Konferencja w Ostrołęce

W dniu 25 lipca 2012 roku Oddział Terenowy w Ostrołęce Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie zorganizował konferencję poświęconą konsultacjom projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego oraz Prognozy oddziaływania na środowisko. Konferencja odbyła się w budynku Urzędu Marszałkowskiego w Ostrołęce i była kolejną (piątą) z cyklu spotkań subregionalnych poświęconych konsultacjom ww. dokumentów.

W konferencji uczestniczył Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Pan Leszek Ruszczyk, radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego z subregionu ostrołęckiego, prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie oraz ponad 80 przedstawicieli środowisk lokalnych, w tym władz powiatów i gmin, a także reprezentanci: wyższych uczelni, leśników, organizacji pozarządowych i społecznych oraz innych instytucji i firm (m.in. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Stora Enso Poland, Energa Elektrownie Ostrołęka S.A.).
Przedstawiony projekt Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku stanowi spójną i kompletną koncepcję rozwoju Mazowsza, który jednocześnie uwzględnia cele strategicznych dokumentów krajowych i europejskich. W trakcie konferencji prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki, prezentując podstawowe cele i kierunki działań zawarte w projekcie, zaakcentował te spośród nich, które w szczególny sposób odnoszą się do Subregionu Ostrołęckiego i w założeniu powinny wpłynąć na pobudzenie rozwoju tego obszaru. Jak podkreślił Pan Profesor, „zamiarem konferencji jest uzupełnienie Strategii o przedsięwzięcia, które są niezbędne dla przyszłości województwa mazowieckiego, poziomu życia mieszkańców oraz realizacji wielu działań, które są zapisane w różnych dokumentach programowych, m.in. Europa 2020”. Zachęcił zatem zebranych do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach i formułowania wniosków do dokumentu, zarówno w trakcie konferencji, jak i na stronach internetowych lub w siedzibie Biura w Warszawie i jego Oddziału Terenowego w Ostrołęce. Podkreślił przy tym, że konsultacje potrwają do 30 września 2012 roku.

Podczas dyskusji wyrażono aprobatę dla prezentowanego dokumentu, podkreślając trafność kierunków działań oraz potrzeb inwestycyjnych traktowanych priorytetowo dla dalszego rozwoju subregionu ostrołęckiego. Zwrócono przy tym szczególną uwagę na problem dostępności komunikacyjnej subregionu z otoczeniem, zwłaszcza Warszawą, oraz potrzebę większego uwypuklenia w zapisach Strategii problematyki bezpieczeństwa na drogach wszystkich kategorii, jak również budowy obwodnic miast. Za najważniejsze cele operacyjne uznano: budowę obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z nową przeprawą mostową przez rzekę Narew, realizację nowego szlaku drogowego Ostrołęka-Wyszków, modernizację linii kolejowej Ostrołęka-Tłuszcz, w tym budowę skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej 627. Podkreślono także konieczność uwydatnienia kwestii retencji wodnej, bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, oraz wielofunkcyjnego zagospodarowania rzek i zbiorników wodnych. Zaakcentowano również wzmocnienie zapisów dotyczących znaczenia lasów w gospodarce regionu, w tym ich gospodarczego wykorzystania. Przedstawiciele władz lokalnych wskazali ponadto, jak ważne jest dalsze wzmacnianie specjalizacji rolniczej subregionu (mleczarstwa). Upatrują oni także szans rozwojowych w produkcji OZE z wykorzystaniem biomasy.

Konferencję podsumował Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, wyjaśniając problematyczne kwestie i odpowiadając na pytania zadane podczas spotkania. Podziękował także uczestnikom za liczne głosy w dyskusji, zapewniając przy tym, że zostaną one rozpatrzone przy sporządzaniu ostatecznej wersji dokumentu.