starszych;
 • potrzeby wsparcia małych przedsiębiorców oraz współpracy między uczelniami a przedsiębiorcami;
 • budowy zbiorników retencyjnych m.in. na rzece Łydyni;
 • budowy obwodnicy Ciechanowa w ciągu drogi krajowej nr 60;
 • rozwoju szkolnictwa zawodowego poprzez utworzenie regionalnego ośrodka kształcenia praktycznego na bazie szkoły rolniczej w Gołotczyźnie;
 • potrzeby budowy sieci ścieżek rowerowych wzdłuż modernizowanych odcinków dróg.

Spotkanie podsumował Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego, ustosunkowując się do zgłoszonych uwag i wniosków oraz odpowiadając na pytania zadane podczas spotkania.Podziękował także uczestnikom za głosy w dyskusji, zapewniając przy tym, że zostaną one rozpatrzone przy sporządzaniu ostatecznej wersji dokumentu.

Konferencja w Ciechanowie była ostatnim z sześciu spotkań, które wcześniej odbyły się w Warszawie oraz miastach subregionalnych poświęconych konsultacjom z przedstawicielami samorządu terytorialnego oraz reprezentantami organizacji pozarządowych i innych instytucji.